Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf
 
Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması
 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı
 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video
 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi

?MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi? Milli Eğitim bakanlığı tarafından 03/01/2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Yönergenin amacı "MEB'e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek" olarak belirlenmiş olup, yönerge kamu yönetimi için bir ilk uygulama özelliği taşımaktadır. Tüm metin için başlığa tıklayın.
07 Ocak 2005 01:00
Yazdır

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, MEB'e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge, MEB'e bağlı okul/kurumlarda yürütülen eğitimde toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4
- Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık/MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) TKY: Toplam Kalite Yönetimini,
d) Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulu: Bakanlık merkez teşkilâtı birimlerinin kalite geliştirme ekibi yöneticilerinden oluşan kurulu,
e) Ekip: Okulda/kurumda yaşanan bir problemi çözmek/çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek veya bir süreci iyileştirmek amacıyla oluşturulan kalite çemberi, problem çözme ekibi, iyileştirme ekibi ve benzeri adlarla anılan çalışma ekiplerini,
f) Okul/kurum: MEB taşra teşkilâtına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, öğretmenevi ve benzeri kurumları,
g) Ödül: MEB TKY Uygulamaları kapsamında okul/kurumlar ile ekiplere verilecek ödülü,
h) Saha Ziyareti: Raporların değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunan okulun/kurumun yerinde görülmesi amacıyla okula/kuruma yapılan ziyareti,
i) Yönerge: MEB TKY Uygulamaları Ödül Yönergesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel İlkeler
Madde 5-
Ödül süreci aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:
a) Ödül süreci, her yıl belirlenen plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilir.
b) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul/kurum, ödüle başvurabilir.
c) Ödül; okul/kurum çalışanlarında kalite bilinci kazandırma, ortak aklı kullanma, tüm süreçlerde; sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, rekabet ortamı oluşturma, kalite uygulamalarını yaygınlaştırma, eğitimin kalitesini ulusal ve uluslararası okullarla/kurumlarla karşılaştırma gibi kalite yönetimi hedeflerinin ne derece gerçekleştirildiğini belirlemeye yöneliktir.
d) Ödül sürecinde; güvenirlik, objektiflik, şeffaflık ve genellik esastır.
e) Rapor değerlendirme sonucunda son değerlendirmeye kalan okullara/kurumlara saha ziyareti yapılır.
f) Değerlendirme, değerlendirilen okulun/kurumun gelişmesine katkı sağlayacak sonuçlar içermelidir.
g) Ekiplerin değerlendirilmesinde; okulun/kurumun bulunduğu çevrenin şartları dikkate alınır.
h) Değerlendiriciler, değerlendirme konusunda yeterli ve yetkin kişiler arasından seçilir.
i) Değerlendiriciler, değerlendirme ve puanlama konusunda ihtiyaç duyuldukça eğitime alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödüllendirme

Ödül Kategorileri
Madde 6-
TKY uygulamaları çerçevesinde ödüller; yılın kaliteli okulu/kurumu ve yılın ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride verilir.

Ödüle Başvuru
Madde 7-
Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, ek:1-2'de yer alan formları esas alarak hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.

Ödül
Madde 8-
Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okul/kurum ve ekiplere:
a) Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede;
1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde;
(a) Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(b) İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı (Ek-5) ve Plaket,
(d) Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü,
2) Yılın Kaliteli Ekibi kategorisinde;
(a) Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(b) İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(c) Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi,
(d) Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü, ekip üyelerine Teşekkür Belgesi verilir.
b) İl/ilçe düzeyinde yapılacak değerlendirmelerde verilecek ödüller, millî eğitim müdürlüğü kalite kurullarınca belirlenir.
Yapılan değerlendirmelerde dereceye giren okula/kuruma ve ekip üyelerine imkânlar ölçüsünde aynî yada nakdî ödüller de verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

İl TKY Formatörlerinin Görevleri
Madde 9-
İl TKY formatörleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun değerlendirmeye ilişkin yapacağı toplantılara üye olarak katılır . Bunun yanında il TKY formatörleri:
a) Ödüllendirme sürecinde okullara/kurumlara her türlü rehberlik, danışmanlık hizmetlerini verme,
b) Değerlendiricilerin eğitimlerinde görev alma,
c) Ödül değerlendirme sürecinde değerlendirici olarak görev yapma,
d) İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme sürecine ilişkin vereceği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 10-
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Okul/kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c) Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d) Ödül törenini düzenlemek,
e) Her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum raporlarını il düzeyinde yapılacak değerlendirme için il millî eğitim müdürlüğüne göndermektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 11-
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kalite Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Okul kurumların başvuru raporlarını Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek,
c) Dereceye giren okullara/kurumlara verilecek ödülü belirlemek,
d) Ödül törenini düzenlemek,
e) Her iki kategoride il birincisi okul/kurum raporlarını Bakanlık düzeyinde yapılacak değerlendirme için MEB Personel Genel Müdürlüğüne göndermektir.

Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun Ödüllendirme İle İlgili Görevleri
Madde 12
- Eğitimde Kalite Hareketi Yürütme Kurulunun ödüllendirme ile ilgili görevleri şunlardır.
a) Ödül sürecini yönetmek,
b) Ödül için yapılacak değerlendirmede kullanılacak formlarda yer alan kriterlerin ağırlıkları, puan değerleri ve ödül süreci ile ilgili diğer açıklamaların yer alacağı ödül el kitabını hazırlamak,
c) Değerlendirme komisyonlarını oluşturmak,
d) Saha ziyaretine katılacak değerlendiricileri belirlemek,
e) İllerden gelen raporları Ek: 3-4 formları esas alarak değerlendirmek ve her bir kategori için en başarılı 10 okulu/kurumu belirlemek,
f) Belirlenen 10 okulun/kurumun saha ziyaretlerini gerçekleştirmek,
g) Saha ziyareti sonrası her bir kategoride ilk üç dereceye girecek okul/kurum ile ekipleri Ek: 3-4 formlardaki kriterleri esas alarak belirlemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Ödül Süreci Takvimi
Madde 13
- Her yıl, ödül süreci takvimi Personel Genel Müdürlüğünce ilan edilir. İş ve işlemler bu takvime göre yürütülür.

Sekreterya
Madde 14-
Ödül sürecinin sekreteryası Bakanlık merkez teşkilâtında Personel Genel Müdürlüğü (Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı), taşra teşkilâtında il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından yürütülür.

Değerlendirici Nitelikleri
Madde 15
- Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtındaki kurullar, değerlendirme ekiplerinde;
a) Kurumlarında kalite çalışmalarında aktif görev almış olmak,
b) TKY ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Modeli ve/veya Kalite Güvence Sistemleri konusunda eğitim almış olmak,
c) Kalite Yönetimi konusunda akademik çalışma yapmış olmak ve/veya bu alanda eseri bulunmak,
şartlarından en az birini taşıyan kişileri değerlendirici olarak görevlendirir.
Ayrıca, değerlendirme ekiplerinde konu ile ilgili faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşlarından, özel-kamu kurum/kuruluşlarından ve eğitimin paydaşlarından temsilci bulundurulabilir.

Değerlendirici Eğitimi
Madde 16
- Kalite ödülü değerlendiricileri, Bakanlık merkez teşkilâtında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilâtında il millî eğitim müdürlüğünce eğitime alınır.

Tekrar Başvurma
Madde 17-
Yılın kaliteli okul/kurum birincilik ödülünü alan okul/kurum, üç yıl süre ile aynı kategoride ödüle başvuramaz.

Yürürlük
Madde 18- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 19
- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


EK-1
YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ RAPOR FORMATI

(Bu kategoride başvuracak okul/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 15 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)

S. No Rapor Ara Başlıkları
1. İl/İlçe
2. Okul/Kurum Adı
3. Adres
4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi
5. Ekibin Adı
6. Ekip Üyelerinin Adı, Soyadı ve Unvanı
7. Yaptığı Çalışmanın Adı
8. Seçilen Problemin (İyileştirme Konusunun) Okul/Kurum İçin Önem Derecesi
9. Problemin (İyileştirme Konusunun) Tanımı ve Analizi
10. Problem Çözme (İyileştirme) Sürecinin Kısa Özeti
11. Elde Edilen Sonuçlar

Ek-2:
YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ RAPOR FORMATI

(Bu kategoride başvuracak okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmaları aşağıda sıralanan başlıkları kullanarak 40 sayfayı geçmeyecek şekilde raporlaştıracaklardır.)

S. No Rapor Ara Başlıkları
1. İl/İlçe
2. Okul/Kurum Adı
3. Adres
4. İletişim Kurulacak Kişinin Adı, Soyadı, Telefonu, E-Posta Adresi
5. Okulun/Kurumun Tarihçesi ve Bugünkü Durumu(kısa)
6. Okulun/Kurumun Yönetimi
7. Okulun/Kurumun Plânı ( Okul Gelişim Planı, Stratejik Plân vb.)
8. İnsan Kaynakları Yönetimi
9. Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi
10. Süreç Yönetimi
11. Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti
12. Sonuçlar (Öğrenci Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti
13. Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Algılama Sonuçları) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti
14. Sonuçlar (Veli Memnuniyeti Diğer Sonuçlar) kurumlar için hizmet götürülen kesimin memnuniyeti
15. Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları)
16. Sonuçlar (Çalışan Memnuniyeti Diğer Sonuçlar)
17. Sonuçlar (Finansal Sonuçlar)
18. Sonuçlar (Temel Performans Sonuçları)

Ek-3:
YILIN EKİBİ KATEGORİSİ DEĞERLENDİRME FORMU
S. No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Seçilen problemin okul/kurum için önem derecesi (Özdeğerlendirme sonuçları ile ilişkisi)
2. Problemin tanımlanmasındaki yeterlilik
3. Problem çözme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi
4. Problemin çözüm seçeneklerinin belirlenmesi ve seçimi
5. Problemin çözümündeki yaratıcılık düzeyi
6. Problemin çözümü için geliştirilen öneri/önerilerin uygulanabilirlik derecesi (gerçekleşme süresi, maliyeti, gereken işgücü vb.)
7. Çözüm önerisinin uygulanması için yapılan plânlama (geliştirilen önerilerin nasıl hayata geçirileceği, uygulama sürecinde muhtemel risklere karşı alınan tedbirler, hedef/ standartlar, bu hedef/standartların ölçülebilirliği vb.)
8. Hedeflerin gerçekleşme derecesi/problemin çözümündeki başarı
9. Çözümün okula/kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer
10. Yapılan çalışmanın raporlama ve sunum kalitesi


Ek-4:
YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ
DEĞERLENDİRME FORMU
S. No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
GİRDİLER
Yönetim ve Organizasyon

1. Liderlerin, okulUN/kurumun misyon, vizyon, ilke/değerlerinin oluşumuna sağladığı destek
2. Liderlerin okul/kurum ilke ve değerlerini davranışlarına yansıtmada örnek ve önder olması
3. Liderlerin, okul/kurum içerisindeki iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya sağladığı destek
4. Liderlerin okul/kurum yönetimine sağladığı destek (kurul ve komisyonların çalışmaları, temel süreçlerin tanımlanması, temel politika ve stratejilerin belirlenmesi vb.)
5. Liderlerin, okul kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri ( bu kesimlerin isteklerini dinleme, yanıtlama, başarıları tanıma takdir etme)
6. Liderlerin yönetim etkinliğinin/performansının ölçülmesi
7. Liderlerin bireysel gelişimi nasıl sağlanmaktadır,
Okulun/Kurumun Plânı ( Okul Gelişim Planı, Stratejik Plân vb.)
8. Okulun/kurumun mevcut durum analizindeki başarısı
9. Okulun/kurumun uzun vadeli planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını dikkate alması
10. Okulun/kurumun uzun vadeli plânlaması yapılırken; mevcut kurumsal performansın, araştırma ve inceleme faaliyetlerinin, Bakanlık plânlamalarının, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerinin, eğitimde, bilimde yaşanan gelişmelerin dikkate alınması
11. Vizyon, misyon, hedeflerin, ilke ve değerlerin birbirleriyle uyumlu belirlenmesi
12. Temel politika ve stratejilerin belirlenmesi
13. Okulun/kurumun uzun vadeli plânlamasının ilgililere duyurulması, uygulama planlarına yansıtılması
14. Okulun/kurumun uzun vadeli plânlamasının zamanla gözden geçirilip güncellenmesi
İnsan Kaynakları Yönetimi
15. Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin okul/kurum için kullanılması, okul/kurum içi görevlendirmelerde yeterliliklerin dikkate alınması,
16. Çalışan performansının uygun bir şekilde takdir edilmesi, ödüllendirilmesi
17. Etkin ekip çalışmalarının varlığı
18. Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi
19. Çalışanların yönetime katılımı
20. Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması
21. Okul/kurum içerisindeki görev dağılımının yapılması, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
22. Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi
23. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi
24. Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması
Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi
25. Okulun/kurumun kaynaklarının belirlenen politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması
26. Bina, donanım ve malzemelerin amacına uygun kullanımı
27. Her türlü malzemenin bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması
28. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve okul/kuruma taşınması
29. Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanma
30. Okul/kurum bütçesinin yapılması
31. Okul/kurum içinde ve dışındaki kullanıcıların uygun bilgiye ulaşmasının sağlanması
İŞLEMLER
Süreç Yönetimi

32. Okul/kurum süreçlerinin analiz edilerek tanımlanması
33. Okul/kurum kritik süreçlerinin belirlenmesi
34. Okul/kurum süreçlerinin standardının belirlenmesi
35. Okul/kurum süreçlerinin performansının ölçülmesi
36. Okul/kurum süreçlerinin gözden geçirilerek paydaş beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesi
37. Süreçlerde üretilen ürün veya hizmetten yararlananların memnuniyetinin ölçülmesi
SONUÇLAR
Çalışan memnuniyeti ile ilgili sonuçlar (aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal sonuç verilmelidir, sonuçlar bizzat muhatabın algılarından elde edilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır)
" Kariyer geliştirme,
" İletişim,
" Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması),
" Fırsat eşitliği,
" Kararlara katılım,
" Yönetimden memnuniyet,
" Takdir,tanıma sistemi,
" Performans değerlendirme sistemi,
" Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar,
" Destek,
" Okulda bulunan araç, gereç,
" Okul ortamı,
" Öğretmene okul tarafından sağlanması gereken hizmetler,
" Genel memnuniyet
Çalışan memnuniyeti ile ilgili diğer göstergeler (aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal sonuç verilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
" İyileştirme ekiplerine çalışanların (gönüllü) katılım oranları,
" Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları
" Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları ve şikayetlerin dikkate alınma durumu
" Eğitim ve gelişim düzeyleri (örn.: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar)
" Yıllık kişi başına alınan hizmetiçi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı)
" Memnuniyet anketlerine katılım oranları,
" Devamsızlık ve rapor durumu,
" İş kazaları,
" Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi
" Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetler (Kreş, servis, gezi, ve diğer her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler)
" İdari denetim veya teftişlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar
Öğrenci memnuniyeti sonuçları (aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal sonuç verilmeli ve bizzat muhatabın algısını içermelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
" Ulaşım,
(Memurlar.net) " İletişim,
" Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması,
" Güvenilirlik,
" Güvenlik,
" Kararlara katılım,
" Öğrenci işleri,
" Ders programları,
" Öğrenme/öğretme yöntemleri,
" Sınıf ortamı,
" Ders araç gereçleri,
" Ders arası,
" Okulun fiziki ortamı,
" Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa),
" Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler,
" Belirli gün ve haftaların kutlamaları,
" Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,
" Olumlu davranış kazanma.
Veli memnuniyeti sonuçları (aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal sonuç verilmeli ve bizzat muhatabın algısını içermelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
" Ulaşım,
" İletişim,
" Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması,
" Güvenilirlik,
" Güvenlik,
" Kararlara katılım,
" Öğrenci işleri,
" Ders programları,
" Öğrenme/öğretme yöntemleri,
" Sınıf ortamı,
" Ders araç gereçleri,
" Ders arası,
" Okulun fiziki ortamı,
" Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa),
" Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler,
" Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür,
" Olumlu davranış kazanma.
Hizmetten Yararlananların memnuniyeti ile ilgili diğer göstergeler (aşağıda sıralanan göstergelere ilaveler yapılabilir, her bir gösterge ile ilgili mutlaka sayısal sonuç verilmelidir, sonuçlar mümkün olduğu ölçüde geçmiş yıllarla ve il ortalamaları ile karşılaştırmalı verilmeli ve grafiklerle desteklenmelidir. Sayısal olmayan sonuçlar dikkate alınmayacaktır):
" Öğrenci devamsızlık oranları,
" Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları,
" Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları,
" Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları,
" Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları,
" Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayıları,
" Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları,
" Rapor alan öğrenci sayıları,
" Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları,
" Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları (meslekî eğitim kurumları için)
" Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları
" Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları,
" Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü ) katılım sayıları,
" Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları,
" Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı
" Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları
" Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları,
" Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar
" Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu,
" İdari denetim veya teftişlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar.
Finansal sonuçlar
" Gelir gider dengesi,
" Gelir artışı,
" Harcamaların politikalarla uyumu
" Verimlilik, tasarruf vb.
Temel performansa ilişkin diğer göstergeler:
" Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri,
" Çeşitli yarışmalarda alınan sonuçlar, okulda üretilen projeler, yayınlar vb.
" Yeni süreç tasarımı,
" Bina, donanım ve malzemelerin kullanımındaki etkililik ve verimlilik,
" Öğrenci/öğretmen oranı,
" Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma,
" Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirlikleri,
" Okulun diğer okullarla ve çevre ile olan ilişkileri, paylaşımı,
" Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunması,doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
16:13 - Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi16:09 - 'ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz'16:07 - Bakan Albayrak: Tek hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye16:05 - İYİ Parti'den asgari ücret önerisi15:59 - Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf15:57 - Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak15:52 - Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam