1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anayasa Mahkemesi 15-16 Ocak tarihli sonuçları açıkladı

15 ve 16 Ocak tarihinde toplam 55 dosya görüşen Anayasa Mahkemesi, karar sonuçlarını yayımladı.
18 Ocak 2020 16:49
Yazdır
Anayasa Mahkemesi 15-16 Ocak tarihli sonuçları açıkladı

15 ve 16 Ocak tarihinde toplam 55 dosya görüşen Anayasa Mahkemesi, karar sonuçlarını yayımladı.

- Ek ödeme tutarının geleceğe yönelik olarak azaltılması ve hatalı ödenen ek ödemelerin de iadesinin istenmesi nedeniyle eşitlik ilkesi ve angarya yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvuru,

- Uzman öğretmen unvanı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada yargı kararları dikkate alınmadan hüküm verilmesi ve yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuru,

- Derece ve kademe hesabının daha önceki çalışma süreleri dikkate alınmadan yapılması nedeniyle eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin başvuru,

- Akademisyen olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hakimliklerince verilmesi, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının; avukatıyla görüşmesinin sınırlandırılması ve bu görüşmenin mahremiyetine riayet edilmemesi nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuru,

- Sendika şube yöneticisinin başka bir ile atanmasının aile hayatına saygı ve sendika haklarını ihlal ettiği iddialarına ilişkin başvuru,

KABUL EDİLEMZ OLDUĞUNA karar verdi.

- Ahlaki durum gerekçe gösterilerek meslekten ayırma işlemi tesis edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının, tarafsız ve bağımsız olmayan bir mahkemede yargılamanın yapılması ve yargılamalarda hukuka aykırı delil kullanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvuruda,

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3. Özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE;

- Ücret farkının ödenmesi istemiyle açılan davanın yerleşik içtihada aykırı karar verilerek reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvuruda,

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Adil yargılanma hakkı kapsamında makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında hakkaniyete uygun yargılanma hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

Karar verdi

İŞTE TÜM SONUÇLAR:

Başvuru No

Konusu

2016/1669

Başvuru, çocuğun cinsel istismarı suçu isnadıyla yapılan yargılamanın uzun sürmesi ve yargılama sonucunda sanığın cezasının az olması sebebiyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

2016/77913

Başvuru; ceza infaz kurumunda tek kişilik odada tutulma nedeniyle kötü muamele yasağının, tek kişilik odaya alınmaya ilişkin olarak yapılan şikayetin infaz hakimliğince incelenmeksizin reddedilmesi nedeniyle de etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2016/4084

Başvuru, yakalama esnasında kolluk görevlileri tarafından darbedilme ve hakarete maruz kalma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2016/15455

Başvuru, kolluk görevlilerinin toplantı ve gösteri yapmak isteyen gruba müdahale etmesi sırasında meydana gelen yaralanma olayına ilişkin şikayet sonucunda emir veren ve kontrol görevi bulunan üst düzey kolluk amirleri hakkında soruşturma izni verilmemesinin kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

2016/2470

Başvuru, cinsel istismar isnadında bulunulduğu soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmemesi ve sonuçta hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2016/35379

Başvuru, nezarethanede tutma koşullarının yetersizliği nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2016/10047

Başvuru, ev araması sırasında polis tarafından darbedilme iddiasıyla yapılan şikayetle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

2015/8483

Başvuru, tıbbi hata nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2015/19711

Başvuru, yakalama ve gözaltı işlemleri uygulandığı sırada darbedilme ve bu olay hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE

2017/37300

Başvuru, itirazen şikayet sürecinde alınan başvuru bedelinin, lehe karar verilmesine rağmen başvurucuya iade edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası hakkındadır.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2017/37952

Başvuru, ana taşınmazın bir bölümünün özel parselasyon sonrasında bedel ödenmeksizin yol vasfıyla tapudan terkin edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının; davanın reddiyle birlikte aleyhe yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/26283

Başvuru bir bankaya elkoyma sürecinde iptale ilişkin yargı kararı sonrası hissedarların zararının tazminine ilişkin alacağın enflasyon karşısında değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2016/73176

Başvuru, zilyetliğe dayalı olarak tasarrufta bulunulan taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/17138

Başvuru, ek ödeme tutarının geleceğe yönelik olarak azaltılması ve hatalı ödenen ek ödemelerin de iadesinin istenmesi nedeniyle eşitlik ilkesi ve angarya yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/38836

Başvuru, çevresel etki değerlendirme belgesi alınmadan inşaata başlandığı gerekçesine dayalı olarak idari para cezası verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2017/21063

Başvuru, nüfus kaydının kapalı olduğu gerekçesine dayanılarak isim tashihi talebinin reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE

2017/21827

Başvuru, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan başvurucuya gönderilen mektubun bir kısmının sakıncalı görülerek verilmemesi nedeniyle haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/33469

Başvuru; yurt dışına çıkış yasağı öngören adli kontrol tedbiri nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

ERTELENMESİNE

2016/11733

Başvuru; ahlaki durum gerekçe gösterilerek meslekten ayırma işlemi tesis edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği hakkının, tarafsız ve bağımsız olmayan bir mahkemede yargılamanın yapılması ve yargılamalarda hukuka aykırı delil kullanılması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

1. Adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2. Adil yargılanma hakkı kapsamında güvence altına alınan hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

3. Özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2016/1819

Başvuru, uzman öğretmen unvanı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davada yargı kararları dikkate alınmadan hüküm verilmesi ve yargılamanın makul sürede tamamlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/36763

Başvuru; yargılama aşamasında yürürlüğe giren kanun hükmünün aleyhe sonuç doğuracak şekilde uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının, lehe nispi vekalet ücreti yerine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi nedeniyle de mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2015/11533

Başvuru, idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın süre aşımı yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

DÜŞMESİNE

2017/21012

Başvuru, dilekçe ret kararı üzerine yenilenen davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2017/38631

Başvuru, beyanları mahkümiyet kararına esas alınan tanıkların duruşmada sorgulanamaması nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının İHLAL EDİLMEDİĞİNE

2017/4764

Başvuru, uyarlama yargılamasında gerekçesiz olarak hüküm kurulması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2015/22

Başvuru, ceza davasında usule ilişkin imkanlar bakımından zayıf duruma düşürülme nedeniyle çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

i. Kabul edilebilirlik yönünden

Adil yargılanma hakkı kapsamındaki çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA

ii. Esas yönünden

Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin İHLAL EDİLDİĞİNE

2017/35484

Başvuru, akademisyen olan başvurucu hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, tutukluluğa ilişkin kararların bağımsız ve tarafsız olmayan sulh ceza hakimliklerince verilmesi, tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; gözaltı ve tutukluluk süreçlerindeki bazı uygulamalar nedeniyle kötü muamele yasağının; avukatıyla görüşmesinin sınırlandırılması ve bu görüşmenin mahremiyetine riayet edilmemesi nedenleriyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2016/6828

Başvuru; kanun hükümlerinin yanlış yorumlanarak koşullu salıverilme süresinin hatalı hesaplanması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2015/1655

Başvuru, tabii hakim ilkesine aykırı olarak kurulmuş bir mahkemede yargılamanın yapılmış olması, başvurucular hazır bulunmaksızın dinlenen gizli tanık beyanının hükme esas alınması, Kürtçe savunma yapma hakkı tanınmaması, soruşturma aşamasında kısıtlama kararı verilmiş olması ve yargılamanın sonucunun adil olmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir. Başvuruda ayrıca anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı eylemlerin terör örgütü üyeliği suçundan verilen mahkümiyet kararında delil olarak kullanılması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının; tutuklamanın matbu gerekçeler içeren ve duruşma yapılmaksızın verilen kararlarla uzun süre devam ettirilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; hukuka aykırı olarak yapılan arama ve iletişimin dinlenmesi nedenleriyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

2019/6266

Başvuru, derece ve kademe hesabının daha önceki çalışma süreleri dikkate alınmadan yapılması nedeniyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:17 - CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi00:02 - Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?00:02 - 17 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı00:00 - Bugüne özel memura %10 indirim.23:41 - Ankara'da patenli gençlerden tehlikeli yolculuk22:51 - Bakan Varank: 200 bin liraya kadar hibe verilecek22:46 - Survivor 2020 yarışmacıları ilk bölümde kavga etti22:41 - Bombalı araçla saldırı düzenleyen terörist yakalandı22:36 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çocukların yüzü gülüyor
22:30 - Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu22:24 - Avrupalı tüketicinin ilgisi kuru kayısı ihracatını artırdı22:21 - Hemoroid ameliyatı sonrasında açlık, tokluk ve susuzluk hislerini kaybetti22:03 - Öğretmenin sevgisi otizmli Nurettin'i hayata bağladı21:57 - Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak21:51 - Grip, kalp krizi riskini arttırıyor21:46 - Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu21:40 - Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam