1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

26 Ekim 2011 07:01
+Aa- Yazdır

25 Ekim 2011 SALIResmî GazeteSayı : 28095 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)'tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan, naklen, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Aday memur: İlk defa Devlet memurluğuna atananları,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,

c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,

ç) Cami görevlileri: İmam-hatip ve müezzin-kayyımları,

d) Eşdeğer kadrolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden il müftü yardımcısı ve daha alt düzeyde bulunan kadroların benzer ve eşit düzeyde olanlarını,

e) Grup: EK-1 sayılı listede düzenlenen grupları,

f) İhtisas kursu: Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan hizmet içi eğitim kursunu,

g) Kademeler: Eşdeğer olan kadroların toplandığı basamakları,

ğ) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Başkanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

h) Sınıf: EK-2 sayılı listede düzenlenen sınıfları,

ı) Taşra teşkilatı: Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile Başkanlığa bağlı Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlüklerini,

i) Uzman: Din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve vakit hesaplama uzmanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atamalarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar

Genel şartlar

MADDE 5 ? (1) Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.

Özel şartlar

MADDE 6 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Başkan olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,

3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,

b) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmış olmak,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,

ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında üç yılı şube müdürü, vaiz veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü görevlerde geçirmiş olmak üzere veya vaiz olarak on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Başkanlık teşkilatında beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde olmak üzere toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

f) Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

g) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

ğ) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak,

h) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

ı) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak. Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarına dört yıllık yüksek okul mezunu olanlar da atanabilir,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

i) Özel Kalem Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

j) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için (4 adet hariç);

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,

k) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında il müftülüğü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,

l) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak,

m) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

n) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

o) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmış olmak,

ö) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

p) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olmak (Beş yıl ve daha fazla Başvaizlik yapmış olanlar il müftüsü olarak atanabilir),

r) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim görevlisi olarak geçirmiş olmak,

3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında Kur'an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavı başarmış olmak,

s) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

ş) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,

3) İlahiyat alanında doktora yapmış olmak,

t) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak,

u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kur'an-ı Kerim dersi okutmak üzere eğitim görevlisi olarak atanacaklar için, yüksek öğrenim mezunu ve aşere, takrib ve tayyibe alanında yetkinliği Başkanlıkça kabul edilmiş olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

ü) Öğretmen olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

v) İl vaizi olarak atanabilmek için;

1) Cezaevi vaizliği veya ilçe vaizliği görevlerinde en az beş yıl çalışmış olmak,

y) Murakıp olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

z) Cami rehberi olarak atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) İşletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında şef veya üstü unvanlarda en az beş yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmış olmak,

d) Eğitim uzmanı ve Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

1) Alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

g) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda üç yıl çalışmış olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,

4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Musahhih olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,

ı) Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

i) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

(3) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

b) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavından (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

c) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili dört yıllık yüksek öğrenim veya dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak.

ç) Tekniker, sağlık teknikeri ve biolog olarak atanabilmek için;

1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak,

2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

d) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

4) Başkanlık teşkilatında bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak iki yıl çalışmış olmak,

e) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

f) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

(4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ataması yapılacak olanlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İlk defa ataması yapılacaklardan istenecek belgeler

MADDE 7 ? (1) Başkanlık teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) İş talep formu (EK-3),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının kurumca onaylanmış suretleri,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti veya bilgisayar çıktısı,

ç) Hafızlık belge şartı olanlar için Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesine sahip olduğuna dair yazılı beyanı,

d) Dört adet biometrik fotoğraf.

(2) İstenen belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı birimlerince onaylanır.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler

MADDE 8 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için bu Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gruplandırma, Sınıflandırma, Hizmet Süreleri ve

Camilerin Gruplandırılması

Gruplandırma, sınıflandırma, grup ve sınıf hizmetine tabi olan unvanlar

MADDE 9 ? (1) İller; il müftüleri, il müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve (EK-1) sayılı listede gösterilmiştir.

(2) İlçeler; ilçe müftüleri ve vaizlerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak beş sınıfa ayrılmış ve (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

MADDE 10 ? (1) Bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır.

Grup ve sınıf hizmetlerine tabi personelin ataması

MADDE 11 ? (1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün coğrafi bölgelerde çalışması esastır.

(2) Sınıf hizmeti; Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgeleri olmak üzere yedi coğrafi bölge esas alınarak planlanmıştır. Sınıf hizmetine tabi personelden, bir bölgenin bir sınıfında azami hizmet süresini tamamlayanlar, bir başka bölgede görev yapmadıkça aynı bölgenin diğer sınıflarına atanamaz. Ancak, atanması gereken bölge ve sınıflarda münhal yer olmaması halinde, bulunduğu yerde görev süresi bir yıl uzatılır. Aynı bölgede en fazla iki defa görev yapılabilir.

(3) Grup ve sınıflar arası atamalar aşağıdaki usule göre yapılır:

a) İl müftüsü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illerden birine atanır. Bu gruptaki illerde yer bulunmaması halinde diğer gruplarda yer alan illere de atanabilir. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftüsü, diğer gruplardaki illere atanabilir.

2) Atandığı grupta azami hizmet süresini tamamlayan il müftüsü, diğer gruplardaki illere atanır.

3) Bütün gruplarda azami hizmet süresini tamamlayan il müftüsü, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

4) Ankara, İstanbul ve İzmir illerine atanabilmek için en az sekiz yıl il müftülüğü yapmış olma şartı aranır.

b) İl müftü yardımcısı;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illerden birine atanır. Dördüncü grup ilde asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, üçüncü veya ikinci grupta yer alan illerden birine atanabilir.

2) İlk defa dördüncü grup illere atanan ve azami hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplara atanabilir.

3) Bütün gruplarda azami hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

4) Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olan ilçe müftüsü, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.

c) İlçe müftüsü;

1) İlk defa beşinci sınıf ilçelere atanır. Beşinci sınıf ilçede asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, dördüncü veya üçüncü sınıf ilçelere atanabilir.

2) İlçe müftüsünün ikinci ve birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için daha alt sınıflardaki ilçelerde beş yıl, nüfusu yüz bini aşan ilçelere atanabilmek için ise sekiz yıl ilçe müftülüğü yapmış olma şartı aranır.

ç) Taşra teşkilatında şube müdürü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, üçüncü veya ikinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

2) Dördüncü grup illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanmış olan ve azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürü diğer grup illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

3) Bütün gruplarda azami hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanır.

d) Vaiz;

1) İlk defa beşinci veya dördüncü sınıfta yer alan ilçeye atanır. Beşinci veya dördüncü sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz, üçüncü veya ikinci sınıfta yer alan ilçeye atanabilir.

2) İl veya birinci sınıf ilçelere atanabilmek için asgari sekiz yıl vaiz olarak çalışmış olma şartı aranır.

(4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görevleri süresince bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

(5) Atandığı yerde asgari hizmet süresini tamamlayan il müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, vaiz ve şube müdürlerinin durumları her yıl Atama ve Yer Değiştirme Kurulunca bu Yönetmeliğin ekinde yer alan İl ve İlçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, Vaiz ve Şube Müdürü Değerlendirme Formu (EK-4) ile İl ve İlçe Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve Şube Müdürleri için EK-5, vaizler için EK-5/A Performans Değerlendirme Formundaki performans kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmek suretiyle görev süresi aynı yerde, yıllık olmak üzere, azami hizmet süresinin sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın yerlerinde bırakılabilirler.

Aynı grup ve sınıflarda fazla geçirilen süreler

MADDE 12 ? (1) Grup veya sınıf bakımından atandıkları il veya ilçelerde azami hizmet süresini doldurdukları halde, üst grup veya sınıflara atanamayanların buralarda geçirdiği fazla çalışma süreleri, atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır.

Grup ve sınıf hizmetinden sayılan süreler

MADDE 13 ? (1) Grup ve sınıf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten sayılacak süreleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yurt içi ve yurt dışında yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan dolayı tutuklanan veya gözaltına alınanların görevlerine dönmeleri halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE'de, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve bilgi ve görgüyü artırmak maksadıyla yurt dışında başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler, personelin görev yaptığı grup ve sınıf hizmetinden; diğer bentlerde belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden; yurt dışında geçirilen doksan günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayan süreler

MADDE 14 ? (1) Askerlikte geçen süreler, aylıksız izin süreleri, yurt içinde veya yurt dışında doksan günü geçen geçici görevlendirmeler, grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz.

Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin hizmet süresi

MADDE 15 ? (1) Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi müdürlerinin bulundukları yerde görev süresi üç yıl olup, her üç yılda değerlendirme yapılarak gerektiğinde bu süre dokuz yıla kadar uzatılabilir.

Taşra teşkilatında şeflerin hizmet süresi

MADDE 16 ? (1) Taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.

Camilerin gruplandırılması, atama ve süreler

MADDE 17 ? (1) Cami ve mescitler aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) (A) Grubu camiler: Selatin Camii, Ulu Camii, Merkez Camii olarak nitelenen ve asgari dört cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.

b) (B) Grubu camiler: Bulunduğu bölge, il veya ilçede tanınan ve üç cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.

c) (C) Grubu camiler: İl, ilçe ve belde merkezlerinde bulunan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.

ç) (D) Grubu camiler: (A), (B) ve (C) grubu camilerin özelliklerini taşımayan ve bir cami görevlisine ihtiyaç duyulan cami ve mescitlerdir. Ancak bu grupta yer alan il, ilçe ve belde merkezlerindeki camilere ihtiyaç halinde iki cami görevlisi verilebilir.

d) (E) Grubu camiler: Dönemsel olarak ibadete açık olan cami ve mescitlerdir.

(2) İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashih-i huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.

(3) İl ve ilçe müftülüklerince ilan edilen boş cami kadrolarına naklen atanmak için müracaat edeceklerde cami gruplarına göre aranacak MBSTS taban puanı Başkanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları

Atama usulü

MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin ataması aşağıda belirtilen usule göre yapılır:

a) Atama usulü 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda düzenlenmiş olan personel, bu kanundaki hükümlere göre,

b) Başkan yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince müşterek kararla,

c) Daire başkanı, Başkanlık müftüsü, hukuk müşaviri, başmüfettiş, müfettiş, iç denetçi ve dini yüksek ihtisas merkezi müdürü Başkanın teklifi üzerine Başbakan veya ilgili Bakan onayı ile,

ç) Başkanlık vaizi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkanlık müşaviri, Diyanet İşleri uzman ve yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman ve yardımcısı, döner sermaye işletme müdürü ve yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, ilçe müftüsü, eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile,

atanırlar.

(2) Taşra teşkilatı personelinden Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, cami rehberi, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;

a) İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki hizmet gereği yer değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri ilgili Atama Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,

b) Bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer değiştirmeleri il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile,

c) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları; illerde il müftüsünün teklifi, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine vali onayı ile,

ç) İlçede bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde kaymakamların teklifi; ilde bulunan dini yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezlerinde ise ihtisas/eğitim merkezi müdürlerinin teklifi üzerine atamaları vali onayı ile,

gerçekleşir.

(3) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam onayı ile atanırlar.

(4) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan personel, ilgili Atama Daire Başkanının inhası üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile atanır.

(5) Taşra teşkilatınca yapılacak atama ve nakil işlemleri ile dolu kadroya açıktan vekil atama işlemlerinin öncesinde, merkez ve taşra faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla elektronik ortamda Başkanlık görüşü alınır.

(6) İlgili mevzuatına göre ücreti, çalışma ve sosyal güvenceleri, muhtarlık, dernekler veya vakıflarca karşılanan cami görevlileri, il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilebilir.

(7) İkinci ve üçüncü fıkralarda zikredilen kadrolardaki personelin bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle görev veya görev yeri değişikliğinin gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman yapılabilir.

(8) Başkanlıkça uygun görülecek kadrolara, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.

(9) Vekâleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;

a) Vaiz kadrolarına, ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürünün onayı ile,

b) Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına, Başkanlığın onayı alındıktan sonra il müftüsünün teklifi üzerine vali onayı ile,

açıktan vekil atanabilir.

c) Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.

Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme

MADDE 19 ? (1) Hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği, aşağıdaki hallerde yapılır:

a) Hizmet için gerekli sayı ve nitelikte eleman ihtiyacının karşılanması,

b) İhtiyaç fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

c) Teftiş veya soruşturma sonucu,

ç) Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idarî lüzum ve zaruretler bulunması,

d) Bulunduğu yer ve görevde başarılı olamayanlara başka yer ve görevlerde denenme imkânı verilmesi,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

(2) İl ve ilçe müftüleri ile müftü yardımcılarının birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen sebeple görev veya görev yerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, atanması gereken grup ve sınıfta münhal yer bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

(3) Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya görev yeri değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde belirtilen Değerlendirme ve Sınav Kurulunun görüşü alınır ve yapılacak işlemin gerekçesi bu görüşte belirtilir.

(4) Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu Komisyon; her yıl Haziran ayında toplanarak cami görevlilerinden bulunduğu görev yerinde beş yılını tamamlamış olanlardan, bağlı olduğu müftülükçe veya lüzumlu görülmesi halinde il müftülüğünce komisyonda görüşülmesine karar verilenlerin durumlarını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formu ile birlikte özlük dosyasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen gruplardaki camilere Komisyon tarafından nakli gerekli görülenlerin il içi nakilleri, 18 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce yapılır; il dışı nakil teklifleri ise Başkanlığa gönderilir. Nakli gerekli görülmeyenlerin, durumları her üç yılın sonunda aynı usulle yeniden değerlendirilir.

(5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak 18 nci maddedeki atanma usulüne istisna olarak Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararına istinaden Başkan onayı ile cami görevlisi atanabilir.

(6) Bölgelerin özelliği ve mevsimler itibariyle ikamet eden veya cemaat olmaması sebebiyle din hizmeti verilemeyen yerlerdeki cami görevlileri, mahallin ihtiyaçlarına göre il ve ilçe merkezlerindeki camilerde görevlendirilebilirler.

İstek üzerine yer değişikliği

MADDE 20 ? (1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.

a) Mazeret sebebiyle yer değişikliği: Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla grup ve sınıf hizmetine tabi olsun veya olmasın, memurun talebi üzerine ve aşağıdaki öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir:

1) Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi gerekir. Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları şarttır.

3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

4) Yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, ders aşaması süresince bu eğitimlerine devam ettikleri illere kadro imkânları göz önünde bulundurularak atanabilir veya görevlendirilebilirler.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içi; üç yılını tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.

2) Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı aranmaz.

3) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu maddede zikredilen süreler dikkate alınmaz.

c) Karşılıklı yer değiştirme: Personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

(2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin ekinde yer alan (EK-1) Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formundan en az yetmiş puan alınması esastır. Cami görevliliği için yapılan yarışma sınavının başarı listesinin hazırlanmasında; Cami Görevlileri Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-6) Cami Görevliliği Değerlendirme Kıstasları Formundan alınan puanların ortalaması alınır.

Yer değiştirme zamanı

MADDE 21 ? (1) Hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talebinde bulunan müftü, müftü yardımcısı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin Başkanlığa; Kur'an kursu öğreticilerinin ise il müftülüklerine, müracaatlarını Mart ayı sonuna kadar ulaştırmaları şartıyla 15 Mayıs- 15 Temmuz arasında yer değişiklikleri yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.

Atama ve yer değiştirme kurulu ve görevleri

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda durumu değerlendirilecek personelin görev veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlerinden müteşekkil Atama ve Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur. I. Hukuk Müşaviri ile gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımı sağlanır.

(2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Her yıl 15 Mayıs- 15 Temmuz tarihleri arasında toplanarak, bulunduğu yerde asgari ve azami görev süresini tamamlayan müftü, müftü yardımcısı, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürlerinden görevleri veya görev yerleri değiştirilmesi gerekenler ile zarurî boşalmalar sebebiyle aynı unvandaki personelden yıl içinde atanması gerekenlerin,

b) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından görev veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,

c) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev veya görev yeri değiştirilmiş olup da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

ç) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,

d) Başkanlık personelinden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair devlet veya üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,

e) Başkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin,

durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

(3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.

(4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Mecburî hizmetlilerin görevden ayrılmaları

MADDE 23 ? (1) Başkanlığa karşı mecburî hizmetle yükümlü olanlar, mecburî hizmetlerinin başka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahhüt ettikleri tazminatları ödemeden görevlerinden ayrıldıkları takdirde haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez teşkilatında çalışanların taşra teşkilatındaki görevlere atanması

MADDE 24 ? (1) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim yapmış ve Başkanlık merkez teşkilatında;

a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde çalışmış olanlar il müftülüğü, dini yüksek ihtisas veya eğitim merkezi müdürlüklerine,

b) Diyanet işleri uzmanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlar il müftülüğüne,

c) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliği, şube müdürlüğü görevlerinde en az üç yıl çalışmış olanlar il müftü yardımcılığı, il vaizliği veya ilçe müftülüklerine,

Bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.

(2) Merkez teşkilatı birimlerinde tecrübe edinmiş personel ile norm kadro fazlası personel, ihtiyaç durumları gözetilerek taşra teşkilatında görevlendirilebilir veya buralara atanabilir.

Seçimlere katılan personelden görev talebinde bulunanların atanması

MADDE 25 ? (1) 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi gereğince milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanırlar.

Görev süresi sona eren personelin atanması

MADDE 26 ? (1) Görev süresi sona eren ve aynı göreve yeniden atanamayan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

Başkanlık vaizliğine atanma

MADDE 27 ? (1) İl müftüleri ile en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olan daire başkanları Başkanlık vaizi kadrolarına atanabilir ve Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilirler.

Yurt dışı sürekli görevden dönen personelin atanması

MADDE 28 ? (1) Yurt dışı sürekli görevden dönen grup ve sınıf hizmetine tabi personel, yurt içinde tekrar aynı unvanlı görevlere atanmak istemeleri halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar. Ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamış olanlar ise, durumlarına uygun il veya ilçelere atanabilirler.

(2) Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il müftüsü dışındaki grup ve sınıf hizmetine tabi personelden yurt içi göreve dönenler, önceki görevlerine atanmak istediklerinde, daha önce dördüncü grup illerde ve beşinci sınıf ilçelerde asgari hizmet süresini tamamlamamış iseler bu grup/sınıf il ve ilçelere atanırlar.

(3) Yurtdışında geçirilen hizmet süreleri, birinci grup/sınıf illerde/ilçelerde, artan süreler ise bir alt grup/sınıf illerde/ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 29 ? (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Vaiz atanmasında kıstaslar

MADDE 30 ? (1) İl ve ilçelere en az bir vaiz atanması esastır. Toplam nüfusu on bine kadar olan yerleşim birimlerine bir, yirmibeş bine kadar olan yerleşim birimlerine iki, elli bine kadar olan yerleşim birimlerine üç, yüz bine kadar olan yerleşim birimlerine dört, yüzbinden fazla olan yerleşim birimlerine en az beş vaiz atanabilir. Bu fıkradaki kıstaslar bayan ve erkek vaizler için ayrı ayrı dikkate alınır.

Müftü ve il müftü yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

MADDE 31 ? (1) Müftü ve il müftü yardımcıları;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il veya bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye,

atanamazlar.

(2) Ancak, resmi nüfus kayıtlarına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan 1 Sayılı Cetvelde IV üncü grup kapsamında belirtilen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerleşim birimlerine,

b) Diğer grup kapsamında olan il ve bu illere bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Eşdeğer kadrolar

MADDE 32 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü ve eğitim görevlisi.

b) İkinci kademe: İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.

c) Üçüncü kademe: Öğretmen, araştırmacı, sosyolog, psikolog, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.

ç) Dördüncü kademe: İmam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, cami rehberi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, tekniker, sağlık teknikeri, biolog, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman.

d) Beşinci kademe: Müezzin-kayyım, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.

e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf.

f) Yedinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

(2) Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

(3) Üst veya aynı kademedeki kadrolardan geçişlerde eğitim görevlisi, vaiz, şube müdürü, öğretmen, cami rehberi, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavda başarılı olmak şarttır.

Kazanılmış haklar

MADDE 33 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 34 ? (1) 25/8/2004 tarihli ve 25564 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim görevlilerinin hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kadrolara atanmada eğitim görevlisi olarak görev yapmış olma şartı arananların hizmet sürelerinin hesaplanmasında, bu kişilerin daha önce eğitim merkezi öğretmenliğinde geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

İmam-hatip ve Kayyımların hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık görevlerinde bulunanların bu görevlerde geçen toplam hizmet süreleri, bunların üst grup camilere imam-hatip olarak atanması için gerekli sürenin hesaplanmasında (D) grubundan başlamak üzere dikkate alınır.

Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuata göre yapmış oldukları hizmet süreleri bu Yönetmeliğe göre değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 35 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E K L E R

EK-1 İLLERİN GRUPLANDIRILMASI

EK-2 İLÇE SINIFLANDIRMALARI

EK-3 İŞ TALEP FORMU

EK-4 İL VE İLÇE MÜFTÜSÜ, İL MÜFTÜ YARDIMCISI, VAİZ VE ŞUBE MÜDÜRÜ DEĞERLENDİRME FORMU

EK-5 İL VE İLÇE MÜFTÜSÜ, İL MÜFTÜ YARDIMCISI VE ŞUBE MÜDÜRÜ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

EK-5A VAİZ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

EK-6 CAMİ GÖREVLİLERİ DEĞEĞERLENDİRME KISTASLARI

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
15:42 - Konya'da 'toz deterjan' dolandırıcılığı15:41 - Kamulaştırma kararları kesinleşmeden icraya konulamayacak15:34 - Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı15:33 - İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 378 zabıta memuru ve itfaiye eri alacak15:30 - Kılıçdaroğlu'nun katıldığı cenaze töreninde de sosyal mesafe kurallarına uyulamadı15:23 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
15:23 - Başkentteki barajlarda 240 günlük su bulunuyor15:21 - İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın 2020 mesaisini anlatan kitap15:15 - DSİ, işler yoğun olduğu için tayinleri tek döneme indirdi15:04 - Bozok Üniversitesi'nden promosyonda rekor anlaşma15:02 - Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu15:01 - 9 günlük tatilde bankalar açık mı?
15:00 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:50 - Diyanet: İftarı Beklerken programı için mekana ücret ödenmedi14:46 - YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı14:38 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: İyidere'de çevreye duyarlı davranılacak14:35 - Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama
14:34 - KVKK'dan '20'li yaşlar challenge' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam