1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun

02 Haziran 2003 00:22
+Aa- Yazdır
2495

BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE  GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN                      

                                                                               

    Kanun Numarası           : 2495                                             

    Kabul Tarihi             : 22/7/1981                                       

    Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih :24/7/1981  Sayı:17410                    

    Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5  Cilt: 20  Sayfa:347                  

                                                                               

 

  

                           I. BÖLÜM                                            

                         Genel Hükümler                                        

    Amaç:                                                                       

    Madde 1 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/1 md.)                                 

    Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan,   kısmen veya tamamen yıkılmaları,hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları,ülke güvenliği,ülke ekonomisi veya toplum   hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak,kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj,yangın,hırsızlık,soygun,yağma,yıkma burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolu ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır.                                          

    Askeri kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabidir.                                                                           

 

    Kapsam:                                                                    

    Madde 2 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/2 md.)                                 

    Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1 inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ile Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri,  rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayi  ve ticari ve turistik tesislerdir.                                             

    (Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve    buna benzer ticari, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya   görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı, il özel idaresi temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak  üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim  Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine  bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmez.                                  

     (Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her    türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından karşılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel   idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır.  Harcama, mevcut yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümden   yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet parası hükmündedir  ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun   hükümleri uygulanır.                                                            

 

    Bu Kanunun uygulanacağı kuruluşların belirlenmesi:                         

    Madde 3 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/3 md.)                                 

    2 nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu  Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanı ve limanlardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurdışına giriş-çıkış kontrol işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığının görüşleri ve  talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.                                                         

    Bu kararda, günün şartları ve gelişen teknolojik imkanlar gözönüne alınarak, koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin tercih edileceği belirtilir:                                                               

    a)  Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması,                            

    b)  Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması,               

    c) Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması.                                                                       

    (a) bendinde belirtilen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı yönetmelikte gösterilir. Bunlardan hangilerinin uygulanacağı; ilgili kuruluşun görüşü de alınmak suretiyle, kuruluşa en az mali yük getirilmesi ve yeterince etkili olması gibi hususlar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.        

 

     Yükümlülüklerin yerine getirilmesi:                                        

    Madde 4 - Bakanlar Kurulunun 3 Üncü madde hükümlerine göre vereceği karar   üzerine,İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili kuruluşun,  kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.Haklı nedenlerin  mevcudiyeti halinde bu süre,ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılabilir.                                                           

    Bu yükümlülüklerle ilgili bütün masraflar ilgili kuruluşça karşılanır.     

 

    Fiziki ve diğer ek önlemler aldırma yetkisi:                               

    Madde 5 - İçişleri Bakanlığı veya Bakanlığın onaylaması koşulu ile valiler, özel güvenlik teşkilatının kurulduğu kuruluşlarda,koruma ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı fiziki ve diğer ilave önlemleri   aldırmaya ve gerektiğinde koruma hizmetlerini geçici olarak kısmen veya tamamen genel kolluk kuvvetlerine yaptırmaya yetkilidirler.                            

 

    Özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması veya Personel ve Silah Sayısının  İndirilmesi1                                                         

    Madde 6 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/4 md.)                                  

    Kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı; İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik teşkilatı ile koordinasyon kurulları ve ilgili kuruluşlarca mümkün olan tasarrufları sağlamak amacıyla, devamlı ve periyodik olarak incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucunda;                    

    a) Mahalli güvenlik şartlarında veya ilgili kuruluşun tesis ve yapısında   meydana gelen gelişme ve değişiklikler dikkate alınarak, daha önce tespit ve  kabul edilmiş özel güvenlik teşkilatındaki personel ve silah miktarında, İçişleri Bakanlığınca indirim yapılabilir.                                           

    b) Görev konusunun veya maksadının ortadan kalkması, beklenen faydayı sağlayamaması, ortaya çıkan şartlar nedeniyle veya koruma görevvinin kolluk kuvvetlerince yürütülmesinin daha tararruflu ve yararlı görülmesi hallerinde, özel güvenlik teşkilatları kuruluşlarında uygulanan usulle ortadan kaldırılabilir.    

    Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin durumu,kuruluş ile aralarında mevcut statüye göre tayin olunur.                                        

 

    Özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu:                            

    Madde 7 - Bu Kanunun il çevresinde uygulanmasını izlemek,il düzeyinde koordinasyonu sağlamak,mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemleri tespit ederek yetkili mercilere önermek üzere,her ilde valinin veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında il garnizon komutanlığı temsilcisi,il savcısı,il jandarma alay komutanı,il emniyet müdürü,(...)1  ve gerektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla "Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulur.İl Koordinasyon Kuruluna lüzum görüldüğü takdirde ve kendi güvenliği ile ilgili konularda alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üzerine katılabilir.

    Kurulca alınan kararlar İçişleri Bakanlığına bildirilir.                   

                                                                               

                               II. BÖLÜM                                       

                            Teşkilat ve Personel                               

                                                                               

    Özel güvenlik teşkilatının niteliği:                                       

    Madde 8 - Özel güvenlik teşkilatı,bağlı olduğu kuruluşu bu Kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir.                                               

 

    Görev ve yetkiler :                                                        

    Madde 9 - Özel güvenlik teşkilatının görevleri ve yetkileri şunlardır:     

    a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;             

    b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel  kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber,genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar  sanıkları yakalamak ve gözaltına almak;                                        

    c) Delilleri muhafaza etmek;                                               

    d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak;                                                                

    e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak;    

    f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.                                                                            

 

    Silah taşıma ve kullanma yetkisi:                                          

    Madde 10 - Özel güvenlik teşkilatı personel, görev alanları içinde bu Kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre silah kullanma yetkisine sahiptir.                       

 

 

    Görev alanı:                                                               

    Madde 11 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/6 md.)                                

    Özel güvenlik teşkilatının görev alanı,ilgili kuruluşun faaliyet sahasıdır. Lüzumu halinde bu alan, görevin devamlılığı ve maksadı dikkate alınarak, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından  genişletilebilir veya daraltılabilir.                                          

    Kuruluşun faaliyet alanı dışında görevlendirdiği ve 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyet arzeden unsurları da görev  alanı içinde mütalaa edilir ve bunların korunması için özel güvenlik teşkilatı  personeli görevlendirilebilir.                                                 

 

    Kıyafet ve teçhizat:                                                       

    Madde 12 - Özel güvenlik teşkilatı personelinin İçişleri Bakanlığınca saptanan özel kıyafetleri ile silah, teçhizat,araç ve gereçleri bağlı oldukları kuruluş tarafından temin edilir,sağlam ve işler halde bulundurulur,görev süresi dışındaki zamanlarda bu kuruluş tarafından muhafazası sağlanır.                  

    Özel güvenlik teşkilatı mensupları özel kıyafetlerini,silah ve teçhizatını  ancak görev alanları içinde veya görev dışarıda sürdürülüyorsa,görev süresince  dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler.                                        

    (Ek: 2/7/1992 - 3832/7 md.) İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek kuruluşlarla özel kıyafet giyilmeyebilir.                                             

 

    Ceza uygulanmasında görevin niteliği:                                       

    Madde 13 - Özel Güvenlik Teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun   uygulanmasında memur sayılırlar.                                               

    Bunlara karşı görevleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cazalandırılırlar.              

 

    Personel ve bulundurulacak silah sayısının tespiti:                        

    Madde 14 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/8 md.)                                

    Her kuruluşun özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurulacak silah sayısı; azami tararrufa riayet edilmek ve ilgili kuruluşun görüşü de dikkate alınmak suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlığının onayına   sunulur.                                                                       

    Bu belirleme sırasında, kuruluşun;                                         

    a) Ürettiği madde ve gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından önemi ve  özelliği,                                                                      

    b) 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyeti, hassas yerleri ve yönleri,                                                  

    c) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafik şartları, bulunduğu bölgenin saldırılara karşı hassasiyeti,                                                      

    d) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımındın mahalli kolluk kuvvetlerine yakınlığı, haberleşme ve ulaşım imkanları,                                

    Gibi hususlar gözönünde bulundurulur.                                      

 

     Personelin atanması,statüsü ve özlük hakları:                              

    Madde 15 - Özel güvenlik teşkilatına,alınması ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan   sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine kuruluşça göreve alınır.      

    Özel güvenlik teşkilatında görevli personel,statü ve özlük hakları bakımından,genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir.              

    Özel güvenlik teşkilatı personelinin,bu Kanunda belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma,sakatlanma veya ölmeleri halinde,2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen  esas,ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır.                             

    Ancak,personelin tabi olduğu mevzuatta,toplusözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma,sakatlanma ve  ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise,mükerer ödeme yapılmaz,miktarca yüksek olan ödenir.                                                            

                                                                               

    Personelde aranacak şartlar:                                               

    Madde 16 - Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personelde aşağıdaki   şartlar aranır:                                                                

    a) Türk vatandaşı olmak,                                                   

    b) En az ortaokul mezunu bulunmak,                                         

    c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,                           

 d) Ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, emniyeti suiistimal, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunmamak, 

    e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak.                                        

    f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere,anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak,                            

h) (Iptal: Ana.Mah.nin 8/10/2002 tarihli ve E.:2002/38; K.2002/89 sayili Karari ile)

    Yukarıdaki şartları haiz olanlar için,daha önce güvenlik hizmetlerinde çalışmış olmak göreve alınmada tercih sebebi sayılır.                            

                                                                                

    Eğitim:                                                                    

    Madde 17 - Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitim sorumluluğu İçişleri Bakanlığına ait olup,esasları bu Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.                                                                        

                                                                               

                             III. BÖLÜM                                         

                              Denetim                                          

                                                                               

    Denetleme:                                                                  

    Madde 18 - İçişleri Bakanlığı,bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine  getirilip getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilatının çalışma ve işleyiş durumlarını denetleyebileceği gibi Valiler,İl Jandarma Alay Komutanlığı veya İl  Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetletebilir.                      

      İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri kendi sorumluluk bölgelerinin sınırları içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel güvenlik teşkilatını denetim ve gözetim altında bulundururlar.                 

    Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine tanınan denetleme hakkı saklıdır.                            

                                                                                

    Denetim sonucuna göre alınacak önlemler:                                   

    Madde 19 - Denetim sonunda:                                                

    a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek tesis,  silah,teçhizat,vasıta ve aletlerle benzeri hususlarda tespit edilen aksaklık ve  noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve giderilmesi kuruluşun yetkililerine bildirilir.Kuruluş yetkililerince,bu aksaklık ve noksanlıkların verilen  süre içinde giderilmesi veya tamamlattırılması zorunludur.                     

    b) Tutum ve davranışları sebebiyle cezalandırılmaları icabeden veya görevlerindeki başarılarından ötürü ödül verilmesi uygun görülen personelin durumu   kuruluş yetkililerine bildirilir.Bunlar hakkında o kuruluşun statüsünde belirtilen usullere göre gerekli işlem yapılır.                                       

    c) Özel güvenlik teşkilatında görevli personelden,hizmeti yürütmede kifayetsizlikleri veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle çalışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkililerine bildirilir. Kuruluş yetkilileri bu kimseleri güvenlik görevinden uzaklaştırmak mecburiyetindedirler.    

                                                                                

                               IV. BÖLÜM                                       

                             Yasak Hükümler                                    

                                                                                

    Görev dışında çalıştırılma yasağı:                                         

    Madde 20 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,kanunlarda öngörülen haller dışında,bu Kanunla gösterilen görevlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.    

                                                                                

    Sendika,dernek ve siyasi partilere girme yasağı:                           

    Madde 21 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,sendika,dernek ve siyasi partilere üye olamazlar.Bu yasağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşça son verilir.                                                                           

                                                                               

    Grevlere,toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma yasağı:                 

    Madde 22 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,grevlere ve her türlü toplantı  veya gösteri yürüyüşlerine,hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik edilemez ve zorlanamazlar.                                                               

                                                                               

    Lokavt halinde görevden uzaklaştırma yasağı:                               

    Madde 23 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamazlar.                                                               

                                                                               

                             V. BÖLÜM                                          

                           Ceza Hükümleri                                      

                                                                               

    Kuruluş yetkililerine ilişkin cezalar:                                     

    Madde 24 - Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilatı kurulmasına karar verilen kuruluşlarda bu Kanunun:                                                 

    a) 4 üncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre içinde özel güvenlik teşkilatı kurmayan veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 5 inci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması hususunda yapılacak tebligata uymayan kuruluşların,statülerine göre yetkili kişileri hakkında 30 000 liradan  100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.                            

    Bu kişilerin,cezayı gerektiren eylemlerinin saptanması tarihinden itibaren  4 üncü madde gereğince daha önce verilen süre kadar ek bir süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde,haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis    cezası hükmolunur.                                                             

    b) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre il güvenlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili kuruluşa bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespit edilen silahları sağlamayan ya da 19 uncu maddesinde yer alan denetim sonuçlarına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların statülerine göre yetkili kişileri hakkında 10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına ve  tekerrürü halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur.               

    c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket eden kuruluşların,statülerine göre yetkili kişileri hakkında 5000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezası,tekerrürü halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.              

                                                                               

    Özel güvenlik personeline ilişkin cezalar:                                 

    Madde 25 - Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olarak silah, cephane ve teçhizatını görev alanı dışında taşıyanlar ve bunların herhangi bir   şekilde başkalarının eline geçmesine sebep olanlar,fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde,6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.             

                                                                               

    22 ve 23 üncü maddelere aykırı hareketlere ilişkin cezalar:                 

    Madde 26 - Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6  aydan 1 yıla kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına  hükmolunur.Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.  

    Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla  kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

                                                                               

                              VI. BÖLÜM                                        

                           Çeşitli Hükümler                                    

                                                                               

    Grev ve lokavt halinde görevlendirme:                                      

    Madde 27 - Özel güvenlik teşkilatı personeli,bağlı bulundukları kuruluşta   grev veya lokavt uygulanması hallerinde,genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere,il valisinin görevlendireceği genel zabıta amirinin emrine girer ve kuruluş içinde kendilerine verilecek görevleri yapar.                              

                                                                               

    Uygulanmayacak hükümler:                                                    

    Madde 28 - Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkında diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.                 

    Ancak,özel kanunlarındaki genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamına alınacağına Bakanlar Kurulunca karar verilir.                                                           

                                                                               

    İntibak durumu:                                                            

    Madde 29 - Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen ve bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut   olan koruma hizmet ve teşkilatı,İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.                                     

 

    Sıkıyönetim halinde koruma hizmetleri:                                     

    Madde 30 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde,bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı,sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine girerek görevlerine devam ederler.       

    Sıkıyönetim komutanlığı,bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için,bu Kanunla diğer kurul ve makamlara verilen bütün    yetkilere sahiptir.                                                            

 

    Yönetmelik:                                                                

    Madde 31 - Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin silah,mermi,teçhizatının  ilgili kuruluşlarca ne suretle temin edileceği,bunların menşei,cins ve sayıları, kullanış şekli ve şartları ile özel güvenlik teşkilatının herhangi bir kuruluştan kaldırılması halinde sözkonusu silah,mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne  şekil ve şartlarla devir ve teslim edileceği ve bu konudaki denetim;özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitimi,disiplin suçları ile verilecek disiplin cezaları,özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti,görev alanlarının belirlenmesi ve genişletilmesi ve bu teşkilatın denetimine ilişkin esas ve  usuller ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle saptanır. 1

    Geçici Madde 1 - (2495 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                                                    

    Bu Kanuna göre usulüne uygun olarak özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeniden göreve alımasında,bu Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz.                  

    Yürürlük:                                                                  

    Madde 32 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                      

    Yürütme:                                                                   

    Madde 33 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                              

 

 

 1 Bu madde başlığı, 2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle  değişitirilmiş olup metne işlenmiştir.

1 Bu fıkrada yeralan "... o ilde kuruluşu varsa MİT temsilcisi ..." ibaresi,      2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunla metinden çıkartılmıştır.

1   Sözü edilen yönetmelik, 27/10/1981 tarih ve 17497 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak
07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam