'Soruşturma iznine ilişkin' Danıştay 1. Daire kararları temyiz edebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yönelik itiraz üzerine Danıştay Birinci Dairesince verilen kararın kaldırılması isteminin temyizen incelenemeyeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 00:10, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2023 09:30
'Soruşturma iznine ilişkin' Danıştay 1. Daire kararları temyiz edebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yönelik itiraz üzerine Danıştay Birinci Dairesince verilen kararın kaldırılması isteminin temyizen incelenemeyeceğini belirtti.

İDDK'nın görevleri bellidir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idare mahkemelerince verilen ısrar kararlarının yanı sıra Danıştay idari dava dairelerinin yalnızca ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davalarda, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verdikleri kararları itiraz yoluyla, nihai kararları ise temyiz yoluyla incelemekle görevli kılınmıştır.

İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin Birinci Daire ile İdari İşler Kurulunda görüşüleceği kurala bağlanmıştır.

Bu nedenle, dava dairesi olmayan Danıştay Birinci Dairesi kararının, temyiz ya da itiraz yoluyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2022/3324
Karar No: 2022/3138

İSTEMDE BULUNAN : .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Birinci Dairesinin 15/09/2022 tarih ve E:2022/1220, K:2022/1056 sayılı kararının kaldırılması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ: İstemin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Danıştay Birinci Dairesinin15/09/2022 tarih ve E:2022/1220, K:2022/1056 sayılı kararı ile;

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle, . Bakanının . tarih ve . sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına karşı şikayetçi tarafından yapılan itirazın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna hitaben düzenlenen dilekçe ile Danıştay Birinci Dairesinin 15/09/2022 tarih ve E:2022/1220, K:2022/1056 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 6110 sayılı Kanunla değişik 13. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştayın dokuzu dava, biri idari daire olmak üzere on daireden oluştuğu; "İdari İşlerde Görev" başlıklı 41. maddesinde, idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin Birinci Daire ile İdari İşler Kurulunda görüşüleceği kurala bağlanmıştır.

2575 sayılı Kanun'un idari ve vergi dava daireleri kurullarının görevlerini belirleyen 38. maddesinin 1. fıkrasında; İdari Dava Daireleri Kurulunun, idare mahkemelerinden verilen ısrar kararlarını ve idari dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceleyeceği hükme bağlanmış olup; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrasında, Danıştay idari dava dairelerince yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay Kanunu'nun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun yukarıda yer verilen hükümlerinden açıkça anlaşılacağı üzere; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idare mahkemelerince verilen ısrar kararlarının yanı sıra Danıştay idari dava dairelerinin yalnızca ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davalarda, yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verdikleri kararları itiraz yoluyla, nihai kararları ise temyiz yoluyla incelemekle görevli kılınmıştır.

Bu nedenle, dava dairesi olmayan Danıştay Birinci Dairesi kararının, temyiz ya da itiraz yoluyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, . Bakanının . tarih ve . sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yönelik itiraz üzerine Danıştay Birinci Dairesince verilen 15/09/2022 tarih ve E:2022/1220, K:2022/1056 sayılı kararın kaldırılması isteminin incelenebilmesi hukuken mümkün değildir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;
1. İstemin incelenmeksizin reddine,
2. 07/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz