MEB bürokrasisinin ana sorunu: Geçici görevlendirme

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2011 01:32, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Görevlendirmeler konusundaki Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı incelendiğinde 2003/70 nolu karşılaşmaktayız. Genelge için tıklayınız. (Bu Genelge Danıştay Onikinci Dairesinin, K?2005/492 karar ve E?2003/3936 esas nolu iptal kararıyla iptal edilmiştir)

Geçici Görevlendirme Genelgesini Danıştay İptal Etmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesinin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Görevlendirmeye İlişkin 22.08.2003 Tarih ve 2003/70 Sayılı Genelgesinin İptali konusunda verdiği K?2005/492 karar ve E?2003/3936 esas nolu kararı; 2003/70 Sayılı Genelge ile okul müdürünün herhangi bir nedenle görevinden ayrılmış olması halinde müdür başyardımcısının, müdüre vekâlet edeceğinin lise ve Ortaokullar yönetmeliği'nin 13.maddesi ile hükme bağlandığı halde; bu hükme kariyer ve liyakat ilkesine aykırı olarak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının bu görev için yetersiz ve isteksiz olmaları halinden ilde görevli tüm öğretmen ve yöneticiler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunanlar arasından vekâleten görevlendirme yapılmasını öngören düzenlemeyi içeren 2003/70 Sayılı Genelge de normlar hiyerarşisine ve hukuka uyarlık bulunmadığından iptal etmiştir. Danıştay Onikinci Dairesinin K?2005/492 karar ve E?2003/3936 esas nolu kararı için tıklayınız.

Ayrıca geçici görevlendirmelerin yasal olmadığına dair birçok idari mahkemesi kararları da bulunmaktadır. Bu konuda ?Yöneticiliğe, okul dışından görevlendirme yapılmaya devam edilecek mi?? haberimize bakınız. Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkanlığının internet sitesinde de bu konuda çeşitli yargı kararları bulunmaktadır.

MEB Geçici Görevlendirme Genelgesini Ne Zaman Çıkaracak

Şu an görevlendirmeler konusunda Sayın Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN'ın imzaladığı 11 Eylül 2008 tarihli yazısının 5.maddesindeki ?5-Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler? açıklamalar ve Geçici görevlendirmeler hakkındaki; ?Bakanlığınızca da bu tür görevlendirmeler bilinmesine rağmen neden yapılmaktadır? Taşra teşkilatlarınız emirlerinize uymamakta mıdır? Bu tür usulsüz görevlendirmelerin iptal edilerek okul içinden yapılmasını isteyen bir genelge yayınlayacak mısınız?? Sorularını içeren yazılı bir soru önergesine (7-6309s) Milli Eğitim Bakanlığı ?Bakanlığımızca zaman zaman valiliklere gönderilen talimatlarda ise geçici görevlendirmelerin öncelikle kurum içinden istekli olanlardan yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, istekli bulunmaması durumunda ise eğitim ve öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından kurum dışından da zorunlu hallerde görevlendirmeler yapılabilmektedir.? Açıklaması haricinde tarafımızda bir açıklama, görüş ya da mevzuat bulunmamaktadır. Bu açıklamalar okul dışından bir personelin okul içindeki yönetici kadrolarında görevlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Bu açıklamalara göre okul/kurumda bulunan yönetici boşluğu için yetkililer tarafında okul içinde bir yazı çıkarılarak başvuru alınacak istekli olunmaması halinde ise okul dışından görevlendirme yapılabilecektir.

Ama görevlendirmelerin genellikle okul dışından yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir.

Dolayısıyla Sayın Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN'ın 11 Eylül 2008 tarihli yazısına sahip çıkarak okul dışından yapılan görevlendirmelerin iptal edilmesi hususunda yeni bir genelge yayımlanması için girişimde bulunmasını beklemekteyiz. Yapılacak bu işlem eğitim öğretimin olumsuz etkilenmesini önleyecek, okul içinden yapılacak yeni görevlendirmelerle yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapabilecektir.

Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN'ın imzaladığı 11 Eylül 2008 tarihli yazısının 5.maddesindeki ?5-Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına ücretli Öğretmen görevlendirilmesi ile yöneticiliği boş bulunan okullara aynı okul öğretmenlerinden yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler? açıklamalar okul dışından bir personelin okul içindeki yönetici kadrolarında görevlendirilemeyeceği anlamına gelmektedir.

Fakat binlerce geçici görevlendirme ne yazık ki okul/kurum dışından yapılan görevlendirmelerle oluşturulmaktadır.

Burada geçici görevlendirmeyi düzenleyen ve okul dışından görevlendirmelere olanak sağlayan 2003/70 nolu Genelge Danıştay'ca iptal edilmiş o gün bugündür, MEB bir türlü yeni genelge çıkarmamıştır.

Bakanlığın bu durumu bilmemesine olanak yoktur. Sanki Tavşana kaç Tazıya tut denilmektedir.

MEB Bürokrasinin ana sorunu olan geçici görevlendirmelerin süreklilik kazanmaması ve objektif bir kritere bağlanması açısından acilen 8 yıldır çıkarılmayan genelge çıkarılmalıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Aynı Kurum İçinde Görevlendirme Konusu Düzenlenmemiştir.

13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 115. maddesi ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme? başlıklı ek 8 inci maddesinde; ?EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.? hükümleri bulunmaktadır.

Bir Personel Ne Kadar Süre İle Başka Bir Görevde Görevlendirilebilir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 8 inci maddesinde Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme şartları düzenlenmiştir. Bu maddelere göre geçici görevlendirmenin memurun muvafakatine bağlı olduğu ve görevlendirme süresinin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği, geçici görevlendirmenin yalnız 4. ve daha yukarı derecelerdeki boş kadrolara tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanacağı ve görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması gerektiği açıkça gösterilmektedir. Ama bu görevlendirme çeşidi aynı kurum içinde görevlendirme değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiştir.

Peki, MEB ve MEB'e bağlı kurumlar içinde Görevlendirmeler nasıl yapılmaktadır. Genellikle bakanlıkça 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesine, valiliklerce de İl İdaresi Kanununun 8/c maddesine dayanılarak yapılmaktadır.

Bu Madde Hükmüne Göre Geçici Görevlendirilme Bir Yılda 6 Ayı Geçemez.

31.01.1974 tarihli ve 14785 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği 15/06/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Örnek Geçici Görevlendirme Genelgesi

Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Milli Eğitim Bakanlığına örnek olacak okul ve kurumlardaki Geçici görevlendirmelerin nasıl olması gerektiğine dair geçici görevlendirme genelgesinin aşağıdaki maddeleri hukuk ve mevzuat metinlerine uygundur.

1-Müdürlüğün boşalan okullara özellikle varsa okul müdür başyardımcısı ya da müdür yardımcısı yoksa okul öğretmenlerinden, kaymakamlıkça müdür vekili onayı alınarak valilik onayına dönüştürülmek üzere gönderilecek, vekalet süresi bitmek üzere olanların onaylarının yenilenmesi teklif edilecektir.

2-Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı geçici görevlendirmeleri okullara tahsis edilen yönetici norm kadroları esas alınacaktır. İlçeler arası görevlendirme yapılamayacak bu tür istek dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

3-Okullarda boş kadroya asıl atama yapıldığında görevlendirmeler sona erecektir.

4-Okul/kurum dışından görevlendirme yapılmayacak ancak yeni açılan kadrolu öğretmeni bulunmayan okullara mevcut kadrolu müdür yardımcıları arasından görevlendirme yapılacaktır.

Bu maddelerle ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olan Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçici görevlendirme hususlarını belirleyen genelgesi diğer illere hatta Bakanlığa örnek olabilecek niteliktedir.(Belge?1)

Kadrolu Şube Müdürleri Karşılıklı Memleketlerinde Görevlendirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı memuriyet mahalli dışında ki görevlendirmelerde becayiş ile Milli Eğitim Müdürlerinin, şube müdürlerinin yerlerini karşılıklı değiştirmektedir.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 04.02.2011 tarih ve 8044 sayılı yazısı ekinde yer alan görev mahalli dışında görevlendirilen il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yöneticilerin listesi bulunmaktadır. 01/02/2011 tarihli bu listeye göre 246 milli eğitim müdürlükleri yöneticisi (şube müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, il ve ilçe milli eğitim müdürü) görev mahalli dışında geçici olarak görevlendirilmiştir. (Belge?2)

Şube müdürlüğü görevlendirmelerinde bir okul müdürü şube müdürü olarak görevlendirilmekte, Okul müdürlüğü kadrosuna da bir müdür yardımcısı/öğretmen okul müdürü olarak görevlendirilmektedir.

Geçici görevlendirilen kişiler, bu göreve atanma şartlarını taşımamaktadır. Milli Eğitim Müdürlüklerinde boş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Milli Eğitim Şube Müdürü kadroları bulunmamaktadır. Özellikle olmayan kadrolara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri görevlendirilmektedir.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün, bir sendikaya verdiği cevapta, i listede 2002 yılından itibaren toplam 559 şube müdürünün kadrolu olarak görev yaptığı kayıtlıdır. (Belge?3)

Yine MEB Personel Genel Müdürlüğünün bir sendikaya verdiği cevapta, görevlendirme yoluyla çalışan şube müdürü sayılarının illere göre dağılımı yer almaktadır. Bu listede, 58 ilde toplam 250 şube müdürünün görevlendirme yoluyla çalışmakta olduğu görülmektedir. (Belge?4)

Geçici Görevlendirilen Şube Müdürü Sayısı 1384'tür.

Türk Eğitim Sen tarafından yapılan araştırmada 11/03/2011 tarihine göre; Türkiye genelinde şube müdürü norm sayısı 1995. Kadrolu çalışan sayısı 1075, norm kadro dışında geçici görevlendirme ile çalışan sayısı ise 1384'tür. Araştırmadan da görüleceği üzere geçici görevlendirme ile çalışanların sayısı, kadrolu çalışanların sayısından fazladır. Şube müdürü norm sayısı 1995 iken; geçici görevlendirme ile çalışanlarla ile birlikte Türkiye genelinde şube müdürü sayısı 2459'dur.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5. maddesinin (a) bendinde, ?1) Şube müdürü (Merkez ve taşra teşkilatı),? bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır.

Yönetmeliğin 6. maddesinde, Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar, 7. maddesinde özel şartlar, 9. maddesinde Görevde yükselme eğitiminin duyurulması, 10. maddesinde Başvuru, 11. maddesinde Görevde yükselme eğitimine alınma, 12. maddesinde Görevde yükselme eğitimi süresi, 13. maddesinde Görevde yükselme eğitimi konuları ve puan değerleri ve 18. maddesinde Görevde yükselme sınav duyurusu ve başvuru şartları belirlenmiştir.

Şube Müdürlüğü için Görevde Yükselme Sınavı 2000 yılından beri yapılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2009 toplantısında ?MEB Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğü için görevde yükselme duyurusu yapılması için çalışmaların başlatılması? konusunda mutabakata varılmasına rağmen bu güne kadar herhangi bir sınav yapılmamıştır.

Geçici Görevlendirme İşlemlerinde, Kariyer Ve Liyakat Esaslarına Uyulmadığı Açıktır.

657 Sayılı DMK'un 3. maddesi ile 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanununun 56. maddesi ve Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselme suretiyle yapılacak olan atamalarda kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınmalıdır. Kariyer ve liyakatin, birbirlerini tamamlayan ilkeler olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Nitekim her iki ilkenin temelinde de, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmaktadır. Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin, hizmetin nitelikli, yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesiyle sağlanabileceği muhakkaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2.maddesinde ?Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.? hükümleri bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, ?Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür?. dediğine göre ortada bir yasa ihlali vardır ve bu ihlal devam etmektedir.

Görevlendirme süresi bitmiş birinin atmış olduğu imza ve yetkileri de ortadan kalkmış demektir. Yetkisi olmayan birinin yapmış olduğu iş ve işlemler hukuksuz ve geçersizdir. Bu yasa ihlaline ve ihlalin devam etmesinde sorumluluğu olanlar yasalar karşısında kendilerini savunmak zorunda kalacaktır.

MEB Başbakanlık Genelgesine Uymamaktadır

Geçici görevlendirmelerde 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki; ?Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.? hükümlerine aykırı hareket edilerek, geçici süreli görevlendirmeler sürekli hale getirilmektedir.

MEB Yönetici Görevlendirmelerinin Yasal Olmadığını Kabul Etmiştir.

Bu anlamda Bakanlığa Türk Eğitim Sen tarafından yazılan yazıya Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğü 21/06/2010 tarih ve 30683 sayılı yazı ile cevap vermiştir. (Belge?5)

Bizzat Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan yazıda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla kamu görevlilerinin kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere görevlendirilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yazıya ?bu tür uygulamalar sadece bu döneme münhasır değildir? cümlesi eklenerek hukuksuzluğu sadece biz yapmadık herkes yaptı denilerek, yapılan iş aklanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca bu resmi yazı görevlendirmelere açılacak davalarda hukuksuzluğu belgelemek adına önemli bir evrak hüviyetini kazanmıştır.

Bu resmi yazıda ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte?? kısmı en dikkat çekici yeridir.

Bu ifadeye; Edirne İdare Mahkemesinin 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararında; (Belge?6) ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikte bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici Görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır.?

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararında; (Belge?7)

?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ?aynı kurum içinde geçici görevlendirme? konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan ?geçici? nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere, atamaya yetkili amir onayıyla geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır, idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de geçici görevlendirme işleminin tesisinde, sadece yukarıda belirtilen mahiyette bir kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin memurların yeterliliklerine ve müktesebatlarına uygun olmayan hizmetlerde çalıştırılması gibi sonuçlara yol açan geçici görevlendirmelerden ise kaçınılması gerekmektedir.? rastlanılmaktadır.

Bu yargı kararlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olması nedeni ayrıca 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1.maddesindeki; ?geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.? hükümlerine göre geçici görevlendirmelerden kaçınmak zorunlu hallerde bu tür görevlendirmelere başvurmak gerekmektedir.

Görevlendirmelere Verilecek En Acı Örnek

2007 yılında Artvin ili Borçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atanan Ali YILMAZ ile Rize ili Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atanan Mehmet DURSUN'un karşılıklı görevlendirmelerle yer değiştirdikleri, konunun basına yansımasından sonra bu kişilerin görevlendirmeleri MEB Personel Genel Müdürlüğünün 13.10.2010 tarih ve 63076 sayılı yazısı ekinde bulunan Bakanlık onayı ile bu kişilerin karşılıklı yürüttükleri görevler iptal edilmiştir. (Belge?8)

Bakanlık tarafından yukarıdaki geçici görevlendirmelerin karşılıklı sona erdirilmesine rağmen Mehmet DURSUN, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 08.11.2010 tarih ve 67891 sayılı yazısı ile Borçka Milli Eğitim Müdürlüğü'ne (aynı yere) ikinci kez tekrar görevlendirilmiştir. (Belge?9)

Bu görevlendirme işleminin hangi gerekçe ile yapıldığının ve Mehmet DURSUN 'un doğum yeri olan Borçka ilçesinde hukuken ilçe milli eğitim müdürlüğü yapmasının yönetmelikler gereği imkânsız olduğunun Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak yazılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğü 15/12/2010 tarih ve 74613 sayılı yazı ile ??bu görevlendirmeler bu döneme münhasır olmayıp, daha önce de yapılan uygulamalardandır? şeklinde cevap verilmiştir. (Belge?10)

Görüleceği üzere MEB Personel Genel Müdürlüğü bir ay geçmeden kendi iptal kararını yine kendisi bozmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler tarafından yapılan bu ve buna benzer görevlendirmeler MEB bürokrasisinin an sorununu oluşturmaktadır.

Bakanlık ve Valilikler artık bu tip uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Her personeline eşit mesafede durması gerekirken bir takım kişilere imtiyaz tanınması, kişiye özel atama ve görevlendirmelerin yapılması artık Bakanlık ve Valilikler tarafından yapılan olağan işler haline gelmiştir.

Asaleten atanma şartlarına haiz olan kişiler geçici olarak görevlendirilebilmektedir. Ancak; bakanlık ve valilikler tarafından bu durum görmezden gelinerek ihtiyaç olmamasına karşın sadece birilerinin yakını oldukları gerekçesi ile hak etmedikleri makamlarda, hak etmedikleri ücretleri alarak devleti zarara uğratmaktadırlar.

Kadrolu Şube Müdürü Santralden, Olmayan Kadroya Geçici Görevlendirilen İse Atamadan Sorumlu

Şube müdürlerinin bir kısmını bakanlık bir kısmını da valilikler görevlendirmektedir. Görevlendirilen bu kişiler olmayan kadrolara görevlendirilmelerine rağmen Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan iş bölümü uyarınca; atama, özlük-sicil, görevlendirmeler, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri ve Bütçe-Muhasabe gibi bölümlerde görev almakta esas kadrolu şube müdürleri ise Bilgi Edinme, Kültür, Arşiv ve Santral gibi bölümlere kaydırılmaktadırlar. Yapılan geçici görevlendirmelerin hepsi hizmetle ilgisi olmayıp keyfidir.

İşte esas sorunda burada çıkmaktadır. Esas kadrolu personel Milli Eğitimin ana hizmet kollarından alınarak tali bölümlere kaydırılmakta olmayan kadrolara geçici görevlendirilen personelde yaptıkları işi ellerine gözlerine bulaştırmaktadırlar. Çalışma yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen bu uygulama hizmetin verimliliğini en aza indirmektedir.

Kurucu Müdürlük Görevlendirmeleri De Objektif Kritere Bağlanmalıdır.

Sırf kurucu müdürlüğe verilen puandan faydalanılması için hiç yöneticilik yapmayan öğretmenlere bile kurucu müdürlük verilmektedir MEB bu konuyu da geçici görevlendirme genelgesinde yer vermelidir.

Belli bir süre yöneticilik tecrübesi olan okul müdürlerine kurucu müdürlük verilmelidir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber