1 Ekim'den Sonra Memuriyete Gireceklerde İsteğe Bağlı Emeklilik

Hem işçilerde (1080 gün prim ödenmesi) hem de memurlarda (10 hizmet yılı) isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmek için hizmet yılı şartı bulunmaktadır. Diğer taraftan 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sosyal güvenlik kanunu isteğe bağlı emeklilikte aranan hizmet yılı şartını kaldırmıştır. Bu düzenleme memurlar bağlamında, sadece 1 Ekim 2008'den sonra işe girecekler için geçerlidir. 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete girmiş olanların isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmesi için yine 10 hizmet yılı şartı aranacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Haziran 2008 00:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK/İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK

Bu konuyu 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi Devlet memurları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler olmak üzere iki şekilde ele almak gerekir.

İŞÇİLER HAKKINDA UYGULANAN HÜKÜMLER

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin işçiler hakkında uygulanmasında isteğe bağlı sigortalılık söz konusu olmaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun "İsteğe Bağlı Sigorta" başlıklı bölümü altındaki 85 inci maddesi;

"Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edilebilmesi için;
A - a) En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,
c) İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,
d) Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,
Şarttır.
B - İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Şu kadar ki, isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihte, sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgileri kesilmediği tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları başladığı tarih itibariyle iptal edilerek, ödedikleri primler faiz uygulanmaksızın ilgililere iade edilir.
C - a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler, ödeyecekleri sigorta primlerini bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak şartıyla kendileri belirlerler. İsteğe bağlı sigorta primi oranı % 25 olarak uygulanır.(1)
b) İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
D - İsteğe bağlı sigortalılık;
a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,
b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,
c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,
d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,
e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
İtibaren sona erer.
E-(Değişik bent:29/7/2003-4958/39 md.) Bu maddenin (A) bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının, yeniden isteğe bağlı sigortaya devam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.
" şeklindedir.

Maddede yer alan şartlar dahilinde isteğe bağlı sigortalı olmak mümkün olmaktadır. Şartlar arasında en önemli olanı da "en az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak" şartı öne çıkmaktadır.

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA İSTEĞE BAĞLI EMEKLİLİK HÜKÜMLERİ

Ancak, anılan maddede yer alan şartlar 5510 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş, bu konuyla ilgili hükümlere de genel olarak 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde yer verilmiştir. Madde hükümleri şu şekildedir.

"İsteğe bağlı sigorta ve şartları
MADDE 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
a) Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,
şartları aranır."

"İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi
MADDE 51- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.
İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakışan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye ilişkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/31 md.) Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.
İsteğe bağlı sigortalılık;
a) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
b) Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
c) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,
itibaren sona erer.
İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir."

"İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi
MADDE 52- (Değişik: 17/4/2008-5754/32 md.)
İsteğe bağlı sigorta primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir. 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.
İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler. Yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye'de yerleşik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kişiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.
Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde 89 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte primi ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu 12 aylık süreden sonra ödenen primler 89 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine göre iade edilir.
İsteğe bağlı sigortalıların zorunlu sigortalılık nedeniyle prim borcunun bulunması halinde, isteğe bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir."

"Sigortalılık hallerinin birleşmesi
MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.
(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.
Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.
Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.
(Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır."

YENİ REFORM NELERİ GETİRİYOR?

Yeni düzenleme ile mevcut düzenlemede yer alan şartlar biraz daha yumuşatılarak isteğe bağlı sigortalı olma şartlarının kolaylaştırıldığı görülmektedir. Bu şartlar;

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
· 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
· Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
· 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
· İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak,
Şeklindedir.

Yeni düzenlemede özellikle "en az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak" şartının yer almadığı görülmektedir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık süresi kapsamında geçen süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu da oldukça önemli bir düzenlemdir.

5510 sayılı Kanunun 4/b hükmü şu şekildedir:
"Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;
?
b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları," şeklindedir. Diğer bir ifade ile sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesinde isteğe bağlı sigortalılık süresi eski ifade ile Bağ-Kur'lu süre olarak dikkate alınacaktır.

Kanunda, isteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanma açısından, yaş sınırına ilişkin hükme yer verilmediği görülmektedir. Ancak, yaşlılık aylığına hak kazanmak için kanunda aranılan sigortalılık süresinin tamamlanması gerekmektedir.

Bu düzenleme 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması gerekmektedir.

DEVLET MEMURLARI HAKKINDA UYGULANAN HÜKÜMLER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğünden (01.10.2008 tarihinden) sonra ilk defa kamu görevlisi olarak göreve giren ve bu görevlerinden ayrılarak isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılması zorunlu görülmektedir.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğünden (01.10.2008 tarihinden) önce kamu görevlisi olarak görev yapan veya yapmış olanlar hakkında ise, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükmünün uygulanması gerekecektir.

Anılan madde hükmü şu şekildedir:

"Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır."

Bu düzenleme sonucunda gerek 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik gerekse diğer hükümlerine göre de ilgi devamları açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olacakları görülmektedir.

MEMURLAR AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME

- 1 Ekim 2008'den sonra işe girecek memurların isteğe bağlı emekli olabilmesi için aranan şartlar çok daha uygundur. Şuan çalışan bir memurun isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmesi için 10 hizmet yılını doldurmuş olması gerekmektedir. İşte bu şart 1 Ekim 2008'den sonra işe girecekler için ugyulanmayacaktır.

- 1 Ekim 2008'den önce memuriyete girmiş olanlar hakkında geçici 5. madde hükmü uygulanacaktır. Buna göre de bir memurun isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmesi için 10 hizmet yılını tamamlamış olması gerekmektedir. Memur olarak çalışanlarla ilgili geniş açıklama için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber