Memur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir mi?

Danıştay Onikinci Dairesinin bir kararı çerçevesinde; memur açtığı davalarda başka şahıs ve kurumları zan altında bırakacak savunmalarda bulunamaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 09:09
Memur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir  mi?

Danıştay Onikinci Dairesi vermiş olduğu bir kararında (Esas No: 2015/3954, Karar No: 2017/1876, Tarih: 24.04.2017); memur olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(d) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02.04.2009 tarihli ve 10890 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının idare aleyhine açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı ifadelerin sabit olduğu, kullanılan bu ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı, eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen 01.07.2014 tarihli ve E:2013/1545, K:2014/828 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmiştir. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kararda, bir memurun açtığı tazminat davası dilekçesinde idareciler ve müfettişler hakkında hakarete varacak şekilde savunma yapamayacağına ve bu memura hakarete varan savunmalarda bulunduğu gerekçesiyle disiplin cezası verileceğine hükmetmiştir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber