Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 00:09, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 00:11
Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

DİYANET AKADEMİSİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet Akademisinin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Diyanet Akademisi tarafından yürütülecek faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7/A, 10/A ve 10/B maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday din görevlisi: 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesine göre Diyanet Akademisinde müezzin-kayyım, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve vaizlik mesleki eğitimine alınanları,

b) Akademi: Diyanet Akademisi merkez birimi ile taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşan birimleri,

c) Akademi Başkanı: Diyanet Akademisi Başkanmı,

ç) Akademi Başkanlığı: Diyanet Akademisi merkez birimini,

d) Akademi merkezleri: Dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerini,

e) Başkan: Diyanet İşleri Başkanmı,

f) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

g) Diyanet Akademisi müdür yardımcısı: Akademi merkezleri müdür yardımcılarını,

ğ) Diyanet Akademisi müdürlüğü: Akademi merkezleri müdürlüklerini,

h) Diyanet Akademisi müdürü: Akademi merkezleri müdürlerini,

ı) Hizmet içi eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığı kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek esaslara göre uygun görülenlere görevleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla verilen eğitimi,

i) Kursiyer: Diyanet İşleri Başkanlığı kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden Diyanet Akademisinde verilen hizmet içi eğitim, kurs ve sertifika programlarına katılanlar ile memur kadrolarında bulunan personelden, din hizmetleri sınıfına atanmak için

gerekli öğrenim şartını taşıyan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olanlardan, özlük haklan korunarak mesleki eğitime alınanları,

j) Mahallin din görevlisi: Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve akraba topluluktan ile İslam dinine mensup diğer topluluklara hizmet sunmak amacıyla Akademide eğitim görmek üzere yurt dışından gelen mahallin din görevlilerini,

k) Mesleki eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlanna atanacak aday din görevlilerine atama yapılıncaya kadarki dönemi kapsayacak şekilde verilen mesleğe yönelik eğitim ile kursiyerlere verilen mesleğe yönelik eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademinin Hedefleri ile Görev ve Yetkileri

Akademinin hedefleri

MADDE 5- (1) Akademinin hedefleri şunlardır:

a) Eğitime alınanlara mesleki yeterlik kazandırmak ve gelişimlerini sağlamak.

b) Eğitime alınanların bilimsel ve teknolojik atandaki yeni gelişmeler ile mesleki bilgi, görgü ve becerilerini geliştirerek hizmet içinde yetişmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve eğitime alınanları üst seviyedeki görevlere hazırlamak.

c) Kur'an-ı Kerim ve sünnet temelinde islam medeniyetinin geçmiş birikimini de dikkate alarak aşırılıklardan uzak, kuşatıcı bir dil ekseninde İslam'ın bir bütün olarak doğru anlaşılmasına katkı sağlamak.

ç) Bir arada yaşama kültürüne sahip, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinen personel yetiştirmek.

d) Yurt içinde ve yurt dışında toplumun din hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yetkin din görevlileri yetiştirmek.

e) İnsan haklarına saygılı, özgüveni yüksek, yeniliklere açık, iletişim ve sosyal katılım becerileri gelişmiş personel yetiştirmek.

f) Akademideki eğitim faaliyetlerine katılanlara, Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, İslami ilimlerle ilgili temel kaynaktan ve güncel çalışmalan kullanabilme becerisi kazandırmak, bu bilgilerle dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlanna cevap verilebilmesini sağlamak.

g) Eğitime almanlann, sahih dini bilgiye dayalı tebliğ ve irşat metoduna sahip olmalarını sağlamak.

ğ) Başkanlığın cami dışı din hizmetleri ve yaygın din eğitimi alanlarında istihdam edilecek personele özel atan yeterlikleri kazandırmak.

h) Eğitime alınanlara çağın gerektirdiği teknolojik bilgi ve becerileri kazandırmak.

ı) Eğitime alınanların Türk-islam sanatlarına otan duyarlılık ve ilgisini artırmak.

i) Personelin yabancı dil becerilerini geliştirmek ve aktif olarak kullanmasını sağlamak.

Akademinin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Akademinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlığın din hizmetleri sınıfında istihdam edileceklerin mesleki eğitimlerini gerçekleştirmek.

b) Başkanlıkça ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve sertifika programlan düzenlemek.

c) Akademi merkezlerinin açılacağı yerleri belirlemek ve bununla ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

ç) Yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.

d) Mesleki eğitim, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve sertifika eğitimlerine yönelik programlar hazırlamak ve materyaller geliştirmek.

e) Kısa ve uzun vadeli eğitim planlan hazırlamak, bu doğrultuda kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, eğitim programlan ve araştırma projeleri planlamak, geliştirmek ve uygulamak.

f) Eğitimlerin etkinlik ve verimlilikleri ile hedef ve kazanımların gerçekleşme düzeylerini izlemek, değerlendirmek ve tespit etmek, süreçle ilgili raporlama çalışmalan yapmak.

g) Eğitimlerin standartlannın artınlmasına yönelik çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek.

ğ) Görev alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, İlmi, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

h) Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumlan ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurmak, araştırmalarda bulunmak, eğitim programlan uygulamak, danışma kurullan ve komisyonlar oluşturmak.

ı) Görev alanıyla ilgili konular başta olmak üzere araştırma, inceleme ve yayın yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

i) Akademi merkezlerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda eğitim görevlilerinin performanslannı değerlendirerek eğitimin etkinliği ve verimliliği açısından kararlar almak.

j) Personelin başta yabancı dil olmak üzere mesleki yeterliklerini geliştirmek amacıyla yurt dışı paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu doğrultuda öğrenci değişim programlan uygulamak.

k) Bilgi-belge merkezi ve bilgi bankası oluşturmak.

1) Bina, araç-gereç gibi ihtiyaçlar ile personel ihtiyacını tespit etmek, temini için ilgili birimler nezdinde gerekli çalışmalan yapmak.

m) Akademi merkezlerinin bütçe planlamalannı yapmak.

n) Eğitime alınacaklarla ilgili idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek.

o) Aday din görevlileri ile personel yeterliklerini belirlemek, geliştirmek ve güncellemek.

ö) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademi Birimleri, Akademi Başkam ve Akademi Merkezleri

Akademi birimleri

MADDE 7- (1) Akademi, Başkanlık merkez teşkilatında Akademi Başkanlığı ile taşra teşkilatında dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

Akademi Başkam

MADDE 8- (1) Akademi Başkanı, Akademinin en üst amiri olup doğrudan Başkana bağlı olarak görev yapar.

(2) Akademi Başkanmm görev ve yetkileri şunlardır:

a) Akademiyi yönetmek ve temsil etmek.

b) Akademide yürütülecek hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak.

c) Akademinin görev, hedef ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi için gereken koordinasyonu sağlamak ve planlamayı yapmak.

ç) Akademinin yıllık eğitim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Mesleki eğitim, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve sertifika programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

e) Akademi faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Akademi İstişare Kurulu, Akademi Eğitim Kurulu ve Akademi Disiplin Kurulunun çalışmalarının koordine edilmesini ve takibini sağlamak.

g) Akademi merkezlerinin açılması, kapatılması ve kurulacağı yerler hakkında Akademi Eğitim Kurulu kararlan doğrultusunda Başkana teklifte bulunmak.

ğ) Akademi İstişare Kurulu tarafından alman tavsiye kararlannı değerlendirerek uygulanmasına karar vermek.

h) Akademi Disiplin Kurulu karanyla Akademiden ilişiği kesilen aday din görevlilerinin ve kursiyerlerin bilgilerini ilgili birimlere bildirmek.

ı) Akademinin yönetim ve işleyişine ilişkin mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Akademi merkezleri

MADDE 9- (1) Akademi merkezleri; dini yüksek ihtisas merkezleri, dini ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur. Akademi merkezleri, Diyanet Akademisi müdürü tarafından yönetilir.

(2) Akademi merkezlerinin görevleri şunlardır:

a) Akademi merkezlerindeki iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Eğitim-öğretimin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

e) Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen programların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili ölçme ve değerlendirmenin usulüne uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak.

d) Eğitim ortamlarını hazır hale getirmek.

e) Eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini yapmak.

Q Eğitime alınan mahallin din görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

g) Akademi merkezlerinde kütüphane ve dokümantasyon işlerini yürütmek.

ğ) Akademi merkezlerinin araç-gereç, fiziki, teknik ve insan kaynağı ihtiyaçlarını tespit edip Akademi Başkanlığına bildirmek.

h) Eğitime alınanların disiplin işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

ı) Ödenek ihtiyaçları hakkında Akademi Başkanlığına öneride bulunmak ve ayrılan ödeneğin mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

i) Akademi merkezlerinin konaklama alanlarının ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenmesini sağlamak.

j) Planlanan eğitimlerin başında ve sonunda hazırlanan raporları bir hafta içerisinde, yılsonu raporunu ise aralık ayı sonuna kadar Akademi Başkanlığına göndermek.

k) Mesleki eğitime alınanların izin, devamsızlık, askerlik ile idari ve mali diğer iş ve işlemlerini takip etmek.

1) Mesleki eğitime alınanların mesleki uygulama ve staj programlarının etkin, verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.

m) Sınavlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve sınavların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkları yapmak.

n) Personel arasında iş bölümü yapmak ve çalışmaları takip etmek.

o) Akademi hizmetlerinin tanınırlığını artırmaya yönelik mahallinde çalışmalar yapmak.

ö) Akademi Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Diyanet Akademisi müdürü ve Diyanet Akademisi müdür yardımcıları

MADDE 10- (1) Diyanet Akademisi müdürü, Akademi merkezlerinin başta eğitim olmak üzere tüm iş ve işlemlerinin mevzuata uygun ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(2) Diyanet Akademisi müdürüne yardımcı olmak üzere en çok iki Diyanet Akademisi müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Diyanet Akademisi müdürü ve Diyanet Akademisi müdür yardımcılarının görevleri Başkanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Akademi Kurulları

Akademi İstişare Kurulu

MADDE 11- (1) Akademi İstişare Kurulu, Akademide verilen eğitimler hakkında Başkanlığa görüş bildirmek üzere Başkanın başkanlığında; başkan yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Akademi Başkanı, birim amirleri, Yükseköğretim Kurulundan bir üye, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü, Akademi daire başkanlan ile Başkan onayı ile belirlenecek; lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğrenim kuramlarında görev yapan üç öğretim üyesi, üç il müftüsü, üç ilçe müftüsü, üç dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, üç dini ihtisas merkezi müdürü, üç eğitim merkezi müdürü, üç eğitim görevlisi ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen oluşur. Akademi İstişare Kurulu toplantılarına yönetici durumunda olanların katılamaması durumunda vekilleri katılır. Akademi İstişare Kurulunun kararlan tavsiye niteliğindedir.

(2) Akademi İstişare Kurulu, iki yılda bir kasım/arahk aylan içerisinde belirlenecek bir tarihte toplanır. Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Akademi İstişare Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlannı toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır; oylann eşit olması halinde Akademi İstişare Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) İhtiyaç halinde diğer birim, kuram ve kuruluşlardan ilgililer Akademi İstişare Kurulu toplantılanna davet edilebilir, bu kişilerin karar alınmasında oy haklan yoktur.

(5) Akademi İstişare Kurulunun sekretarya hizmetleri Akademi Başkanlığının ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

(6) Akademi İstişare Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Akademi tarafından uygulanan eğitim planının, yürütmeye yönelik hususlarını değerlendirmek.

b) Din hizmetlerinde etkinliğin artınlması amacıyla Başkanlığın insan kaynağı ihtiyacına dair tespitler yapmak.

c) Değişen ve gelişen şartlara göre Başkanlığın personel eğitimine yönelik eğitim politikaları ve stratejileri geliştirmek.

ç) Yeterliklerin geliştirilmesi hususunda istişarelerde bulunmak.

d) Din eğitimi veren diğer kuramlar ile iş birliği alanlarını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak.

e) Başkanlığın personel istihdam politikalarına etki eden iç ve dış faktörlerle ilgili durum tespitinde bulunmak, fırsat alanlarını belirlemek ve risk analizi yapmak.

f) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim modüllerinin geliştirilmesine yönelik müzakerelerde bulunmak.

g) Akademi tarafından sunulan veriler ve raporlar doğrultusunda eğitimlerin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik görüş ve önerilerde bulunmak.

Akademi Eğitim Kurulu

MADDE 12- (1) Akademide sunulacak eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikayı tespit etmek ve izlemek amacıyla kurulan Akademi Eğitim Kurulu; Başkanın başkanlığında, Akademi Başkanı, Din Hizmetleri Genel Müdürü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Akademi daire başkanlanndan oluşur. Başkan katılmadığı takdirde Akademi Başkanı, Akademi Eğitim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Kurul, her yıl ocak ayı içinde toplanır. Başkan, Akademi Eğitim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Akademi Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır; oylann eşit olması halinde Akademi Eğitim Kurulu Başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Akademi Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup Başkanın onayı ile kesinleşir.

(5) İhtiyaç halinde diğer birim, kurum ve kuruluşlardan ilgililer Akademi Eğitim Kurulu toplantılarına davet edilebilir, bu kişilerin karar alınmasında oy haklan yoktur.

(6) Akademi Eğitim Kurulunun sekretaryası Akademi Başkanlığının ilgili daire başkanlığı tarafından yürütülür.

(7) Akademi Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık eğitim planı, eğitim program ve materyalleri ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Tamamlanan ve devam eden eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan güçlüklere çözümler üretmek.

c) Eğitim çalışmalan ve uygulamalanna ilişkin önerileri ve başvurulan değerlendirmek.

ç) Başkanlık birimlerinden gelen yıllık hizmet içi eğitim ihtiyaç tekliflerini değerlendirmek.

d) Akademi merkezleri açılmasına ihtiyaç duyulan yerlerle ilgili teklifleri değerlendirmek.

e) Akademi İstişare Kurulundan gelen tavsiye kararlarını görüşmek.

Akademi Disiplin Kurulu

MADDE 13- (1) Aday din görevlilerinin disiplin işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan Akademi Disiplin Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslanna ilişkin hususlarda Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Akademi Eğitim Görevlileri Kurulları

MADDE 14- (1) Akademi Eğitim Görevlileri Kurulları; her bir Akademi merkezinde, Diyanet Akademisi müdürünün, bulunamadığı hallerde vekilinin başkanlığında, Diyanet Akademisi müdür yardımcıları, eğitim görevlileri ile varsa öğretmen ve eğiticilerden oluşur.

(2) Akademi Eğitim Görevlileri Kurulu;

a) Mesleki eğitimlerde eğitim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda iki defa,

b) Hizmet içi eğitimlerde, kısa süreli kurslarda kurs başında ve sonunda, uzun süreli kurslarda her dönemin başında,

üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır, katılanlann çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Akademi Eğitim Görevlileri Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(3) Diyanet Akademisi müdürü, gerekli gördüğü durumlarda Akademi Eğitim Görevlileri Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Akademi Eğitim Görevlileri Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Akademi merkezlerinin eğitime hazır olması için alınacak tedbirleri belirlemek.

b) Eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, karşılaşılan problemleri tespit ederek çözüm önerilerinde bulunmak ve bu konuda gerekli kararlan almak.

c) Hizmet içi eğitimlerle ilgili yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı ölçme ve değerlendirme usullerini belirlemek.

ç) Mesleki eğitime alınanlardan bilgi, beceri ve tutum yönüyle atanacağı unvanın yeterliklerini haiz olmadığı anlaşılanlar ve yeterliklere ulaşmak için gerekli performansı göstermeyenler ile ilgili Akademiye önerilerde bulunmak.

d) Hizmet içi eğitime alınanlardan bilgi, beceri ve tutum yönüyle eğitim sürecine uyum sağlamayan, belirlenen kazanımlara ulaşmak için gerekli performansı göstermeyenler ile ilgili Akademi Başkanının onayına sunulmak üzere ilişik kesme kararı almak.

e) Üst üste iki defa aynı alanda hizmet içi eğitim kursuna katıldığı halde istenilen yeterlik seviyesine ulaşamayan personelin durumunu görüşmek, bu konuda alman karan, Akademi Başkanlığına gönderilmek üzere Diyanet Akademisi müdürlüğüne bildirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitimde görev yapacaklar

MADDE 15- (1) Akademi merkezlerindeki eğitim faaliyetleri;

a) Diyanet Akademisi müdürü,

b) Diyanet Akademisi müdür yardımcısı,

c) Eğitim görevlisi,

ç) Öğretmen,

d) Eğitici,

e) Ders ücreti karşılığında görevlendirilenler,

tarafından yürütülür.

(2) Eğitim görevlisi; Akademide ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak üzere;

a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından,

b) Dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanlar arasından,

c) Akademide eğitim görevlisi kadrolarının yüzde onuna kadar, dini yükseköğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından,

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak sınavda başarılı olup eğitim görevlisi kadrolarına atananlardır.

(3) Öğretmen ve eğiticiler, Başkanlık kadro ve pozisyonlarında bu unvanlarda görev yapan kişilerdir.

(4) Akademide ihtiyaç olması halinde ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılabilir. Görevlendirmelerde sırasıyla Başkanlık personeline, üniversitelerin öğretim elemanlarına ve alanında uzman kişilere öncelik verilir.

(5) İl dışından yapılacak görevlendirmeler Başkanlıkça, mahallinden yapılacak görevlendirmeler ise mülki amir onayıyla ilgili mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.

Program yöneticisi ve program koordinatörü

MADDE 16- (1) Eğitimlerin belirlenen plan ve program çerçevesinde etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine yönelik gerekli iş ve işlemleri takip etmek üzere Akademi Başkanlığı tarafından program yöneticisi görevlendirilir.

(2) Akademi merkezlerinde düzenlenen eğitimlerde Diyanet Akademisi müdürü, mahallinde düzenlenen eğitimlerde ise müftünün program yöneticisi olması esastır; ancak gerekli hallerde eğitim faaliyetlerinin niteliği ve kursiyerlerin statüleri dikkate alınarak yönetim, koordinasyon, iletişim ve temsil yeteneğini haiz personel arasından Diyanet Akademisi müdürü/müftü tarafından program yöneticisi belirlenebilir.

(3) Program yöneticisine yardımcı olmak üzere aynı usulle program koordinatörü görevlendirilebilir.

(4) Program yöneticisi ve program koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak.

b) Ders konularına ait notlan çoğaltılarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak.

c) Gerekli araç-gereçleri eğitimde hazır bulundurmak.

ç) Eğitim görevlileri ile iş birliği yapmak, eğitime katılanlarm devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlannı tespit ederek amirlerine bildirmek.

d) Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili anketlerin uygulanmasını sağlamak.

e) Eğitim sonunda, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamak ve ilgili amirlere sunmak.

f) Görevlendirildiği eğitim kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Program yöneticisi görevlendiren birim amirine, program koordinatörü ise program yöneticisine karşı sorumludur.

Uzaktan eğitim

MADDE 17- (1) Eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilmesi esastır; ancak eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirilebilir.

(2) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla Akademi bünyesinde bir merkez kurulabilir ve gerektiğinde hizmet satın alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Sosyal ve kültürel faaliyetler

MADDE 18- (1) Eğitime alınanların bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla Diyanet Akademisi müdürünün/müftünün teklifi ve mülki idare amirinin onayıyla il içi ve il sınırları dışında Akademi Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenebilir. Bu tür faaliyetlerin planlanmasında eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması esastır.

(2) İl sınırları dışında düzenlenecek faaliyetlerde Akademi Başkanlığının uygun görüşü alınır.

Personelin atama ve nakil işlemleri

MADDE 19- (1) Akademide görevli, atamaları Başkanlıkça gerçekleştirilen personelin atama ve nakil işlemleri, Akademi ile koordine edilerek Başkanlık İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz