1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

03 Mayıs 2008 21:30
+Aa- Yazdır

3 Mayıs 2008 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 26865

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)'tan:

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlantı idare: Ek-1'de yer alıp, bağlı olduğu başmüdürlük merkezi dışında kalan hizmet birimlerini,

b) Başmüdürlük: Başmüdürlük merkezi ile başmüdürlüğe bağlı olup, Ek-1'de yer almayan hizmet birimlerini,

c) Birim alt tipi: Taşra teşkilatında her bir hizmet bölgesi içindeki hizmet alanlarının bulunduğu yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile iş yoğunlukları, genel idari yapıları ve atanma taleplerinde tercih edilme oranları gibi hususlar dikkate alınarak Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen A-B-C şeklindeki sınıflandırmayı,

ç) Çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

d) Hizmet: (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet süreleri ile Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve döner sermaye işletmelerinde 17/4/2007 tarihinden önce geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

e) Hizmet alanı: Taşra teşkilatı için Ek-1 ve Ek-2'de yer alan hizmet bölgelerinde gösterilen başmüdürlükler ve bağlantı idareler ile döner sermaye teşkilatı için Ek-3'te gösterilen görevin yapıldığı il merkezleri ve bağlı ilçelerini,

f) Hizmet birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerini,

ğ) Hizmet puanı: Ek-5'de yer alan "Hizmet Puanı Tespit Formu" ile belirlenen net hizmet puanını,

h) İdare: Gümrük Müsteşarlığını,

ı) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkanları ve idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim bazında personel ihtiyacını,

i) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 ve Ek-2'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idareler itibariyle oluşturulan bölgeler ile Ek-3'te yer alan ve iller itibariyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır. Ek-1'de yer almayan idarelerde görev yapacak personel ise başmüdürlük emrine ataması yapılanlardan Başmüdürlükçe tespit edilir.

c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

(2) Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.

(3) Yer değiştirme suretiyle atamalarda sırasıyla hizmet puanı ve tercih sırası esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 ? (1) Görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (6) ayrı hizmet bölgesi bu Yönetmeliğe Ek-1 sayılı cetvelde, ikinci alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (3) ayrı hizmet bölgesi Ek-2 sayılı cetvelde, (b) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan (4) ayrı hizmet bölgesi ise Ek-3 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 7 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir;

a) Taşra teşkilatı personeli;

1) Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü (Bilgi İşlemde görevli Şube Müdürü dahil), Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru.

2) Kimyager, Laborant.

b) Döner sermaye teşkilatı personeli; Şube Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satış Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

(2) Ancak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapan personelden Narkotik Köpek İdarecileri ile X-Ray Operatörleri bu görevleri fiilen yürüttükleri müddetçe yer değiştirme suretiyle atamaya tabi değildirler. Söz konusu görevleri yerine getiren personelin yer değiştirme işlemleri, gümrük idarelerinin ihtiyacına göre Kurulca bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın yapılır. Ancak, herhangi bir nedenle bu görevlerden fiilen ayrıldıkları tarihte halen görev yaptığı bölgedeki çalışma süresini dolduranlar, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin diğer bölgelere atanır.

Çalışma süreleri

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir;

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-1'de gösterilen Altıncı hizmet bölgesinde 2 yıl, Beşinci hizmet bölgesinde 3 yıl, Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 7 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 8 yıl,

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi ise Ek-2'de yer alan her bir hizmet bölgesi için 10 yıl,

c) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlar için ise hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-3'te gösterilen Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 6 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 8 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 10 yıldır.

(2) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması şarttır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Tüm bölgelerdeki çalışma süresini dolduran personelin durumları iki yılda bir incelenerek, taşra teşkilatının kadro imkanları ve idarenin hizmet ihtiyacı ile personelin isteği de dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

(3) Çalışma süresi, kadro durumu, idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak re'sen veya personelin talebi üzerine halen görev yaptığı hizmet bölgesi çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

(4) 12 ve 16 ncı madde hükümleri dışında, çalışma süresini dolduran personel halen görev yaptığı başmüdürlüğe bağlı, ancak diğer hizmet bölgelerine dahil bir hizmet alanına atanamaz.

(5) Yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(6) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır.

Yer değiştirme dönemi

MADDE 9 ? (1) 12, 14 ve 16 ncı maddeler ile 19 uncu maddenin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her bölgedeki çalışma süresinin tamamlandığı yılın Mayıs ayının yirmisi ile Haziran ayının yirmisi arasında sonuçlandırılması ve atama onayının ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur.

Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

MADDE 10 ? (1) Taşra teşkilatında her hizmet alanının, dahil olduğu hizmet bölgesi içindeki atama önceliğini belirleyen "birim alt tipleri" hizmet alanlarının bulunduğu yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları ile iş yoğunlukları, genel idari yapıları ve atanma taleplerinde tercih edilme oranları gibi hususlar dikkate alınarak Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Taşra teşkilatı için birim alt tipleri de dikkate alınarak Ek-1'deki başmüdürlük ve bağlantı idarelerde, döner sermaye teşkilatı için Ek-2'deki iller ve bağlı ilçelerde, Kimyager ve Laborantlar için Ek-3'teki başmüdürlüklerde geçen her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı Ek-5 "Hizmet Puanı Tespit Formu"nda gösterilmiş olup, form içeriğindeki diğer puanlama kriterleri herhangi bir ayırım olmaksızın tüm personele eşit şekilde uygulanır.

(3) Genel hizmet puanı hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen (askerlik hariç) sürelerin ilk 25 yılı puanlandırılır. 25 yılı aşan süreler puanlamaya dahil edilmez.

(4) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri ile Ek-3'de yer alan Dördüncü hizmet bölgesi için 25 inci maddede belirlenen azami çalışma süresini geçmemek üzere, bu kapsamda geçen fazla çalışma sürelerinin her bir yılına bir puan ilave edilir.

(5) Görev yeri değişikliklerinde, eski görev yerinden ayrılış ve yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.

(6) 30 Eylül tarihi esas alınarak üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılının Ek-5'te belirlenen puanlarla çarpımı sonucu hizmetlere verilen puanlar elde edilir. Yıldan artan her ay için o hizmet bölgesinde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si, kalan günlerin ise 1/360'ı esas alınarak yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan puanlar da ilgili bölümlerde tespit edilen puanlara ilave edilir.

(7) Hizmet puanı, atanma talebinde bulunacakların ön bilgisine sunulmak amacıyla her yılın Ocak ayında, yer değiştirme işlemlerine esas tutulmak amacıyla da yer değiştirme döneminde olmak üzere bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yılda iki defa elektronik ortamda hesaplanır.

Elektronik ortamda kur'a yoluyla yer değiştirme esasları

MADDE 11 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri elektronik ortamda kur'a yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır;

a) 12 ve 13 üncü maddeler kapsamında sağlık ve eş özür durumlarına dayalı atanma veya yerinde kalma talepleri ile hizmet bölgesi içinde yer değişikliği talebi uygun bulunanların bu talepleri, kur'aya tabi tutulmaksızın Kurulca yerine getirilir.

b) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre yer değiştirme kapsamı dışında bırakılan Narkotik Köpek İdarecileri ve X-Ray Operatörleri ile Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 5 uyarınca yerinde kalma talebinde bulunanlardan belirtilen şartları taşıyanlar, kur'a yoluyla yer değiştirme işlemine dahil edilmez.

c) Yer değiştirme döneminde atamaya tabi tutulacak personel ve buna eşit sayıda kontenjan sayıları ile atama yapılacak hizmet alanları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

ç) Atama yapılacak hizmet alanlarına birden fazla tercihte bulunulması halinde, tercihte bulunanlar arasında hizmet puanı üstünlüğüne, bunun da eşit olması halinde tercih sıralamasındaki önceliğine göre yapılan sıralamaya bağlı olarak hizmet alanları için tespit edilen kontenjan dahilinde yer değiştirme işlemi gerçekleştirilir.

d) Taşra teşkilatında aynı hizmet bölgesine yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine uygun şekilde A tipi hizmet alanlarından başlayarak, kontenjan dahilinde bu sıralamaya göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

e) Hizmet puanı ve tercih sıralamasının eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, hizmet süresi, son üç yıllık sicil notu ortalaması ve disipline ilişkin değerlendirme sonucuna göre atama işlemi gerçekleştirilir.

f) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü atanmaları esnasında tek başına kazanılmış bir hak teşkil etmez. Bu gibiler kontenjan dahilinde boş kalan diğer hizmet alanlarına atanırlar.

g) Hizmet puanının düşük olması nedeniyle tercihlerine atanamayan personel, hizmet puanı yüksek olup tercihte bulunanların atama işlemi gerçekleştikten sonra kontenjan dahilinde boş kalan diğer hizmet alanlarına atanırlar.

Özür halleri

MADDE 12 ? (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

(A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

(B) Özür Grubu: Eş Durumu.

(2) Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

(3) Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

(4) İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

Özürlerin belgelendirilmesi

MADDE 13 ? (1) Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır;

a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya özel üniversiteler dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

c) Ancak, eşleri 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olup, personelin görev yaptığı yerde teşkilatının bulunmaması veya başka yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin, atanma veya yerinde kalma talepleri Kurulca eş durumu mazereti kapsamında değerlendirilir.

(2) Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

1) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur veya kamu görevlisi olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmetin gereği

MADDE 14 ? (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan hizmetin gereği olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda idarece veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

(2) Bu suretle eksik kalan bölge hizmetleri daha sonra aynı bölgeye dahil başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Unvan değişikliği

MADDE 15 ? (1) Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur'a ile tespit edilebilir.

(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. Beşinci veya Altıncı hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve veya görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Olağanüstü hallerde yer değiştirme

MADDE 16 ? (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Geçici görevlendirmeler

MADDE 17 ? (1) İdare, 16 ncı maddede sayılan durumlar ile hizmetin aksamaması için gerekli personel ihtiyacını gidermek üzere, geçici görevlendirme yapabilir. Ancak, geçici görevlendirmeler bir takvim yılında üç ayı geçemez.

(2) Aynı başmüdürlük ve bağlantı idareleri ile aynı işletme bölge müdürlüğü ve bağlı idarelerinde, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan acil ve kısa süreli personel ihtiyacı, başmüdürlük veya diğer bağlantı idarelerle işletme bölge müdürlüğü veya farklı illerde yer alan idarelerde, başmüdürlükçe veya işletme bölge müdürlüğünce yapılacak geçici görevlendirme yoluyla karşılanabilir.

(3) Ancak, ikinci fıkra kapsamında geçici görevlendirme yapılacak personelin seçiminde, ilgililerin özür ve diğer şahsi bilgileri ile talepleri de dikkate alınarak, öncelikle bulunduğu veya geçici görevlendirileceği hizmet bölgesi çalışma süresi dolu olanların tercih edilmesi esastır. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel için süre, bir takvim yılında bir ayı geçemez.

(4) Başmüdürlükçe veya işletme bölge müdürlüğünce yapılan geçici görevlendirmelerin başlangıç ve bitiş tarihleri belgeleriyle birlikte geciktirilmeksizin Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 18 ? (1) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinleri.

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans ve seminer süreleri ile hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen süreleri.

c) Başmüdürlükçe yapılan geçici görevlendirme süreleri.

ç) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreleri.

(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

a) 657 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu süreler.

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan kurs, konferans ve seminer süreleri ile hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen süreler.

c) Hizmet bölgesi dışında geçirilen geçici görev veya vekalet süreleri.

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu süreler.

d) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

e) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 19 ? (1) Aşağıda gösterilen süreler hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler,

b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

c) Aday memurlukta geçen süreler.

(2) Ancak, ilgililerin (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin ataması yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 20 ? (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Ek-1'de Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerinde yer alan başmüdürlük veya bağlantı idarelerin bulunduğu il ya da ilçe merkezleri ile Ek-3'te Dördüncü hizmet bölgesinde yer alan il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler

Yer Değiştirme Kurulu

MADDE 21 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur.

(2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar.

(3) Kurul, ibraz edilen sağlık raporlarının uygunluğunun tespitinde Müsteşarlık merkez teşkilatında görev yapan Daire Tabiplerini, kararların oylamasına katılmaksızın, görüşlerini almak üzere toplantıya çağırabilir.

Yer Değiştirme Kurulunun görevleri

MADDE 22 ? (1) Kurul;

a) Hizmetin gereğini,

b) Memurun özür ve sicil durumunu,

c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını,

ç) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formları ile eklerini ve diğer belgeleri,

inceleyerek yer değiştirme dönemi içerisinde, personelin özür durumlarına göre yerinde bırakılacaklar veya atama yapılacaklar ile hizmet bölgesi içinde yer değişikliği talebinde bulunanların durumlarını karara bağlar.

(2) Bilgisayar ortamında kur'a yoluyla atama işlemine tabi tutulacak olan personeli belirler.

(3) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerince bildirilen personel ihtiyaç listelerini Şubat ayının yirmisine kadar değerlendirerek atama yapılacak kontenjanı sayısal bazda karara bağlar.

(4) Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya tabi personelin görev yerleri Kurulun denetim ve gözetiminde elektronik ortamda kur'a yoluyla tespit edilir.

(5) Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

Duyuru ve başvuru şekilleri

MADDE 23 ? (1) Başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlükleri, o yılın yer değiştirme döneminde kendi birimlerinden başka birimlere ataması yapılacak personel sayısını da dikkate alarak personel planlaması yaparak tespit edecekleri unvan bazında sayısal personel ihtiyaç/fazla listelerini her yılın en geç Ocak ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına bildirirler.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan "Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu"nun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığınca başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlüklerine duyuru yapılır. Bu formların elektronik ortamda istenmesi durumunda, paylaşıma açılacak bilgisayar programının kullanım yetkileri ve veri giriş usulleri ile atama yapılacak yerlerin sayısal kontenjanı Başkanlıkça aynı duyuruda belirtilir. Ayrıca, hizmet puanlarının ilgili personelce görülebileceği güvenli bir elektronik paylaşım ortamı oluşturulur.

(3) Bu duyuru üzerine, 25 inci maddede belirtilenler dahil hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 12 nci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, Ek-4 formu doldurarak, varsa ekleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulunduğu başmüdürlükler ve işletme bölge müdürlükleri kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

(4) 12 nci madde hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

(5) Ek-4 form ile tercihte bulunmayanların hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında tek başına kazanılmış bir hak teşkil etmez.

Gerçek dışı beyan

MADDE 24 ? (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekleri üzerine beşinci ve altıncı hizmet bölgelerinde çalışma ve atama

MADDE 25 ? (1) Ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri ile Ek-3'te yer alan Dördüncü hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgelerde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu bölgelere atanmak için talepte bulunanların istekleri, Kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir. Ancak, bu bölgelerde çalışılan toplam süre hiçbir şekilde sekiz yılı geçemez.

(2) Birinci fıkra hükmü nüfus sayısına bakılmaksızın Beşinci ve Altıncı hizmet bölgelerinde sayılan yer nüfusuna kayıtlı olanlar için uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 ? (1) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçmiş çalışma sürelerinin intibakı

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan unvanlarda görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce, Başmüdür Yardımcısı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru, Kimyager ve Laborant unvanlarında geçen hizmetleri çalışma süresi hesabında dikkate alınmaz.

(3) Halen Başmüdür Yardımcısı unvanında görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu unvanda ve 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan görevlerde geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

(4) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Muamele Memuru unvanlarında görev yapan personelin, Ek-1'de yer alan başmüdürlükler ve bağlantı idarelerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirtilen unvanlarda ve 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan görevlerde geçen hizmetleri, anılan Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı hizmet bölgelerinden sayılır.

(5) Halen Kimyager ve Laborant unvanlarında görev yapan personelin Ek-2 sayılı cetvelde yer alan başmüdürlüklerde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu unvanlarda geçen hizmetleri, anılan cetvelde belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Söz konusu cetvelde yer almayan başmüdürlüklerde geçen hizmetler ise çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Hizmet bölgesi değişen idarelerde çalışma süresini dolduranlar

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bölgesi değiştirilen idarelerde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görev yapanlardan, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesindeki çalışma süresini daha önce doldurmuş olanların, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde, halen görev yaptığı idarenin yürürlükten önceki tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere eksik kalan çalışma süresi kadar yerinde bırakılır. Ancak bu süre hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulacak personel

GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan Başmüdür Yardımcısı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Muamele Memuru, Kimyager ve Laborant unvanlarında, geçici madde 1 uyarınca yapılan intibak sonucu halen bulunduğu bölgede çalışma süresini dolduranlardan, çalışma süresi en fazla olanlardan başlamak şartıyla, hizmetin aksamasını önlemek bakımından diğer bölgelerdeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak, Kurulca belirlenecek oranlarda atama yapılır. Bunun sonucunda hizmet bölgesindeki çalışma süresi dolduğu halde atama yapılmasına gerek bulunmayanlar bir sonraki yer değiştirme döneminde değerlendirilmek üzere yerlerinde bırakılır.

Beşinci ve altıncı hizmet bölgelerinde geçen süreler

GEÇİCİ MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan başmüdürlüklerin gruplandırıldığı Beşinci hizmet bölgesinde yer değiştirmeye tabi unvanlarda üç yıl görev yapmış olan personel, Ek-1'de yer alan Beşinci ve Altıncı hizmet bölgeleri çalışma sürelerini tamamlamış sayılır. Üç yıldan az hizmeti bulunanlar veya hiç görev yapmamış olanların eksik hizmetleri ise Beşinci hizmet bölgesinde üç yılı, Altıncı hizmet bölgesinde de iki yılı geçmemek üzere, bu bölgelerde tamamlattırılır.

Döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin çalışma sürelerinin intibakı

GEÇİCİ MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 7 nci maddenin (b) bendinde sayılan unvanlarda geçen süreler, Ek-3'te gösterilen hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Ancak, intibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde en çok üç yıl süre ile aynı hizmet bölgesinde bırakılırlar.

Başmüdürlük ve bağlantı idarelerde görev yapacak personelin tespiti

GEÇİCİ MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, taşra teşkilatında görev yapan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin halen görev yaptıkları başmüdürlük içindeki görev yerleri, bu başmüdürlüğün bağlantı idareleri ile tüm bölgelerdeki geçen çalışma süreleri de göz önüne alınarak, Müsteşarlıkça belirlenir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

GEÇİCİ MADDE 7 ? (1) Yabancı Diller Eğitim Merkezi ve Maliye Kursunda geçen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

2008 yılına ilişkin yer değiştirme dönemi

GEÇİCİ MADDE 8 ? (1) 9 uncu maddede tespit edilen yer değiştirme dönemi 2008 yılı için Haziran ayının yirmisi ile Temmuz ayının yirmisi arası, 10 uncu maddenin yedinci fıkrası ve 22 nci maddenin üçüncü fıkrası uygulaması ile 23 üncü madde kapsamında yapılacak duyuru süresi 2008 yılı için bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren 5 işgünü, Ek-4 formların Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilme süresi ise Mayıs ayının otuzu olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Döner sermaye teşkilatına ilişkin hükümleri 1/1/2009 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tablolar için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
23:42 - Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?23:07 - Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı23:04 - Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti23:02 - Turizmin başkenti Antalya'da Falez plajları sezona hazır23:01 - Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor23:00 - İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı
22:55 - Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor22:48 - Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri bekliyor22:39 - Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı22:30 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın22:28 - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
22:13 - Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam