Sağlık Bakanlığı taşrayı yeniden yapılandırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2012 18:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Müsteşarlık

SAYI : B.10.0.MUS.00.00.00.0/22 Tarih:2/2/2012

KONU: Taşra teşkilatının yeniden

yapılandırılması, personel, taşınır

ve taşınmazların tahsisi ve devri

????????. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık Teşkilatı Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır.

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen yapılandırma ve değişim, bir değişim yönetimi programı çerçevesinde yürütülmektedir. Değişim yönetimi, değişikliğin tanımlandığı, yönlendirildiği ve uygulamaya geçirildiği bir sistemdir. Planlı ve sistematik bir değişim yönetimi, değişimin başarısını ortaya koymaktadır. Bakanlığımızın değişimini ve yeni yapıya dönüşümünü teminen ?Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Programı? hazırlanmış ve bu program 28.12.2011 tarihinde Bakanlık Makamınca kabul edilmiştir.

Söz konusu Programda değişimi yönetmek üzere, Değişim Yönetimi Kurulu ve Değişim Yönetimi Genel Koordinatöründen oluşan ?Sağlık Bakanlığı Değişim Yönetimi Organizasyonu? teşkil edilmiş ve kurumsal çalışmalarının Değişim Yönetimi Genel Koordinatörünün koordinasyonunda ?çalışma grupları? tarafından yapılması öngörülmüştür.

Kanun Hükmünde Kararnamede taşra teşkilatı da, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Bakanlığın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri ise, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak belirlenmiş ve bunlara bağlı hizmet birimleri öngörülmüştür.

Ayrıca Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesinde, personel, taşınır ve taşınmaz mal, taşıt ve sair araç ve gereçlerin devri, nakli, tahsisi ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek üzere, Bakanlık merkezinde müsteşar yardımcısı başkanlığında en az beş kişiden oluşan devir komisyonunun oluşturulacağı yönünde düzenleme yapılmış ve bu kapsamda Bakanlık merkezinde Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan BUZGAN başkanlığında ?Devir Komisyonu? teşkil edilmiştir. İl teşkilatında da personel, taşınır ve taşınmazlarının devir ve tahsis işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak üzere komisyonlar ve çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir.

Yeniden yapılandırmaya yönelik olarak taşrada bazı taşınır ve taşınmazların devri ve tahsisi mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükmü ile yapılmış olup, Geçici 8 inci maddede, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar ile bu Başkanlığın kullanımındaki taşınmazların Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devir ve tahsisinin yapılmış sayıldığı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede, Bakanlığın kullanımındaki taşınırlardan ihtiyaç fazlası hâline gelenlerin Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonlar ve belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyaçlarına göre bağlı kuruluşlara bedelsiz olarak devredileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

1- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar ile bu Başkanlığın kullanımındaki taşınmazların Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devir ve tahsisi Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış sayıldığından, ildeki Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüklerine ait taşınır ve taşınmazların ve bünyelerinde kurulan döner sermayeli işletmelerinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğüne devir ve tahsisinin ifasını,

2- Bakanlığın taşra hizmet birimlerinden;

A) 1- Hastaneler (diş hastaneleri dahil)

2- Ağız ve diş sağlığı merkezleri,

3- Diş tedavi ve protez merkezleri,

4- Semt poliklinikleri,

5- Amatem, Endotem, Otizm Mükemmeliyet Merkezi gibi özel tanı ve ileri tedavi merkezlerinin Kamu Hastane Birliklerine;

B) 1- Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlükleri,

2- Halk Sağlığı Laboratuvarları,

3- E-II ve E-III grubu İlçe Devlet Hastaneleri

4- Toplum Sağlığı Merkezleri,

5- AÇSAP Merkezleri (gençlik danışma, evlilik danışma merkezleri gibi üniteleriyle birlikte),

6- Verem Savaş Dispanserleri,

7- Sıtma Savaş Dispanserleri,

8- Ruh Sağlığı Dispanserleri,

9- Deri ve Zührevi Hastalıklar Dispanserleri,

10- Trahom Savaş Merkezleri/Dispanserleri,

11- Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Eğitim ve Araştırma Merkezleri,

12- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri,

13- Kanser Kayıt Merkezleri,

14- Sağlık Evleri,

15- Sağlık Merkezleri,

16- Hemoglobinopati Tanı Merkezleri

17- Aile Sağlığı Merkezleri,

18- Aile Hekimliği Birimlerinin Halk Sağlığı Müdürlüklerine;

C) 1- Şube müdürlükleri (Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredilecekler hariç),

2- Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği,

3- Uluslararası Tıp ve Kongre Merkezleri,

4- Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimleri,

5- 112 İstasyonlarının İl Sağlık Müdürlüklerine;

Kullandıkları taşınmazlar, taşınır ve personeli ile birlikte tahsisini ve devrini,

3- Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri, Çocuk İzlem Merkezleri ve Hasta Hakları Birimleri gibi, bir kurumun (örneğin Devlet Hastanesinin) hizmet birimi içerisinde faaliyet gösteren birimlere, hizmet verdikleri alanların tahsisinin yapılmasını,

4- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık taşra teşkilatı araştırmacı kadrosuna atanmış sayılan personelin talepleri, ihtiyaç ve benzeri hizmet gerekleri ile önceki kadrosunun olduğu yer gözönünde bulundurularak İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıklarında istihdamını,

5- İl Sağlık Müdürlüklerinin taşınır ve taşınmazlarının, 5 inci maddeye göre İllerde kurulacak komisyonlar marifetiyle İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve gereğinde Kamu Hastane Birliklerine devrini, ayrıca personelin 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de belirlenen görevler göz önüne alınarak sözkonusu kurumlar arasında tahsisinin ve devrinin yapılmasını,

6- İllerde teşkil olunacak komisyonlardan;

a) Personel Devir Komisyonunun personelden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, personel şube müdürü ve il merkezindeki Toplum Sağlığı Merkezi (büyükşehirlerde nüfusu en fazla olan ilçenin) sorumlu tabibi ile İl Sağlık Müdürü tarafından uygun görülecek personelden oluşmasını;

b) Taşınır ve Taşınmaz Devir ve Tahsis Komisyonunun idari ve mali işlerden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, birinci basamak sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, idari ve mali işler şube müdürü ve il merkezindeki Toplum Sağlığı Merkezi (büyükşehirlerde nüfusu en fazla olan ilçenin) sorumlu tabibi ile İl Sağlık Müdürü tarafından uygun görülecek personelden oluşmasını;

c) Bu komisyonların İl Sağlık Müdürü koordinasyonunda çalışmasını,

ç) Devir işlemlerinin Halk Sağlığı Müdürü görevlendirildikten sonra yapılmasını,

7- Personel Devir Komisyonunun çalışması neticesinde, Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredilecek personelin listesinin (personelin ismi, unvanı, sicili ve benzeri bilgileri ile) CD ortamında Bakanlığa bildirilmesini,

8- Taşınır ve taşınmaz tahsisi ile personel devir işlemlerinin 24/02/2012 gününe kadar gerçekleştirilmesini,

9- Devir işlemleri sonucunda kadrosunun bulunduğu kurumun dışında başka bir kuruma ait birimde (aynı bağlı kuruluş taşra teşkilatı veya Bakanlık bünyesinde kalan birimler arasındaki geçici görevlendirmeler hariç) geçici görevli çalışan personelin 15/05/2012 tarihinde kadar geçici görevlendirmelerinin devamının sağlanmasını, bu süre içerisinde hizmet gerekleri (kadro fazlalığı, ihtiyaç gibi kıstaslar) çerçevesinde yapılan değerlendirmeye bağlı olarak İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürünün birlikte uygun görüşünü içeren nakil tekliflerinin liste halinde (personelin ismi, unvanı, sicili ve benzeri bilgileri ile) CD ortamında Bakanlığa bildirilmesini,

10- 15/05/2012 tarihinden itibaren personelin Bakanlık ve bağlı kuruluşlar arasındaki nakil işlemleri 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde kurumlar arası nakil usulüne tabi olacağından, bu tarihe kadar bütün personel nakil ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işlemlerini yapılmasını,

11- Devredilen personelin özlük dosyasının da yeni kurumuna gönderilmesini,

12- Değişim ve yeniden yapılandırma sürecinde, 663 sayılı KHK'nın 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde, hizmetlerde herhangi bir aksamaya mahal vermeden bağlı kuruluşlar arasında personel görevlendirilmelerinin yapılmasını, yeni kurulan teşkilatlarda işlemleri yürütecek yeterli nitelikte personelin bulunmadığı durumlarda bu kurumların işlemlerinin de önceden işlemleri yürüten personel marifetiyle yapılmaya devam edilmesini,

13- Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, ildeki taşra hizmet birimlerinin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile yazışma ve diğer irtibatlarının İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden yapılmasını, bunu teminen bir sağlık müdür yardımcısının koordinatör olarak münhasıran bu işle görevlendirilmesini,

14- Kamu Hastane Birlikleri faaliyete başlayana kadar, il düzeyinde yürütülen stok koordinasyon işlemlerinin ve hastane ihtiyaçlarını karşılamak üzere il düzeyinde yapılan toplu alımlar sonucunda İl Sağlık Müdürlüklerince imzalanan sözleşme veya çerçeve anlaşmaların İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülmesini,

15- İl Sağlık Müdürlüğünce laboratuar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan alımlara (toplu alımlar hariç) ait sözleşmelerin Halk Sağlığı Müdürlüğüne devrini,

16- İhale süreci ve sözleşmesi devam eden mal alımlarının İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesini, görev alanına ve ihtiyacına göre Halk Sağlığı Müdürlüğüne devri gerekenlerin bedeli mukabilinde verilmesini, hali hazırda ihalesi yapılmış ve kullanımda bulunan dayanıklı taşınırlar ile tüketime yönelik malzeme stoklarının bedelsiz olarak MKYS üzerinden (Devir - 663 KHK- Diğer Kuruluşlara Devir işlem türü ile) devrini,

17- İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan ve sözleşmesi devam eden hizmet alımlarının sözleşme hükümlerinin süre sonuna kadar İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesini, bu hizmet alımları kapsamında çalıştırılanların ihtiyaçlar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında dağılımı yapılarak çalıştırılmaya devam edilmesini, hizmet bedelinden payına düşen kısmının Halk Sağlığı Müdürlüğünce, İl Sağlık Müdürlüğüne ödenmesini, mevcut sözleşmelerin bitiminden sonra her kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kendi ihalelerini yapmasını,

18- Genel bütçe ve döner sermaye ödeneklerinin; İl Sağlık Müdürlüklerine Bakanlıkça, Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, Kamu Hastane Birliklerine ise (Birlikler faaliyete geçene kadar hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine) Türkiye Kamu Hastane Kurumunca gönderileceğini,

19- 31/12/2011 tarihi itibariyle İl Özel İdarelerine aktarılan ödeneklerden;

a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilen makine teçhizat ödeneklerinin (ihale ilanı yayımlanmış ödenekler hariç) acil sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce,

b) İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığınca gönderilen onarım ödeneklerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünce,

c) Hastane ve ADSM ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan makine teçhizat ve onarım ödeneklerinin ilgili hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerince,

ç) Diğer ödeneklerin ise ödeneğin gönderiliş amacına uygun olarak kullanılmasını,

20- Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) adlı internet sayfamızda oluşturulan ve İl Sağlık Müdürlerine kullanıcı adı ve şifreleri bildirilen forum ortamında, uygulama birliğinin sağlanabilmesi bakımından devirle ilgili hususların müzakere edilmesini, Bakanlık merkezinde teşkil olunan cevaplandırma grubu tarafından cevaplandırılmak üzere tereddüde düşülen hususlara ve problemlere ilişkin sorularının ve değişime yönelik önerilerinin forum üzerinden Bakanlığa bildirilmesini,

Rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliğine - Müsteşar Yardımcılarına

- Merkez Teşkilatı Birimlerine

- Bağlı kuruluşlar ve Hizmet

Birimleri Kurucu Başkan ve

Genel Müdürlerine

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber