1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel başka birime nakledilemez mi?

Danıştay Dairesi, 15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel, disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olan personelin açtığı davada, idare mahkemesinin kararını bozu ve bu personelin yerinin değiştirilebileceğine karar verdi
07 Ekim 2020 14:05
+Aa- Yazdır
15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel başka birime nakledilemez mi?

Personel, sürekli problem çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak ayrı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü disiplin hükümlerine ilişkin olarak (15) kez yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmıştır.

Bu gerekçe ile hizmet gereği görev yeri değiştirilmiştir.

İlgili dava açmış ve yer mahkemece, "soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının görev yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de görev yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu hususun davacının görev yerinde yıprandığı ya da görevinde başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemlere konu eylemlerin ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta eylemler olmadığı, dolayısıyla da dava konusu naklen atama işlemini haklı ve gerekli kılabilecek koşulların gerçekleşmediği" gerekçesiyle işlem iptal edilmiştir.

Danıştay ise yerel mahkeme kararını bozmuş ve kamu yararı gözetilerek ilgilinin naklen atanmasında sakonca bulunmadığını belirtmiştir.

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

E: 2016/13536

K: 2020/1255

T. 3.3.2020

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı İdare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile ...'de görev yapmasının sakıncalı olacağı, başka bir il müdürlüğü emrine atanmasının teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan sorunların devam etmesi ve iş ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun'un 67 ve 76. maddeleri gereğince dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri neticesinde birden çok yazılı ikaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek

bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde kadrolu avukat olarak görev yapan davacı tarafından, ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin ... gün ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; dava konusu naklen atama işleminin tesisine gerekçe olarak; davacının ... İl Müdürlüğü'nde görev yapan her üç il müdürü döneminde de, sürekli problem çıkararak disiplinsiz hareketler içinde bulunması sonucunda, değişik tarih, farklı neden ve genel olarak ayrı muhakkik raporlarına istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun öngördüğü disiplin hükümlerine ilişkin olarak (15) kez yazılı olarak dikkatinin çekildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez aylıktan kesme cezaları ile cezalandırılmasının gösterildiği görülmekte olup, soyut ve genel nitelikteki bu değerlendirmeleri sübuta erdirecek ve davacının görev yaptığı yerde kalmasını sakıncalı ve bu nedenle de görev yerinin değiştirilmesini haklı kılabilecek, hukuken geçerli somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu hususun davacının görev yerinde yıprandığı ya da görevinde başarısız olduğunu göstermeyeceği, disiplin cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemlere konu eylemlerin ilgilinin yer değişikliğini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta eylemler olmadığı, dolayısıyla da dava konusu naklen atama işlemini haklı ve gerekli kılabilecek koşulların gerçekleşmediği, dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı İdare tarafından, davacı hakkında düzenlenen soruşturma raporu ile ...'de görev yapmasının sakıncalı olacağı, başka bir il müdürlüğü emrine atanmasının teklif edildiği, davacıdan kaynaklanan sorunların devam etmesi ve iş ortamında çalışma barışının bozulması üzerine 657 sayılı Kanun'un 67 ve 76. maddeleri gereğince dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının disiplinsiz hareketleri neticesinde birden çok yazılı ikaz ve disiplin cezalarıyla cezalandırıldığı ileri sürülerek, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak görev yapan davacının, ... gün ve ... sayılı işlem ile ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne atanması üzerine temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde, kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden, kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler" başlıklı 17. maddesinde

"(1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için:

a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında

sakınca görülmüş olması,

b) Olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve söz konusu soruşturmada bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yasa ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; davalı idareye, personelini naklen atama konusunda takdir yetkisi tanındığı açık olup; bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden; ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kadrolu avukat olarak görev yapan davacının, problemli ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle 15 kez yazılı olarak ikaz edildiği, (2) kez uyarma, (1) kez kınama, (4) kez de aylıktan kesme cezaları ile cezalandırıldığı, uygulanan (22) disiplin cezasından (21) adedinin kesinleştiği, son olarak davacı hakkında "görevini tam ve zamanında yapmada yeterli özen ve itina göstermediği, iş yapma konusunda asgari gayreti göstermediği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 04/03/2015 tarihli soruşturma raporunda disiplin yönünden 657 sayılı Kanun'un 125/C-a hükmü gereğince aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği, idari yönden ise, hakkında disiplin cezası uygulanan davacının, buna rağmen hal ve hareketlerinde herhangi bir düzelmenin görülmediği, İl Müdürlüğü çalışma düzen huzur ve sükununu bozduğu, muhtemel olumsuz hadiselerin yaşanmaması için başka bir il müdürlüğüne atanması yönünde getirilen teklif doğrultusunda ... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne avukat olarak atanmasına dair ... günlü, ... sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının birden çok kez yazılı olarak uyarılmasına ve disiplin cezaları ile cezalandırılmasına rağmen disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olduğundan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlü olan idarelere, bu amaca yönelik olarak memurların naklen atanmalarında takdir yetkisi tanındığı dikkate alındığında, davalı idarece soruşturma rapor kapsamında getirilen teklif doğrultusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesi, 1. fıkrası

uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03/03/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
15:42 - MSB: Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15:37 - Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında15:35 - Hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta geçiriyor15:33 - Marmara Denizi'nin dibi de salya ile kaplanmaya başlandı15:32 - İkizlerinden ayrı kalan anneye görüntülü görüşme sürprizi15:24 - Çalışan anneler, Anneler Günü'nü görev başında geçiriyor
15:22 - Sağlık Müdürü: İl dışından gelenler kendilerini kısıtlamalı15:18 - Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada15:13 - Sağlık çalışanından 'Bir fotoğraf bin hikaye'15:07 - Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor14:50 - Otomobil, polis kontrol noktasında 2 araca çarptı: 6 yaralı14:48 - Öğretim elemanı alım jürilerinde 'görev alanı' karmaşası!
14:40 - Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması14:32 - Derenin bir tarafı 40 derece diğer tarafı 5 derece akıyor14:24 - 'Tavuklu keşkek' faciası: 2 kişi öldü, 2 kişi yoğun bakımda14:20 - Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun el bağlaması suçsa soruşturma izni ver14:08 - Seminerdeki polis annelere, duygulandıran sürpriz
14:02 - Koronayı atlatan avukat: Bu hastalık gerçek, toplumu yanıltmasınlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam