Sendika şube üye sayısı 400'ün altına düşerse yöneticiler sendikal izin haklarını kullanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında kurulan sendikaların sendika şubesi yönetim kurulu üyelerinin, sendika şubesi üye sayılarının 400'ün altına düşmesi durumunda, izleyen sendika genel kuruluna kadar haftada bir gün izin kullanmaya devam edip edemeyeceklerine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 10:00, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:15
Sendika şube üye sayısı 400'ün altına düşerse yöneticiler sendikal izin haklarını kullanabilir mi?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 12'nci maddesinin (h) bendinde, sendika şubesi açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubelerini kapatma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, genel kurulların görevleri arasında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında; sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyelerinin, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyelerinin seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirecekleri, söz konusu yöneticilerin sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılacakları, talepte bulunmayanların ise kurumlarındaki görevlerine devam edecekleri, izine ayrılmayan yönetim kurulu üyelerinin haftada bir gün kurumlarından izinli sayılacakları, sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşmasının gerektiği, sendika şubelerinin en az 400 üye ile kurulacağı, sendika şubesi bulunmayan il ve ilçelerde il ve ilçe temsilciliğinin kurulabileceği, ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan sendikanın ilçe temsilcisinin haftada dört saat izinli sayılacakları hükme bağlanmıştır.

4688 sayılı Kanunda, şube kuruluş koşulu ile şube yöneticilerinin sendikal izin haklarına yer verilmiş olup, üye sayısı 400'ün altına düşen şubelerin durumu ile yöneticilerinin sendikal izin haklarını kullanıp kullanamayacaklarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.03.2024 tarih ve 99686242 sayılı yazısı ekinde yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 29.09.2020 tarihli ve E-15098465- 000-2065238 sayılı yazısının ekte gönderildiği görüş yazısında; "Bu itibarla, söz konusu Kanunda öngörülen kuruluş koşulunu kaybeden şubelerin izleyen sendika genel kuruluna kadar faaliyetlerine devam edecekleri ve bu süre içerisinde şube yöneticilerinin Kanunda belirtilen izin haklarını kullanmalarının gerektiği değerlendirilmiştir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber