Polis memuru KPSS ile başka kadro/pozisyona atanamaz mı?

Danıştay 2. Dairesi 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinde yer alan "altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar" hükmünde geçen "nakil" ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğini belirtti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Temmuz 2021 00:04
Polis memuru KPSS ile başka kadro/pozisyona atanamaz mı?

Bilindiği üzere 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinde, ".Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

Danıştay 2. Dairesi vermiş olduğu yeni tarihli kararlarla burada geçen "nakil" ibaresine açıklık getirdi:

"nakil" ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekir

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/8418

Karar No: 2021/404

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVALILAR) :1- . Bakanlığı / .

VEKİLİ: Av. .

2- . Genel Müdürlüğü / .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Dava; Rize İl Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru olarak görev yapan davacının, 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Van İli, . İlçesi, . Orta Okuluna Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak atanması üzerine yapılan kurumlararası atanma talebinin zımnen reddedilmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü işlemi ile muvafakat verilmemesi nedeniyle göreve başlayamadığından atamasının zımnen iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

. İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararla; davacının, polis memuru olarak atandıktan sonra 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi 5. fıkrası maddesi gereğince 6 yıl süre ile başka bir kamu kurumuna kurumlararası muvafakat yoluyla naklen atanamayacağının açık olduğu, muvafakat isteğinin reddi yolunda kurulan dava konusu işlemde ve davacıya muvafakat verilmemesi sonucu göreve başlamama nedeniyle öğretmenlik atamasının zımnen iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesince verilen 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491 sayılı kararla; 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 24. maddesi hükmünde geçen "nakil" ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Ek 24. maddede geçen "nakil" kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu hususunun kuşkusuz olduğu;

İdarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri için muvafakat verme konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu;

Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, bu itibarla davacının yaptığı görev ile KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak yerleştirilmesi üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNANLARIN İDDİALARI :

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, davacının muvafakatı beklenirken atamasına ilişkin işlemin iptaline yönelik bir işlem de tesis edilmediğinden Bakanlıkları aleyhine dava açmasına gerek bulunmadığı ileri sürülerek, hukuka uygun bulunan Mahkeme kararının onanması ve bozulmaya ilişkin Daire kararının ise düzeltilmesi istenilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından; davacının kurumlar arası nakil için öngörülen 6 yıllık çalışma süresini doldurmadığı, dava konusu işlemin dayağı olan yasal düzenlemeyle ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 12/10/2011 günlü, E:2010/25; K:2011/136 sayılı kararı ile, "4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na, 26.04.2005 günlü, 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile eklenen Ek Madde 24'ün beşinci fıkrasının 'Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar.' biçimindeki ikinci cümlesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine" hükmedildiği, personel ihtiyacının bulunduğu ileri sürülerek, hukuka uygun bulunan Mahkeme kararının onanması ve bozulmaya ilişkin Daire kararının ise düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ: Davalı idarelerin karar düzeltme isteminin kabulü ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen davada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçelerinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 04/04/2019 günlü, E:2016/30069; K:2019/2491 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davacı tarafından ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirisine uymamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kararın düzeltilmesi aşamasında davalı idarelerce yapılan .-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı idarelere verilmesine, artan posta ücretinin aidiyetine göre taraflara iadesine,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz