1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850)
21 Ağustos 2020 08:55
+Aa- Yazdır
Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Ekli "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir.

(2) Bu Karar, mülkiyeti kamuya ait olan ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma kararı ya da planı bulunmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Basit geri ödeme süresi: Enerji verimliliği önlemine ait yatırımın maliyetinin, enerji verimliliği Önlemi ile sağlanacak yıllık tasarruf miktarının ekonomik karşılığına bölünmesi ile elde edilen yıl cinsinden değeri,

c) Enerji performans sözleşmesi (sözleşme): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeyi,

ç) Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 5627 sayılı Kanun kapsamında "şirket" olarak tanımlanmış ve enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketleri,

d) Enerji verimliliği önlemi: Herhangi bir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi alanında enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, modifikasyon, rehabilitasyon ve süreç geliştirme gibi yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz enerji kullanımının, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çözümleri içeren önlemi,

e) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkanların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları,

f) Etüt raporu: Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai raporu,

g) İdare: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

ğ) İdare yetkilisi: İdarede bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,

h) İhale: Bu Karar kapsamında uygulanacak projenin, istekliler arasından seçilen biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ilgili idare yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ı) İstekli: İhaleye teklif veren tüzel kişi veya bunların oluşturdukları iş ortaklığını,

i) İzleme dönemi: Proje uygulamasının uygulama kontrol komisyonu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşme süresi boyunca devam eden dönemi,

j) Kabul: Yüklenici tarafından yatırımı tamamlanan projenin, uygulama kontrol komisyonu tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesini,

k) Net bugünkü değer (NBD): Tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirin bugünkü değerinden, proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı,

l) Ölçme ve doğrulama: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla "TS ISO 50006 Enerji temel seviyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü" ve "Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü" veya "TS ISO 50015 Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardına uygun olarak belirlenen yöntemlerle planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemleri ve sürecini,

m) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

n) Proje: Enerji verimliliği önlemlerinin tamamını içeren ihale konusu projeyi,

o) Referans eneği tüketimi: TS ISO 50006 standardına uygun olarak hesaplanan, uygulama alanının belirli şartlar altında tükettiği enerji miktarını,

ö) Şartname: İhale şart ve koşullarının düzenlendiği şartnameyi,

p) Tasarruf: Uygulama alanında asgari konfor standartlan sağlanarak, hizmet ve üretimin kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin veya kayıplarının azaltılmasını veya verim artışı ile birim maliyetin azaltılmasını,

r) Tasarruf doğrulama raporu: İzleme dönemi boyunca, sözleşmede belirlenen dönemlerde yüklenici tarafından TS ISO 50006 ve Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü veya TS ISO 50015 standardına uygun olarak hazırlanan, referans enerji tüketimini etkileyen değişkenler dikkate alınarak doğrulanan tasarruf miktarını gösteren raporu,

s) Tasarruf garantisi/tasarrufların garanti edilmesi: İsteklinin, teklifi kapsamında taahhüt ve garanti ettiği toplam enerji tasarrufunu,

ş) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu projenin tasarruf miktarı ile teknik, ekonomik ve idari detaylarını içeren tüm belge ve bilgileri,

t) Teklif değerlendirme komisyonu: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yapılacak işin mahiyetine uygun olacak şekilde en az 3 mühendis (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en az 5 kişiden oluşturulan komisyonu,

u) Uygulama alanı: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanacağı idarenin sahip olduğu veya idareye tahsis edilmiş her türlü bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile idarece yürütülen hizmetleri,

ü) Uygulama dönemi: Sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje kabulünün yapıldığı tarih arasındaki detay mühendislik, tedarik, kurulum, testler ve işletmeye alma süreçlerini içeren yatırım dönemini,

v) Uygulama kontrol komisyonu: İdare tarafından, uygulama döneminde ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerin sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla işin mahiyetine göre en az 3 mühendisten (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) oluşturulan komisyonu,

y) Uygulama projesi: Uygulama alanında uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin kapsamım içeren projeyi,

z) Yatırım maliyeti: Her bir enerji verimliliği önleminin uygulanması ve bu önlemle tasarruf sağlanmaya başlanması için gereken harcamaların toplam bedelini,

aa) Yüklenici: İdare ile sözleşme imzalayan istekliyi,

ifade eder.

(2) Bu Kararda yer almayan tanım ve kısaltmalar hakkında, 5627 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat esas alınır.

İhale usulü ve temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD'ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

(2) Bu Karar kapsamındaki ihaleler aşağıdaki şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

a) Sözleşme kapsamında yapılacak yatırım bedeli 2.000.000 TL'den az olamaz.

b) Binalarda, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin en az %10'u veya herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için en az %20'si oranında tasarruf garantisi verilir. Bina harici uygulama alanlarında, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun en az %10'u kadar idareye pay verilir.

c) Sözleşme kapsamında değerlendirilecek enerji verimliliği önlemlerinin basit geri ödeme süresi 2 yıldan az olamaz.

(3) İkinci fıkrada belirtilen bedel, süre ve oranlan, enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına dair oluşabilecek talep ve ihtiyaca göre yansına kadar azaltmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilidir.

(4) İdare, sözleşmenin imzalanmasına kadar, herhangi bir aşamada ihaleyi erteleyebilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

(5) Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.

(6) Sözleşme bedeli, uygulanan projenin ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarına eşit veya bu miktardan yüksek olamaz.

(7) İhalelere ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.

İhale sürecine ilişkin genel usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Sözleşme akdetmek üzere idareler, ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürlerine uygun olarak, Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile formatı belirlenen etüt raporlarını hazırlar veya hazırlatır. İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olması durumunda kendileri de hazırlayabilir veya enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatabilir.

(2) İdareler, etüt raporu kapsamında öngörülen enerji verimliliği önlemlerinden hangilerinin uygulanacağına 5 inci maddeye uygun olarak karar verir.

(3) İdare tarafından belirlenen enerji verimliliği önlemlerini içeren projeye yönelik ihale hazırlıkları tamamlanır ve ihale duyurusu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılır.

(4) İstekli olabilecekler, tekliflerini vermeden önce idarenin belirleyeceği tarih ve/veya tarihlerde uygulama alanında inceleme yapabilir. Hazırlanan etüt raporuna veya şartnameye süresi içerisinde itiraz edilmesi durumunda, yapılan itirazlar İdare tarafından değerlendirilir, gerekli görülmesi halinde zeyilname yayımlanarak, etüt raporu ve şartnamenin teklif öncesinde nihai halini alması sağlanır, idare, gerekli görmesi halinde etüt, şartname ve diğer detaylar için değerlendirme toplantıları düzenleyebilir. İstekliler, tekliflerindeki tasarruf hesaplarını, nihai etüt raporuna ve yerinde yapacakları incelemelere dayanarak belirler.

(5) Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunduran tüzel kişiliği haiz istekliler ihalelere teklif verebilir. Bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı bulunmayan tüzel kişiliği haiz istekliler ise bünyesinde ölçme doğrulama uzmanı olan enerji verimliliği danışmanlık şirketi ile iş ortaklığı veya alt yüklenici ilişkisi kurarak ihalelere teklif verebilir. Diğer yeterlilik kriterleri işin mahiyetine uygun olarak idare tarafından şartnamede belirlenir.

(6) İhalenin sonuçlandırılabilmesi için, ihale kapsamında teklif değerlendirme komisyonu tarafından geçerli sayılan en az 2 teklif alınmış olmalıdır. Aksi takdirde ihale iptal edilir.

(7) Teklifler, teklif değerlendirme komisyonu tarafından; yatırım, yıllık bakım, işletme ve yenileme giderlerini (personel, yedek parça, sarf malzemeleri, ağır bakım, lisans ve benzeri giderlerin dahil edildiği) içeren proje maliyeti, ekipman ömürleri, yıllık ve ekonomik ömrü süresince sağlanacak tasarrufun ekonomik karşılığı ve tasarruflar ile yükleniciye yapılacak ödeme şartlan dikkate alınarak incelenir. Projenin ekonomik ömrü boyunca idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD'ye sahip teklif en uygun teklif olarak kabul edilir.

(8) NBD hesaplanabilmesi için gerekli yöntem, tekliflerin geçerlilik süresi, asgari gereklilikleri, formatı, tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesi, isteklilerde aranan asgari teknik ve mali yeterlilikler ile ihalenin duyurulması, yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.

(9) Teklif değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan teklif sahibi, ihale süreçleri tamamlandıktan sonra idarenin onayını müteakiben sözleşme imzalamaya davet edilir. İdare uygun görülen teklif sahibiyle gerekli teminatların sunulmasını takiben sözleşme imzalar. Teklif sahibinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı ile birlikte tüm ortaklar da sözleşmeyi imzalar. Sözleşme ve ilgili diğer belgeler EKAP'a kaydedilir.

Teminatlar ve diğer asgari hükümler

MADDE 7- (1) İhaleye katılmak için istekliler tarafından yatırım maliyetinin %2'sinden az olmamak üzere idarece belirlenen oranda geçici teminat sunulur. Sözleşme imzalanabilmesi için ise yüklenici tarafından sunulan teklife ait yatırım maliyetinin %4'ünün altında olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenen kesin teminat sunulur. Bu Karar kapsamında teminat olarak kabul edilen değerler aşağıdaki şekildedir:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya özel fınans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(2) İdareler, projeye uygun olarak teklif edilebilecek azami sözleşme süresi tanımlayabilir. Sözleşme süresi 15 yılı aşamaz.

(3) İdarelerin ihale kapsamında yüklenici ile imzalayacağı sözleşme taslağı, şartname taslağı ve etüt raporu formatı Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ekinde yer alır. Bakanlık bu tebliğ ekinde, ihale kapsamında kullanılmak veya idarelere yardımcı olmak üzere belge, format, hesaplama araçları gibi ilave tip dokümanları da yayımlar.

Uygulama dönemi, izleme dönemi ve tasarruf doğrulama faaliyetleri

MADDE 8- (1) Yüklenici, proje kapsamında enerji verimliliği önlemlerinin detaylandırılmasından, uygulanmasından, performansının garanti edilmesinden, şartnamede yer alması halinde bakım/onarımından, işletilmesinden ve sözleşme, şartname ve eklerinde tanımlanan projeye ilişkin tüm diğer koşullardan sözleşme süresi boyunca sorumludur.

(2) Uygulama dönemi, sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar ve mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler ile üçüncü fıkraya göre tanınan cezalı süre uzatımı dışında idare tarafından şartnamede tanımlanan süresinden fazla olamaz.

(3) Mücbir sebepler ve ihaleyi düzenleyen idareden kaynaklı gecikmeler dışında projenin uygulama dönemi içerisinde bitirilmemesi halinde idare sözleşmeye uygun olarak ek süre verebilir. Ek süre sonunda da işin tamamlanamaması durumunda idare sözleşmeyi fesheder ve teminatı irat kaydeder. Süre uzatımı ile ilgili varsa müdahillik hakkı gibi diğer hususlarda sözleşme hükümleri uygulanır.

(4) Projenin kabulü sözleşmeye uygun olarak yapılır. Uygulama kontrol komisyonunun kabulüyle birlikte garanti süreleri ve izleme dönemi başlar.

(5) Proje kapsamında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların üzerinde herhangi bir takyidat bulunamaz. Proje kapsamında yapılan yatırımların ve kullanılan ekipmanların mülkiyeti, projenin kabul belgesi ile birlikte izleme döneminin başladığı tarihten itibaren idareye geçer.

(6) Yüklenici tarafından izleme dönemi boyunca, izleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her 12 aylık dönemin sonunda yıllık tasarruf doğrulama raporu hazırlanır, idare, tasarruf doğrulama dönemlerini mali yıl ile uyumlaştırabilir. Tasarrufların ölçme ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar, tasarruf doğrulama raporunun formatı ve asgari gereklilikler Bakanlık tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.

(7) Uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun bulunan tasarruf doğrulama raporlarının bir nüshası bilgi amaçlı olarak Bakanlığa iletilir.

(8) Tasarruf doğrulama raporuna göre hiç tasarruf sağlanamaması halinde idare sözleşmeyi feshederek teminatı irat kaydeder.

(9) Sözleşmenin bu madde kapsamında tanımlanan herhangi bir nedenle idare tarafından feshedilmesi halinde yüklenici idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir ad altında talepte bulunamaz.

Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler

MADDE 9- (1) Tasarruf doğrulama raporunun uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, sözleşmede belirtilen yıllık tasarruf miktarından fazla olmamak kaydıyla, idarenin enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden yükleniciye, doğrulanan yıllık tasarruf miktarı üzerinden sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılır. idare sözleşmede tanımlamak suretiyle bir yıldan kısa dönemlerde de ödeme yapabilir. Bu durumda yıllık bazda doğrulanan tasarrufun ekonomik karşılığı ve yıl boyunca yapılan Ödemeler dikkate alınarak yıllık bazda mahsuplaşma yapılır.

(2) Tasarruf doğrulama raporu uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun görülmezse ödeme yapılmaz. İdare ve yüklenici tasarruf doğrulama raporu hakkında nihai bir anlaşmaya varamaz ve yüklenici tarafından talep edilirse idare, masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere her iki tarafın uygun gördüğü bir ölçme doğrulama uzmanından tasarruf doğrulama raporuna ilişkin görüş alır. Ölçme doğrulama uzmanı tarafından hazırlanan görüş raporu sonrasında idare ve yüklenicinin uzlaşması durumunda ödeme yapılır. Uzlaşmaya varılamazsa tarafların hukuki yollara başvurma hakları saklıdır.

(3) Yüklenici, izleme döneminin başladığı 12 aylık her dönemin sonunda taahhüt ettiği tasarruf garantisinin en az %70'ini sağlamak zorundadır. Doğrulanan tasarruf miktarının bu oranın altında kalması halinde yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaz ve yüklenici, idareye mali yük getirmemek kaydıyla projede revizyon yapabilir. Bu durumda yükleniciye birinci fıkra kapsamında 1 yıldan kısa dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde yüklenici, bu ödemeleri idare tarafından belirlenen süre içerisinde idareye geri öder. Yüklenicinin performans eksikliğini gidermesi ve bir sonraki dönemde doğrulanan tasarruf miktarı tasarruf garantisinin %70'i ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini sağlamadığı için yapılmayan ödeme doğrulanan tasarruf oranında gerçekleştirilir. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri gerekçeyle artış talep edemez. İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin %70'inin altında kalması durumunda, sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir. Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir ad altında talepte bulunamaz.

(4) Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin eneıji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilir.

Yaptırımlar ve ceza hükümleri

MADDE 10- (1) Bu Karar ve sözleşmede tanımlanan nedenlerle sözleşmenin feshedilmesi durumunda, proje kapsamında uygulama alanına kurulan her türlü ekipmanın mülkiyeti idareye geçer ve teminatlar irat kaydedilir.

(2) Yüklenicinin, sözleşme kapsamında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunların İkincil mevzuatlarında belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine aykırı davranması halinde, bu kanunlara göre gerekli ceza ve yasaklama hükümleri uygulanır.

(3) İdareler, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalamadan önce, isteklinin ihalelerden yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ederek ya da EKAP yasaklı sorgulama sayfasından kontrol ederek sonucuna göre sözleşmeyi imzalar.

(4) Etütler ve raporların hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması hususlarında ilgili taraflar mühendislik, fen ve sanat kuralları çerçevesinde gerekli Özeni göstermekle yükümlüdür.

Ölçme ve doğrulama uzmanlarının eğitilmesi, sertifikalandırılması ve görevlendirilmesi

MADDE 11- (1) Bakanlık ölçme doğrulama uzmanlarının eğitimi ve sertifıkasyonu için programlar düzenler veya düzenletir. Eğitimin içeriği, süresi, ücreti, eğiticilerin nitelikleri, sınav şekli, sertifikanın içeriği, programlara katılan kişilerde ve programları düzenleyen kurum/kuruluşlarda aranan şartlar ve diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olanlar, ölçme doğrulama uzmanı sertifikasını almaya hak kazanır. Söz konusu sertifikayı vermeye Bakanlık yetkilidir,

(3) Uluslararası ölçme ve doğrulama programlarından eğitim almış ve başarılı olmuş kişilere Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde ölçme doğrulama uzmanı sertifikası düzenlenir.

(4) Bu Karar kapsamında yapılan işlerde görevlendirilen ölçme ve doğrulama uzmanlarının Bakanlık tarafından verilen sertifikaya sahip olması gerekir.

Diğer hususlar

MADDE 12- (1) İdare, mücbir veya idareden kaynaklanan sebeplerden ötürü projede değişikliğin zaruri hale gelmesi durumunda yüklenici ile anlaşarak, ihale şartlarını değiştirmemek kaydıyla sözleşmede değişiklik yapabilir. Bu kapsamda yapılacak değişiklik, sebebin doğrudan etkilediği hükümlerle sınırlıdır.

(2) Yüklenici, sözleşmeden doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, idarenin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemez. Sözleşmenin devrine idarenin onay vermesi halinde devralan şirket, borç ve yükümlülüklerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmekle ve ihale ve teklif aşamasında aranan yeterlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Teklif değerlendirme komisyonu ve uygulama kontrol komisyonu teşkil edilirken idarenin bünyesinde yeterli nitelikte personel olmaması durumunda, farklı kamu kurum ve kuruluşlarından, işin mahiyetine uygun olarak geçici görevlendirme ile personel talep edilebilir.

(4) İdareler, bu Karar kapsamında yapılacak iş ve işlemler için Bakanlıktan teknik ve idari hususlarda destek talep edebilir. Bakanlık, bu Karar ile uygulama tebliği ve ekleri çerçevesinde idarelere bilgilendirme, eğitim, görüş verme ve diğer faaliyetler ile destek olur.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor
22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi22:09 - Starlink Uyduları'nın geçişi sırasında gökyüzünde parlamalar22:07 - Ordu Valisi, kadın üreticilere ürünlerini alarak destek oldu21:23 - Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!21:20 - Bakan Selçuk duyurdu: 'HEY saatleri' uygulaması geliyor
21:05 - Bakırköy'de halk ekmek büfesini yakan şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam