Kadroya geçen sözleşmelilerin derece/kademe işlemleri

4 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı KHK'ya göre, sözleşmelilerin kadroya geçirilme işlemlerinin 60 gün içinde tamamlanması gerekmektedir. İlgili KHK'da hizmet sürelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak sadece "öğrenim durumuna göre yükselinebilecek dereceyi" aşmamak kaydı konulmuştur. KHK'da başkaca bir sınırlama bulunmamaktadır. Burada şöyle bir sorun bulunmaktadır. İşe alınırken lise düzeyinde olup daha sonra bir üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personel kadroya nasıl geçirilecektir. Bu sorun, DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak kılavuzda da açıklığa kavuşturulmamıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2011 17:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 04/06/2011tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan 632 sayılı Kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:

"Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz."

MEMURLAR.NET'İN, BU MADDE ÖZELİNDEKİ DERECE/KADEME AÇIKLAMALARI

1- Sadece, 4/B ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin tamamı memuriyet hizmetinde değerlendirilecektir. 4/B ve 4924 dışındaki hizmetler, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde yer alan hükümlere göre değerlendirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2- 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin A/12/d bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılma" halinde intibak yapılmasına imkan verilmiştir. Sözleşmelinin kadroya geçirilmesinde bu iki durum da yoktur. Ayrıca 632 sayılı KHK metninde sadece öğrenim durumuna göre yükselinebilecek derecenin aşılmaması istenmiştir. Dolaysıyla personel birim yöneticilerinin intibak işlemi yapmamaları, emsal uygulamasına girmemeleri gerekmektedir.

3- Sözleşmeli pozisyona giriş sırasında lise mezunu olup, şuan açık öğretim mezunu olan kişi kaçıncı dereceden memuriyete atanacaktır? 2 nolu maddede yaptığımız açıklama gereğince sözleşmeli pozisyona girişte lise mezunu olan ancak şimdi lisans mezunu olan kişi, lisans mezunu kişinin işe giriş derecesi olan 9/1'den memuriyete başlatılmalı, sözleşmeli olarak çalışılan sürenin her 3 yılı bir derece hesabıyla bu 9/1'e eklenmelidir. Örneğin kişinin sözleşmelilikte 8 yıllık hizmeti var ise 8 yıl 2 derece ve 2 kademe eder. Buna göre de kişinin 7/3'ten işe başlatılması gerekir.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının personel birimi çalışanları, söz konusu işlemleri tek bir onay ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Çünkü kişinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin noksan belirlenmesi maaşının eksik ödenmesine yol açacaktır.
Tekrar tekrar işlem yapılmasının kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi artıracağı açıktır.

5- Aksine yapılan bir uygulama için personel dava yoluna başvuracağı için, boş yere yargı masrafı ödenecektir.

MEMURİYETE GİRİŞ VE YÜKSELİNEBİLECEK DERECE VE KADEMELER

Öğrenim durumu ---- Giriş Derecesi Kademe ---Yükselinebilecek Derece Kademe

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14/3 --5/Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13/1-- 4/Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 13/2- -4/Son
Liseyi bitirenler 13/3 --3/Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12/2 --3/Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 11/1 --2/Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10/1 --2/Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler 10/2--2/Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10/2 --1/Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10/3--1/Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/1--1/Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/2--1/Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9/3--1/Son

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber