1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

03 Kasım 2011 05:48
+Aa- Yazdır
<<B>B>

3 Kasım 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28104

YÖNETMELİK

Maliye Bakanğı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığının yer değiştirmeye tabi personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini ve özelliklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerinin gruplandırılarak tespit edilen değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak yüksek kalitede mükellef odaklı hizmet sunmak ve hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel ile gelir idaresi grup müdürlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

ç) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

e) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'sinde yer alan bölgeleri,

f) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,

g) Yer değiştirme suretiyle atama: Yönetmeliğe tabi personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmalarını,

ğ) Yer değiştirme suretiyle atama dönemi: Her yılın Haziran ve Temmuz aylarını,

h) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel

MADDE 5 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda belirtilmiştir:

a) Vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı,

b) Avukat.

Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 ? (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda esas alınacak hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri; vergi dairesi müdürü, müdür, vergi dairesi müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı unvanları için Ek-1'de, avukat unvanı için Ek-2'de gösterilmiştir.

Temel esaslar

MADDE 7 ? (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması esastır.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması zorunludur.

c) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde yer alan hizmet alanlarında asgari iki yıl, diğer hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında ise asgari üç yıl çalışılması halinde, aynı hizmet bölgesi içindeki diğer hizmet alanlarına atanma talep edilebilir. Bu kapsamda yapılan taleplerin yerine getirilmesi zorunlu değildir.

ç) Bir il sınırı içinde farklı hizmet bölgelerine dâhil hizmet alanlarının bulunması ve bu hizmet alanlarının herhangi birinde o hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinin tamamlanmış olması halinde, aynı ilin diğer hizmet bölgesinde yer alan hizmet alanına atama yapılamaz.

d) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın Haziran ve Temmuz aylarında yapılır.

e) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler sadece bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Birinci hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler ise sadece ikinci bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır.

f) 5 inci hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde, bu bölgeye atanmak veya bu bölgede kalmak için talepte bulunanların istekleri yerine getirilebilir. Ancak çalışma süresi, bu hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinin iki katını geçemez.

g) Çalışma süresinin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ay kesirleri dikkate alınmaz.

ğ) Unvan değişikliği halinde, yer değiştirmeye tabi olan unvanların herhangi birinde çalışılan süreler, bu Yönetmeliğin Ek-1'i esas alınmak suretiyle zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınır.

Özür halleri

MADDE 8 ? (1) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda sağlık durumu ve eş durumu, özür halleri olarak dikkate alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen özür hallerinin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Özür hallerinin belgelendirilmesi kaydıyla, zorunlu çalışma süresini tamamlamış personel, taleplerine uygun olarak özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle özürlerine cevap verebilecek, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

b) Başkanlık, özür hallerinin ortadan kalkması durumunda yer değiştirmeye tabi personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

(3) Sağlık durumu özrüne dayanılarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için; memurun kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(4) Eş durumu özrüne dayanılarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için; personelin eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur veya statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalıştığının ve/veya tayininin yapıldığının görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

(5) Bu madde kapsamında, başka hizmet bölgesi veya hizmet alanına atanan veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri Başkanlığa göndermek zorundadırlar.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 9 ? (1) Haklarında yürütülen adli, idari veya inzibati bir soruşturma sonucunda yerlerinde kalmalarında sakınca görülen yer değiştirmeye tabi personelin durumu, Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilerek görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın değiştirilebilir.

(2) Bu durumda olan personelin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki sürelerinin tamamlanmaması halinde eksik kalan süreler daha sonra başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Emeklilik talebiyle yerinde bırakılma

MADDE 10 ? (1) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar.

(2) Birinci fıkra uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez anılan fıkra hükmünden yararlanamazlar.

Unvan değişikliğinde atama usulü

MADDE 11 ? (1) Gelir idaresi grup müdürü unvanına atanacaklar ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara atanacakların ilk görev yerleri 5 inci veya 4 üncü hizmet bölgeleridir. Bu şekilde ataması yapılanların anılan bölgelerdeki hizmet süresi iki yılı doldurmadığı sürece diğer bölgelere atamaları yapılmaz. Ancak, yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu bölgelerdeki hizmetlerini tamamlayanlar ile yer değiştirmeye tabi unvanlar dışındaki görevlerde bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanların anılan bölgelere atanmaları zorunlu değildir.

(2) 5 inci veya 4 üncü bölgelerde birinci fıkrada sayılan unvanlara ihtiyaç bulunmaması halinde, sırasıyla 3 üncü veya daha üst bölgelere atama yapılabilir.

(3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara yapılan ilk atamalarda, 8 inci maddede yer alan hükümler iki yıl süre ile uygulanmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanırlar.

m bölge hizmetlerinin tamamlanması

MADDE 12 ? (1) Bu Yönetmelikte belirlenen tüm bölge hizmetlerinin tamamlanmasında sadece yer değiştirmeye tabi unvanlarda geçen hizmet süresi esas alınır.

(2) Bu Yönetmelikte belirlenen tüm bölge hizmetlerini tamamlayan personel, görev yapmak istediği hizmet alanlarını Başkanlığa bildirir. Başkanlık, kadro ve ihtiyaç durumunu dikkate almak suretiyle ilgililerin taleplerini yerine getirebilir.

(3) Tüm bölge hizmetlerini tamamlayan personelin ikinci fıkra kapsamındaki taleplerini Başkanlığa bildirmemesi, bu personel hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin atanacakları hizmet bölgesi

MADDE 13 ? (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça re'sen belirlenir.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1'ine tabi personel, kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu il'e bağlı ilçelere atanamaz. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; bu Yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen il merkezlerinden nüfusu 250.000'i, ilçe merkezlerinden nüfusu 150.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda bu hüküm uygulanmaz.

lge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 15 ? (1) Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı personelin asıl hizmet alanının bölge hizmetinden sayılır:

a) Yıllık, mazeret, sağlık izinlerinin tamamı,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim gibi süreler ile Bakanlık veya Başkanlıktaki geçici görev veya vekâlet sürelerinin yılda toplam 90 günü geçmeyen kısmı (90 günü aşan süreler, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.),

c) Hizmet bölgesi içinde yapılan kurs, konferans, seminer, mesleki eğitim vb. ile geçici görev ve vekâlet süreleri (Vekâlet edilen görevin bu Yönetmeliğe tabi olmaması halinde asli görev esas alınır),

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi hükümlerine göre görevlerine iadelerinin gerçekleşmesi halinde, görevden uzakta geçen süreleri.

(2) Hizmet bölgesi dışında, hizmetin gereği olarak TODAİE'de geçirilen sürelerin tamamı, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 16 ? (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Naklen atanma nedeniyle eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatları gereğince görevlendirilmelerde geçici görevli veya aylıksız izinli olarak geçen süreler,

ç) 15 inci maddede sayılanlar dışında kalan diğer süreler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Başvuru şekilleri

MADDE 17 ? (1) Bulunduğu hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 8 inci maddede belirtilen özürleri bulunanlar tarafından, Başkanlığın duyurusu beklenilmeksizin, bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurularak, varsa ekleriyle birlikte, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa, görev yaptıkları birimler aracılığı ile gönderilir. Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi gerekir. Ancak Başkanlık, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personeli, istek formunda belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki bir hizmet bölgesi veya alanına da atayabilir. 8 inci madde hükmünden yararlanmak isteyenler, süre kaydına bağlı olmaksızın da başvurabilirler.

(2) Yer değiştirmeye tabi personelin birinci fıkrada belirtilen formu doldurarak Başkanlığa göndermemesi, bu personel hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yer değiştirme kurulu

MADDE 18 ? (1) Yer değiştirme kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı, atama işlemlerinden sorumlu Gelir İdaresi Grup Başkanının ve ilgili Müdürün katılımıyla oluşur. Başkan Yardımcısının yokluğunda, kurula Daire Başkanı başkanlık eder. Avukat atamalarında yer değiştirme kurulu, 1. Hukuk Müşavirinin de katılımıyla teşekkül eder.

(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Yer değiştirme kurulunun sekretarya görevi ilgili müdürlük tarafından yerine getirilir.

(4) 9 uncu madde uyarınca yapılacak atamalara ilişkin kurul toplantılarına disiplin işlemlerinden sorumlu Gelir İdaresi Grup Başkanı ve ilgili Müdür de iştirak eder.

Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri

MADDE 19 ? (1) Yer değiştirme kurulu, yer değiştirmeye tabi tutulması gereken veya çalışma süresini doldurduğu halde yerinde kalma talebinde bulunan personelin durumlarını;

a) Hizmetin gereğini,

b) Kadro ve ihtiyaç durumunu,

c) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,

ç) İstek formları ile eklerini, özür hallerini ve varsa diğer belgelerini,

bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Yer değiştirme suretiyle atama onayının tebliği

MADDE 20 ? (1) Yer değişikliklerine ilişkin atama onayları görev yapılan hizmet alanına intikalini takip eden günden itibaren on beş iş günü içinde ilgililere tebliğ edilir.

(2) Atama onaylarının birinci fıkrada belirtilen süre içinde ilgilisine tebliğ edilememesi halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle durum ilgili valilik veya vergi dairesi başkanlığınca Başkanlığa bildirilir. Gerekçelerin yeterli görülmemesi halinde, Başkanlık tarafından tanzim edilecek bir yazı ile tebligat işlemlerinin tamamlanması ilgili birimden istenir. Tebligatın tamamlanmasına ilişkin yazının görev yapılmakta olan hizmet alanına intikalini takip eden on iş günü içinde atama onayının yine tebliğ edilmemesi halinde, tebligat işlemlerinde ihmal ve gecikme gösteren amirler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Gelir idaresi grup müdürlerinin ataması

MADDE 21 ? (1) Görev yaptıkları vergi dairesi başkanlığında yedi yıllık süreyi dolduran gelir idaresi grup müdürleri başka vergi dairesi başkanlıklarına atanırlar. Bunlar, vergi dairesi başkanının isteği ve hizmetin gereği doğrultusunda en çok bir yıl süreyle yerlerinde bırakılabilirler. Ancak, hizmetin gereği, kadro ve ihtiyaç durumu gibi nedenlerle yedi yıllık süreye bağlı kalınmaksızın yer değişikliği yapılması mümkündür.

(2) 14 üncü madde hükmü gelir idaresi grup müdürleri hakkında da uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

netmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 22 ? (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 ? (1) 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan hizmet alanları esas alınarak intibak ettirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan intibak sonucu bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreler, ilgili personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.

İntibak talep edilmemesi durumu

GEÇİCİ MADDE 2 ? (1) Yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta olan ve Geçici 1 inci madde uyarınca intibak işleminin yapılmasını istemeyen personelin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı eski hizmet bölgelerinden sayılır. Ancak bu şekilde başvuranların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmeliğin 1 ve 2 sayılı cetvellerine göre 6 ncı hizmet bölgesinde geçen zorunlu çalışma süreleri bu Yönetmeliğin Ek-1'ine göre 5 inci bölgede geçmiş sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki yönetmelikler uyarınca yapılan intibak işlemleri dikkate alınmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamının eski hizmet bölgelerinden sayılmasını isteyenlerin, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde görev yaptıkları birimler aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.

Hizmet bölgesinin değişmesi

GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) Yapılan intibaklar sonucunda, halen görev yapılan hizmet alanının bulunduğu hizmet bölgesi değişen personelin, bu hizmet alanındaki toplam çalışma süresi, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini aşamaz.

(2) Halen görev yapılan hizmet alanının bulunduğu hizmet bölgesi değişen veya Geçici 1 inci ve Geçici 2 nci maddeler uyarınca yapılan intibaklar neticesinde, görev yapılmakta olan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi dolan personelin, bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunda belirtmeleri halinde 2012 yılı yer değiştirme döneminde atamaları yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 24 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EK-1 1 SAYILI CETVEL EK-2 2 SAYILI CETVEL EK-3 YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEK FORMU
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:15 - İDDK, mühendis olan daire başkanının eski görevine iadesini hukuka uygun buldu!00:01 - 13 Haziran 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - İTÜ'den evsel ve endüstriyel atıkları yüzde 99 arıtan teknoloji23:53 - Besici kadın devletten aldığı destekle sürü sahibi oldu23:31 - Dışişleri Bakanlığı, Afrin'deki saldırıyı şiddetle lanetledi23:20 - Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
23:06 - Araç yangınında 'Bombayı ben patlattım' notları dikkat çekti23:04 - Kırıkkale'de sel felaketi: Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü22:38 - Mardin'de görev yapan aşı ikna timleri İtalyan televizyonunda22:08 - 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Brüksel'e gidiyor22:04 - 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 Ermeni iade edildi
21:27 - Köprüköy Belediye Başkanının büyük sınavı!21:20 - Şehirlerarası yolculuklar için yeni tedbir getirildi21:17 - Uzman isim uyardı: Aşı randevusuna mutlaka gidin21:16 - Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi21:10 - Bu sakız altınla yarışıyordu, fiyatı ile altını geçti
20:57 - Nusret'in hareketi de kripto para oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam