1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, mevzuatı uzaktan eğitime hazırlıklı mıydı?

İlk önce Uzaktan Eğitimde puanla değerlendirme yapılamaz kararı alan Milli Eğitim Bakanlığının şimdi bu anlayıştan vazgeçerek Uzaktan Eğitimi puanla değerlendirmeye alması kamuoyunda bizatihi öğretmenler arasında anlaşılamamıştır.
06 Şubat 2021 14:00
+Aa- Yazdır
MEB, mevzuatı uzaktan eğitime hazırlıklı mıydı?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başladı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı bu şekilde kapandı.

2020-2021 eğitim öğretim yılında ise zaman zaman salgının seyrine göre yüz yüze eğitime tekrar başlansa da genelde uzaktan eğitimle şu ana kadar gelindi ve tekrar 1 Mart 2021 pazartesi günü yüz yüze eğitime kısmen başlayacağı açıklandı.

Bu süreçte, Sayın Milli Eğitim Bakanımızı ve dar kapsamlı kadrosunu salgının ilk başlarında üstün bir gayretle çok kısa sürede EBA'dan uzaktan eğitimi başlattıkları, bilgisayarı ve interneti olmayan çocuklar için fırsat eşitliği adına da TRT EBA TV'yi yayına koydukları için tebrik ediyorum.

Fakat MEB mevzuatı uzaktan eğitime hazırlıklı mıydı?

Elbette ki hiçbir MEB mevzuatında uzaktan eğitim tanımlanmamış olup sadece telafi eğitimi tanımlanmıştır.

MEB, Mayıs ayında bu durumun farkına vararak TRT üzerinden ve EBA'dan yapmış olduğu uzaktan eğitimlere yasallık kazandırmak adına çeşitli tarihlerde yayımlanan Resmi Gazetelerde ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim ve halk eğitim yönetmeliklerine; "Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir." şeklinde ekleme yapılarak uzaktan eğitim mevzuata yerleştirilmiştir.

Bu mevzuattaki uzaktan eğitim öğrencileri ilgilendiren bir eğitimdir. Öğretmeni ilgilendiren bir durum söz konusu değildir. Çünkü MEB, bizzat bir öğretmenin ilgili dersi anlattığı ders videosunu hem TV üzerinden hem de EBA platformu üzerinden internet aracılığıyla öğrenciye ulaştırmaktadır. Bu sayede öğrenci sonradan bu dersleri tekrar etme imkanına da sahip olmaktadır.

Öğretmeni ilgilendiren konuda uzaktan eğitimin mevzuatta tanımlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara ekleme yapılması gerekmektedir. Çünkü uzaktan Eğitimle ilgili hiç bir hüküm içermeyen bir ek ders mevzuatı ile MEB ben yaptım oldu diyerek onlarca ve birbirinden çelişkili görüş yazıları yazarak süreci yönetememektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte elbette herkes taşın altına elini koymak zorundadır ama bir gece mevzuat değişikliği yapamamanın izah edilebilir bir tarafı da bulunmamaktadır.

1-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE UZAKTAN EĞİTİMLE ALAKALI HÜKÜM KONULDU

8 Mayıs 2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı hüküm konuldu.

İşte o hükümler;

"Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme

MADDE 7 -(1) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir."

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı

MADDE 33 -"(1) İlköğretim kurumlarında; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır."

(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

(5) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez."

Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi halinde sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir."

FAKAT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİMİN PUANLA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HÜKMÜ KALDIRILDI

6 Ocak 2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı konulan "Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz." cümlesi kaldırıldı

İşte o değişiklik;

"MADDE 1 - 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Yapılan değişiklikle oluşan son durum;

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı

MADDE 33 -(4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir.

2-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE UZAKTAN EĞİTİMLE ALAKALI HÜKÜM KONULDU

8 Mayıs 2020 tarih ve 31121 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı hüküm konuldu.

İşte o hükümler;

"Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 2 - (1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında;

a) Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan,

b) Doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında bu fıkranın (a) ve (b) bentlerine ek olarak;

1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilerek,

2) Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini Yönetmeliğin 63 üncü maddesine göre işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla,

bir üst sınıfa geçer.

(3) Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ikinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(4) İkinci fıkra kapsamındaki öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz."

FAKAT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİMİN PUANLA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HÜKMÜ KALDIRILDI

6 Ocak 2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı konulan "Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz." cümlesi kaldırıldı

İşte o değişiklik;

"MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Yapılan değişiklikle oluşan son durum;

"Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 2 - (5) Birinci fıkrada yer verilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabilir. "

3-ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNE UZAKTAN EĞİTİMLE ALAKALI HÜKÜM KONULDU

11 Haziran 2020 tarih ve 31152 sayılı Resmi Gazete ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı hüküm konuldu.

İşte o hükümler;

"Olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verme, sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

EK MADDE 1-(1) İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilir.

(2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

(3) Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülür. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmez.

(4) Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenir ve Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir."

FAKAT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİMİN PUANLA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HÜKMÜ KALDIRILDI

30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine Uzaktan Eğitimle alakalı konulun "Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz." cümlesi kaldırıldı.

İşte o değişiklik;

"MADDE 1 - 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Yapılan değişiklikle oluşan son durum;

"EK MADDE 1 (2) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. "

Kısacası ilk önce uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılamaz kararı alan bakanlığın şimdi bu anlayıştan vazgeçerek uzaktan eğitimi puanla değerlendirmeye alması kamuoyunda bizatihi öğretmenler arasında anlaşılamamıştır. Bu değişiklikleri de farklı zamanlarda yapması MEB'de bir koordinasyonun ve kafa karışıklığının olmadığının açık delilidir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı
17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor
17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu17:21 - Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı17:19 - Rize'de mayıs ayında yağan kar herkesi şaşırttı
17:11 - Bakan Selçuk çocukları hastanede eğitim gören annelerle buluştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam