Kendi televizyonunu okula satan müdüre, kademe ilerleme cezası

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4716 E. , 2020/4291 K. Nolu kararı ile okula kurulan kamera sisteminde görüntülerin takip edilebilmesi için ihtiyaç duyulan televizyonu kendi evinden getirerek, karşılığında okul aile birliğinin okulun ihtiyaçları için toplamış olduğu paralardan 710,00 TL. almasına ilişkin fiilinden dolayı verilen cezayı ağır buldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Temmuz 2021 15:08
Kendi televizyonunu okula satan müdüre, kademe ilerleme cezası

Televizyonunu okula satan müdüre hangi ceza verildi

... İli, ... Yatılı İlköğretim Bölge Okulu müdürü olarak görev yapan davacıya, okula kurulan kamera sisteminde görüntülerin takip edilebilmesi için ihtiyaç duyulan televizyonu kendi evinden getirerek, karşılığında okul aile birliğinin okulun ihtiyaçları için toplamış olduğu paralardan 710,00 TL. almasına ilişkin fiilinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(c) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

657 sayılı Kanunun 125/D-c maddesine göre; görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirmektedir.

İşlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının eylemine karşılık olarak verilen disiplin cezasının orantılılık yönüyle hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle verilen iptal kararı üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca yargı kararının uygulanması kapsamında durumunun değerlendirilerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 126/3. maddesi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır.

İdare mahkemesi cezayı iptal etti Danıştay kararı onadı

İdare Mahkemesince, Danıştay 12. Dairesinin 22/11/2017 tarih ve E:2014/4832, K:2017/5904 sayılı bozma kararına uyularak; davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(c) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemle ilgili olarak Yüksek Disiplin Kurulu'nca verilmiş bir ret kararı bulunmadığı halde, disiplin cezasına ilişkin işlemin ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve E:..., K:2013/343 sayılı kararıyla iptali üzerine, sübut bulan hangi eyleminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hangi maddesini ihlal ettiğine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılmaksızın, 657 sayılı Kanun'un 126/3. maddesi hükmünün yanlış yorumlanması suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş Danıştay'ca bu Karar onanmıştır.

Verilen disiplin cezalarının hangi maddeyi ihlal ettiği belirtilmelidir

Danıştay tarafından uygun görülen idare mahkemesi kararında sübut bulan hangi eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hangi maddesini ihlal ettiğine ilişkin yeni bir değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmelidir.

Bu nedenle verilen disiplin cezalarının 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin hangi bendine dayandığının belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde verilen disiplin cezaları iptal edilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz