Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Aralık 2021 00:02
Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi 11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğiyle ilgili davayı karara bağladı.

Danıştay heyeti oybirliğiyle, kamu personeli olmayan eş için getirilen son 5 yılda 1440 gün prim ödeme şartı, mazeret öncelik sırası, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve atamada bölge zorunluluğu ve geçici görevlendirmelerle ilgili hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı bu karara karşı 7 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvuracaktır.

Danıştay kararı şu şekildedir:

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği fıkralar aşağıda koyu olarak gösterilmiştir:

Mazeret grupları
MADDE 10
- (1) Can güvenliği mazereti kapsamında;
a) Personelin can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.
b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hizmet bölgesi içindeki başka hizmet birimine atanabilir.

(2) Engellilik mazereti kapsamında;
a) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda kendisi için "kısmi bağımlı engelli birey", eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile anne ve babası için "tam bağımlı engelli birey" olduğu belirtilenler yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilir.
b) Bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.
c) Personelin, kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanma talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
ç) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir.
d) Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(3) Sağlık mazereti kapsamında;
a) Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak koordinasyon doğrultusunda hastalığın tedavisine uygun hizmet ihtiyacının bulunduğu bir hizmet birimine Kurulca atanırlar.
b) Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan hizmet birimlerine atanamayacak durumda olanlar, daha önce 2 nci hizmet bölgesinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlamış olsalar bile yeniden 2 nci hizmet bölgesine atanırlar ve atandıkları hizmet biriminin zorunlu hizmet süresi kadar çalışırlar.

(4) Aile birliği mazereti kapsamında;
a) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Kurulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilir. Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.
b) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.
c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.
ç) Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

(5) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği öncelik sırası esas alınır.

(6) Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet birimine, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet birimine atanabilir.

(7) Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1'de yer alan cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması gerekir.

(9) Engellilik mazeret hali hariç olmak üzere mazeret hallerine dayanarak Ek-1'de yer alan cetvelde belirlenen 1 inci hizmet bölgesindeki bir hizmet birimine atanan personelin, atanmış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 12 - (1) 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde taşra teşkilatında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, Ek-1'de yer alan cetveldeki 2 nci veya 3 üncü hizmet bölgelerinden birine atanır.

Geçici görevlendirmeler
MADDE 15 - ..

(3) Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendirmeler, faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir. Bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirmeler birinci fıkrada belirtilen süre hesabında dikkate alınmaz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz