Sözleşmeli personelin yer değiştirmesi ve kadroya geçmesinde yolluk verilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Aralık 2010 00:08

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ışığında; Sözleşmeli iken kadrolu olarak atanan personele yolluk verilir mi, Sözleşmeli iken yer değiştiren personele yolluk verilir mi? sorularına cevap aradığımız dosyamız. Ayrıntılar için tıklayınız.

Sözleşmeli İken Kadrolu Olarak Atanan Personele Yolluk Verilir Mi?

Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal kararının gerekçesinde ?İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ile halen devlet memuru olup da naklen ataması yapılanlar aynı hukuksal konumda bulunmamaktadırlar.?

?? ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler kamu görevlisi sıfatını, görevlerine başladıkları tarihten itibaren kazandıklarından ve görevlerine başlamadıkları sürece kamu görevlisi sayılmadıklarından, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri giderlerin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Böyle olunca da, atandıkları yere giderken üstlendikleri giderlerin kamuca paylaşılması zorunluluğu bulunmamaktadır.?

Anayasa mahkemesi kararında naklen atamalara yolluk verilmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

Peki, sözleşmeli iken kadrolu olarak atananlar naklen mi atanmışlardır. Bakanlıklar bu tür atamaları İlk defa atama saymakta ve yolluk ödememektedirler.

Fakat Danıştay 5. Dairesinin 2008/2285 Karar, 2007/6423 Esas sayılı ve 21/04/2008 tarihli kararında; nöroloji uzmanlığı eğitimini tamamlayarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmesi için devlet hastanesine nöroloji uzmanı olarak atanan davacının naklen atandığının kabulü ile kendisine yolluk ödenmesi gerektiği, aksi yöndeki mahkeme kararının kanun yararına bozulması yönünde karar vermiştir.

Kararın ayrıntılarında ?Trakya Üniversitesindeki asistanlık eğitimini tamamlayarak Erzurum Palandöken Devlet Hastanesine doktor olarak atanan davacı; istek üzerine ve açıktan atanan kişi değil, Devlet memuru olarak yaptığı asistanlık görevinden, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 6245 sayılı Kanun'un, işlem tarihinde yürürlükte bulunan 10/1. maddesi uyarınca naklen atanan kişi konumunda olup, maddede belirtilen görev yolluğunu alması gerekmektedir.? hükümlerine rastlanılmaktadır.

Bu da kararda, asistanlık görevinden sonra nöroloji uzmanı olarak atanan davacının naklen atandığı Danıştay tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla, Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin daha sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu öğretmen olarak atanması ilk defa atanma kapsamına dâhil edilemez.

Sözleşmeli iken kadrolu olarak atananlar naklen atamaya dâhil edilerek 6245 sayılı Kanuna görev yolluğunu alması gerekmektedir.

Danıştay 5. Dairesinin 2008/2285 Karar, 2007/6423 Esas sayılı ve 21/04/2008 tarihli iptal Kararına göre sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olması nedeniyle yolluk verilmelidir.

Açılacak davalarda bu Danıştay kararı gereğince yolluk ödeneceği kanaatindeyiz.

KAPAT [X]

Sözleşmeli İken Yer Değiştiren Personele Yolluk Verilir Mi?

Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilirken; gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekilerek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin son cümlesinde yer alan ?Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez? şeklindeki düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuştur.

Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilmesi nedeniyle sözleşmeli personelin tayin, eş durumu ve becayiş durumlarında yolluk verilmelidir.

Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ?Naklen atanan 4/B'liye harcırah verileceğine dair Danıştay kararı? haberimizde yer almaktadır.

Bu Danıştay kararı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/11/2010 tarih ve 66541 sayılı yazılarına konu olmuş kararın Sağlık Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personele ait olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personele uygulanamayacağı belirtilmiştir.

Fakat kararın gerekçesinde sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilmesi bu konuda Açılacak davalarda bu Danıştay kararı gereğince yolluk ödeneceği kanaatindeyiz.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/11/2010 tarih ve 66541 sayılı yazıları

#

Bu Habere Tepkiniz