1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 93)

18 Aralık 2003 08:15
+Aa- Yazdır

Yürürlük Tarihi : 04-03-1985

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-79/20/639-8
Konu : Kadro ve görev unvanları değişenler.

17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kuruluş Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ekini teşkil eden kadro cetvelleri; 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmiş ve 13.8.1984 tarih ve 18488 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Gerek 2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan çeşitli KHK'ler ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarında yapılan değişiklikler gerekse kadro cetvellerinin dağıtımı sonucunda kadro unvan ve derecesi değişen kamu görevlilerinin, şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan haklarına ilişkin uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I - 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Yetki Kanununun 3/f maddesiyle Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yapılan teşkilat düzenlemeleri sonucunda kadro unvan ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarının yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulması hükme bağlanmıştır. Buna göre;

A - Şahsa bağlı hak uygulamasından yararlanacak kamu görevlileri şunlardır.

a) 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan K.H.K.'ler ile yapılan düzenlemeler sonucu kadro unvan ve derecesi değişenler,

b) 18.7.1984 tarih ve 84/8368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan kadro cetvelleri ile ihdas edilen kadroların tahsisi sırasında kadro unvan ve dereceleri değişen görevliler,

c) Kamu görevlilerinden 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Kanun uyarınca Danışma Meclisi Üyeliğine seçilmiş bulunanlar,

d) 27.2.1982 tarihli ve 8/4334 ve 8/4337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları esas alınarak yapılan düzenlemeler sonucu kadro unvan ve derecesi değişenler (2680 sayılı Yetki Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararları esas alınarak yapılan düzenlemeler sonucunda kadro unvan ve derecesi değişenlerin de önceki kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat haklarının şahıslarına bağlı olarak saklı tutulması öngörülmüştür.)

B - Bu düzenlemeler sonucunda kadro unvan ve derecesi değişen ya da kaldırılanların, önceki kadroları için belirlenen aylık, ek gösterge, eleman teminindeki güçlük zammı, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı, özel hizmet tazminatı ile özel kanunlarına göre ödenmekte olan tazminatlardan (Eğitim ve Öğretim Tazminatı gibi) yeni görevlerinde kaldıkları sürece yararlandırılmaları gerekmektedir.

Ancak ilgililerin, yeni görevlerinde de önceki görevlerinde iken aynı nitelikteki ödemelerden yararlanmaları mümkün ise önceki görevleri ile ilgili olarak bu tür bir ödemenin yapılmasına devam olunmayacaktır. Örneğin, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında idari bir görevde bulunurken ek ders ücretinden yararlanan ve öğretmenliğe atanan memura, yalnızca öğretmen olarak hak kazanacağı ek ders ücreti ödenebilecektir.

Örnek : 1

2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan K.H.K.lerle Bakanlık teşkilatında yapılan düzenleme sonucunda Mayıs 1984'de 1 inci derece 500 ek göstergeli "Genel Müdür" kadrosunda 1 inci derece 400 ek göstergeli "Genel Müdür Yardımcısı" kadrosuna atanan görevli, yeni görev,inde kaldığı sürece "Genel Müdür" kadrosu için tanınmış olan 500 ek gösterge ile % 20 oranında özel hizmet tazminatı ve (975+975) 1950 puan yan ödemeden yararlandırılacaktır.

241 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler sonucu 1.7.1984 tarihinden itibaren 650 ek gösterge % 30 özel hizmet tazminatı, 243 sayılı KHK ile de 1.1.1985 tarihinden itibaren 1975 ek gösterge verilmesi gerekmektedir.

Örnek : 2

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri iken 179 sayılı KHK'nin 25 inci maddesi ile Bakanlık Müşavirlikleri sayısının 25 olarak sınırlandırılması nedeniyle anılan KHK'nin yürürlüğe girdiği 14.12.1983 tarihinde Bakanlık Müşavirliğinde bulunanlardan öğretme:n olarak atanan görevlilerin Bakanlık müşaviri kadrosuna tanınan haklardan 190 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi uyarınca yararlanmaları gerekmektedir.

C - Kadro unvan ve derecesi değişen görevliler şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan haklardan yeni görevlerinde kaldıkları sürece yararlanabilecekler, bu görevlerinden başka bir göreve atandıkları takdirde bu haklarını kaybedeceklerdir.

Örnek : 3

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatlarında KHK'lerle yapılan düzenlemeler sonucu Nisan 1984'de, "Genel Müdür Yardımcısı" kadrosundan, "Genel Müdürlük", "Daire Başkanı" kadrosuna atanan görevli, şahsa bağlı hak uygulamasından "Daire Başkanı" kadrosunda kaldığı sürece yararlanabilecektir. Bu görevli, 1 inci derece «Daire Başkanı» kadrosundan 2 nci dereceli «Şube Müdürü» kadrosuna veya yine 1 inci dereceden başka bir göreve atandığı taktirde, aylık ve özlük haklarını 2 nci derece «Şube Müdürü» olarak ya da atandığı yeni kadroya göre alacak ve şahsa bağlı hak uygulaması sona ermiş olacaktır.

Örnek : 4

27.2.1982 tarih ve 8/4334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeler sonucunda 27.2.1982 tarihinde «Genel Müdür Yardımcısı» kadrosundan, «Grup Başkanı» kadrosuna atanan görevlinin şahsa bağlı hak uygulaması, «Grup Başkanı» kadrosunda kaldığı sürece yapılacaktır. Ancak, Bakanlar Kurulunun 1.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan kadro cetvelleri ile «Grup Başkanı» kadrosu kaldırılmış bulunduğundan, ilgilinin durumuna uygun bir başka kadroya yeniden atanmasının yapılması gerekmektedir. Bu atama işlemi de 2680 sayılı Yetki Kanununa dayandığından, şahsa bağlı hak uygulaması yeni atandığı görevinde de devam edecek ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna tanınmış olan haklardan yararlanmayı sürdürecektir.

D - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananlar ile aynı kanunun 59 uncu maddesine göre istisnai memuriyetlere atanmış bulunanların kadro unvan ve derecelerinin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan teşkilat düzenlemeleri sonucunda değişmesi halinde, ilgililerin yeni görevlerine 68 inci maddenin (B) bendine göre atanıp atanmadıklarına veya 68 inci maddenin (B) bendine göre atama yapılması imkanı bulunmayan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına atanmalarına ya da atandıkları yeni gör evlerin istisnai memuriyet kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın önceki kadrolarına tanınan haklardan yararlandırılmaları gerekmektedir.

Örnek : 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atanmış olduğu 1 inci derece 400 (Ankara, İstanbul ve İzmir için 500) ek göstergeli «Milli Eğitim Müdürü» kadrosunda iken 179 sayılı KHK ile Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarının birleşmesi sonucu ihdas edilen «İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü» kadrosuna atanmayıp, 4 üncü derecede bulunan kazanılmış hak aylığı ile "öğretmen" kadrosuna atama yapıldığı takdirde; ilgilinin aylığı, 1 inci derecenin 1 inci kademesinden, ek göstergesi ise 1984 yılı için 400, (Ankara, İstanbul ve İzmir için 500) 1985 yılı için 241 sayılı KHK'nin 38 inci maddesi uyarınca 600 (Ankara, İstanbul ve İzmir için 750) üzerinden hesaplanacaktır. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamına Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dahil bulunmadığından; ilgilinin öğretmen olarak görev yaptığı sürece 68 inci maddenin (B) bendi uyarınca 1 inci derece kadroya atanması mümkün bulunmamakla birlikte 190 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesi hükmüne göre önceki kadrosunun bulunduğu 1 inci dereceden aylık ve bu kadrosuna tahsisli (ya da bu dereceden aylık alanlar için öngörülen) ek göstergenin ödenmesi gerekmektedir. İlgili, yan ödeme ve özel hizmet tazminatını da eski kadrosu üzerinden alacaktır.

Ancak, bu imkan sadece çıkarılan çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ya da 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kadro cetvellerinde yer alan kadroların tahsisi nedeniyle kadro unvan ve derecesi değişerek başka görevlere atananlar için mevcut bulunmaktadır.

II - Yapılan teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kadroları kaldırılan görevlilerden bir kısmının kadroları şahsa bağlı kadro haline gelmiş ve kadroları IV sayılı cetvel olarak 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kadro cetvellerine eklenmiştir.

Bu görevlilerin şahsa bağlı haklarının tesbitinde; 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yeni kadro cetvellerinde eski kadro unvanlarının yer alıp almadığına bakılacaktır.

Eğer bu görevlilerin eski kadro unvanları yeni kadro cetvellerinde yer alıyorsa, bu unvana tanınan haklardan yararlandırılacaklardır. Şayet yoksa, şahsa balı hak uygulaması kaldırılan kadroya tanınmış bulunan aylık, ek gösterge zam ve tazminatlar esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

Örnek : 6

2 nci derece «Grup Başkanı» kadrosuna 657 sayılı Kanunun 68 B maddesine göre atanmış olan bir görevlinin, 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kadro cetvelleri ile "Grup Başkanı" kadrosunun kaldırılması nedeniyle kazanılmış hak aylığı olan 4 üncü dereceden "Şube Müdürü" kadrosuna atanması halinde, şahsa bağlı hakların belirlenmesinde 2 nci derece "Grup Bakanı" kadrosu esas alınacak ve ilgiliye 2 nci dereceden aylık ve bu dereceden aylık alanlar için öngörülen 200 ek gösterge, (Grup Bakanı kadrosuna tahsisli ek gösterge bulunmadığından) «Grup Başkanı» için öngörülen (800+750) = 1550 puan yan ödeme ile % 15 özel hizmet tazminatı, atandığı "Şube Müdürü" kadrosunda kaldığı sürece ödenecektir. (İlgilinin 1985 yılındaki ek göstergesi 300 olacaktır.) Kaldırılan kadrolarda bulunanların kadro derecelerine uygun boş kadrolara öncelikle atanmaları, bundan sonra boş kadro kalması halinde derece yükseltmek suretiyle derece yükseltmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.

III - Kanun Hükmünde Kararnamelerle kaldırılmış birimlerde görevli olanların durumlarına uygun kadrolara atanmaları gerekmektedir. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları kadroları kaldırılanlar için öngörülen esaslara göre, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulacaktır.

IV - Bakanlar Kurulunun 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Kararının eki kadro cetvellerinde yer alan kadroların tahsisi sırasında; sınıfı, kadro ünvan ve dereceleri değişen görevlilerin de önceki kadrolarına tanınan haklardan şahıslarına bağlı olarak, yeni kadrolarında kaldıkları sürece yararlanmaları gerekmektedir.

190 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; «Kuruluşlar için tesbit edilmiş ve ekli cetvellerde gösterilmiş olan kadroların tahsisinde : Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu kadrolara atanmış sayılırlar, değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve. Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. »

hükmü yer almıştır.

Buna göre, 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli kadro cetvellerinin dağılımı sırasında sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler hiçbir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılacaklardır.

Bu tahsis sırasında, kadro unvan ve derecesi ile sınıfı değişen bütün görevlilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kendilerine tahsis edilen kadrolara atanmaları gerekmektedir. Bu atama işlemleri yapılmadan ilgililerin kendilerine tahsis edilen kadro derecelerine iktisap etmeleri mümkün değildir. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre öğrenim durumları itibariyle tahsis edilen kadrolara atanmaları mümkün bulunmayanlar ile hizmet süreleri tahsis edilen kadrolara aynı Kanunun (68/B) maddesi uyarınca atanmaları için yeterli olmayanların (kazanılmış hak aylık dereceleri, öğrenim ve hizmet süreleri açısından) durumlarına uygun başka kadrolara atanmaları gerekmektedir.

Örnek : 7

3 üncü derece «Cezaevi Müdürü» kadrosunda bulunan ve kazanılmış hak aylığı intibaklar ve 2182 sayılı Kanun uygulaması sonucunda 1 inci dereceye ulaşmış lise mezunu bir görevlinin (3 üncü derece Cezaevi Müdürlüğü) kadrosunun (1 inci derece Cezaevi Müdürlüğü) olarak Adalet Bakanlığı tarafından değiştirilmesi sonucu, kazanılmış hak aylığı 1 inci derece olmasına rağmen 1 inci derece «Cezaevi Müdürü» kadrosuna atanması ya da atanmış sayılması mümkün bulunmamaktadır. Zira, lise mezunlarının kazanılmış hak aylıkları 3 üncü derecenin üzerinde olsa dahi öğrenim durumları nedeniyle 1 ve 2 nci derece kadrolara atanmaları mümkün değildir. Bu nedenle ilgilinin durumuna uygun başka bir kadroya atanması gerekmektedir.

Örnek : 8

İmam Hatip Lisesi Mezunu olup, 3 ncü derece «İl Müftüsü» kadrosunda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 3 ncü derecenin 1 inci kademesinde bulunan görevlinin 18.7.1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kadro cetvellerinde «İl Müftüsü» kadrolarının 1 nci derece olarak belirlenmesi ile, bu kadroya atanmış sayılması ya da atanması (görmüş olduğu öğrenim nedeniyle) mümkün bulunmamaktadır. İlgilinin kazanılmış hak aylığına uygun bir başka kadroya atanması gerekmektedir.

Bu şekilde durumlarına uygun kadrolara atananların, bu görevlerinde kaldıkları sürece önceki kadroları için tanınan haklardan, bu tebliğde açıklanan esaslara göre yararlandırılmaları gerekmektedir.

V - 190 sayılı KHK'nin geçici 4 üncü maddesinde; «Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayımlanması ve kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin aylıklarının 13 üncü maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur denildiğinden, kadro cetvellerinde yer alan kadroların tahsisi sırasında kadro unvan ve derecesi değişenlerden kendilerine üst derecelerden kadro tahsis edilenlerin 657 sayılı Kanun uyarınca yapılan atamalarının geçerlik tarihinin, 657 sayılı Kanunun 167 nci maddesi ile 86 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğindeki esaslara göre belirlenmesi gerekmektedir. Üst dereceli kadrolara 68/B maddesine göre yapılan atamalar ile yürütülmekte olan görevin niteliğinde değişmeye yol açan atamalarda; yeni kadroların 13.8.1984 tarihinden geçerli olması gerekçe gösterilerek bu tarihten geçerli fark ödenmesi mümkün değildir.

Örnek : 9

657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre atandığı 2 nci derece «Muhasebe Müdürü» kadrosunda iken, yeni kadro cetvelleri ile Muhasebe Müdürü kadrosunun 1 nci dereceye yükseltilmesi nedeniyle 19.1.1985 tarihli onayla ve yine 68/B maddesine göre 1 inci derece «Muhasebe Müdürü» kadrosuna atanan ilgili, (86) seri no.lu Tebliğdeki açıklamalar uyarınca bu atama emrini tebellüğ ederek göreve başladığı 19.1.1985 tarihinden itibaren 1 inci derece aylığa hak kazanacaktır. İlgilinin, kadrolarının 13.8.1984 tarihinden geçerli olması gerekçesiyle bu tarihten geçerli olarak bir fark alması sözkonusu olmayacaktır.

VI - 7.12.1979 tarih ve 7/ 18459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.5.1979 tarih ve 7/17561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle, birinci derece kadrolu Mütehassıs Müşavir Uzman Müşavir, Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Özel Müşavir, Basın Müşaviri gibi Müşavir ve Danışman unvanlı görevlerde bulunanların ek göstergelerinin, daha önceki kadroları için belirlenen ek göstergelerden düşük olmaması sağlanmış ve bu uygulama 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 1.7.1984 tarihine kadar devam etmiştir.

Diğer taraftan, 190 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesinin son fıkrası ile aynı yönde bir hüküm getirilmiş olup, Müşavir ve Danışman unvanlı kadrolara atanmış bulunanların önceki kadroları için belirlenen ek göstergeden yararlanmaları öngörülmüştür. Konu, 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin 3 üncü maddesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesine eklenen;

«Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır»

hükmü ile sürekli bir çözüme kavuşturulmuştur.

Bu nedenle, Müşavir kadrolarında bulunan görevlilerin, bu görevlere atanma nedenlerine bakılmaksızın (Yeni teşkilatlanma ile ilgili olsun veya olmasın) daha önce aldıkları en yüksek göstergeden yararlandırılmalarına 1.7.1984 tarihinden sonra da devam edilmesi gerekmektedir.

Örnek : 10

KHK'lerle yapılan teşkilat düzenlemeleri ile bir ilgisi olmaksızın Nisan 1984'de «Genel Müdür» kadrosundan «Bakanlık Müşaviri» kadrosuna atanan görevliye; Nisan 1984/1.7.1984 tarihleri arasında 7.12.1979 tarih ve 7/18459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 500; 1.7.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında 190 sayılı KHK'nin geçici 5 nci maddesi gereğince 650 ve 1.1.1985'ten itibaren de 657 sayılı Kanunun 43 üncü ve 241 sayılı KHK'nin 38 inci maddelerine göre 975 ek gösterge üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam