1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nemalara İlişkin Tasarının Tam Metni

Bakanlar Kurulu tarafından 3 Mart 2003 tarihinde TBMM'ye sevk edilen tasarı ile ana paraların Nisan 2003 tarihinde bir defada; nemaların ise 2004, 2005 ve 2006 yıllarında toplam 10 taksitte ödenmesi öngörülmektedir. Bu tasarı önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından TBMM'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Tasarıya ilişkin gelişmeler sitemizden yayınlanacaktır.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
Sitemiz Değerlendirmeleri
1- Bu tasarı önce Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Ancak tasarı Uzlaşma sağlanarak Meclise sevk edildiğinden bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

2- Tasarıda ödeme planı 6. madde de belirtilmektedir.

ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN TASARISI


Amaç
Madde 1- Bu Kanunun amacı, 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca açılmış bulunan Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabında biriken paraların tasfiyesi ve bu Hesaptan hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2- Bu Kanun, 3417 sayılı Kanun hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankasında adlarına Tasarrufu Teşvik Hesabı açılan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendilerine 3417 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları gereğince ödeme yapılmamış hak sahiplerini kapsar.

Tanımlar
Madde 3- Bu Kanunda yer alan;
a) Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı: 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca T.C. Ziraat Bankası nezdinde açılan hesabı,
b) Tasarruflarını Teşvik Hesabı: Kurumlar veya işverenler tarafından, 3417 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca çalışanları adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesabı,
c) Hak sahibi: 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışanların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda tasarruf kesintisi yapılan ve bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenin katkısı sağlanarak 4 üncü maddesi uyarınca adlarına Tasarruflarını Teşvik Hesabı açılanlardan 6 ncı maddesinin birinci ve iptal edilen üçüncü fıkraları uyarınca kendilerine ödeme yapılmayanları,
d) Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı: 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışanların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda yapılan tasarruf kesintileri ve bu tasarruflara sağlanan Devlet veya ilgili işverenin katkıları,
e)Anapara: Tasarruf kesintisi ve Devlet veya işveren katkısı toplamını,
f) Nema: Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten kalan nema toplamını,
ifade eder.

Tasarruflarını Teşvik Hesabı kayıtları
Madde 4- Bu kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelerde, 3417 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin tebliğlerin hükümleri uyarınca T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde hak sahipleri adına açılan Tasarruflarını Teşvik Hesabı kayıtları esas alınır.

Değerlendirme
Madde 5- Hak sahiplerinin aylık veya ücretlerinden yapılan tasarruf kesintileri ve Devlet veya ilgili işverenin katkılarına ait bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kalan nema, aylık olarak, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan bir önceki aya göre Tüketici Fiyatları Genel İndeksi değişim oranında ve ilave olarak yıllık yüzde beş oranında değerlendirilir.

Ödeme
Madde 6- Hak sahiplerine, ana para tutarları 2003 yılı Nisan ayında defaten ödenir.

5 inci madde uyarınca değerlendirilen tutar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere 2004 yılında 4 taksit, 2005 yılında 4 taksit ve Mart ve Haziran aylarında olmak üzere 2006 yılında 2 taksit olarak toplam 10 taksitte ödenir.

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, ödeme tarihlerini bir ay önce veya bir ay sonra olarak belirlemeye yetkilidir.

Emekli veya ölüm halinde taksitlendirme devam etmez ve ilgililere veya kanuni mirasçılarına kalan tutar defaten ödenir.

Bu kanun hükümleri gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Davalar
Madde 7- 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesi kapsamındaki hak sahipleri tarafından bu Kanun kapsamına giren alacaklarla ilgili olarak yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı payları
Madde 8- 3417 sayılı Kanun hükümlerine göre, ücretlerden yapmaları gereken tasarruf kesintileri ile katkı paylarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarruflarını Teşvik Hesaplarına yatırmayan işverenlerden; yatırılması gereken miktarlar ile gecikme zammı, resen veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sigortalar Kanununun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki ilgili Tasarruflarını Teşvik Hesaplarına yatırılır.

3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki personelin aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkılarını süresi içinde ilgililer adına açılmış bulunan Tasarruflarını Teşvik Hesaplarına yatırmayan kurumlar, yatırılması gereken miktarların resen veya ilgililerin başvurusu halinde yasal faiziyle birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerindeki Tasarruflarını Teşvik Hesaplarına yatırılmasından sorumludurlar.

Düzenleme
Madde 9- Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 10- 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.


GENEL GEREKÇE


1/4/1988 tarihinde yürürlüğe giren 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile çalışanların tasarruflarının artırılması amacı, güdülmüş; bunu teminen çalışanların aylık veya ücretlerinden belirli oranda kesinti yapılması ve Devlet veya işverenlerin bu tasarruflara katkıda bulunması sonucu toplanacak paraların en iyi şekilde nemalandırılmasını öngörmüştür.

Söz konusu Kanun, bugüne kadar yürürlükte kalmış ve Kanun kapsamındaki ödemelerde düzenli olarak yapılmıştır.

Bu Bağlamda 8/9/1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası uygulaması yürürlüğe konulurken işverene ilave bir yük getirilmemesi amacıyla 3417 sayılı Kanunun kapsam ve tasarruf miktarlarını düzenleyen 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/6/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1998 tarihli ve E.1997/59K.1998/71 sayılı Kararı ile; 3417 sayılı Kanunun en az 6 yıl tasarrufta bulunanlara, istedikleri takdirde, sadece biriken tasarruf kesintilerinin ödenmesini düzenleyen 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ?Yasa'nın 2. Maddesi kapsamından çıkanlar? yönünden Anayasaya aykırı bulunmuş ve iptaline karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesinin 10/12/2001 tarihli ve E.2000/42,K:2001/361 sayılı ve 28/3/2002 tarihli ve 24709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararı ile, 3417 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları iptal edilmiş ve iptal edilen kuralların doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden, iptal kararının Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Bu gelişmeler çerçevesinde; 3417 sayılı Kanunla tesis edilen Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının, mevcut sistemden yararlanan hak sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ayrı bir kanunla tasfiye edilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda belirtilen amaçlarla hazırlanan bu Tasarı ile, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının tasfiyesi sırasında hak sahiplerine yapılacak ödemelere ve tasfiye süresince de bu paraların değerlerinin korunması amacıyla değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.


MADDE GEREKÇELERİ


Madde 1- Madde ile, Kanunun amacı açıklanmaktadır.

Madde 2- Madde ile, Kanunun kapsamına kimlerin dahil olduğu belirtilmektedir.

Madde 3- Madde ile, Kanunda yer alan bazı ibareler açıklanmıştır.

Madde 4- Madde ile, bu Kanun gereğince yapılacak ödemelerde T.C. Ziraat Bankası nezdinde kişi bazında hak sahipleri adına açılan Tasarrufu Teşvik Hesabı kayıtlarının esas alınacağı belirtilmiştir.

Madde 5- Madde ile, bu Kanun hükümleri uyarınca tasfiye süresince yapılacak ödemelerin değerlerinin korunması amaçlanmıştır.

Madde 6- Madde ile, bu Kanun kapsamındaki hak sahiplerine ne şekilde ödeme yapılacağı düzenlenmiş ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana, nakit imkanları çerçevesinde ödeme tarihlerini bir ay önce veya bir ay sonra olarak belirleme hususunda yetki verilmiştir.

Birinci aşamada, 3417 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde belirtilen çalışmaların aylık ve ücretlerinden mülga 3 üncü maddesinde belirtilen oranlarda yapılan tasarruf kesintileri ve bu tasarruflara sağlanan Devlet veya ilgili işverenin katkılarının defaten ödenmesi düzenlenmiştir.

İkinci aşamada ise nema tutarının aylık TÜFE artı yıllık yüzde beş oranında aylık olarak değerlendirilerek 2004-2006 yılları arasında on taksitte ödenmesi amaçlanmıştır.

Madde 7- Madde ile, 3417 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili olarak yargı mercilerinde açılan davalar ve ücra takipleri konusu ödemelerin bu Kanun hükümlerine göre yapılması düzenlenmiştir.

Madde 8- Madde ile, 3417 sayılı Kanun gereğince süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı paylarının hak sahipleri adına açılmış bulunan Tasarrufa Teşvik Hesaplarına yatırılması düzenlenmiştir.

Bu şekilde hak sahiplerinin nam ve hesaplarına yatırılması gerek ancak süresinde yatırılmamış tasarruf kesintileri ve katkı paylarının yatırılmasını temin etmek suretiyle hak sahiplerinin mağduriyeti önlenecektir.

Madde 9- Madde ile, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, bu Kanunla ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Madde 10- Madde ile, 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 11- Madde ile, görülmekte olan davalarla 7 nci maddenin Kanunun yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise Kanunun takip eden ay başında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Madde 12- Yürütme maddesidir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
13:23 - Binali Yıldırım: ABD ile inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz13:19 - Meteorolojiden 2 bölge için sağanak uyarısı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:15 - Valilik adını kullanan telefon dolandırıcısı tutuklandı13:12 - Bayram tatili tartışmasına bir yorum daha geldi13:10 - Alparslan Kuytul'a yeni dava13:07 - FETÖ'den yeni yöntem...Alman kimliğinde okul12:59 - Sosyal medyadan 'Avcı kız' tuzağına polis operasyonu12:59 - Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin matematik başarısı arttı12:58 - Çalıştıkları hastanede hastaların moral kaynağı oldular
12:55 - Gebe kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar12:51 - KESK toplu sözleşme için zam talebini açıkladı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:44 - Çocuklarını ve akrabalarını öldüren sanığa dava12:36 - Akbank konut kredilerinde kredi faizlerini düşürdü12:29 - HDP'li belediyeden 'Sevgi Evi Sitesi' için bina tahsisine iptal kararı12:23 - Yargıdan asistan hekimler için nöbet kararı12:10 - Üniversite, ALES puan türü hatasını düzeltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam