1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

02 Şubat 2008 09:15
+Aa- Yazdır

2 Şubat 2008 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 26775

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMA ESASLARINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde görevli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

(2) Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan yardımcı hizmetler sınıfına dahil memurlar ile aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurlar ve aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (ı) bendi, 16 ve 17 nci maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte yer alan:

a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü,

b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

c) İl Müdürü: İl Sosyal Hizmetler Müdürünü,

ç) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,

d) İlçe Müdürü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürünü,

e) Kuruluş: 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarını,

f) Hizmet Birimi: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri ile sosyal hizmet kuruluşlarını,

g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ğ) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin Ek 1 inde yer alan 1 sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

h) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ı) Hizmet Puanı: Hizmet bölgeleri ve çalışılan hizmet biriminin özellikleri ile mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

i) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması ve atamaya tabi personel

MADDE 5 ? (1) İller, sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle, dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri I sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Taşra hizmet birimlerinde; İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Hemşire, Sağlık Memuru, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Sosyolog, Yurt Yönetim Memuru, Din Görevlisi unvanları ile görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen personelin fiili hizmet süresi; bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen dördüncü bölgede iki yıl, üçüncü bölgede üç yıl, ikinci bölgede dört yıl, birinci bölgede altı yıldır. Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması halinde Genel Müdürlük Onayı ile bu süreler uzatılabilir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler I. hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

(2) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır.

(3) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 7 ? (1) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Atamalar Genel Müdürlüğün internet sitesinde değerlendirme formu ile birlikte duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

(2) Personelin o bölgede bir süre daha çalışmasını gerektirecek bir durumun bulunması halinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğün izninin alınmasını müteakip personelin ilişiği en geç Aralık ayında kesilebilir.

Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 8 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılımı amacı gözetilerek, ilgililerin kadrosunun bulunduğu hizmet biriminin özellikleri, öğrenimi, iş tecrübesi, mesleki bilgisi ve sicil durumu gibi özelliklerini içeren bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Değerlendirme Formu ile boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dahilinde Yer Değiştirme Kurulunca yapılır. Diğer hususlarda Genel Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Hizmet gereği atama

MADDE 9 ? (1) Genel Yönetmeliğe göre zorunlu görülen hallerde, hizmetin önemi ve gereği gözetilerek, personelin bulunduğu bölgedeki fiili hizmeti tamamlanmadan, aynı bölgedeki başka bir hizmet birimine ataması yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu

MADDE 10 ? (1) Yer Değiştirme Kurulu; yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Genel Müdür tarafından belirlenecek herhangi bir ana hizmet Dairesi Başkanı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula vekilleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

(3) Kurulun raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu, tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını; puanlamaya öncelik vermek suretiyle birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 11 ? (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar internet ortamında Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

(3) Başvurular her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında personelin görevli bulundukları müdürlüklere yapılır. Müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında İl Müdürlüklerine intikal ettirirler. İl Müdürlükleri 15-25 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini de ekleyerek, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirir. Bu tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Personel kendi isteği ile yaptığı atanma talebi ile bağlıdır. Başvurular Genel Müdürlükçe yapılacak gerekli düzenlemeleri müteakip internet ortamında da yapılabilir.

(4) Atama sonuçları, Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer personel

MADDE 12 ? (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları talebinde bulunmaları durumunda bu Yönetmeliğin ve Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak sureti ile aynı usulle atanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Yönetmeliğin Ek Madde 1'deki hükümler saklı kalmak üzere, Genel Müdürlükte görevde bulunan personelin halen görev yaptığı hizmet birimlerinin, I Sayılı Cetvele göre ait olduğu hizmet bölgeleri ile alt hizmet bölgeleri kazanılmış hak kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

I ? SAYILI CETVEL

1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE
1- Adana 1- Afyonkarahisar 1- Amasya 1- Artvin
2- Ankara 2- Bilecik 2- Çankırı 2- Elazığ
3- Bursa 3- Bolu 3- Çorum 3- Erzincan
4- Gaziantep 4- Burdur 4- Kastamonu 4- Erzurum
5- İçel 5- Düzce 5- Kırşehir 5- Kahramanmaraş
6- İstanbul 6- Giresun 6- Nevşehir 6- Malatya
7- İzmir 7- Isparta 7- Niğde 7- Sivas
8- Kocaeli 8- Kütahya 8- Sinop 8- Şanlıurfa
9- Aydın 9- Ordu 9- Tokat 9- Diyarbakır
10-Balıkesir 10-Osmaniye 10-Yozgat 10-Adıyaman
11-Çanakkale 11-Rize 11-Aksaray 11-Ağrı
12-Denizli 12-Samsun 12-Karaman 12-Bingöl
13-Edirne 13-Kırklareli 13-Kilis 13-Bitlis
14-Kayseri 14-Trabzon   14- Hakkari
15-Tekirdağ 15-Uşak   15-Kars
16-Konya 16-Bartın   16-Mardin
17-Manisa 17-Karabük   17-Muş
18-Muğla 18-Kırıkkale   18-Siirt
19-Sakarya     19-Tunceli
20-Antalya     20-Ardahan
21-Hatay     21-Iğdır
22-Zonguldak     22-Batman
23-Eskişehir     23-Şırnak
24-Yalova     24-Gümüşhane
      25-Bayburt
      26-Van

EK - 2

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMUGENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİNYER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU

1 - Yer değiştirme Sureti ile Atanma İsteğinde Bulunan Memurun;

A - Adı ve Soyadı:

B - Baba Adı:

C - Unvanı:

D- T.C. Kimlik No:

E- Kurum Sicil No:

F - Nüfusa Kayıtlı Olduğu İli: İlçesi :

G - Öğrenim Durumu:

Ğ- Görev Yeri:

H- Medeni Hali:

I- Eşinin Çalışıp Çalışmadığı:

İ- Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı:

J - Bulunduğu Hizmet Birimine Atandığı Tarih (Gün, ay, yıl): / /200

2 - Özüre Dayalı Yer Değiştirme Talebinde Bulunması Halinde;

A-Sağlık Durumu: ( )

B-Eş Durumu : ( )

1-Eşinin Görev Unvanı:

2- Eşinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçen Fiili Hizmet Süresi:

3- Kazanılmış Hak Aylığı Derecesi:

3 - Memurun Yer değiştirmek suretiyle atanmak istediği hizmet alanı (Tercih sırasına göre):

1- ???????????????

2-???????????????.

3- ???????????????

4- ???????????????

5-???????????????.

İmza - Tarih

ADRES :

Not: a- Özür grubuna dayanarak istekte bulunanlar ayrıca gerekli belgeleri bu forma

Ekleyeceklerdir.

b- Var ise istekliler Yer Değiştirme Başvuru Formunun 5 inci maddesinde belirtilen

Eğitim Programlarına katıldığını gösterir belgeleri forma ekleyeceklerdir.

EK-3

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı
Görev Yeri ve Unvanı
Yer Değiştirme suretiyle Atanmak İstediği yerler 1- 4- 2- 5- 3-
DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Adayın Puanı
1- Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.) Ortaöğrenim 3  
Ön lisans 4  
Üç Yıllık Yüksek Okul 5  
Lisans 6  
Yüksek Lisans 7  
Doktora 8  
2- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)(1 sayılı cetvele göre)   süre    
4 üncü bölge hizmeti   1  
3 ncü bölge hizmeti   0.75  
2 nci bölge hizmeti   0.50  
1 nci bölge hizmeti   0.25  
3- Son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması 60?100 arasında olanların 1/10'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tamsayıya tamamlandıktan sonra hesaplanacaktır.)   Notlar Ortalama
 
 
 
4- İlgili Mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.) Her Takdirname için 5  
Her aylıkla ödül için 10  
5- Katıldığı her bir eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.) 01?15 gün süreli 1  
16?30 gün süreli 2  
31?90 gün süreli 4  
91?180 gün süreli 6  
181?360 gün süreli 8  
360 günden fazla süreli 10  
6- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.) (D) alanlara 2.5  
(C) alanlara 5  
(B) alanlara 7.5  
(A) alanlara 10  
7- Aldığı her disiplin cezasından Her uyarma, kınama için - 3  
Her aylıktan kesme için - 7  
Kademe ilerlemesinin durdurulması için - 10  
8- A-Yatılı, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi. B- Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, Kadın Konukevi Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşu. C- Diğer Sosyal Hizmet Birimleri A Grubu 10  
B Grubu 6  
C Grubu 4  
TOPLAM  
           
           
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
23:42 - Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?23:07 - Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı23:04 - Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti23:02 - Turizmin başkenti Antalya'da Falez plajları sezona hazır23:01 - Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor23:00 - İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı
22:55 - Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor22:48 - Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri bekliyor22:39 - Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı22:30 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın22:28 - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
22:13 - Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam