1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?

15 Eylül 2020 00:03
+Aa- Yazdır
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, açık hata bulunan işlemlerin her zaman geri alınabileceğine karar verdi.

2008 yılında bir aday, yanlış ALES puanıyla öğretim görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2014 yılında olay ortaya çıkınca, öğretim görevlisinin görevine son verilmiştir. Görevine son verilen kişinin, bir hatasının veya hilesinin söz konusu olmadığı, idari istikrar ilkesi gereğşnce görevine son verilemeyecği gerekçesiyle dava açmıştır. İdare mahkemesi, davayı reddetmiştir. Danıştay ise ilgili kişi lehine karar vermiştir. İdare mahkemesi kararında ısrar edince dosyayı bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) ele almıştır. Danıştay İDDK, idare mahkemesi kararını onamış ve kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, açık hata bulunan işlemlerin her zaman geri alınabileceğine karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY İDDİK KARARI

T.C. DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No: 2018/2469
Karar No: 2019/2420

İstemin Konusu: ... İdare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar dava ret kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu istem: ...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmasının uygun görülmeyerek görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: .. İdare Mahkemesinin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararıyla; davacının atandığı iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi kadrosunun ALES puan türünde alanının eşit ağırlık olduğu, davacının 18/11/2007 tarihinde girdiği ALES sınavında; sayısal puanının 58,087, sözel puanının 73,455 ve eşit ağırlık puanının 65,957 olduğu, bu durumda, davacının ... Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi kadrosuna müracaatı sırasında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, ALES eşit ağırlık puanından en az 70 puan almış olması şartının aranması ve davacının da bu puan türünden sınav puanının bu sınırın altında kalması nedeniyle başvurusunun reddi gerekirken, sözel puan türüne göre başvurusunun kabul edilmesi suretiyle 2008 yılında öğretim görevlisi kadrosuna atandığı, ancak daha sonra mevzuata aykırı hatalı durumun ortaya çıkması üzerine dava konusu işlem tesis edilerek, davacının görev süresinin uzatılmasının uygun görülmediği ve görevine son verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davacı tarafından; öğretim görevlisi kadrosuna atanırken her hangi bir hilesi ve yalan beyanı bulunmadığı, yıllardır bu görevi sürdürdüğü, idari istikrar ilkesi gereği görevine son verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ise de, idarelerin açık hata bulunan işlemlerini her zaman geri alabileceği açık olduğundan, bu itirazına itibar edilmemiştir. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 01/10/2015 tarih ve E:2015/4212, K:2015/7919 sayılı kararıyla; davacının, öğretim görevlisi kadrosuna müracaatı sırasında Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ALES eşit ağırlık puanından en az 70 puan almış olması şartının aranması ve davacının da bu puan türünden sınav puanının bu sınırın altında kalması nedeniyle başvurusunun reddi gerekirken, sözel puan türüne göre başvurusunun kabul edilmesi suretiyle 2008 yılında öğretim görevlisi kadrosuna atandığı görülmekle birlikte, davacının 2008 yılından bu yana bu görevi sürdürdüğü, başarısızlığına dair bir tespitin bulunmadığı, davacının kadroya atanırken idareyi yanıltan bir eyleminin bulunmadığı, ayrıca 09/07/2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve davacının atandığı kadroya ilişkin ilanda "ALES'ten en az yetmiş puan almış olmak" şartına yer verilirken alan isminin belirtilmediği, bu durumda, kişiler lehine hukuki durumlar yaratan hukuka aykırı işlemlerin geri alınmasının hak ve nesafet kurallarını zedelememesi gerektiğinin yerleşik yargısal içtihatlarla kural altına alındığı, somut durumda, davacının 2008 yılından bu yana söz konusu kadroda görev yaptığı göz önüne alındığında, dava konusu işlemin idari istikrar ve idari güven ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle ... İdare Mahkemesi'nin 25/02/2015 tarih ve E:2014/653, K:2015/88 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti: ... İdare Mahkemesi'nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K:2018/285 sayılı kararıyla; aynı gerekçelerle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: Davacı tarafından, ilk atama şartlarında hatalı bir durum olduğu kabul edilse bile, idarenin kendi hatasına dayanarak aleyhe işlem tesis edemeyeceği, görev süresinin uzatılmamasının ciddi, inandırıcı ve hizmetle ilgili gerekçelere dayandırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

Karşı Tarafın Savunması: Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Kasım Kirazlının Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan ... idare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan;

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin 22/03/2018 tarih ve R2018/87, K:2018/285 sayılı ısrar kararının onanmasına,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini teminen dosyanın Çorum İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4 Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15/05/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

... İdare Mahkemesi'nin 22/03/2018 tarih ve E:2018/87, K-2018/285 sayılı ısrar kararının, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 01/10/2015 tarih ve R2015/4212, K:2015/7919 sayılı kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:27 - 'Yerli Elon Musk' Zonguldak'tan çıktı08:19 - 45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti08:15 - Öğretmenler aşıyı soruyor08:09 - Türk firması, Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı boyayarak gönderdi08:08 - AYM'den üç parti için suç duyurusu08:02 - Okula gitmek hiç bu kadar heyecanlandırmadı
07:58 - Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Mart'ta07:56 - Lokanta kapıyı temkinli açtı esnaf can suyu istedi07:45 - Akkuyu'da inşaat hızlandı07:42 - Bursa'da apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi07:29 - Sanatta kripto rüzgarı07:25 - Kontrolü kaybedene yasaklar geri gelecek
07:20 - Bize mavi liste yakışır07:10 - Her mahalleye kooperatif market açılacak07:05 - Bayraktar'a iftiraya tazminat06:50 - 'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda06:40 - Bir altın haber de Ağrı'dan
06:30 - Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar artacak - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam