1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

10 Kasım 2009 07:30
+Aa- Yazdır

10 Kasım 2009 SALIResmî GazeteSayı : 27402

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü)'ndan:

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlardan, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1986 tarihli ve 3254 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük/Kurum: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliği,

ç) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

d) Hizmet Birimi: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Daire Başkanlıkları ile Bölge Müdürlükleri, Şube Müdürlükleri, Meteoroloji İstasyon Müdürlükleri ve Meteoroloji Müdürlüklerini,

e) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK?1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

f) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

g) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ğ) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Hizmet bölgeleri

MADDE 5 ? (1) Ülkenin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller üç hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK?1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 ? (1) Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet BölgesiZorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

13

25

34

(2) Birinci hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurduktan sonra aynı hizmet alanında beş yıl çalışmış bulunanlar, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak aynı hizmet bölgesindeki diğer hizmet birimlerine re'sen atanabilirler.

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 7 ? (1) Genel Müdürlüğün teknik hizmetler sınıfı kadrolarında görev yapan personel ile taşra teşkilatında görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Meteoroloji İstasyon Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrolarında görev yapan personel yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 8 ? (1) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Haziran-Eylül döneminde yapılır. Atamalar Genel Müdürlüğün internet sitesinde değerlendirme formu ile birlikte duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

Hizmet gereği atama

MADDE 9 ? (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:

a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hizmet bölgesinde yerine getirilmeyen eksik hizmetler başka bir hizmet bölgesinde tamamlattırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu

MADDE 10 ? (1) Kurul, yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Hava Tahminleri Daire Başkanı, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Daire Başkanı ile Personel Daire Başkanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Kurul, Başkanının çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula vekilleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtir.

(3) Kurulun raportörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Kurul, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ile EK-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formunu ve tercih sırası, boş veya boşalacak kadro durumlarını gözeterek karar verir.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 11 ? (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyurulur.

(2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar ile isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK?2 Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde gönderirler. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

(3) Başvurular her yılın 1-30 Nisan tarihleri arasında ilgili meteoroloji istasyon müdürlükleri veya meteoroloji müdürlüklerine yapılır. İlgili müdürlükler, başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 1-10 Mayıs tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 15-25 Mayıs tarihleri arasında yine kendi görüşlerini de ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler.

(4) Merkez birimleri, çalışanlarının taleplerini Daire Başkanlıkları kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletirler.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvurular Kurumca yapılacak gerekli düzenlemeleri müteakip Genel Müdürlüğün internet sayfasından yapılabilir.

(6) Atama sonuçları, Kurumun internet sayfasında duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer personel

MADDE 12 ? (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalanların isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel ihtiyaç olan bölgelere tercih kullandırılmak sureti ile aynı usulle atanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yer değiştirmeye tabi olan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen hizmet süreleri, bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

Yürürlük

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekler için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:31 - Başkan Ali Erbaş: İslamofobi'ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız22:16 - Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin YENİ genelge yayımlandı22:10 - MEB, yüz yüze eğitime dair detayları açıkladı22:06 - Otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı22:05 - Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi21:55 - AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
21:52 - Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı21:50 - 3 büyükşehirden sadece Ankara normalleşiyor21:49 - Bakan Koca, illerin risk değerlendirme haritasını açıkladı21:37 - TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli21:30 - Aşılar, hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla düşürüyor21:28 - Emniyet Müdürü'nden polislik hayali kuran çocuğa sürpriz
21:27 - Erdoğan, yeni kontrollü normalleşmeyi açıkladı... İşte alınan kararlar21:11 - Vaka sayısı 10 bin sınırına yaklaştı21:09 - Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti21:07 - Cumhurbaşkanlığı, bu normalleşme paylaşımını yaptı20:58 - Yenikapı-Bayrampaşa metro seferleri yeniden başladı
20:55 - Tüm sınıf düzeylerinde, yüz yüze eğitimin başlayacağı iller
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam