900 sözleşmeli imam ve müezzin alım ilanı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2008 10:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : B.02.l.DİB.0.7l.00.02/903.01.01- 30.07.2008 - 4317

Konu : Sözleşmeli İmam-Hatip ve

Müezzin-Kayyım

D U Y U R U

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan cami ve mescitlerdeki din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (B) bendi uyarınca 700 adet sözleşmeli imam-hatip ve 200 adet sözleşmeli müezzin-kayyım alınacaktır.

Müracaat edeceklerde aranacak şartlar şunlardır:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki şartları taşımak.

3-Müracaat ettiği unvanla ilgili Yeterlik Belgesine sahip olmak,

4-Askerlik hizmetini yapmış veya 31.08.2009 tarihine kadar erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

5-Lisans mezunlarının 2008 KPSS, ön lisans ve orta öğretim mezunlarının 2004 veya 2006 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birine girmiş ve en az 40 puan almış olmak, (Aday, KPSS'na hangi öğrenim düzeyinde katılmışsa yerleştirme işleminde de o öğrenim düzeyi dikkate alınacaktır. Ayrıca, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

6-Erkek olmak,

7-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar kurumlarından herhangi birinden emekli aylığı almıyor olmak,

8-Emekli Sandığına tabi çalışıyor olmamak,

9-İmam-Hatiplik için, İlahiyat fakültesi mezunu, ilahiyat ön lisans mezunu, hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunu veya imam-hatip lisesi mezunu olmak,

10-Müezzin-kayyımlık için; hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi, lise veya dengi okul mezunu olmak,

11- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'ncü maddesinin (B) bendi uyarınca yerleştirilip halen sözleşmeli imam-hatip olarak görev yapanların müracaatları kabul edilmeyecek, müracaat ettiklerinin sonradan anlaşılması halinde sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adaylar en fazla 5 il tercihinde bulunabileceklerdir.

Şartları taşıyanlar müracaatlarını 01/08/2008 ile 15/08/2008 tarihleri arasında bilgisayar ortamında www.diyanet.gov.tr adresindeki ?Personel Hizmetleri? bölümüne girerek bu sayfada bulunan Sözleşmeli Personel E-Başvuru adresi üzerinden yapacak olup, aktivasyon işlemleri de belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Adaylar web üzerinden kayıt işlemlerini yaptıktan sonra başvuru için gerekli evraklarla birlikte il müftülüklerine müracaat edeceklerdir. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkili memurlar http://personelweb.diyanet.gov.tr/personelprogramlari web adresinde yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği evraktaki bilgileri kontrol edecek, gerçeğe aykırı veya hatalı giriş varsa düzelttikten sonra web programındaki Müftülük Onayı(Aktivasyon) işleminin ardından da aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshasını da yetkili memur (adı, soyadı, unvanı) bilgilerini yazarak hem kendisi imzalayacak hem de adaya imzalatacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada kalacak, diğer nüshası da adayın kendisine verilecektir. Müftülük tarafından onaylanmamış müracaatlar yerleştirmede dikkate alınmayacaktır. Kontrol edilen belgeler adaya geri verilecektir.

Bu işlemden sonra aday bilgilerinde hiçbir kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

Bilgisayar ortamında illere yerleştirilen adayların il içerisindeki görev yerlerinin tespiti köyler ve küçük yerleşim yerleri öncelikli olmak üzere il müftülüklerince yapılacaktır. Ayrıca, müezzin-kayyımlar; müftülüklerce uygun görülecek il/ilçe merkezlerinde müezzin-kayyım kadrosu olmayan camilere yer tespiti yapılacaktır.

Postayla yapılan müracaatlar ile 15/08/2008 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ve duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme, Başkanlığımızca bilgisayar ortamında KPSS puanı baz alınmak suretiyle, imam-hatiplerin;

a-Öncelikle ilahiyat fakültesi mezunları arasından.

b- İlahiyat fakültesi mezunları yerleştirildikten sonra boş kontenjan kalması halinde bunlara ilahiyat ön lisans mezunları ile hafız imam-hatip lisesi mezunları arasından.

c)Tahsis edilen kontenjanların (a) ve (b) fıkralarında belirtilen esaslar çerçevesinde doldurulmaması halinde imam-hatip lisesi mezunları arasından olacak şekilde yapılacaktır.

Müezzin-kayyımların ise; en yüksek puandan başlamak suretiyle tercihlere göre yapılacaktır.

Yerleştirme kategorisi içerisinde KPSS puanı eşit olanlardan KPSS tarihli mezuniyet tarihi önce olanlara, bu da eşitse doğum tarihi önce olanlara öncelik verilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda, herhangi bir sebeple adayların başka bir il'e nakil talepleri karşılanmayacaktır.

Ayrıca müracaat edenler;

1- İ.H.L.mezunu olup, ilahiyat fakültesi veya ilahiyat ön lisans dışında herhangi bir yüksek okul ve fakülte mezunu olanların müracaatları İ.H.L. statüsünde değerlendirilecek ve Lisans mezunlarının KPSS P3 puanı esas alınacaktır.

2- Son sınıf öğrencisi olarak KPSS'ye katılıp mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Örneğin: İ.H.L. mezunu olup, herhangi bir yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi iken öğrenim görmekte olduğu öğrenim düzeyi ile ilgili KPSS'ye katılmış ancak mezun olamamış),

3- Hangi öğrenim düzeyinde KPSS'ye katılmışsa o alanda değerlendirilecektir. (Örneğin: İ.H.L.mezunu olarak KPSS'ye katılıp sonradan ön lisansı bitirmiş olsa dahi İ.H.L. kategorisinde değerlendirileceği).

Başvuru için gerekli evraklar;

1-T.C. Kimlik nolu nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

2-Öğrenim durumunu gösterir diploma sureti,

3-KPSS sonuç belgesi(Lisans mezunlarında 2008 KPSS belgesi, Önlisans ve ortaöğretim mezunlarında ise 2004 veya 2006 yıllarına ait KPSS Belgesi)

4-İmam-hatiplik veya müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi.

5-Hafızlık belgesi (hafız olduğunu beyan etmiş ise).

6-Sabıka kayıt belgesi. (Sabıka kaydı bulunanlardan mutlaka mahkeme kararlarının istenmesi ve acilen Başkanlığımız görüşünün istenmesi)

7-Daha önce herhangi bir kurum da çalıştı ise, hizmet belgesi.

8-Terhis veya tecil durumunu yada askerlikle ilişiğinin olmadığına dair, askerlik şubesinden alınmış askerlik belgesi.

Rüştü İNAN

Personel Dairesi Başkanı

ebaşvuru için tıklayınız....

Sözleşmeli 4/B İmam-Hatip İl Kontenjanları

Sözleşmeli 4/B Müezzin-Kayyım İl Kontenjanları

Bu Habere Tepkiniz