1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 3 bakan yardımcısı ile 4 üst düzey bürokratın görevi sonlandırıldı. Bu personel, Bakanlık müşaviri kadrosuna atanacak
21 Nisan 2021 02:21
+Aa- Yazdır
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmüştür. Mülga Bakanlıktaki 3 bakan yardımcı (Adnan Ertem, Ahmet Erdem ve Selim Bağlı) ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri sona erdirilmiştir. Bu 7 bürokrat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanmış sayılacaktır.

Resmi Gazetede yayımlanan kararnamenin ilgili bölümü şu şekildedir:

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer ve bunlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanmış sayılır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinde veya bu birimlere ilişkin servislerde/kuruluşlarda görev yapan (aylıksız izinde bulunanlar dahil) personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta oldukları birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlığa, birimlerinin merkez, taşra veya yurtdışı teşkilatında bulunması hususu esas alınmak suretiyle, mevcut statü, kadro ve pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Ancak mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, üçüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan personelin mevcut statü, kadro veya pozisyonlarıyla birlikte hangi bakanlığa devredilmiş sayılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünde görev yapan personel, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma Genel Müdürlüğünün görevlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınmaksızın, bu fıkraya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devredilmiş sayılır. Bu fırkanın uygulanmasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birimlerde geçici görev, görevlendirme veya vekalet usulüyle çalışan personel için asıl görev yerleri/kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birim esas alınır.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında;
a) Baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların kadro unvanları sırasıyla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanıyla değiştirilmiş ve bunlar kadrolarıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına,
b) İş başmüfettişi, iş müfettişi ve iş müfettiş yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar kadrolarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,
devredilmiş sayılır.

(4) İkinci fıkraya göre devredilen personelden aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzmanı ile aile, çalışma ve sosyal hizmetler uzman yardımcılarının kadro unvanları, devredildikleri bakanlık için düzenlenen aynı nitelikteki durumlarına uygun kadronun unvanıyla değiştirilmiş sayılır. Bunların ve üçüncü fıkraya göre başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı unvanım alanların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.
(5) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yönetici kadrolarında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunup 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen unvanlı kadroları ihraz etmiş olanlardan ihraz ettikleri kadro unvanları bu maddeye göre değişenler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında son görev yaptıkları birime göre bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince belirlenen yeni kadro unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların önceki kadro unvanlarında geçirdikleri süreler yeni kadro unvanlarında geçmiş sayılır.
(6) Kadro ve pozisyon unvanları, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen birimlerinin adlarıyla aynı olanlardan, birim adları değişmiş olanların kadro ve pozisyon unvanları aynı şekilde değişmiş sayılır.
(7) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro veya pozisyon unvanları değişen veya değişmiş sayılanların önceki kadro veya pozisyon unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro veya pozisyon unvanlarına yapılmış sayılır.
(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kadro veya pozisyonları mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bulunan personelden, başka birimlerde ya da diğer kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar, görevlendirmeye ilişkin ilgili mevzuatında öngörülen süre geçmemek üzere haklarında yeni bir işlem tesis edilinceye kadar mevcut görevlerine devam eder.
(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığı görevli olanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında mevcut görevlerine devam eder.
(10) Bu madde kapsamında unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda haklarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi veya ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlar hakkında anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.
(11) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının personele ilişkin tekemmül etmemiş her türlü sınavları, tekemmül etmiş olmakla birlikte ilgili kişinin atama işlemleri, ilgisine göre kişinin görev yapacağı birimin veya bu birimin görevlerinin bünyesinde düzenlendiği bakanlık ya da personelin devredildiği bakanlık tarafından, sınav işlemlerinin başlatıldığı tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yeni bakanlığın veya birimin görev alanı dikkate alınarak tamamlanır.
(12) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinin görevlerinden dolayı yapılan işlem ya da taraf olunan sözleşmelerde bu birimlerin veya görevlerinin devredildiği bakanlık taraf olur. Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının leh ve aleyhine açılmış olan davalar, başlatılmış olan takipler ile başvurulan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerinin devredildiği bakanlık tarafından takip edilir ve sonuçlandırılır.
(13) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kurulan bakanlıklar ve birimlerine ilişkin devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, söz konusu bakanlık ve birimlerinde harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevliliği dahil yürütülmesi gereken görev ve hizmetler, mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimleri tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.
(14) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları; bunların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olduğu veya fiilen kullanıldığı birimin ve/veya bu birime verilmiş olan görevlerin bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre bünyesinde düzenlendiği bakanlığa bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Ancak mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğüne bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsis edilmiş olan veya fiilen kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanların hangi bakanlığa devredilmiş sayılacağı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilmiş veya fiilen kullanılan taşınmazların hangi bakanlığa tahsis edilmiş sayılacağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir.
(15) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının döner sermaye işletmelerinin, her türlü taşınır, araç, gereç ve malzeme, demirbaş ve taşıtlar, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve dokümanları ve kadro ve pozisyonlarında bulunan personeli ile birlikte hangi bakanlığa devredileceği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle belirlenir.
(16) Mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait boş kadro veya pozisyonların, ihtiyaca göre unvan ve derece değişikliği de yapmak suretiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına devrine Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
(17) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, sorunları çözmeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.
(18) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan Bakanlığa yapılan atıflar, ilgisine göre, kaldırılan Bakanlığın görevlerini devralan Bakanlığa yapılmış sayılır.
MADDE 53- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 54- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:57 - Yürek dayanmaz: Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü03:27 - Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez alev alev yanan araçtan canını zor kurtardı02:20 - Günde 5 kanal gezen Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu02:07 - AB İşleri uzmanlarının kanunla Dışişleri meslek mensubu olması Anayasa'ya aykırı mı?01:41 - Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik yapıldı01:05 - Ticaret Bakanlığı, influencerlara yönelik yeni bir kılavuz yayınladı
00:44 - İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı00:41 - İmamoğlu'nu şikayet eden kişi ortaya çıktı00:34 - 'Kısıtlama 19 Mayıs'a uzatılmayacak'00:32 - Tecavüz iddiası sonrasında CHP ilçe başkanı görevden alındı00:30 - Elon Musk'ın Starlink uyduları Türkiye'nin birçok ilinde görüldü00:25 - Bakan Soylu'dan, polisi görüntüleme yasağına ilişkin açıklama
00:05 - Mecburi hizmetli araştırma görevlileri hakkında Yargıtay'dan emsal karar!00:04 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:02 - 7 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Ramazanda umut var23:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
23:28 - Prof. Dr. Murat Ferman'dan enflasyonla ilgili skandal sözler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam