1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yayımlandı. Öğretmenlere yılda 2 defa katılım hakkı tanındı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi
02 Aralık 2019 14:30
+Aa- Yazdır
Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yayımlandı. Öğretmenlere yılda 2 defa katılım hakkı tanındı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri yakından takip etmeleri için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuramlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 19.11.2019 tarih ve 22916715 sayılı oluru ekinde yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönergeye göre, personel, bir eğitim ve öğretim yılında iş gününe denk gelen günlerde EN FAZLA İKİ DEFA bulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılabilir. İş günlerine denk gelmeyen günler için bu şart aranmaz.

Bilimsel toplantıya başvurucak personelin, sunacağı bildiri/posterin kendi "lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim bilimleri ve alan eğitimi" alanında olması şartı aranacak.

Ayrıca, Bildiri/poster başvurusunun yapıldığı bilimsel toplantının yurt içinde, Bakanlık ile üniversitenin birlikte ya da üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bir faaliyet olması gerekmektedir.

Başvuru yapmak isteyen öğretmenler il/ilçelerde önce kendi okul müdürlüğüne başvuracak, okul müdürü talebi il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderecek, uygun görülen talepler için kaymakamlık veya valilikten personelin görevli izinli sayılmasına yönelik olur alınacaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge'nin amacı Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan yeterliklerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 312'nci, 326'ncı ve 508'inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönerge'de geçen;

a)Alan: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim bilimleri ve alan eğitimi alanını,

b)Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c)Genel Müdürlük/Başkanlık: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimini,

ç) Bildiri: Bilim kurulu tarafından kabul edilen, bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazıyı,

d)Bilim Kurulu: Kongrenin düzenlendiği üniversite bünyesinde akademisyenlerden oluşturulan bildirilerin/posterlerin değerlendirildiği çalışma grubunu,

e)Davet mektubu: Bilim kurulu tarafından kabul edilen bildirinin/posterin kongre düzenleme kurulu başkanı tarafından kabul edildiğini belirten imzalı mektubu,

f)Eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim ve öğretim kurumlarını,

g)Genel Müdürlük/Başkanlık Ar-Ge birimi: Genel Müdürlükte/Başkanlıkta görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmak için sunacağı bildirinin/posterin yerindeliğini inceleyen birimi,

ğ) Genel Müdürlük/Başkanlık personel birimi: Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personelin bildiri/poster iş ve işlemlerini takip eden ve kişisel bilgiler modülüne işleyen birimi,

h)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi: Taşra teşkilatında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmak için sunduğu bildirinin/posterin yerindeliğini inceleyen birimi,

ı) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimi: İl/ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan personelin bildiri/poster iş ve işlemlerini takip eden ve kişisel bilgiler modülüne işleyen birimi,

i)İş günü: Milli ve dini bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Katılım belgesi: Kongre düzenleme kurulu başkanı tarafından bildirinin/posterin kongrede sunulmasından sonra katılımcıya verilen imzalı belgeyi,

k) Katılım/kayıt ücreti: Kongrede bildiriyi/posteri sunacak kişi tarafından ödenen katılım tutarını,

l)Kişisel bilgiler modülü: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin bildirilerinin/posterlerinin işlendiği Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi'ni,

m) Kongre/sempozyum: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokol çerçevesinde veya üniversiteler tarafından düzenlenen sempozyum, bilim şenliği, kongre, forum, panel ve bilimsel toplantıları,

n) Kurum müdürü: Kurumun yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim işlerini yürüten kişiyi,

o) MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşletim Sistemi'ni,

ö) Öğretmen: Eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğini icra eden kişiyi,

p) Personel: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan kişiyi,

r) Poster: Bilim kurulu tarafından kabul edilen ve bilimsel toplantılarda panolara asılarak sunulan kısa bildiriyi,

s) Rapor: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin kongrede sunduğu ve takip ettiği bildiriler/posterler hakkında personele sunulmak üzere oluşturduğu metni,

ş) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul gibi kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Toplantılara Katılım İlkeleri

İlkeler

MADDE 5- (1) Bilimsel toplantılara katılım aşağıdaki ilkeler doğrultusunda planlanır ve yürütülür:

Bilimsel toplantılara katılım;

a)Personelin mesleki ve bireysel gelişimini sağlamak amacıyla bilimsel toplantılara katılımı; kurumun işleyişini, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde gerekli önlemler alınarak sağlanır.

b)Bilimsel toplantılara, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personel, bir eğitim ve öğretim yılında iş gününe denk gelen günlerde EN FAZLA İKİ DEFA katılır. İş günlerine denk gelmeyen günler için bu şart aranmaz.

c)Başvuru sahibinin sunacağı bildiri/poster; kendi "lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim bilimleri ve alan eğitimi" alanında olmalıdır.

ç) Bildiri/poster başvurusunun yapıldığı bilimsel toplantının yurt içinde, Bakanlık ile üniversitenin birlikte ya da üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bir faaliyet olması gerekir.

d)Bakanlık merkez teşkilatında bilimsel toplantıya katılacakların başvuruları personel biriminin bağlı olduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından yürütülür.

e)Taşra teşkilatı ile resmi eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi tarafından yürütülür.

f)Taşra teşkilatında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre personelin görevlendirilmesi valiliğin yetkisindedir.

g)Bildiriyi/posteri sunacak kişi görevli izinli sayıldığı tarihler arasında toplantıda sunulan bildirilerin/posterlerin bilimsel niteliğine, eğitim ve öğretim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı katkılar hakkında rapor hazırlar ve kurum müdürüne/birim sorumlusuna teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurum müdürü

MADDE 6- (1) Eğitim kurumu müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Bilimsel toplantıya katılmak için başvuruda bulunan personelin belgelerini il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimine gönderir.

b)Bilimsel toplantıya katılacak öğretmenin/yöneticinin dersinin/derslerinin boş geçmemesi için gerekli önlemleri alır.

c)Bilimsel toplantıya katılan öğretmen/yönetici tarafından hazırlanan raporu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimine gönderir.

ç) Bilimsel toplantıya katılan öğretmenin/yöneticinin "katılım belgesini" MEBBİS kişisel bilgiler modülüne işler.

d)6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre personelin katılım ücreti dışındaki ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi

MADDE 7- (1) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi, il milli eğitim müdürü/ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında alanında uzman kişilerden oluşur.

b)Taşra teşkilatında il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi, personelin bilimsel toplantılara katılımına ilişkin süreçlerin bu Yönerge hükümlerine göre yürütülmesinden birinci derece sorumludur.

c)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi eğitim kurumlarından gelen bildiri/poster başvurularının;

1)Bakanlık ve üniversitelerin iş birliğinde, üniversitelerin kendi içlerinde veya iş birliğiyle gerçekleştirilen bilimsel toplantılar olmasına,
2)Başvuru sahibinin sunacağı bildirinin/posterin lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim bilimleri ve alan eğitimi alanında olmasına,
3)Bilim kurulunca bildiri/posterin kabul edildiğini belirten davet mektubuna sahip olmasına,

göre değerlendirir ve katılımı uygun görülenleri onay alınmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri insan kaynakları birimine, katılımı uygun görülmeyenleri ise personelin bulunduğu eğitim kurumuna yazı ekinde yer alan gerekçeli rapor ile birlikte gönderir.

ç) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi, görev raporlarını (Ek-1) bilimsel toplantıya katılan personelin kurum müdürleri ile eğitim ve öğretim yılı sonunda değerlendirir ve sonuçlarını (Ek-2) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderir.

Milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimi

MADDE 8- (1) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü insan kaynakları birimi Strateji/Ar-Ge biriminden gelen olumlu görüşlere istinaden bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurularak personelin görevli izinli sayılması için valilik/kaymakamlık olurunu alır.

b)Bilimsel toplantıya katılan personelin "katılım belgesini" MEBBİS kişisel bilgiler modülüne işler.

c)6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre personelin katılım ücreti dışındaki ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Genel Müdürlük/Başkanlık personel birimi

MADDE 9- (1) Genel Müdürlük/Başkanlık personel biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Kurumun iş ve işleyişini aksatmayacak şekilde personelin bildiri/poster başvurularının ön incelemesini bu Yönerge hükümlerine göre yapar.

b)Genel Müdürlük/Başkanlık Ar-Ge birimine, bildiriyi/posteri değerlendirmek üzere gönderir.

c)Genel Müdürlük/Başkanlık Ar-Ge biriminden gelen olumlu görüşlere istinaden bilimsel toplantının başlangıç ve bitiş tarihleri göz önünde bulundurularak personelin görevli izinli sayılması için genel müdür/başkan olurunu alır.

ç) Bilimsel toplantıya katılan personel tarafından hazırlanan raporun, personele sunulması için gerekli önlemleri alır.

d)Bilimsel toplantıya katılan personelin "katılım belgesini" MEBBİS kişisel bilgiler modülüne işler.

e)6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre personelin katılım ücreti dışındaki ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlar.

f)Bilimsel toplantıların etkililiğini eğitim ve öğretim yılının sonunda değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını rapor halinde (Ek-2) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderir.

Genel Müdürlük/Başkanlık Ar-Ge birimi

MADDE 10 (1) Genel Müdürlük/Başkanlık Ar-Ge biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Kurumun iş ve işleyişini aksatmayacak şekilde personelin bildiri/poster başvurularının ön incelemesini bu Yönerge hükümlerine göre yapar.

b)Ar-Ge birimi, personelin bilimsel toplantılara katılımına ilişkin süreçlerin bu Yönerge hükümlerine göre yürütülmesinden birinci derece sorumludur. Personel biriminden gelen bildiri/poster başvurularının;

1)Bakanlık ve üniversitelerin iş birliğinde veya üniversitelerle iş birliğinde yapılan bilimsel toplantılar olmasına,

2)Başvuru sahibinin sunacağı bildirinin/posterin lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim bilimleri ve alan eğitimi alanında olmasına,

3)Bilim kurulunca bildiri/posterin kabul edildiğini belirten davet mektubuna sahip olmasına,

göre değerlendirir ve katılımı uygun görülenleri onay alınmak üzere personel birimine, katılımı uygun görülmeyenleri ise personelin bulunduğu birime yazı ekinde yer alan gerekçeli rapor ile birlikte gönderir.

Bilimsel toplantıya katılacak personel

MADDE 11- (1) Bilimsel toplantıya katılacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Bilim kurulunca bildirinin/posterin kabul edildiğini belirten imzalı davet mektubunu kurumuna/birimine sunar.

b)Bildiri/posteri sunacak kişi görevli izinli sayılmasına yönelik onay yazısını aldıktan sonra katılım ücretinin yatırıldığını belirten belgeyi kurumuna/birimine teslim eder.

c)Personel görevli izinli onay yazısını aldıktan sonra bilimsel toplantıya katılabilir.

ç) Bilimsel toplantıya katılan bildirisini/posterini sunan personel alanı ile ilgili oturumları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonunu, oturumlarda sunulan bildirilerin/posterlerin bilimsel niteliğini, eğitim sistemimize ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı katkılar hakkında ayrıntılı rapor (Ek-1) hazırlar.

d)Bilimsel toplantı dönüşü katılım belgesini ve hazırladığı raporu bir hafta içinde kurumuna/birimine teslim eder.

Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Kişisel bilgiler modülünün MEBBİS üzerinden işleyişini sağlar.

b)Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda kişisel bilgiler modülündeki bildiri/poster bölümünü teknik ve alt yapı imkanları göz önünde bulundurarak geliştirir.

c)Kişisel bilgiler modülündeki bildiri/poster bölümünü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak sistemde güncelleme çalışmalarını gerçekleştirir.

ç)Sistemden kaynaklanan teknik problemlerin çözümünü sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 13-(1) İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi ve kurum müdürleri, bilimsel toplantı çıktılarının etkililiğini her eğitim ve öğretim yılının sonunda değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderir.

(2)Merkez teşkilatında bildirisi/posteri genel müdür/başkan tarafından onaylanan personel görevli izinli sayılır.

(3)Taşra teşkilatında bildirisi/posteri il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Strateji/Ar-Ge birimi tarafından uygun görülen ve valilik/kaymakamlık oluru alınan personel görevli izinli sayılır.

(4)Personelin yolluk beyannameleri yapılırken bildiri/posteri sunacağı tarihler esas alınır.

(5)Birden çok yazarlı bildiride/posterde bilimsel toplantıya katılım ücretini ödeyen bir personelin görevli izinli sayılması esastır.

(6)Bilimsel toplantıya katılmak isteyen iki ve daha fazla yazarlı katılımcılar eğitim ve öğretimin/kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde kongre/sempozyum giderlerinin kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar.

(7)Bilimsel toplantılara iş gününe denk gelen günler dışında katılmak isteyen personel; kongre/sempozyum giderleri kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar ve bu kişilere herhangi bir yolluk, yevmiye ve ücret ödemesi gerçekleştirilmez.

(8)Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyenler eğitim ve öğretim sürecini ve kurumun işleyişini aksatmayacak şekilde kayıt giderlerinin kendilerince karşılanması şartı ile izinli sayılırlar ve bu kişilere herhangi bir ücret ödemesi gerçekleştirilmez.

(9)Özel öğretim kurumlarında görev yapan ve bu Yönerge hükümleri kapsamında bilimsel toplantıya katılmak isteyen personel giderleri kurumlarınca/kendilerince karşılanmak kaydı ile bilimsel toplantıya katılabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuata aykırı olmayacak şekilde işlem tesis edilir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
11:47 - 'Ordunun 'satılmış' kelimesiyle yan yana konulması akla ziyan'11:42 - Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor11:42 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor11:42 - Süper Lig'de de forma giyen Faslı stoper hayatını kaybetti11:40 - Dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 'onarım' ve 'değer kaybı' cezası11:39 - Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü
11:37 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı11:19 - e-Devlet'ten 'engel kaldıran' hizmetler11:17 - 'Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz'11:17 - Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı11:15 - İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi11:14 - Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
11:07 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır?11:02 - Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı11:01 - Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı10:58 - Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti10:57 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
10:56 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam