Hizmetli personelin problemleri hakkında MEB'den açıklama

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2011 10:02, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin başta görev tanımı olmak Üzere, çalışma saatleri ve özlük hakları ile İlgili birçok sıkıntısı nedeniyle Türk Eğitim Senin Millî Eğitim Bakanlığına başvurması üzerine Millî Eğitim Bakanlığı çok geniş bir açıklamada bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10/02/2011 tarihli, 9238 sayılı ve ?Hizmetli personelin problemleri? konulu yazılarında; ?Bakanlığımız emrinde Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapmakta olan personelin başta mali hakların iyileştirilmesi olmak üzere bazı konularda sorunlar yaşandığına ilişkin Türk Eğitim Senin yazısı incelenmiştir.

Hizmetli personelin problemlerine ilişkin Bakanlığımız görüşü sırasıyla aşağıda yer verilmiştir:

Konu?1- Okullarımızın birçoğunda ya yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yoktur ya da okulların büyüklüğü ve derslik sayısının fazlalılığı nedeniyle görev yapan hizmetli personel sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin yapması gereken iş miktarı arttığı için işler sağlıklı bir biçimde yapılamamakta ve personelin ağır iş yükü sebebi ile sağlık sorunları yaşaması durumu dahi söz konusu olmaktadır.

Cevap?1 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımız Taşra Teşkilatı emrine 2010 yılında (484) 2011 yılında (4) personel yönlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Devlet Personel Başkanlığınca personel yönlendirilmesi yapılması halinde, yönlendirilen personellerin atamaları gerçekleştirilecektir.

4131 sayılı Şehit Yakını ve Malulleri istihdamına yönelik, 2010 İçişleri Bakanlığının yönlendirilmesi doğrultusunda 2010 yılında 118, 2011 yılında 16 olmak üzere toplam 124 kişinin ataması yapılmıştır.

Ayrıca; halen içişleri Bakanlığından gelen yönlendirmeler doğrultusunda atamalar yapılmaya devam etmektedir,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (C) fıkrası hükümlerine göre geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımız emrine atamaları yapılmak üzere yönlendirilen personele ilişkin iş ve işlemler Bakanlar Kurulu esaslarına göre yapılmaktadır.

Ayrıca; 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza 3317 geçici personel yönlendirilmiştir.

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Yönetmeliği gereği Bakanlığımızca 2010 yılı içinde 2000 hizmetli. 2000 memur unvanında olmak üzere 4000 personel istihdamı sağlanmıştır.

3413 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşları her mali yılbaşında ki serbest kadro sayılarının binde biri oranında istihdamı sağlamak zorundadır. Bakanlığımızca ilgili kanun gereği 2010 yılı içerisinde 773 adet hizmetli istihdamı sağlanmıştır.

2011 yılı için ise çalışmalar devam etmektedir.

Konu?2 Yine pek çok okulumuzda hizmetlilerimiz; mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda bırakılmakta ve bu çalışmalar karşılığında da hizmetlilere hiçbir mesai ücreti ödenmemektedir. Hizmetlilerimiz yapmakta oldukları rutin görevleri dışında nöbet tutmaya zorlanmakta ve nöbet süreleri içinde oluşabilecek her şeyden mesul tutulmaktadır.

Cevap?2 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ?Fazla Çalışma Ücreti? başlıklı 178 inci maddesinde, fazla çalışma ve bu çalışma karşılığı verilecek haklar belirlenmiş; maddenin (B) fıkrasında; ''Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.? hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 146 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği, hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, bu konuda, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin 6'ncı sırasında da ?657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.? açıklamasına da yer verilmiş olup, gerek bu açıklamanın ve gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178'inci maddesi hükmünün dışında Bakanlığımızın farklı bir uygulamaya gitmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığımız emrinde görev yapan personelden, günlük çalışma saatleri dışında da görev yapanların fazla çalışmalarının her sekiz saati için bir gün olmak üzere izinden yararlandırılmaları mümkün olup, söz konusu hüküm kapsamında izin verilmeyen personelin adı-soyadı ve görev yaptığı kurumuna ilişkin bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde de konunun değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Konu?3 Eğitim-öğretim yılı başında öğretmenlere verilen ?Eğitim-Öğretime Hazırlık ödeneği", yardımcı hizmet sınıfında bulunan eğitim çalışanı personele ödenmemektedir. Eğitim-öğretim hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan yardımcı hizmetler sınıfı Milli Eğitim Bakanlığınca adeta görmezden gelinmektedir.

Cevap?3 Bu iddianız doğruyu yansıtmamaktadır. Çünkü Kurum İdari Kurulu'nda yetkili sendika olarak katıldığınız ve imzaladığınız Ekim 2006 Çalışma Raporu'nda Yüksek İdari Kuruluna gönderilecek öneriler arasında bu konuda yer almış olup, bu konu 3/5/2007 tarih ve 25834 sayılı yazımız ile Yüksek İdari Kurulunun sekretaryasını yürüten Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca, aynı konu hakkında Sendikanıza Millî Eğitim Bakanlığının 22/09/2010 tarihli ve 59101 sayılı yazımızla cevap verilmiştir.

Konu?4 Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin atama ve yer değiştirmeleri ile ilgili herhangi bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bu konuda acilen bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin atama ve yer değiştirmelerinde şimdi olduğu gibi keyfilik ve mağduriyetler yaşanmaya devam edecektir.

Cevap?4 Öğretmen dışında kalan hizmetli, memur ve diğer personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin olarak mevzuat hazırlama veya ilgili mevzuatında değişiklik çalışmalarımız başlamış olup, çalışmalar tamamlandığında teşkilatımıza gerekli duyuru yapılacaktır.

Konu?5 Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel ile ilgili sübjektif değerlendirmelere yol açan ?idarenin vereceği diğer görevleri de yapar.? ibaresi sebebi ile bu kadroda görev yapan kişiler idarenin keyfî uygulamalarına maruz kalmakta ve görevi olmayan işleri yapmaya zorlanmaktadırlar. Hatta görevi olmadığı halde verilen bu işleri yapmadıkları gerekçesi ile disiplin cezalan ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Cevap?5 Bahse konu personelin görev yetki ve sorumlulukları genel hükümler ile birlikte her personelin çalıştığı kurumun merkez teşkilatında bağlı bulundu öğretim dairelerince (İlköğretim Genel Müdürlü. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü gibi) o kuruma münhasıran düzenlenen idari yönetmeliklerde ya da yönergelerinde belirtilmiş olup uygulamada bu düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir.

Konu?6 Öğretmenlerimiz asgari geçim standardının yarısı kadar bir maaşla geçinmeye çalışırken, yardımcı hizmetler personeli çok daha az bir maaşla geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır.

Cevap?6 Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin yararlanacağı haklar; ilgili mevzuatı doğrultusunda hizmet sınıflan itibariyle görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak tespit edilmektedir. Bu bağlamda. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında memur ve daha alt unvanlarda görev yapan personelin de, bu kapsamda öngörülen haklardan yararlandırılmaktadır.

Bununla birlikte, Devletin ekonomik imkânları, kalkınma planlan ve hükümet programları çerçevesinde Bakanlığımız personelinin emek-ücret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak, dengeli bir iyileştirme, sağlanmasına yönelik çalışmalarımız süreklilik arz etmektedir.

Ayrıca, Kurum İdari Kurulu'nda yetkili sendika olarak katıldığınız ve imzaladığınız Ekim 2006 Çalışma Raporu'nda Yüksek idari Kuruluna gönderilecek öneriler arasında "Millî Eğitim Bakanlığı çalışanları (Şube Müdürü, Öğretmen, Şef, Memur, Hizmetli ve diğer personel) ile diğer Bakanlık ve kurumlarda çalışan personel arasındaki maaş, ek ödeme, fazla çalışma ücreti ve ikramiye gibi Ödemeler arasındaki farkın giderilmesi" önerisi de yer almış olup, bu konu 3/5/2007 tarih ve 25834 sayılı yazımız ile Yüksek İdari Kurulunun sekretaryasını yürüten Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiştir.? açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber