1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!

Üniversitenin eş durumu tayinine yönelik reddettiği talep, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kendi koyduğu kurala koymadığı gerekçesiyle iptal edildi!
21 Mart 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Üniversite kendi koyduğu tayin düzenlemesine uymadı!

Bir yükseköğretim kurumunda Şef kadrosunda görev yapan davacı iki çocuğunun bulunduğu, eşinin görev yaptığı ile gelmesinin mümkün olmadığı, eşinin Silifke'de özel sektörde çalışması sebebiyle naklen tayin talebinde bulunmuştur.

İlgilinin görev yaptığı üniversite personele olan ihtiyacını göz önünde bulundurarak adı geçenin muvafakat talebini reddetmiştir. İlk derece mahkemesi, memurun aleyhine karar vermiştir.

Davacının itirazı sonrasında Erzurum Bölge İdare Mahkemesi ise; dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan üniversitenin "İdari Personelinin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar" çerçevesinde davacının ilgili kurum içi düzenlemede aranılan şartları taşıdığı, bu nedenle üniversitenin kendi usul ve esasları kapsamında yer alan şartları taşıdığı anlaşılan davacıya muvafakat verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1 İNCİ İDARİ DAVA DAİRESİ

Esas No : 2020/960

Karar No : 2020/330

İSTEMİN ÖZETİ : ..... Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef kadrosunda görev yapan davacının, eşi ......'nun Silifke'de özel sektörde çalışması sebebiyle Silifke Belediye Başkanlığına müracaat ederek eş durumu nedeniyle uygun bir kadroya atanma talebinde bulunması üzerine Silifke Belediye Başkanlığının davalı idareden muvafakat talebinin reddine ilişkin ...... Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, kurumlar arası naklin ancak kurumlarının muvafakati ile yapılabileceği, muvafakat verme konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığı, muvafakatin verilmeme nedeninin personel ihtiyacından kaynaklandığı bu nedenle idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hizmet gereklilikleri gözetilerek kullanıldığı dikkate alındığında, dava konusu muvafakat verilmeme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin Van 3. İdare Mahkemesi'nin 18/03/2020 gün ve E:2019/1210, K:2020/338 sayılı kararının; iki çocuğunun bulunduğu, eşinin Bitlis iline gelmesinin mümkün olmadığı, eşinden ve çocuklarından ayrı kalmaya zorlanmasının kamu yararından uzak olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : İstinafa konu kararın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeden işin esasına geçilerek gereği görüşüldü:

Dava; ...... Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef kadrosunda görev yapan davacının, eşi .....'nun Silifke'de özel sektörde çalışması sebebiyle Silifke Belediye Başkanlığına müracaat ederek eş durumu nedeniyle uygun bir kadroya atanma talebinde bulunması üzerine Silifke Belediye Başkanlığının davalı idareden muvafakat talebinin reddine ilişkin ..... Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinin 1. fıkrasında; "Memurların bu Kanun'a tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür(...)" hükmü yer almaktadır. ..... Üniversitesi İdari Personelinin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesinde; "Başka bir kuruma naklen atanmak isteyen personele muvafakat verilip verilemeyeceği, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

A) Eş durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personel

1) Üniversitemiz personelinin; eş durumu nedeniyle kurumlar arası geçiş talebinde bulunabilmesi için eşinin, Bitlis il ve ilçelerine naklen tayin imkanı bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

2) Personelin Üniversitemizde geçen fiilli hizmet süresinin en az 3 yıl olması gerekmektedir. (Askerlik veya aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet süresinden sayılmaz.)

3) Personelin eşi özel sektörde çalışıyor ise; başvuru tarihi itibariyle geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmetinin bulunması ve halen sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir." hükmü, 6.maddesinde; "

Yukarıdaki maddelerde sayılan sebepler nedeniyle yer değiştirmeye tabi personelin karşı kurumdan atamasının yapılmasına rağmen hizmetinin devamına ihtiyaç duyulması halinde, ilgili yıl sonuna kadar görevine devam eder. Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesinin 1. fıkrasında; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almıştır.

Davacının başvurusu ve Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan ..... Üniversitesi İdari Personelinin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar'ın 5. maddesinde "Başka bir kuruma naklen atanmak isteyen personele muvafakat verilip verilemeyeceği, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.

A) Eş durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personel

1)Üniversitemiz personelinin; eş durumu nedeniyle kurumlar arası geçiş talebinde bulunabilmesi için eşinin, Bitlis il ve ilçelerine naklen tayin imkanı bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

2)Personelin Üniversitemizde geçen fiilli hizmet süresinin en az 3 yıl olması gerekmektedir. (Askerlik veya aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet süresinden sayılmaz.)

3)Personelin eşi özel sektörde çalışıyor ise; başvuru tarihi itibariyle geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmetinin bulunması ve halen sigortalı çalışıyor olması gerekmektedir." hükmü düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca kurumlar arası naklen atama işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, naklen atamaya muvafakat verip vermemek konusunda kanunla kamu idarelerine takdir yetkisi tanındığı kuşkusuzdur. Şüphesiz kamu idareleri, takdir yetkisine dayalı olarak tesis ettikleri işlemlerdeki söz konusu değerlendirme serbestisini, kamu yararı maksadı ile ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda personelinin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme konusunda idarenin takdir yetkisi kullanmasının, kamu yararı maksadının ve hizmet gereklerinin dikkate alınıp alınmadığı noktasında hukuka uygunluk denetimine tabi tutulacağı ancak bu değerlendirmenin sınırlarını aşacak ve idari işlem niteliğinde yargı kararı verilmesi anlamına gelecek şekilde, takdir yetkisini belli bir yönde kullanma konusunda idareyi zorlayacak şekilde yargı kararı verilemeyeceği de tabiidir.

Dava dosyasının incelenmesinden; .... Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde şef kadrosunda görev yapan davacının, eşinin Silifke'de özel sektörde çalışması sebebiyle 24/04/2019 tarihinde Silifke Belediye Başkanlığı'na müracaat ederek eş durumu nedeniyle uygun bir kadroya atanma talebinde bulunduğu, Silifke Belediye Başkanlığı tarafından, 25/04/2019 tarih ve 49268162-152 sayılı yazı ile davalı idareden davacı .... 'nun görevinden ayrılmasında sakınca bulunup bulunmadığı sorularak, naklen atanmasına muvafakat edilmesi halinde hizmet belgesinin gönderilmesinin istenildiği, davalı idare tarafından, dava konusu 07/05/2019 tarih ve E.1386 sayılı işlem ile Üniversitenin personele olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak adı geçene muvafakat verilmesinin Rektörlükçe uygun görülmediğinin belirtilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, 14/11/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilen ve fakat davacının başvuru tarihi ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan .... Üniversitesi İdari Personelinin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar çerçevesinde karar verilmesi gerektiğinde, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; davacının başvurduğu tarih itibariyle eşinin Silifke'de özel sektörde çalışıyor olduğu ve Bitlis'e nakil imkanının olmadığı ve son iki yıl en az 360 günden fazla sigortalı hizmetinin bulunduğu, davacının ücretsiz izinleri fiili hizmet süresinin hariç 5 yıl 7 ay 9 gün olduğu, dolayısıyla davacının ilgili usul ve esaslarda aranan şartları taşıdığı görülmüştür.

Her ne kadar davalı idare tarafından, davacının hizmetine ihtiyaç bulunduğu belirtilmiş ise de, Üniversite bünyesinde 21 dolu 6 boş olmak üzere toplam 27 şef kadrosu bulunduğu, davacının çalıştığı birim olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde ise şef kadrosunda çalışan iki memur bulunduğu, bunlardan birisinin davacı, diğerinin ..... olduğu, ancak şef kadrosunda bulunan .... 'nin 07/11/2018 tarihinden itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirildiği, dolayısıyla davacının nakil talebinin kabul edilmesi halinde davacı yerine de görevlendirme yapılabileceği açıktır.

Bu durumda, davalı idarenin kendi usul ve esasları kapsamında yer alan şartları taşıdığı anlaşılan davacıya muvafakat verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüne, Van 3. İdare Mahkemesi'nin 18/03/2020 gün ve E:2019/1210, K:2020/338 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca belirlenen 1.700,00-TL vekalet ücreti ile aşağıda dökümü yapılan toplam 486,250-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 73,10-TL yürütme durdurma harcının istemi halinde, artan posta avansının ise re'sen Mahkemesi tarafından davacıya iadesine, bu kararın kesin olduğunun taraflara tebliğine, 16/07/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
23:52 - Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor23:43 - 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'23:39 - Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor23:37 - Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek23:36 - Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı23:34 - Doktor Zeynep Erdoğan'a veda
23:17 - ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti22:59 - Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu22:57 - ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor22:55 - Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım22:29 - MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak22:08 - MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı
22:02 - Bakan Soylu, iftarını Kamalı ailesinin evinde açtı21:58 - Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı21:35 - Gazze'de şehit sayısı 65, yaralı sayısı ise 365'e yükseldi21:20 - Çocukların kavgasında 1'i polis 2 kişi yaralandı21:02 - Bakan Soylu, özel harekat polisleriyle bayramlaştı
20:34 - 'İslam düşmanlığı virüsü Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam