1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, üniversite tarafından kurulmayan ancak üyeleri üniversite personeli olan bir dernekteki üyelerin dernekle ilgili faaliyetlerinin üniversitedeki görevleri sebebiyle ve bu görevleri sırasında gerçekleşen faaliyetler olarak kabul edilemeyeceğinden dolayı genel hükümlere göre yürütülmesine karar verdi!
10 Mayıs 2021 00:03
+Aa- Yazdır
Öğretim üyesi hakkında dernek faaliyetinden dolayı cezai soruşturma yapılabilir mi?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Rektör başta olmak üzere farklı görevlerde bulunan çalışanlar hakkında mezun ve öğrencilerden çeşitli hizmetler karşılığında dernek üzerinden ücret alınarak görevi kötüye kullanma suçundan dolayı ceza soruşturması yürütülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmada ilgililer hakkında men-i muhakeme kararı verilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından verilen kararda özetle; kişilerden zorunlu olarak ve iradeleri dışında para toplanmasının mevzuata aykırı olduğunda şüphe olmadığı, söz konusu paraların Dernek hesabına yatırılmasının, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemenin de Dernekten temin edilmesinin 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 3 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, para toplanan kişilerin mağduriyetine neden olunduğu ve Derneğe menfaat sağlandığı gerekçesiyle ilgililer hakkında verilen men-i muhakeme kararının bozulmasına ve lüzum-u muhakeme kararı verilmesini uygun bulmuştur.

Bununla birlikte, işlenen suç yönünden adı geçenlerin Üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerinden kaynaklanmadığı, buradaki görevleri sırasında da işlenmediği, Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak işledikleri fiiller nedeniyle adı geçenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağından dolayı haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No: 2020/500

Karar No:2020/527

KARAR

Şüpheliler :

1-. - ... Üniversitesi Rektörü

2- . - .... Üniversitesi Rektör Vekili

3- . - Aynı Üniversitede Genel Sekreter

4- . - Aynı Üniversitede Mühendislik Fakültesi Dekanı

5- . - Aynı Üniversitede Teknoloji Fakültesi Dekanı

6- . - Aynı Üniversitede Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

7- . - Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi - . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

8- . - Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi - . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

9- . - Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi - . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

10- . - Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi - . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

11- . - Aynı Üniversitede Öğretim Üyesi - . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

12- . - Aynı Üniversitede Öğrenci İşleri Daire Başkanı

13- . - Aynı Üniversitede Koruma ve Güvenlik Şube Müdür Vekili

Suçları :

., ., ., ., ., ., ., . ve .'un;

1- 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Hakkında Kanunun 40'ıncı maddelerine aykırı olarak Üniversiteden mezun olan öğrencilerden "diploma ücreti ve diploma harcı" adı altında 40'ar lira para toplanmasını ve toplanan paraların . Mezunlar Derneği hesabına yatırılmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

2- 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Hakkında Kanunun 40'ıncı maddelerine aykırı olarak Üniversite Kampüsüne araçlarıyla giriş çıkış yapan öğrenciler ve diğer kişilerden " araç güvenlik bandrol ücreti" adı altında 50'şer lira para toplanmasını ve toplanan paraların .. Mezunlar Derneği hesabına yatırılmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

3- 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine dair kanunun 2'nci, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Hakkında Kanunun 40'ıncı maddelerine aykırı olarak .. Üniversitesinde görev yapan bazı akademik ve idari personelin maaş hesaplarından periyodik ve otomatik kesinti yapılarak kesilen miktarların. Mezunlar Derneği hesabına yatırılmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

., ., ., ., ., ., ., ., . ve .'un; 4-5072 sayılı Dernek ve vakıfların kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 2'nci maddesine aykırı olarak öğrencilerin katılacağı çeşitli sosyal kültürel etkinlikler seminerler, bilimsel projelerde kullanılacak araç, gereç ve malzemenin de . Mezunlar Derneğinden temin edilmesi talimatı vermek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi: 2015-2016 Yılları.

İncelenen Karar: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 21.10.2019 tarih 2019/70 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden: Yok.

İnceleme Nedeni: Yasa gereği kendiliğinden.

Yükseköğretim Kurulu başkanlığının 4.3.2020 tarih ve 2075 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerden ., ., . ve ., 4'üncü maddeden ., ., ., . ve .'a atılı suçlarla ilgili olarak, dosyadaki bilgi ve belgelere göre söz konusu suçların işlendiğinin sabit olduğu, her ne kadar toplanan paraların bir kısmını ödeme yapan bazı öğrencilere ve kişilere iade edildiği, bir kısmının Üniversite hesabına gelir olarak kaydedildiği, bir kısmının da imkansızlık nedeniyle iade edilemediği görülmüş ise de, kişilerden zorunlu olarak ve iradeleri dışında para toplanmasının mevzuata aykırı olduğunda şüphe olmadığı, söz konusu paraların Dernek hesabına yatırılmasının, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemenin de Dernekten temin edilmesinin 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 3'üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği, para toplanan kişilerin mağduriyetine neden olunduğu gibi Derneğe menfaat sağlandığı, bu nedenle 1'inci, 2'nci,3'üncü ve 4'üncü maddelerde atılı suçlarla ilgili mevzuat delillerin, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararının; 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerde atılı suçlardan ., ., . ve ., 4'üncü maddede atılı suçtan da ., ., ., . ve .'ın men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, söz konusu maddelerde atılı suçlar nedeniyle adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddelerden ., ., ., . ve .'a atılı suçların, adı geçenlerin Üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerinden kaynaklanmadığı, buradaki görevleri sırasında da işlenmediği, . Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak işledikleri fiiller nedeniyle adı geçenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda karar alınamayacağı, atılı suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında .. Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararının; 1'inci,2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddelerde atılı suçlardan ., ., ., . ve .'un men-i muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, atılı suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında genel hükümler uyarınca .. Cumhuriyet Başsavcılığınca doğrudan soruşturma yapılmasına,

Dosyanın, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerde atılı suçlardan ., .., . ve ., 4'üncü maddede atılı suçtan da ., ., ., . ve .'ın eylemlerine uyan 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanunun 3'üncü maddesi gereğince her bir eylemden ayrı ayrı olmak üzere yargılanmalarına, yargılamanın .. asliye ceza mahkemesinde yapılmasına, bu maddelerden lüzum-u muhakemelerine karar verilen şüpheliler ile 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddelerde atılı suçlardan haklarında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ., ., ., . ve . yönünden gereği için karar ekli olarak ... cumhuriyet başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ... Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerde atılı suçlardan ., ., . ve ., 4'üncü maddede atılı suçtan ., ., ., . ve . yönünden oyçokluğuyla, aynı maddelerdeki diğer şüpheliler yönünden oybirliğiyle 4.6.2020 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre toplanan ve Derneğe aktarılan paraların Üniversitenin ihtiyaçlarının giderlerinde kullanıldığı, ihtiyaçların Dernek vasıtasıyla karşılanmış olması sebebiyle kamu zararına neden olunduğu, Derneğe menfaat sağladığı yolunda bir tespit olmadığı gibi para toplanan öğrencilerin, kişilerin bu nedenle mağdur oldukları yolunda herhangi bir şikayetlerinin de bulunmadığı, olayda görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenlerle atılı suçlarla ilgili mevcut delillerin, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerde atılı suçlardan ., ., . ve ., 4'üncü maddede atılı suçtan da ., ., . ve . hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/70 sayılı kararının; 1'inci, 2'nci ve 3'üncü maddelerde atılı suçlardan ., ., . ve ., 4'üncü maddede atılı suçtan da ., ., ., . ve .'ın men-i muhakemelerine ilişkin kısmının onanması gerektiği oyuyla aksi yöndeki çoğunluk kararına adı geçen şüpheliler yönünden katılmıyorum.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:01 - KESK 10. Olağan Genel Kurulu toplandı15:58 - Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi15:49 - Trafik kazalarında can kaybı yüzde 56,6 azaldı15:44 - Haber sitelerinde, öğretmen düşmanlığı yapmak yakışık almıyor15:41 - Türkiye güzelinin itfaiyecilere bıraktığı 25 milyonluk miras paylaştırıldı15:38 - Üniversite, öğretim görevlisi alırken iki yanlış yapıyor
15:38 - Sağlık çalışanı hastane içinde vurulmuştu: Hemşire eşi tutuklandı15:34 - Teknik Direktör Akçay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama15:27 - Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı15:18 - İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 22,47 oranında zam talebi reddedildi15:14 - ATO Başkanı Baran konutta tek oranlı KDV uygulanmasını önerdi15:10 - Genelge ile rotasyon yapılabilir mi?
15:07 - MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor15:04 - Ankara'daki FETÖ soruşturmasında aranan şüpheli Tokat'ta yakalandı15:01 - AÖF yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı14:48 - Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon başında14:34 - Defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı
14:24 - Ali Yalçın, toplu sözleşme öncesi Erdoğan ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam