1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK

03 Kasım 2011 05:37
+Aa- Yazdır

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 28103 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/665

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 ‒ 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Bakan bu yetkisini İş Müfettişleri, bağlı ve ilgili kuruluşların müfettişleri ve uygun göreceği diğer personel aracılığıyla kullanabilir.?

MADDE 2 ‒ 3146 sayılı Kanunun 12/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 12/A ‒ Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

b) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek.

c) Bakanlığın Avrupa Birliği, yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak.

d) İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde operasyonel programları hazırlamak, yürütmek ve fonların uygulanmasını koordine etmek, yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak.

e) Desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak.

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.?

MADDE 3 ‒ 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut (h) bendi (j) bendi olarak teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?h) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek.

i) Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.?

?İş Müfettişi Yardımcılarının giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, İş Müfettişliğine yükselmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 4 ‒ 3146 sayılı Kanunun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Bakanlık, mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatları aracılığıyla yürütür. Bakanlık hizmet birimleri bu görevlerin yürütülmesi için bağlı ve ilgili kuruluşlarının taşra teşkilatına doğrudan talimat verebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 5 ‒ 3146 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına ?Bakanlık merkez teşkilâtında? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ve bağlı ve ilgili kuruluşlarında? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 ‒ 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 7 ‒ 3146 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 15 ‒ Herhangi bir nedenle boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek olan Bakanlık Müşaviri kadrolarında bulunanlar, Bakanın uygun göreceği Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevlendirilebilir.?

MADDE 8 ‒ 3146 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Bakanlık Teftiş Kurulu hariç? ibaresi, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 14 üncü maddesi ve eki (1) sayılı cetvelin ?Danışma ve Denetim Birimleri? sütununda yer alan ?1. Teftiş Kurulu Başkanlığı? ibaresi ile eki (2) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 ‒ 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (g) bendinde yer alan ?Sosyal Sigortalar Genel Müdürü? ibaresi ?Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, Sigorta Primleri Genel Müdürü? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 ‒ 5502 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

b) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü.

c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü.

ç) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü.

d) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.

e) Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı.?

MADDE 11 ‒ 5502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13 ‒ Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan emeklilik işlemlerini yürütmek.

b) Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

c) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle bu Kanunla devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak.

ç) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak.

d) Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.

e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

h) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.?

MADDE 12 ‒ 5502 sayılı Kanuna 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

?Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

MADDE 13/A ‒ Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icrai takibatı yapmak, bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılan sözleşmeli avukatlarca yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.

c) Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda, Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini, yapılan protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek.

ç) Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini re'sen sonuçlandırmak, kayıtdışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

d) İşverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

e) Diğer kanunlarda yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

f) Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.

g) Başkan tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.?

MADDE 13 ‒ 5502 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?4? ibaresi ?5? şeklinde değiştirilmiş ve 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ?prim ve prime ilişkin davalar hariç;? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 ‒ 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına müşterek kararname, diğer Daire Başkanı ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü kadrolarına Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı, bunların dışında kalan Kurum kadrolarına ise Başkan onayı ile atama yapılır.?

MADDE 15 ‒ 5502 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelin ?Ana Hizmet Birimleri? sütununda yer alan ?Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü? ibaresi ?Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü? şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere ?Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü? satırı eklenmiştir.

MADDE 16 ‒ 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

?g) Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini yapmak.?

MADDE 17 ‒ 4904 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 6 ‒ Yönetim Kurulu;

a) Genel Müdür,

b) Bakanlığı temsilen Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,

c) Hazine Müsteşarlığını temsilen, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan bir üye,

d) En çok üyeye sahip işçi konfederasyonunca belirlenen bir üye,

e) En çok üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenen bir üye,

f) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunca belirlenen bir üye,

olmak üzere altı üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Genel Müdürlüğe vekâlet eden başkanlık eder.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gerekli görüldüğünde Başkanın veya üç üyenin talebi ile Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Geçerli bir mazereti olmaksızın; arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanlar, Yönetim Kurulu üyeliğine atanma ya da görevlendirilme şartlarını yitirenler ile atandıktan veya görevlendirildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam altı toplantıya katılmayanların durumu, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek Bakanlığa bildirilir. Süreleri biten üyeler yeni üyeler atanıncaya veya görevlendirilinceye kadar görevlerine devam ederler. Atanan veya görevlendirilen üyelerden herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerlerine en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir atama veya görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak veya görevlendirileceklerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları gerekir. Ancak görevlendirme ile gelen Yönetim Kurulu üyeleri için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan şartlar aranmaz.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde öngörülen suçlarla ilgili olarak haklarında ceza davası açılan üyelerden görevi başında kalması sakıncalı görülenler, Bakan tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Bu şekilde geçici olarak boşalan üyeliklere, görevden uzaklaştırılan üye göreve dönünceye ve söz konusu üyenin üyelik süresini geçmemek üzere, atama ile gelen üyelerin yerine atamaya yetkili makam, görevlendirme ile gelen üyelerin yerine ise ilgili konfederasyon tarafından görevlendirme yapılır.

Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanı ve müşterek kararname ile atanan üyelerine 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda ilave aylık ücret verilir. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer mali haklar ödenir. Yolluklarında ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Fon kaynaklarını piyasa şartlarında değerlendirmek.

b) Fon gelir ve giderlerinin denetlettirilmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak.

c) Fona ilişkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak.

d) Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesini temin etmek.

e) Kurumun bütçesini, bilançosunu, gelir-gider tablolarını, Kurum bütçesindeki bölümler içinde aktarmaları, bu bölümler arasındaki ek ve olağanüstü ödenek tekliflerini karara bağlamak.

f) Kurumun performans hedef, gösterge ve programı ile hizmet kalite standartlarını karara bağlamak, Kurumun faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak,

g) Her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında miktarı artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Türk Lirası ve üzeri olan sözleşmeler ve yapılacak işler hakkında karar vermek.

h) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin başkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak ve bu Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 18 ‒ 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 7 ‒ Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

Kurumun en üst amiri olan Genel Müdür, Genel Kurulun önerilerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu kararları ile mevzuat doğrultusunda bütün işleri yürütür.

Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurum hizmetlerini, mevzuat hükümlerine, Kurumun amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenlemek ve yürütmek.

b) Kurumun görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Kurumun bütçesini hazırlamak, gerekli yasal ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar, hedefler ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek; amaç, hedef ve performans ölçütlerine ulaşılmasını teminen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak.

c) Kurumun faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kurumu temsil etmek.

f) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kuralları belirleyerek, personele ve Kurumun ilişkili olduğu taraflara duyurmak ve personelin bu kurallara uygun hareket etmesini sağlamak.

g) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılmak üzere bedeli beşyüz bin Türk Lirasına kadar olan, kiraya verme, kiralama, satış, alım, devir, takas, inşaat, taşınmazların ferağı, yapım ve diğer işlere ilişkin sözleşmeler hakkında karar vermek, ihale komisyonu kararlarını onaylamak, beşyüz bin Türk Lirası ve üzerinde olanlar için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve kendi limitleri dahilinde merkez ve taşra teşkilatının harcama sınırlarını belirlemek.

h) Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum kadrolarına atamalar yapmak ve Kurum adına imza ve yetki devri yapılacak personeli belirlemek.

Genel Müdür, temsil yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre alt kademelere devredebilir. Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesinde, icra ve yargı mercileri nezdindeki temsil yetkisini uygun göreceği Kurum personeline devredebilir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarına müşterek kararname, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayı, bunların dışında kalan Kurum kadrolarına ise Genel Müdür onayı ile atama yapılır.

Görevlerin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdüre karşı sorumludur.?

MADDE 19 ‒ 4904 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 8 ‒ Kurumun merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

a) İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

b) Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

c) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı.

d) İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı.

e) Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı.

f) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı.

g) Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı.

h) Hukuk Müşavirliği.

i) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

j) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı.

k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.?

MADDE 20 ‒ 4904 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Hizmet birimlerinin görevleri

MADDE 9 ‒ Hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

a) İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Ulusal istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

2) İşgücü talebi ve iş aramanın düzene bağlanması ile istihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

3) İşgücünün yurtiçinde ve yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek.

4) İşverenlere yönelik hizmetleri sunmak.

5) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalmasının veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasının tespitini yapmak veya yaptırmak.

6) Tarım aracıları ve özel istihdam bürolarına ilişkin görevleri yerine getirmek.

7) İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği sağlanması amacıyla toplum yararına program ve projeler uygulamak.

8) Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerini koordine etmek.

9) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları düzenlemek.

2) İstihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek veya verdirmek, diğer işgücü yetiştirme ve uyum programlarını uygulamak.

3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kuruma kayıtlı iş arayanlara ve işverenlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek.

2) Öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmetleri sunmak.

3) İş ve meslek danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak.

2) Yerel düzeyde yapılan işgücü piyasası araştırma ve analizlerini koordine etmek ve bu konuda standardizasyon sağlamak.

3) Kurum hizmetlerinin performans ölçümlerine ilişkin işlemleri yapmak.

4) Kurum istatistiklerini derlemek ve diğer hizmet birimlerinin kullanımına sunmak.

5) İşgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek.

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarda ve bunlara yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Kurum hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.

2) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Kurumun görev alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak.

3) Kurumun görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak, bunlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak ve yürütmek.

4) Kurum faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Kurumdan yurtdışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5) Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlerini yürütmek.

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 4447 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, işsizlik sigortası ödeneğine, kısa çalışma ödeneğine ve ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin çalışmaları yapmak.

2) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre iş kaybı tazminatına ilişkin işlemleri yapmak.

3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) İşsizlik Sigortası Fonunun Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

2) Fon hareketlerini izlemek ve Fonun değerlendirilmesi ile ilgili olarak finansal piyasaları takip etmek.

3) Fonun aktüeryal işlemlerini yürütmek.

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

h) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

1) Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Kurumu temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.

2) Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Kurum birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Kurum birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

3) Kurum tarafından hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

4) Kurumun amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Genel Müdüre sunmak.

5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

i) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

j) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.

2) Kurum personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

3) Kurumun eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

2) Kurumun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

3) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

4) Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

5) Seferberlik ve savaş halinde insangücü özel planlamasına yönelik araştırma ve diğer çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Kurumun bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

2) Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

3) Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak ve bilgileri toplamak.

4) Kurumun mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, elektronik haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

5) Teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.?

MADDE 21 ‒ 4904 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 12 ‒ Kurumun taşra teşkilatı, illerde Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile bunlara bağlı kurulacak hizmet merkezlerinden oluşur.

Nüfus, sigortalı ve işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda Genel Müdürün önerisi ve Bakan onayı ile yeteri kadar hizmet merkezi kurulabilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 22 ‒ 4904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve onuncu fıkrasında yer alan ?Sanayi ve Ticaret ve? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

?ç) İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü.?

?d) Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü.?

?h) İl Gümrük ve Ticaret Müdürü.

i) Kalkınma Ajansı temsilcisi.?

MADDE 23 ‒ 4904 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

?Kurum, her türlü dava, tahkim ve icra takip işleri için genel hükümlere göre vekâlet akdi ile lüzum görülecek sayıda avukat çalıştırabilir veya ihtiyaç duyulması halinde bu görevlerini Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütebilir. Kurum lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekâlet ücretlerinin; Kurumda fiilen görev yapan hukuk müşavirlerine, avukatlara, dava ve icra takip memurları ile Hukuk Müşavirliğinde fiilen görev yapan diğer personele dağıtımı hakkında 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Vekâlet ücretinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kurumun merkez teşkilatında İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman Yardımcısı, taşra teşkilatında İl İstihdam Uzmanı ve İl İstihdam Uzman Yardımcısı çalıştırılabilir.

İstihdam Uzman Yardımcılığı ve İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak Kurumun görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir.

İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak komisyon tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların İstihdam Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

İl İstihdam Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl İstihdam Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.?

MADDE 24 ‒ 4904 sayılı Kanunun eki (1) sayılı liste ekli (1) sayılı listede yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 ‒ 4904 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?Atıflar

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ Diğer mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürüne, Türkiye İş Kurumu il müdürlüğüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumu il müdürüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürüne yapılmış sayılır.?

MADDE 26 ‒ 4904 sayılı Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 ‒ 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ?İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları? ibaresi ?İstihdam Uzman Yardımcıları, İl İstihdam Uzman Yardımcıları?, ?İstihdam ve Meslek Uzmanlığına? ibaresi ?İstihdam Uzmanlığına, İl İstihdam Uzmanlığına?,

b) 152 nci maddesinin ?II ‒ Tazminatlar? kısmının ?A) Özel Hizmet Tazminatı? bölümünün (i) bendinde yer alan ?İstihdam ve Meslek Uzmanları? ibaresi ?İstihdam Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları? şeklinde değiştirilmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ?I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı? bölümünün (h) bendinde yer alan ?İstihdam ve Meslek Uzmanları? ibaresi ?İstihdam Uzmanları? şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende ?Gelir Uzmanları? ibaresinden sonra gelmek üzere ?İl İstihdam Uzmanları,? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 28 ‒ 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 29 ‒ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?g) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,?

?Bu fıkranın (g) bendinde sayılanlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.?

MADDE 30 ‒ 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

?Bunlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.?

MADDE 31 ‒ 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

?d) Ulusal yeterlilik çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını,?

?ğ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde verilen yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen referans çerçeveyi,

h) Yeterlilik: Bireyin sahip olduğu, yetkili otorite tarafından tanınmış bilgi, beceri ve yetkinliği,

ı) Meslekî Yeterlilik Belgesi: Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden belgeleri,

i) Eğitim akreditasyon kurumu: Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını akredite etmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşları,?

MADDE 32 ‒ 5544 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(1) Genel Kurul, Kurumun en üst karar organı olup, aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki üye.

b) Millî Eğitim Bakanlığından üç üye.

c) Avrupa Birliği Bakanlığından bir üye.

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye.

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir üye.

e) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir üye.

f) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bir üye.

g) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bir üye.

ğ) Kalkınma Bakanlığından bir üye.

h) Kültür ve Turizm Bakanlığından bir üye.

ı) Maliye Bakanlığından bir üye.

i) Sağlık Bakanlığından bir üye.

j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir üye.

k) Üniversitelerin çalışma ekonomisi, işletme ve meslekî eğitim ile ilgili alanlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üç öğretim üyesi.

l) Türkiye İş Kurumundan bir üye.

m) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından bir üye.

n) Türk Standardları Enstitüsünden bir üye.

o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden dört üye.

ö) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan dört üye.

p) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki üye.

r) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinden bir üye.

s) Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir üye.

ş) En çok üyeye sahip üç işçi sendikaları konfederasyonunun her birinden en az bir üye olmak üzere sahip oldukları üye sayılarına oranla toplam yedi üye.

t) En çok üyeye sahip işveren sendikaları konfederasyonundan üç üye.?

MADDE 33 ‒ 5544 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

?c) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı.?

MADDE 34 ‒ 5544 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?a) Ulusal Yeterlilik Çerçevesine ilişkin çalışmaları yürütmek.

b) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna, bireylerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirilmesine, yabancıların sahip oldukları meslekî yeterlilik sertifikalarının doğrulanmasına ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek.

c) Ölçme, değerlendirme, belgelendirme ile eğitim akreditasyonunda belirlenmiş kurum ve kuruluşları izlemek ve raporlamak.?

MADDE 35 ‒ 5544 sayılı Kanuna 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.

?Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı

MADDE 13/A ‒ (1) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kurumun görev, yetki, sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak.

b) Kurumun görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği müktesebatına ve tavsiye kararlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek.

c) Kurumun faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ve diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşlarla yapılan proje ve programların hazırlanması, yürütülmesi ve izlenmesini sağlamak.

ç) Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemeler yapmak ve raporlamak, yayın hazırlamak.

d) Başkan tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.?

MADDE 36 ‒ 5544 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına ?ulusal meslek standardı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?, yeterliliklerin de ulusal yeterlilik? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37 ‒ 5544 sayılı Kanuna 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

?Hizmet satın alma ve geçici süreli çalıştırma

MADDE 20/A ‒ (1) Kurum, ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi, sektör komitelerinin işletilmesi, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve bunlara ilişkin denetim gibi Kurumun ana faaliyet alanlarında hizmet satın alabilir veya bu amaçla yetkinliğe sahip kişileri geçici süreli olarak çalıştırabilir.

(2) Bu kişilerin niteliklerine yönelik kriterler ve bunlara ödenecek ücret miktarı ile ücretin ödenme şekline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Bu şekilde çalışanların çalışma süreleri bir takvim yılı içerisinde altmış günü geçemez.?

MADDE 38 ‒ 5544 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması ve yürürlüğe konulması?

?(1) Kurum görevlendirdiği veya hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşlara veya oluşturduğu çalışma gruplarına meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlatır. Meslek standartları ve yeterlilikler ile ilgili seviyeler Ulusal Yeterlilik Çerçevesi seviyelerine uygun olarak hazırlanır. Bu standartlar ve yeterlilikler sektör komitelerinde incelenir ve uygun bulunanlar Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeterlilikler ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girer.?

MADDE 39 ‒ 5544 sayılı Kanunun 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme

MADDE 22 ‒ (1) Bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılır.

(2) Ulusal meslekî yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

(3) Sınav, ölçme, değerlendirme ve Meslekî Yeterlilik Belgesi ile ilgili esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 40 ‒ 5544 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu

MADDE 23 ‒ (1) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının ve programlarının akreditasyonu eğitim akreditasyon kurumlarınca gerçekleştirilir.

(2) Akredite olan eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara kazandıkları meslekî yeterliliklere uygun Meslekî Yeterlilik Belgesi verilir.

(3) Ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonuna ve eğitim akreditasyon kurumlarının belirlenmesine, akredite eğitim kurumlarından mezun olanların belgelendirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.?

MADDE 41 ‒ 5544 sayılı Kanuna 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

?Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

MADDE 23/A ‒ (1) Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve güncelliğinin korunmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından yürütülür.

(2) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler Ulusal Yeterlilik Çerçevesine dahil edilir. Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde yer alacak meslekî ve teknik yeterliliklerin kalite güvencesi Kurum tarafından sağlanır. Ulusal Yeterlilik Çerçevesine dahil edilecek yeterliliklerin kalite güvence ölçütlerine, meslekî ve teknik yeterlilikler dışında kalan yeterliliklerin kalite güvencesini sağlayacak kurum ve kuruluşların belirlenmesine, farklı yeterlilikler arasındaki yatay ve dikey geçişler ile Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.?

MADDE 42 ‒ 5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ?meslekî teknik eğitim fakültelerinden? ibaresi ?eğitim fakültelerinden? şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43 ‒ 5544 sayılı Kanunun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?(3) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan sektör komitesi başkan ve üyelerine, yılda altıdan fazla olmamak üzere her bir toplantı başına (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.?

MADDE 44 ‒ 5544 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 26 ‒ (1) Kurumun gelirleri şunlardır:

a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi ve işveren konfederasyonları ile diğer kuruluşların Genel Kuruldaki her bir temsilcisi için, olağan Genel Kurulun yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yirmi katını geçmemek üzere, miktarı Genel Kurulca belirlenen aidatlar.

b) Kurumun Genel Kurula sunulan bütçesinden, bu maddenin (a) bendine göre belirlenen aidatlar düşüldükten sonra kalan kısım üzerinden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen her bir Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşu için eşit miktarda belirlenen aidatlar.

c) Kurumun, sınav ve belgelendirme çalışmaları karşılığında müracaatçılardan alınacak masraf karşılıkları.

ç) Meslek standardı, sınav ve belgelendirme alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen akredite olmuş kuruluşlardan alınan ve en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) otuz katını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidatlar.

d) Sınav, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve akreditasyon alanında Kuruma hizmet sunmak isteyen kurum ve kuruluşlardan alınan en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) elli katını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yıllık aidatlar ile bu kurum ve kuruluşlardan alınan başvuru, inceleme, denetim ve masraf karşılıkları.

e) Yayın, telif hakları, marka ve lisanslardan alınacak ücretler.

f) Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.

g) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlar.?

MADDE 45 ‒ 5544 sayılı Kanunun eki ?İhdas Edilen Pozisyonlar Cetveli? aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

POZİSYON UNVANI ?İHDAS EDİLEN POZİSYONLAR CETVELİ SAYISI
Kurum Başkanı 1
Başkan Yardımcısı 1
Meslek Standartları Dairesi Başkanı 1
Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı 1
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı 1
Hukuk Müşaviri 1
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1
Strateji Geliştirme Müdürü 1
Uzman 23
Uzman Yardımcısı 25
Uzman (Yabancı Uyruklu) 1
Mütercim/Tercüman 1
İstatistikçi 7
Bilgisayar Programcısı 3
Çözümleyici 3
Mali Hizmetler Uzmanı 1
Muhasebeci 1
Bilgisayar İşletmeni 2
Sekreter 5
Büro Görevlisi 10
TOPLAM 90 ?

MADDE 46 ‒ Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümündeki kadrolar iptal edilmiş ve ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

Ekli (5) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümünden çıkarılmış, ekli (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sosyal Güvenlik Kurumuna ait bölümüne eklenmiştir.

Hak ve alacakların devri

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın İş Teftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiş sayılır.

(2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokümanlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın Türkiye İş Kurumuna devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğüne tahsis edilmiş olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna tahsis edilmiş sayılır.

(3) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanır. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait görevlerin mevcut personel tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam olunur.

Personele dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü,

ç) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı ile İl Müdürü,

kadrolarında bulunanların görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Birinci fıkrada sayılanlardan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü kadrosunda bulunanlar ekli (7) sayılı listeyle ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına; İşgücü Piyasası Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşgücü Uyum Dairesi Başkanı, İstihdam Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Müşavir kadrolarına; İl Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanlar ekli (8) sayılı listeyle ihdas edilen Araştırmacı kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri, Müşavir ve Araştırmacı kadroları boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş kadrolarında bulunanlar İş Başmüfettişi kadrolarına; Müfettiş kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına; Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu kadrolarda geçirilen süreler İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcılığında geçmiş sayılır.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Bakanlıkta ve Türkiye İş Kurumunda İş Müfettişi ve Müfettiş unvanını kazanmış olanlardan, bu unvanları kazandıktan sonra özel sektörde çalışmış olanlar hariç olmak üzere Bakanlık, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları kadrolarında bulunanlar İş Müfettişi kadrolarına atanabilir.

(5) Mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığına ve Müfettişlerine yapılmış olan atıflar İş Teftiş Kurulu Başkanlığına ve İş Müfettişlerine yapılmış sayılır.

(6) İş Müfettişliğine atananların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce başlamış işleri devam ettirilerek ilgili mevzuatında yer alan hükümlere göre sonuçlandırılır.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğü kadrolarında bulunanlardan birinci fıkrada belirtilenler dışında bulunanlardan kadro ve görev unvanı değişmeyenler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Kadro ve görev unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanır.

(8) Mevzuatta İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcılığına yapılan atıflar, İstihdam Uzmanlığı ve İstihdam Uzman Yardımcılığına yapılmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ve İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış sayılır. İstihdam ve Meslek Uzmanı ile İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcısı kadrosunda geçirilen süreler, İstihdam Uzmanlığı ile İstihdam Uzman Yardımcılığı kadrosunda geçirilmiş sayılır.

(9) Bu madde uyarınca atanmış sayılanların yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam, görev ve temsil tazminatları, ek ücret, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca fark tazminatı olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

(10) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler ve personel tarafından yapılmaya devam edilir.

Sorunların giderilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilen kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlara ilişkin ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Kadro değişiklikleri

GEÇİCİ MADDE 4 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 5 ‒ (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen düzenlemeler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Anılan düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 47 ‒ Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 48 ‒ Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

TÜRKİYE İŞ KURUMU TEŞKİLATI

Genel KurulYönetim KuruluGenel Müdürlükİl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

(1) SAYILI LİSTE TÜRKİYE İŞ KURUMU TEŞKİLATI
Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Müdürlük İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Hizmet Birimleri
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 1) İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  Genel Müdür Yardımcısı 2) Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  Genel Müdür Yardımcısı 3) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı
  Genel Müdür Yardımcısı 4) İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
    5) Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı
    6) İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı
    7) Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı
    8) Hukuk Müşavirliği
    9) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
    10) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
    11) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
    12) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Teftiş Kurulu Başkanı 1 1 1
GİH Başmüfettiş 1 12 12
GİH Başmüfettiş 2 2 2
GİH Müfettiş 3 3 3
GİH Müfettiş 4 4 4
GİH Müfettiş 5 3 3
GİH Müfettiş 6 4 4
GİH Müfettiş Yardımcısı 8 3 3
GİH Müfettiş Yardımcısı 9 6 6
  TOPLAM   38 38

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Bölge Müdürü 1 22 22
GİH Bölge Müdür Yardımcısı 1 27 27
GİH Şube Müdürü 1 30 30
GİH Uzman (Ö) 1-12 16 16
GİH Araştırmacı (Ö) 1-13 36 36
GİH Şef 3 102 102
GİH Şef 4 7 7
GİH Şef 5 6 6
GİH Şef 6 2 2
GİH Şef (Ö) 3-12 45 45
GİH Memur 5 203 203
GİH Memur 6 30 30
GİH Memur 7 60 60
GİH Memur 8 54 54
GİH Memur 9 24 24
GİH Memur 10 16 16
GİH Memur 11 5 5
GİH Memur 12 5 5
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 4 4
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 1 1
GİH Santral Memuru 5 1 1
GİH Daktilograf 5 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 22 22
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 5 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 176 176
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 43 43
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 47 47
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 17 17
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 7 7
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 5 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 11 1 1
GİH Şoför 5 14 14
GİH Şoför 6 3 3
GİH Şoför 7 2 2
GİH Şoför 8 1 1
GİH Şoför 12 4 4
GİH Şoför 13 2 2
TH İstatistikçi 1 1 1
TH İstatistikçi 6 11 11
TH İstatistikçi 7 6 6
TH Teknisyen 3 13 13
TH Teknisyen 4 1 1
TH Teknisyen 5 3 3
TH Teknisyen 10 1 1
YH Hizmetli 5 13 13
YH Hizmetli 6 1 1
YH Hizmetli 7 5 5
YH Hizmetli 8 5 5
YH Hizmetli 9 2 2
YH Hizmetli 10 1 1
YH Hizmetli 11 2 2
YH Hizmetli 12 6 6
YH Kaloriferci 5 3 3
YH Kaloriferci 10 2 2
YH Bekçi 5 3 3
YH Bekçi 7 2 2
YH Bekçi 12 1 1
YH Dağıtıcı 5 17 17
YH Dağıtıcı 7 4 4
YH Dağıtıcı 10 1 1
YH Dağıtıcı 12 3 3
YH Dağıtıcı 13 2 2
  TOPLAM   1167 1167

(3) SAYILI LİSTE

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Daire Başkanı 1 3 3
GİH İş Başmüfettişi 1 39 39
GİH İş Başmüfettişi 2 2 2
GİH İş Müfettişi 3 11 11
GİH İş Müfettişi 4 6 6
GİH İş Müfettişi 5 8 8
GİH İş Müfettişi 6 4 4
GİH İş Müfettişi Yardımcısı 7 7 7
GİH İş Müfettişi Yardımcısı 8 11 11
GİH İş Müfettişi Yardımcısı 9 6 6
GİH Avrupa Birliği Uzmanı 3 5 5
GİH Avrupa Birliği Uzmanı 5 5 5
GİH Avrupa Birliği Uzmanı 6 29 29
GİH Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı 9 10 10
  TOPLAM   146 146

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Genel Müdür 1 1 1
GİH Genel Müdür Yardımcısı 1 4 4
GİH Yönetim Kurulu Üyesi 1 6 6
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 2 2
GİH Hukuk Müşaviri 2 2 2
GİH İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH İç Denetçi 1 3 3
GİH İç Denetçi 3 1 1
GİH İç Denetçi 4 1 1
GİH Şube Müdürü 1 40 40
GİH Müşavir (Ö) 1-9 10 10
GİH Uzman 1 10 10
GİH Uzman (Ö) 1-12 56 56
GİH İstihdam Uzmanı 1 15 15
GİH İstihdam Uzmanı 3 20 20
GİH İstihdam Uzmanı 4 30 30
GİH İstihdam Uzmanı 5 70 70
GİH İstihdam Uzmanı 6 70 70
GİH İstihdam Uzman Yardımcısı 6 40 40
GİH İstihdam Uzman Yardımcısı 7 50 50
GİH İstihdam Uzman Yardımcısı 8 60 60
GİH İstihdam Uzman Yardımcısı 9 5 5
GİH Eğitim Uzmanı 1 38 38
GİH Eğitim Uzmanı 3 1 1
GİH Eğitim Uzmanı 6 5 5
GİH Savunma Uzmanı 1 1 1
GİH Sivil Savunma Uzmanı 1 2 2
GİH Aktüer 6 10 10
GİH Aktüer 9 10 10
GİH Araştırmacı (Ö) 1-13 67 67
GİH Muhasebeci 1 6 6
GİH Mütercim 5 2 2
GİH Mütercim 6 8 8
GİH Fotoğrafçı 3 1 1
GİH Programcı 3 2 2
GİH Programcı 4 3 3
GİH Programcı 5 3 3
GİH Programcı 6 4 4
GİH Çözümleyici 1 2 2
GİH Çözümleyici 2 1 1
GİH Çözümleyici 5 6 6
GİH Şef 3 67 67
GİH Şef 4 5 5
GİH Şef 5 4 4
GİH Şef (Ö) 3-12 27 27
GİH Ayniyat Saymanı 1 1 1
GİH Memur 5 4 4
GİH Memur 7 5 5
GİH Memur 8 2 2
GİH Memur 9 1 1
GİH Dava Takip Memuru 7 5 5
GİH Veznedar 4 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 12 12
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 8 8
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 50 50
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 18 18
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 45 45
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 19 19
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 7 7
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 9 9
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 2 2
GİH Şoför 5 1 1
SH Sosyal Çalışmacı 1 2 2
SH Daire Tabibi 1 1 1
SH Psikolog 1 2 2
SH Psikolog 3 1 1
SH Psikolog 6 1 1
SH Diyetisyen 4 1 1
SH Çocuk Gelişimcisi 1 1 1
SH Hemşire 1 1 1
TH Mühendis (Ö) 1-8 3 3
TH Mühendis 1 3 3
TH Mühendis 4 1 1
TH Mühendis 5 1 1
TH Matematikçi 1 1 1
TH İstatistikçi 1 3 3
TH İstatistikçi 4 2 2
TH İstatistikçi 5 3 3
TH İstatistikçi 6 20 20
TH Tekniker (Ö) 1-9 2 2
TH Tekniker 3 2 2
TH Tekniker 4 1 1
TH Teknisyen 3 6 6
TH Teknisyen (Ö) 3-12 5 5
AH Avukat 1 10 10
AH Avukat 4 7 7
AH Avukat 6 7 7
YH Hizmetli 5 10 10
YH Hizmetli 6 1 1
YH Aşçı 5 4 4
YH Aşçı 8 1 1
YH Kaloriferci 5 2 2
YH Bekçi 5 4 4
  TOPLAM   1088 1088

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH İl Müdürü 1 81 81
GİH İl Müdür Yardımcısı 1 108 108
GİH İl Müdür Yardımcısı 2 2 2
GİH İl İstihdam Uzmanı 5 200 200
GİH İl İstihdam Uzman Yardımcısı 6 200 200
GİH Şube Müdürü 1 412 412
GİH Uzman (Ö) 1-12 35 35
GİH Eğitim Uzmanı 1 70 70
GİH Eğitim Uzmanı 2 30 30
GİH Eğitim Uzmanı 3 30 30
GİH Eğitim Uzmanı 4 40 40
GİH Eğitim Uzmanı 5 10 10
GİH Eğitim Uzmanı 6 20 20
GİH Araştırmacı (Ö) 1-13 69 69
GİH Muhasebeci 1 33 33
GİH Muhasebeci 2 5 5
GİH Muhasebeci 3 11 11
GİH Muhasebeci 4 5 5
GİH Muhasebeci 5 17 17
GİH Muhasebeci 7 3 3
GİH Muhasebeci 8 7 7
GİH Mütercim 3 1 1
GİH Mütercim 5 1 1
GİH Şef 3 420 420
GİH Şef 4 45 45
GİH Şef 5 45 45
GİH Şef 6 10 10
GİH Şef (Ö) 3-12 118 118
GİH Memur 5 180 180
GİH Memur 6 75 75
GİH Memur 7 100 100
GİH Memur 8 90 90
GİH Memur 9 230 230
GİH Memur 10 340 340
GİH Memur 11 5 5
GİH Memur 12 5 5
GİH Dava Takip Memuru 7 15 15
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 4 4
GİH Koruma ve Güvenlik Görevlisi 8 1 1
GİH Santral Memuru 5 2 2
GİH Santral Memuru 10 1 1
GİH Daktilograf 5 3 3
GİH Veznedar 4 16 16
GİH Veznedar 5 2 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 33 33
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 15 15
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 25 25
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 13 13
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 4 4
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 1 1
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 560 560
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 200 200
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 300 300
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 250 250
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 200 200
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 100 100
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 50 50
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 11 1 1
GİH Şoför 5 28 28
GİH Şoför 6 9 9
GİH Şoför 7 3 3
GİH Şoför 8 1 1
GİH Şoför 10 3 3
SH Daire Tabibi 5 1 1
SH Psikolog 6 1 1
SH Psikolog 8 6 6
SH Hemşire 2 1 1
TH Mühendis 1 5 5
TH İstatistikçi 1 2 2
TH İstatistikçi 3 1 1
TH İstatistikçi 4 2 2
TH İstatistikçi 5 14 14
TH İstatistikçi 6 24 24
TH İstatistikçi 7 6 6
TH Teknisyen 3 28 28
TH Teknisyen 4 3 3
TH Teknisyen 5 5 5
TH Teknisyen 10 1 1
AH Avukat 1 4 4
AH Avukat 2 1 1
AH Avukat 4 2 2
AH Avukat 5 2 2
AH Avukat 6 16 16
AH Avukat 7 5 5
YH Hizmetli 5 58 58
YH Hizmetli 6 8 8
YH Hizmetli 7 6 6
YH Hizmetli 8 5 5
YH Hizmetli 9 3 3
YH Hizmetli 10 1 1
YH Hizmetli 11 2 2
YH Hizmetli 12 1 1
YH Aşçı 5 8 8
YH Aşçı 6 1 1
YH Kaloriferci 5 8 8
YH Bekçi 5 26 26
YH Bekçi 6 1 1
YH Bekçi 7 2 2
YH Bekçi 12 1 1
YH Dağıtıcı 5 15 15
YH Dağıtıcı 7 2 2
  TOPLAM   5181 5181

(5) SAYILI LİSTE

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADRONUN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Sosyal Sigortalar Genel Müdürü 1 1 1
  TOPLAM   1 1

(6) SAYILI LİSTE

KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH Sigorta Primleri Genel Müdürü 1 1 1
GİH Daire Başkanı 1 9 9
GİH Şube Müdürü 1 50 50
  TOPLAM   61 61

(7) SAYILI LİSTE

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Bakanlık Müşaviri 1 23 23
  TOPLAM   23 23

(8) SAYILI LİSTE

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Müşavir 1 6 6
  TOPLAM   6 6

KURUMU : TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Araştırmacı 1 96 96
  TOPLAM   96 96
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti
00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı
23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor23:34 - İkinci el araba piyasasında durgunluk var
23:29 - İstanbul'da binlerce çalışan anne bu kararı bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam