Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Genelgesi neler getiriyor ?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2012 14:42, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TÜRK SAĞLIK SEN'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı tarafından 02 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan "Taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması, personel, taşınır ve taşınmazların tahsisi ve devri" konulu Genelge ile taşra teşkilatı hakkında detaylı düzenlemelere yer verildi. Genelgeye göre personelin nakillerini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilecek. Gerek Bakanlık nezdindeki gerekse il teşkilatlarında teşkil edecek komisyonlarda, yer alması önem arz etmesine rağmen sendikalara yer verilmedi

Nakilleri Komisyonlar Yapacak

Söz konusu genelgeye göre; 663 Sayılı KHK ile birlikte bazı taşınır ve taşınmazlar ile personellerin devrine ilişkin izlenecek süreç anlatılmış, Bakanlık Merkezinde "Devir Komisyonu" nun oluşturulduğu, taşra teşkilatında da bu sürece ilişkin takip edilmesi gereken aşamalardan bahsedilmiştir.

Personel Devir İşlemleri 24 Şubat'a Kadar Bitecek

İl Sağlık Müdürlüklerinin taşınır ve taşınmazlarının devrinin ise, İllerde kurulacak komisyonlar marifetiyle gerçekleşeceği belirtilmiş; bu taşınır ve taşınmazların İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve gereğinde Kamu Hastane Birliklerine devrinin yapılacağı Genelge'de ifade edilmiştir. Bu devir işlemlerinin başlangıcının ise Halk Sağlığı Müdürü'nün görevlendirildikten sonra başlayacağı hüküm altına alınmıştır. Taşınır taşınmaz tahsisleri ve personel devir işlemlerinin 24 Şubat 2012 tarihine kadar bitirileceği öngörülmüştür.

Geçici Görevlendirmeler 15 Mayıs'ta Bitiyor

Genelgede yer verilen önemli hususlardan birisi de halihazırda kadrosunun bağlı olduğu kurum dışında başka bir kurumda geçici görevli olan çalışanların durumuna ilişkin açıklamalardır. Genelge hükmüne göre bu personellerin geçici görev süresinin 15.05.2012 tarihine kadar devam edeceği belirtilmiştir. Bu süreye kadar da personellerin nakil tekliflerine ilişkin liste İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Müdürünün birlikte uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa iletilecektir.

Nakillerde Muvafakat Gerekecek

15.05.2012 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlar arasında yapılacak nakil işlemleri kurumlar arası nakil olarak değerlendirilecektir. Böylece Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşların teknik olarak farklı kurumlar olarak değerlendirilecek ve nakil taleplerinin de buna göre (657 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre) yapılacaktır. Muvafakat gerekecektir.

663 sayılı KHK'nın 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında hizmetin aksamaması için teşkilat yapısı oluşuncaya kadar bağlı kuruluşlar arasında personel görevlendirilecekleri, yeni kurulan teşkilatlarda yeterli personelin bulunmaması halinde, önceden işlemleri yürüten personel marifetiyle yapılmaya devam edileceği öngörülmüştü. Genelge ile bu hükümlere riayet edileceği tekrar ifade edilmiştir.

Ödenekler Kurumlardan

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatına (İl Sağlık Müdürlüklerine) yapacağı Genel bütçe ve döner sermaye ödenekleri Bakanlık tarafından; bağlı kuruluşların taşra teşkilatına yapacağı ödenekler ise ilgili bağlı kuruluş tarafından yapılacaktır. (Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, Kamu Hastane Birliklerine ise -Birlikler faaliyete geçene kadar hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine- Türkiye Kamu Hastane Kurumunca)

Genelgede, hastane ihtiyaçları için yapılan toplu alımlar, ihale ve mal alımlarının süresine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Süreci devam eden ihale, mal alım ve hastane ihtiyaçlarının temini işlemlerine devam olunacağı, İl Sağlık Müdürlüğünce laboratuar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan alımlara (toplu alımlar hariç) ait sözleşmelerin Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredileceği ifade edilmiştir.

663 Sayılı KHK ile birlikte Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı personelinin iptal ihdasları yapılmış, taşınır ve taşınmazların ilgili bağlı kuruluşlara devredileceği öngörülmüştü.

Taşra Teşkilatının Birimleri Belli Oldu

Genelgede Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatını birimleri belirtilmiştir. Aşağıda taşra teşkilatının yapısı gösterilmiştir.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü olarak görev yapan personellerin araştırmacı kadrosuna atanmaları öngörülmüştü. Genelgede, taşra teşkilatında görev yapan ve araştırmacı kadrosuna atanan şube müdürlerinin talepleri, ihtiyaç ve benzeri hizmet gerekleri ile önceki kadrosunun olduğu yer göz önünde bulundurularak İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıklarında istihdam edileceği belirtilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz