1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!

Danıştay, idarenin boş bulunan bir kadroya emredici nitelikte olmayan mevzuat hükümleri kapsamında kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından atama şekli tercihinde bulunabileceğine karar verdi!
24 Aralık 2020 00:01
+Aa- Yazdır
Danıştay'dan memurluktan bilgisayar işletmenliğe geçişte takdir hakkı vurgusu!

Üniversitede bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, başka bir üniversite bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74 üncü maddesi uyarınca naklen memur olarak atanan davacı, atandığı kurumunca 37 adet bilgisayar işletmeni kadrosunun açılarak, sınav ile atama yapılabilmesi yolunda personele duyuru yapması üzerine, daha önce kendisinin bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışmasından dolayı sınavsız atanma talebinde bulunmuş, fakat başvurusu zımnen reddedilmiştir. Başvurusunun reddi üzerine yapılan sınava katılan davacı, sınav sonucunda 38 inci kişi olarak başarısız sayılmıştır.

Dava sürecinde İlk Derece Mahkemesi Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 20/1-b maddesinde bildirilen, ''Ancak, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." düzenlemesi gereği davacının daha önce bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yaptığından aynı hizmet grubu içerisinde sınavsız atamasının yapılması gerektiği halde başvurusu reddedilmesinde hukuka uyarlık bulmayarak yapılan işlemi iptal etmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise; boş bulunan bir kadroya kamu yararı amacını ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı; öte yandan, idarenin, takdir yetkisini, görevde yükselme sınavı ilanı vererek sınav sonucu başarı sırası ile alımdan yana kullandığı görüldüğünden, bu kadroya davacının sınavsız atanma isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

2. DAİRE

Esas No: 2016/8501

Karar No: 2020/299

İSTEMİN KONUSU:

Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 22/04/2015 günlü, E:2015/29, K:2015/405 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; ................... Üniversitesi ................ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, bilgisayar işletmenliği kadrosuna sınavsız olarak atanma istemli 16/09/2014 tarihli talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti :Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının daha önce davalı kurum ile aynı nitelikte olan .............. Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışmış olması, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 20/1-b maddesinin ikinci cümlesinde, ''Ancak, kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." düzenlemesine yer verilmesi karşısında, davacının aynı hizmet grubu içerisinde sınavsız atamasının yapılması gerektiği halde dava konusu zımnen ret kararı ile davacının başvurusunun reddedildiği; bu durumda, davacının memur kadrosundan daha önce görev yaptığı bilgisayar işletmenliği kadrosuna sınavsız atamasının yapılması yönündeki talebinin cevap verilmeyerek reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının dayandığı Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin emredici nitelikte olmadığı, idarenin takdir yetkisine dayalı düzenlemeler içerdiği, öte yandan davacının sınava girdiği, ancak ilk 37 kişinin içerisine dahil olmak için yeterli puanı alamadığı ileri sürülerek Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY:

................................. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, bilgisayar işletmenliği kadrosuna sınavsız olarak atanma istemli 16/09/2014 tarihli talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

12/04/2014 günlü, 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görev Grupları" başlıklı 5. maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

E ) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi" düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20. maddesinde; "5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki atamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının daha önce .......... Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5. derecede bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken, ............................. Meslek Yüksekokuluna 657 sayılı Yasa'nın 74. maddesi gereğince naklen 5. derecede memur olarak atandığı, daha sonra ................... Meslek Yüksekokuluna yine memur olarak atandığı, çalıştığı kurumca 37 adet bilgisayar işletmenliği kadrosunun açılarak, sınav ile atama yapılabilmesi yolunda personele duyuru yapılması üzerine, davacının daha önce bilgisayar işletmenliği kadrosunda çalışmasından dolayı sınavsız atama talebinde bulunduğu, başvurunun zımnen reddi üzerine işbu davanın açıldığı, davacının bahsi geçen görevde yükselme sınavına girdiği, sınav sonucunda başarı sıralamasına göre 38. sırada yer alarak başarısız olduğu anlaşılmıştır.

Olayda, boş bulunan bir kadroya kamu yararı amacını ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunmak hak ve yetkisine sahip olan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararıyla zorlanamayacağı; öte yandan, idarenin, takdir yetkisini, görevde yükselme sınavı ilanı vererek sınav sonucu başarı sırası ile alımdan yana kullandığı görüldüğünden, bu kadroya davacının sınavsız atanma isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Afyonkarahisar İdare Mahkemesince verilen 22/04/2015 günlü, E:2015/29, K:2015/405 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:58 - Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı19:43 - 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı19:42 - Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam