1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurların tazminatını düzenleyen yan ödeme kararnamesi tümden değişti

24 Şubat 2005 10:38
Yazdır

24.02.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2005/8501

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli Karar ve eki Cetveller'in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 4/2/2005 tarihli ve 1870 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/2/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/2/2005 Tarihli ve 2005/8501 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

MADDE 1 ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre 2005 yılında;

A) Ödenecek "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı", bu Karara ekli I Sayılı Cetvelde,

B) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı", bu Karara ekli II Sayılı Cetvelde,

C) Ödenecek "Diğer Tazminatlar", bu Karara ekli III Sayılı Cetvelde,

D) Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri "Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri" başlığı ile, bu Karara ekli IV Sayılı Cetvelde,

E) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesi, bu Karara ekli V Sayılı Cetvelde,

gösterilmiştir.

MADDE 2 ? Bu Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerdeki zam puanları ile tazminat oranlarının ödemeye esas olacak parasal tutarlara çevrilmesinde aşağıdaki usuller uygulanır:

A) I Sayılı Cetvelde yer alan zamların miktarı, Cetvelde gösterilen puanların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunacak miktarlardan damga vergisi ve gelir vergisi kesilir.

B) II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan tazminatların miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), cetvellerde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir. Bu suretle belirlenecek miktarlar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

II ve III Sayılı Cetvellere göre ödemeye esas olacak tazminatların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde sınıf, derece, unvan ve öğrenim durumu itibarıyla yer alan üst sınırları hiçbir şekilde geçemez.

MADDE 3 ? A) I Sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1- Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3- (1) ve (2) numaralı bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

B) I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

C) III Sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler,

esas alınır.

MADDE 4 ? Bu Karara ekli I, II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan zam ve tazminatların ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

A) Ödenecek İş Güçlüğü Zammı, II Sayılı Cetvelin "A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grubunda sayılanlar ile Valiler hariç, ayda (1200) puanı; İş Riski Zammı, yer altı maden ocaklarında çalışanlar hariç, ayda (1000) puanı; Temininde Güçlük Zammı, I Sayılı Cetvelin "A- Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 1 inci, 2 nci ve 16 ncı sırası ile Dip Not 3/d sırasında sayılanlar, "H- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bölümü"nün 1 inci sırasında belirtilen unvan, IV Sayılı Cetvelde belirtilen kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar, "C- Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün Dip Not 2 nci sırasına göre ve "H- Emniyet Genel Müdürlüğü Bölümü"nün Dip Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı alanlar hariç, ayda (1800) puanı; Mali Sorumluluk Zammı ayda (700) puanı hiçbir şekilde geçemez.

B) Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I Sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç).

C) I Sayılı Cetvelin kurumsal (özel) listelerinde görev unvanları sayılanlara, listelerinin metninde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, sadece kurumsal (özel) listelerde tespit edilen puanlar üzerinden ödeme yapılır.

D) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.

E) Hizmetin niteliği itibarıyla II Sayılı Cetvelin farklı bölümlerine göre birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülen durumlarda, bunlardan oranı fazla olan ödenir.

F) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak özel hizmet tazminatı ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmez.

G) Eğitim-Öğretim Tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen kadrosunda fiilen öğretmenlik yapanlar ve bu kadroda olup cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenir.

H) Kurumlar; mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkilidirler. Ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için, tespit edilecek puan ve oranların, 5 inci maddeye göre düzenlenecek vize cetvellerinde, gerekçesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.

I) 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez.

MADDE 5 ? Bu Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerde yer alan zam ve tazminatlar, aşağıda belirtilen usule göre vize edilen cetvellere ve dağılım listelerine göre ödenir.

A) Her kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelini görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerine göre, toplam kadro üzerinden I, II ve III Sayılı Cetveller ve bu Cetvellerdeki bölümler itibarıyla ayrı ayrı düzenleyeceği cetvellerde gösterir. Vizeye esas olmak üzere hazırlanan bu cetveller; Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere; Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarına ait olanlar Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar Devlet Personel Başkanlığına, diğer kurum ve kuruluşlara ait olanlar da ilgili Maliye Başkanlığına, Maliye Başkanlığının bulunmadığı kurum ve kuruluşlara ait olanlar ise Bütçe Dairesi Başkanlığına (bağlı ve ilgili kuruluşlar bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık Maliye Başkanlığı veya Bütçe Dairesi Başkanlığına) gönderilir. Cetvellerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde vize edilmesini teminen anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur.

B) Kurumlar, toplam kadro üzerinden vize ettirdikleri ana cetvelleri esas alarak; kurumun teşkilat yapısına göre birimlerin, bölgelerin, illerin ve ilçelerin personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kariyer ve dereceler itibarıyla) göz önünde tutarak her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı dağılım listeleri düzenler. Dağılım listelerinde, büyük proje için vize edilen ek özel hizmet tazminatından yararlanacak personel, her birim, bölge, il ve ilçe itibariyle unvan ve sayı bazında ayrıca belirtilir.

Düzenlenen bu dağılım listeleri, vize edilen ana cetveller ile birlikte kurumlarca, teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili Saymanlıklara, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde gönderilir.

C) Zam ve tazminat ödemeleri, bu Karar hükümleri ve ekli Cetveller esas alınarak, yukarıdaki usule göre vize edilen ana cetveller ile eki dağılım listelerine göre yapılır. Yukarıda sözü edilen üç aylık vize ve vizeyi izleyen bir aylık dağıtım süresi içinde yapılacak ödemelerden tahakkuk memurları sorumludur.

D) Vize işlemi toplam kadro üzerinden ve yılda bir defa yapılır. Yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yıl içindeki değişiklikler vizeye tabi değildir.

MADDE 6 ? Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

MADDE 7 ? Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II Sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

1-Mehil müddeti,

2- Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3- Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4- Mazeret izinleri,

5- Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

6- Görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

B) Ek özel hizmet tazminatı esas olarak, personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak kesintisiz on beş günden, kesintili olarak da bir yılda üç aydan fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır.

Ancak, üç güne kadar olan geçici görevler, bu bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli için "köy ve diğer yerleşim birimleri"nde ödenecek ek özel hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

D) Asli görev yerleri IV Sayılı Cetvel kapsamı dışında bulunanlardan, bu Cetvel kapsamındaki yerleşim birimlerine vekaleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı anılan Cetvelde yer alan bölgeler için öngörülen ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

MADDE 8 ? Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

MADDE 9 ? 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

A) 1- Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

a) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

b) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2- a) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

b) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

c) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

e) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

f) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüden sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

B) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.

MADDE 10 ? Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.

MADDE 11 ? A) Bu Karara ekli I Sayılı Cetvelde ve Kararın 4 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan zamlar ile II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;

1- Her statüdeki sözleşmeli personele (6.2.1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),

2- Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece),

3- 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve Savcı Adayları dahil),

ödenmez.

B) 1- Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,

2- İlköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, okul ve kurumlarda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere ve kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapanlara eğitim-öğretim tazminatı,

3- Kurul Başkanı kadrosunda bulunanlara denetim tazminatı,

4- Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlara; özel hastane, muayenehane, poliklinik, laboratuar, okul, öğrenci etüt merkezi ve kurs gibi yerlerde çalışanlara; 4857 sayılı İş Kanununa göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları,

ödenmez.

C) III sayılı Cetvel kapsamında düzenlenen "Diğer Tazminatlar"dan yararlananlara (III Sayılı Cetvelin (E) Bölümü ile (F) Bölümünün 2 nci sırasından faydalananlar hariç), ayrıca özel hizmet tazminatı verilmez.

MADDE 12 ? A) Yeniden teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere, bu Kararda kadroları için öngörülen zam ve tazminatlar ödenir.

B) Yeniden teşkilatlanma ve özelleştirmeye ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince şahsa bağlı haktan yararlananlara, ilgili mevzuatları uyarınca şahsa bağlı hak uygulaması sona erinceye kadar, bulundukları yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmez.

MADDE 13 ? Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda görevli personele ödenecek; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve diğer tazminatların miktar ve oranları, yan ödeme katsayısı ve en yüksek Devlet memuru aylığı dikkate alınarak 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulunca karara bağlanan bütçeleri ile tespit edilir. Söz konusu personele bu Karara ekli I, II ve III Sayılı Cetvellere göre ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 14 ? Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

A) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı,

B) Bu Kararnamede yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli Cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı,

yetkilidir.

MADDE 15 ? Bu zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir.

Zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, bu Karar ve eki Cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 16 ? 6/2/2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 ? Bu Karar ve ekli cetveller 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 ? Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Kararnamenin cetvele ilişkin dğer kısımları için tıklayın. (Dosya zipli olup, zipi açabilmek için bilgisayarınızda Winzip olmalıdır)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 250,536 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam