1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ombudsman, memurların 10 farklı konudaki talebini 'dostane çözüm'le sonuçlandırdı

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu görevlilerinin 10 farklı konuda yapmış olduğu şikayetlerle ilgili dostane çözüm kararını internet sitesinden yayımladı.
10 Eylül 2019 14:40
Yazdır
Ombudsman, memurların 10 farklı konudaki talebini 'dostane çözüm'le sonuçlandırdı

Bildiğiniz üzere, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarelerin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumu çalışmalarına devam etmektedir.

28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 27 nci maddesinde yer alan; "İnceleme ve araştırma devam ederken Kurum tarafları DOSTANE ÇÖZÜME davet edebilir. Gizliliğe yönelik gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından alınır. Kurum, şikayete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi halinde DOSTANE ÇÖZÜM kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır." hükümlerine göre Kamu Denetçiliği Kurumu kendisine gelen talepleri inceleme safhasında, belirtilen yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde doğrudan DOSTANE ÇÖZÜM KARARI verebilmektedir.

Bu doğrultuda, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 2019 yılı içerisinde 10 farklı konuda kamu çalışanları tarafından yapılan talepler incelenerek dostane çözüme kavuşturulmuştur. Bunlar aşağıdaki tabloda özet bilgi olarak sunulmuştur:

Yavuz Selim KAPLAN

BAŞVURUYA KONU İDARE

BAŞVURU KONUSU

ÖZETİ

SONUÇ

KARAR METNİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atamasının geciktirildiğini iddia etmiştir.

Başvuran, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Hakkari Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğüne 16 Kasım 2018 tarihinde Sözleşmeli Büro Personeli olarak atanmış, 22 Kasım 2018 tarihinde ise Kurumca istenilen evrakları elden teslim etmesine rağmen, 20 Haziran 2019 tarihine kadar göreve başlatılmadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapmıştır.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından gerçekleştirilen dostane çözüm girişimleri kapsamında, öncelikle Hakkari İŞKUR İl Müdürü ile görüşme yapılarak bilgi edinildikten sonra, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Personel Daire Başkanı ile görüşme yapılarak konunun çözümü için bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Yapılan görüşmede; güvenlik soruşturması nedeniyle başvuranın göreve başlatılamadığı ancak gelinen aşamada başvurana ilişkin bilgilerin yetkili kurumlara gönderildiği başvuranın mağduriyetinin bir an önce giderilmeye çalışılacağı belirtilmiştir. En son 02/08/2019 tarihinde yapılan görüşmede de başvuranın göreve başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

15 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

ADALET BAKANLIĞI

2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanununun Geçici 16 ncı maddesi uyarınca teknisyen olarak atanma talebi hakkındadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında işe yerleşen başvurucu, halen Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığında hizmetli olarak görev yapmakta olduğunu, Ticaret Meslek Lisesi muhasebe bölümü mezunu olduğunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16 ncı maddede "Bu Kanunun ek birinci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." amir hükmünün yer aldığını, Kanunda yer alan şartları taşıması ve Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü mezunu olması nedeniyle, ayrıca 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre teknisyen unvanının verilmesi gerektiğini ifade ederek, teknisyen kadrosuna atanmayı talep etmiştir.

Başvuranın Bakanlık Makamının 31/07/2019 tarihli Oluru ile unvan değişikliği suretiyle ile Ankara Adliyesinde teknisyen kadrosuna naklen atandığı ve Bakanlığın İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı emrine görevlendirildiği anlaşıldığından inceleme ve araştırma sonlandırılmıştır.

06 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Kendisinin ve ailesinin sağlık mazereti sebebiyle Elazığ İline atanma talebinde bulunmuştur.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi engelli işçi kontenjanında sürekli işçi olarak çalıştığını, annesi ve kız kardeşinin bakıma muhtaç olması ve ailevi sorunları nedeniyle, ayrıca kendi rahatsızlığı nedeniyle ailesinin ikamet etmekte olduğu Elazığ İline atanmak istediğini, herhangi bir yol harcırahı veya yolluk talep etmediğini belirterek, Elazığ iline naklen atanmayı talep etmiştir.

İlgili İdare ile yapılan yazışmada başvuru konusunun uzlaşma ile çözülmek istendiği ifade edilmiştir. İdarenin uzlaşmaya olumlu yaklaşması neticesinde söz konusu sorun uzlaşmayla çözülmüş ve başvuran Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştır.

02 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Kara Kuvvetleri Komutanlığında teknisyen olarak görev yapması sebebiyle içtima uygulamasının iptalini talep etmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devlet memuru olarak teknisyen kadrosunda çalıştığını, her gün saat 08.00'da toplanması (içtima) gerektiği bildirildiğini, söz konusu içtimalara katılmakla birlikte mesleği ile alakalı en ufak bir husus bulunmadığını gördüğünü, bu içtimalara katılmaması gerektiği düşüncesinin bulunduğunu, mesaiye giriş çıkışların zaten kartlı sistem sayesinde sorunsuz olarak tespit edilebildiğini, bu sebeple yoklama amacıyla yapıldığı iddia edilen içtima uygulamasının devlet memurları için amacına hizmet etmediğini, konuyla alakalı Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından daha önce yapılan şikayet başvurusuna verilen 26.10.2015 tarih ve 2015/3984 sayılı kararının görmezden gelindiğini belirterek; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin içtima uygulamasına son verilmesini talep etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı ile sorunun çözümüne yönelik dostane çözüm girişiminde bulunulmuştur. Bu çerçevede, anılan İdarenin Kamu Denetçiliği Kurumuna ulaşan 29/05/2019 tarihli ve ... sayılı yazısı ve eklerinde; başvuranın mağduriyetinin giderildiğine yönelik dilekçesinin kendilerine ulaştığından bahisle şikayetin çözüme kavuşturulduğu bildirilmiştir.

13 Haziran 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Soruşturma açılması talebi hakkındadır.

Sosyal Sigorta Denetmeni olarak Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışan başvurucu görevli olduğu kurumun yöneticisi tarafından kendisine mobbing yapıldığı sebebiyle hakkında soruşturma açılmasını talep etmiştir.

İl Müdürü hakkında açılan soruşturma sonucunda uyarma cezası verildiği, ayrıca araştırmacı kadrosunda Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atandığı, başvuranın mobbing başvurusu hakkında ise, Kurum Mobbing Mücadele Komisyonu'nda konunun görüşüldüğü, "Rehberlik ve Teftiş Komisyonu Başkanlığı'nca yürütülen inceleme neticesinde konunun değerlendirileceği" dolayısıyla, şikayet edilen kişi hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sonucunda uyarma cezası ile tecziye edildiği, mobbingin tespit edilmesi hususunda ise İdarenin ilgili incelemeleri sürdürdüğü, bu bağlamda, başvuranın konuya ilişkin talebinin ilgili İdarece yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

26 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Mahkeme kararının uygulanması istemine ilişkindir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul'da sivil memur olarak görev yapan başvuranın eşinin görev yaptığı Konya iline atanma isteğine ilişkin talebinin zımnen reddine ilişkin açılan Yürütme Durdurma Davasını kazanması ve akabinde bu işlemin iptaline karar verilmesi sebebiyle mahkeme kararının uygulanması talep edilmiştir.

Başvuranın Konya ilinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanmasının mümkün olmaması sebebiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanması talep edilmiş olup, kurumun mahkeme kararını uygulamaya yönelik açık iradesinin olmasından dolayı dostane çözüm kararı verilmiştir.

29 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Ek göstergeden kaynaklı olarak maaş ve emekli ikramiyesinin eksik ödendiğine ilişkindir.

Başvuran, 15.07.2003 tarihinde 1/4 aylık derecesi ve 2200 ek gösterge ile emekli olduğunu, ancak ........... tarihinde asaleten atandığı Antalya Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü görevi dolayısı ile dikkate alınması gereken 3600 ek göstergenin uygulanmadığını, 28.06.2018 tarihinde SGK'ya başvurması üzerine tarafına 01/08/2008 tarihinden itibaren tadil işleminin yapıldığının belirtildiğini, emekli olduğu 15.07.2003 tarihi ile 01.10.2008 tarihi arasındaki ek göstergeden kaynaklanan maaş farkı ve tazminatından eksik ödenen fark konusunda bilgi verilmediğini belirterek 15.07.2003-01.10.2008 dönemine ilişkin emekli maaşı farkı ve tazminat [emekli ikramiyesi] farkının ödenerek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.

Dostane çözüm girişimleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunca başvuranın talebinin değerlendirilmesi neticesinde, 01/10/2003-01/10/2008 dönemine ilişkin emekli aylık farkları başvurana ödenmiş ve şikayet konusu çözüme kavuşturulabilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumunun Ombudsmanlık ile yaptığı işbirliği memnuniyetle karşılanmıştır.

19 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

30 yıl üzeri emekli ikramiyesinin tarafına ödenmesi talebi hakkındadır.

Başvuran, Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına 14/04/2017 tarihinde 30 yıl üstü ikramiyenin tarafına ödenmesi için dilekçe verdiğini, ancak bu güne kadar tarafına ödeme yapılmadığını ifade ederek, en kısa zamanda 30 yıl üzeri emekli ikramiyesine ilişkin ödemenin tarafına yapılmasını talep etmektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimleri neticesinde; 14/05/2019 tarihli bilgi ve belge talepli yazı üzerine başvurana 30 yıl üzeri 11 tam hizmet yılına karşılık toplamda 2.714,80 TL emekli ikramiyesi tahakkuk ettirildiği, dolayısıyla başvuruya konu talebin Sosyal Güvelik Kurumu tarafından, yerine getirilerek mağduriyetin giderildiği anlaşılmıştır.

22 Temmuz 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

UŞAK DEFTERDARLIĞI

Atanma talebi hakkındadır.

Başvuran, ........., Uşak Defterdarlığında VHKİ kadrosunda çalıştığını, sol elinde parmak eksikliği ve parmaklarında anormal şekil eksikliği mevcut olduğunu, % 45 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu bulunduğunu, kişisel ihtiyaçlarını karşılamada ve günlük yaşamında sıkıntı çektiğini, bu nedenle ailesinin yaşadığı İstanbul iline yer değişikliği talebinde bulunduğunu, ancak personel eksikliği nedeniyle talebinin reddedildiğini belirterek, İstanbul Defterdarlığına atanmayı talep etmektedir.

Başvuruya ilişkin olarak, ilgili İdare ile yapılan yazışmada başvuru konusunun uzlaşma ile çözülmek istendiği ifade edilmiş ve İdarenin uzlaşmaya olumlu yaklaşması neticesinde söz konusu sorunun uzlaşma yoluyla çözüldüğü başvuran tarafından 19/08/2019 tarihli ve ......... dosya numaralı sayı ile kayıt altına alınan belgeyle Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirilmiştir

20 Ağustos 2019 tarihli Dostane çözüm kararı için TIKLAYINIZ.

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Lojman tahsisi hakkındadır.

İzmir Foça'da Paramedik olarak çalışan başvuranın, ikamet ettiği lojmanın listeden çıkartıldığını ve konunun incelenmesini talep etmiştir.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün 29.05.2019 tarih ve ..... sayılı cevabi yazısında; "Mezkur lojmanın boşaltıldığı ve 24.05.2019 tarih ve 94362593 sayılı 'talebin ilgili idare tarafından yerine getirildiği'ni içeren mutabakat dilekçesinin başvuran tarafından Kuruma sunulduğu" ifade edilmiştir. Dolayısıyla, başvuranın konuya ilişkin talebinin ilgili İdarece yerine getirildiği anlaşılmıştır.

26 Temmuz 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
10:13 - Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Uçaklar, otobüs ve trenlere göre daha güvenli10:08 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:05 - İzmir'de kayıp kişinin cesedi dere yatağında bulundu09:54 - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı09:51 - Dolar güne yükselişle başladı09:42 - Cezaevlerinde 'kapalı görüş' başladı09:35 - Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi09:22 - 'Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak'09:20 - ASELSAN, polisi yeni teknolojilerle konuşturacak09:18 - Bayburt ve Kütahya'da 2 köy karantinaya alındı
09:17 - Salgınla mücadele asıl şimdi başlıyor09:10 - Erdoğan Ankara'ya geliyor. 4 aydır yapılamayan toplantı yapılacak09:09 - Rıdvan Dilmen: Test sonucum pozitif çıktı09:08 - Yarım asırlık Pamukkale Turizm şirketi 200 şubesini kapatıyor08:59 - Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler08:57 - Bugün itibariyle hayatımızda neler değişecek?08:54 - Emir subayını yakalayan ekip iğneyle kuyu kazmış08:14 - Kılıçdaroğlu'ndan büyük kurultay ve ittifak hamleleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni normalleşme sürecinde, korona tedirginliğiniz devam ediyor mu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam