Kurumlar arasındaki giyim yardımı dengesizliği nasıl çözülecek?

Toplu sözleşmeler ile elde edilen giyim yardımı kurumlar arasında da dengesizliğe yol açmıştır. Bu konudaki suistimallerin önlenmesi amacıyla 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmış ve bir düzene kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Ağustos 2021 09:30
Kurumlar arasındaki giyim yardımı dengesizliği nasıl çözülecek?

Bir kamu iktisadi teşebbüsünde Tekniker olarak çalışıyorum. KİT'ler arasında giyim yardımında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin biz TİGEM' de en fazla 500-600 alırken EÜAŞ' ta bu rakam 3500-4000 TL olduğu arkadaşlarımızca ifade edilmektedir. Kurumumuza başvuru öncesi bu konuda sizin değerlendirmenizi talep eder iyi çalışmalar dileriz.

Devlet memurlarına yapılacak giyecek yardımı 657 sayılı Kanun'un 211. maddesine dayalı olarak yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre giyecek yardımının bir kısmı ayni olarak verilirken çoğunluğu ise nakden ödenmektedir. Ancak bu kapsamdaki yardımdan sözleşmeli personel yararlanamamaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir. Bu maddeye göre sözleşmeli KİT personeline verilecek giyim eşyasının mülkiyeti personele değil kuruluşa ait olmaktadır.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak halihazırda uygulanmakta olan 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal hakları içeren bölümünün 24. maddesinde, "657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde belirli birim ve hizmetlerde görev yapan personele ayni olarak koruyucu giyim yardımı verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Örneğin, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu; Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu, Ulaştırma Hizmet Kolu ve Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmet Kolu kapsamına giren kurumlarda görev yapan personele ilgili kurum ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenen giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini teminen kurumlarca ihaleye çıkılmakta ve uygun teklif veren firma tarafından personele alışveriş kartları verilerek personelin bu yardımdan yararlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda örneğin DSİ personeline 4.500 TL tutarında alışveriş yapma imkanı sağlanmıştır.

Bazı kurumlarda bakan ve bakan yardımcıları da yararlanmaktadır

İlgili kurum ve yetkili sendika tarafından belirleme yapıldığı için giyim yardımından yararlanacak personelin kapsamı çok geniş tutulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan ve Bakan yardımcıları dahil neredeyse tüm personel bu yardımdan yararlanmaktadır.

Toplu sözleşmeler ile kurumlar arasında dengesizlik oluşuyor

Toplu sözleşmeler ile elde edilen giyim yardımı kurumlar arasında da dengesizliğe yol açmıştır. Bu konudaki suistimallerin önlenmesi amacıyla 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmış ve bir düzene kavuşturulmaya çalışılmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sonuç olarak, bazı Bakanlık, kurum veya kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan personele 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla koruyucu giyim yardımı yapılması kararlaştırılmış olup, bu yardımın tutarı 4.500 TL ye kadar çıkmaktadır. Hakem Kurulu Kararında koruyucu giyim yardımı verilmesi öngörülen kurumlar dışında diğer kurumlarda görev yapan personele ise ancak tabi oldukları mevzuatta belirlenen düşük tutarlı giyecek yardımı verilebilmektedir. Giyecek yardımı uygulamasındaki farklılığın kaynağı bu olup, önümüzdeki dönemde 2021/14 sayılı Genelge uyarınca bu konuda daha dar kapsamlı ve kontrollü bir uygulama olacağını değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz