'Öğretmene ek ödeme' ilk konuşulacak konu oldu

Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Eğitim hizmetleri kolunda, Eğitim Bir Sen'in taleplerinin değerlendirilmesi 8 Mayıs 2012 tarihinde, Maliye Bakanlığında ele alındı. Yapılan komisyon toplantısı sonucunda hazırlanan tutanakta, ilk madde olarak öğretmenlere ek ödeme konusu yer aldı. Komisyon tutanağı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2012 14:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLU

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN)

2012-2013 YILLARINA İLİŞKİN

TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİNE DAİR

KOMİSYON RAPORU

ANKARA 3/5/2012

I- GİRİŞ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde 30 Nisan 2012 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısında, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı tarafından belirlenen toplu sözleşme gündeminin ?Her Bir Hizmet Koluna Yönelik Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Müzakerelerin Yürütülmesi? bölümüne ilişkin olarak Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde iki komisyon kurulması ve bu komisyonların hazırlayacağı Raporların 8-9 Mayıs 2012 tarihlerinde yapılacak toplantılarda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

II- ÇALIŞMA KONULARI

4688 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına verilmiş olan Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna ilişkin Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) toplu sözleşme teklifi, Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tarafların katılımıyla oluşturulan Komisyonumuz tarafından anılan Kanunun 28 inci ve 31 inci maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.

1- Hizmet Kolu Kapsamında Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar

Sıra No Teklif Konusu İçeriği
1 Ek ödeme artışı (2. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklif dikkate alınmayacaktır). Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfındaki personelin ek ödeme oranlarının 50 puan (314 TL) artırılması.
2 Eğitim öğretim tazminatı artışı (1. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklifin 50 puanlık artışa tekabül eden kısmı dikkate alınmayacak, 17 puanlık artış oranı teklifi dikkate alınacaktır). Eğitim öğretim tazminatı oranlarının 67 puan (419 TL) artırılması; 1. Sıradaki teklifin kabulü halinde 67 puanlık artış teklifinin 50 puanının dikkate alınmayarak eğitim-öğretim tazminatının 17 puan artırılması
3 Ek gösterge artışı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfındaki personelin ek göstergesinin 600 puan artırılması 3.600'e çıkarılması.
4 Öğretim elemanlarının ek ödeme oranlarının 50 puan artırılması (5. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklif dikkate alınmayacaktır). Öğretim elemanlarının ek ödeme oranlarının 50 puan (314 TL) artırılması.
5 Öğretim elemanlarının üniversite ödeneğinin artırılması (4. sıradaki teklifin kabul edilmesi halinde bu teklifin 50 puanlık artışa tekabül eden kısmı dikkate alınmayacak, 17 puanlık artış oranı teklifi dikkate alınacaktır). Öğretim elemanlarının üniversite ödeneğinin 67 puan (419 TL) artırılması; 4. Sıradaki teklifin kabulü halinde 67 puanlık artış teklifinin 50 puanının dikkate alınmayarak üniversite ödeneğinin 17 puan artırılması
6 Öğretim yılına hazırlık ödeneği artışı Ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165'i oranında (1.037 TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi.
7 Ders görevlerinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime değişik nedenlerle ara verilmesi nedeniyle fiilen yerine getirilmeyen ek derslere ilişkin ek ders ücreti ödenmesi. Eğitim ve öğretime değişik nedenlerle ara verilen dönem ve günler için fiilen yerine getirilmeyen ek ders görevlerinin yapılmış sayılması ve ek ders ücreti ödenmesi.
8 Yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmesi. Yüksek lisans ve doktoralı öğretmenlere diğer öğretmenlere göre %25 ve %40 artırımlı ek ders ücreti ödenmesi.
9 Her altı saate karşılık bir saat ek ders ücreti ödenmesi. Öğretmenlerin girdiği her altı saat için ilave bir saat ek ders ücreti ödenmesi.
10 İkili öğretim yapılan okul yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi. İkili öğretim yapılan okulun müdür, müdür başyardımcısı ve yardımcılarına haftada ilave 10 saat ek ders ücreti ödenmesi.
11 Sınav ve komisyon üyeliklerindeki sınırlamaların kaldırılması ve ödenen ek ders ücretinin artırılması. Bir öğretim yılında bir kişiye 12 sınav ve 15 komisyon üyeliği verilebilmekte ve bu görev karşılığında 5 saat ek ders ücreti ödenebilmektedir.
12 Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda müdür başyardımcılarına ödenen ek ders ücreti kadar müdür yardımcılarına da ödenmesi. Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumların müdür yardımcılarının ek ders ücretlerinin haftada ilave 10 saat artırılması.
13 Rehber öğretmenlere öğretim yılı boyunca ek ders ücreti ödenmesi. Rehber öğretmenlere ders yılı süresince hafta 18 saat üzerinden ödenen ek ders ücretinin öğretim yılı boyunca ödenmesi.
14 Ders dışı eğitim çalışmalarındaki %5'lik sınırın kaldırılması. İzcilik, spor ve halk oyunları gibi ders dışı eğitim çalışmalarında görev alabilecekler için bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saat sayısının ilgili eğitim kurumunun bir ders yılındaki toplam saat sayısının %5'ine ilişkin sınırlamanın kaldırılması.
15 Alan dışı derslere giren öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesi. Alan (branş) dışında girilen dersler için aylık karşılığı ders görevi ile ilişkilendirilmeksizin ek ders ücreti ödenmesi
16 MEB'e bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya iş ve işlemlerini yürüten örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi MEB'e bağlı açık öğretim okullarının kayıt ve dosya iş ve işlemlerini yürüten örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilere hafta ilave 3 saat ek ders ücreti ödenmesi
17 Ek ders ücret göstergesinin artırılması Ek ders ücret gösterge rakamlarının gündüz öğretimi için 230, gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 265 olarak uygulanması.
18 Akademik juri üyelikleri için ek ders ücreti Öğretim üyelerinden, akademik jüri üyeliklerine görevlendirilenlere, her bir juri görevi için 2914 sayılı Kanun'un 11'inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 15 saat ek ders ücreti ödenmesi
19 Kariyer basamaklarına dayalı ilave eğitim öğretim tazminatı Beş yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenler başöğretmenin, üç yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenler uzman öğretmenin; yedi yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenler başöğretmenin, beş yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenler uzman öğretmenin; diğer öğretmenlerden yedi yıllık görev süresini tamamlayanlar uzman öğretmenin, dokuz yıllık görev süresini tamamlayanlar başöğretmenin yararlandığı ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılması.
20 Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin artışı 2914 sayılı Kanun'un 11'inci maddesine göre ödenmekte olan ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan göstergesi rakamının; profesör kadrosunda bulunanlar için 450, doçent kadrosunda bulunanlar için 375, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 300 ve öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 240 olarak uygulanması

2- Genel Kapsamda Görüşülebilecek Mali ve Sosyal Haklar

Sıra No Teklif Konusu İçeriği
1 Yan ödeme farklılığının giderilmesi Şef kadrolarında bulunan personele aynı puanda yan ödeme verilmesi
2 Avans verilmesi İl eğitim denetmenlerine avans verilmesi
3 Fazla çalışma ücreti İkili öğretim yapan kurumlardaki diğer personele fazla çalışma ücreti ödenmesi
4 Yurt dışında geçici görevlendirilen personelin özlük haklarının artırılması Kira bedeli ödenmesi, eş ve çocukları için harcırah ödenmesi.
5 Kurum tarafından açılan sınavlara giren personele harcırah ödenmesi Kurum tarafından açılan ve girilmesi mecburi olmayan sınavlara görev yaptığı yerleşim birimi dışında giren personele harcırah ödenmesi.
6 Bazı tazminatların artırılması Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki personelin tazminat oranlarının 17 puan (107 TL) ve eğitim uzmanı, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı ile şeflerin ise 27 puan (170 TL) artırılması.
7 Aile yardımı ödeneği Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar içinde aile yardımı ödeneğinin ödenmesi.
8 Kreş açılması veya kreş ücreti ödenmesi MEB çalışanlarının 0-4 yaş gurubu arasındaki çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılması ve buralardan ücretsiz faydalanılması veya bu kapsamdaki her bir çocuk için 2012 döneminde aylık 140 TL, 2013 döneminde ise aylık 160 TL kreş yardımı ödeneği verilmesi.
9 Yükseköğretim kurumları sekreterlerinin ek göstergelerinin artırılması ve makam tazminatı verilmesi Yükseköğretim kurumlarında görev yapan fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26'ıncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı ödenmesi ve 3600 ek gösterge rakamı verilmesi.
10 Üniversitelerdeki memurlara katkı payı ödenmesi Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen personele; 2547 sayılı Kanunun 58'inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının %100'ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmesi.
11 Mali hizmetler uzmanlarının mali hakları Üniversitelerde bulunan mali hizmetler uzmanlarının 375 sayılı KHK eki (III) sayılı Cetvel kapsamına alınması.
12 MEB'in bazı birimlerinde görev yapan personele fazla mesai ücreti Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel ile öğretmenevleri, akşam sanat okulları ve otelcilik ve turizm meslek liselerinde görev yapan kurum yöneticileri ve diğer personelin fazla çalışma sürelerine karşılık fazla çalışma ücretlerinin artırılması.
13 TH sınıfına dahil edilen personelin ÖHT oranları Yükseköğretim kurumlarında Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personele, TH sınıfında öngörülen tazminatlardan yararlandırılması.

3- Toplu Sözleşmenin Hangi Bölümünde Değerlendirileceği Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler

Sıra No Talep Konusu İçeriği Kamu İşveren Teknik Heyeti Görüşü Kamu Görevlileri Teknik Heyeti Görüşü
1 Öğretmenlere ek tazminat ödenmesi Öğretmenlere de bazı hizmet sınıflarında olduğu gibi bölgesel ek tazminat ödenmesi. Bölgesel ek tazminat ödenmesi öğretmenler dışındaki diğer kamu görevlilerini de ilgilendirdiğinden geneli kapsamında görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu talep eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamında öğretmen kadrolarında bulunanlar için münhasıran getirilen bir talep olup, köylere kadar uzanan taşra teşkilatında ya da birimlerinde öğretmen istihdam eden ve de bu birimlerinde öğretmen istihdamında sıkıntı çeken başka bir kurum ya da kuruluş bulunmadığından söz konusu talebin hizmet kolu kapsamında müzakere edilmesi gerekmektedir.
2 İl eğitim denetmenlerinin mali hakları İl Eğitim Denetmenlerine makam tazminatı verilmesi Kamu görevlilerine yönelik makam tazminatı düzenlemeleri kamu görevlilerinin genelini ilgilendirdiğinden bu hususun toplu sözleşmenin geneli kapsamında görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Genel olarak denetim yapan müfettiş ve denetçiler ile belediyelerde görev yapan müfettişler makam tazminatından yararlandıklarından il düzeyinde denetim görev yapan ve sadece MEB'i ilgilendiren il denetmenlerinin makam tazminatının hizmet kolu bazında görüşülmesi gerekir.
3 İkramiye Öğretmenler gününde MEB çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesi Bir çok kamu görevlisine ait günler ve haftalar bulunduğundan bu tür taleplerin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünde görüşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir Söz konusu talep, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personele münhasıran getirilen bir talep olup başkaca bir kurum ya da kuruluşta öğretmenler gününe özel ikramiye talebinde bulunulamayacağından bu talebin hizmet kolu kapsamında müzakere edilmesi gerekmektedir.
4 Eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerinde geçici görevle görev yapanların ek ders ücreti Görevlendirildikleri unvan ile asli görevleri için öngörülen ek ders ücretleri arasında kıyas yapılarak fazla olan ek ders ücretinin ödenmesi. Yöneticilik görevlerine görevlendirme birçok kamu idaresinde yapıldığından bu tür görevlendirmelerde ödenecek ilave ücretlerin geneli kapsamında görüşülmesi gerekir. Diğer kurum ve kuruluşlarda eğitim kurumlarında yöneticilik görevlerine münhasır bir düzenleme olmadığı gibi bu şekilde geçici görevle görev yapanların ek ders ücretine ilişkin bir talep hizmet kolu kapsamında müzakere edilmelidir.
5 Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki kadrolarda çalışanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen dışındaki kadrolarda çalışan diğer personele ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165'i oranında (1.037 TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi. Bu tür talepler kamu görevlilerinin genelini ilgilendirmekte ve aynı zamanda aynı veya benzer kadrolardaki personel arasında ücret dengesizliğine sebebiyet vermektedir. MEB dışında eğitim-öğretim faaliyetinin görevi kapsamında olduğu başkaca bir kurum ve kuruluş bulunmadığından eğitim-öğretim yılına hazırlık için MEB çalışanları dışında diğer kamu görevlilerince hazırlığı gerektirir bir durum hasıl olmamaktadır. Bu nedenledir ki söz konusu talep hizmet kolu kapsamında müzakere edilmelidir.
6 Üniversitelerde görev yapan memurlara geliştirme ödeneği ödenmesi Üniversitelerde memurlara da öğretim görevlilerine verilen oranda geliştirme ödeneği ödenmesi Bu tür talepler kamu görevlilerinin genelini ilgilendirmekte ve aynı zamanda aynı veya benzer personel arasında ücret dengesizliğine sebebiyet vermektedir. Dünya Üniversiteler Birliği'nin Lima Bildirgesinde üniversitedeki memurlar da akademik personelle akademik çevre kapsamında değerlendirildiğinden bu talebin hizmet kolunda görüşülmesi gerekmektedir.

4- Mali ve Sosyal Hak Kapsamında Olduğu Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler

1- Öğretmen çocuklarına tanınan %15'lik kontenjan dâhilinde parasız yatılı veya burslu okuma hakkının diğer Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının çocuklarına da sağlanması.

2- Örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticilerinin haftalık girmek zorunda olduğu ders saatinin zorunlu altı saat yerine altı saate kadar şeklinde düzenlenmesi.

3- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan beş yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere başöğretmen, üç yıllık görev süresini tamamlayan doktoralı öğretmenlere uzman öğretmen, yedi yıllık görev süresini tamamlayan yüksek-lisanslı öğretmenlere başöğretmen, beş yıllık görev süresini tamamlayan yüksek lisanslı öğretmenlere uzman öğretmen unvanın verilmesi; diğer öğretmenlerden beş yıllık görev süresini tamamlayanlar uzman öğretmenlik kariyer basamakları sınavına başvurabilmeli, uzman öğretmenlerden iki yıllık görev süresini tamamlayanların ise sınava bağlı olmaksızın başöğretmen olabilmelerine imkan sağlanması

4- Hizmet sınıfı ayrımı yapılmaksızın Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlardan, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde tanımlı zorunlu hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarında görev yapanlara, zorunlu olarak atanma şartı aranmaksızın bu bölgelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmesi yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılması.

5- Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerinde; özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında atamaya esas hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihinin esas alınması, eş ve öğrenim durumu özür grubu yer değiştirmelerinin Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda en az iki kez gerçekleştirilmesi, sağlık durumu, genel ve özel hayatı etkileyen sebepler nedeniyle özür grubu yer değiştirmelerinde dönem sınırlaması yapılmaması, bu şekilde atamaları yapılamayanların il emrine atanması, becayiş hakkı tanınması

6- Öğretim elemanlarına hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın her ortamda fikir ve görüşlerini özgürce dile getirebilmesine imkan sağlanması ve bu sebeple haklarında disiplin hükümlerinin yürütülmemesi.

7- Yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş kamu konutlarının %40'ının memurlara, %60'ının ise öğretim elemanlarına tahsis edilmesi.

8- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin katılmasının sağlanması.

9- MEB personeli yönünden, parasız yatılı veya bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelikteki ilgili hüküm yerine, ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartının aranması.

10- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yurt içinde veya yurt dışında yükseköğrenim görenlerin, Kurum tarafından verilen yurt hizmetlerinden ücretsiz, burs ve kredilerinden ise geri ödemesiz şekilde faydalandırılması.

11- Aday memurlardan, adaylık süresi içinde Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişiklerinin kesilmesinin önlenmesi.

12- Uygulamadan kaldırılan aylıklı ödüllendirme, takdir ve teşekkür belgelerinin sırasıyla ödül, üstün başarı ve başarı belgesi olarak değerlendirilmesi.

13- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce KPSS puan esasına göre Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen kadrolarına ilk defa atanmış olanlara, 632 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilirken memuriyet kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısının verilmesi

14- Kamu görevlilerine, görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açıklama hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti, siyaset hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşü konularındaki faaliyetleri hakkında disiplin cezası verilmesinin önlenmesi.

15- Askerliğini yedek subay olarak yapan kamu personelinden kesilen OYAK kesintilerinin durumu

16- Şoför kadrolarında görev yapan personel yönünden kullandıkları araçların trafik kazasına karışması halinde zarar bedelinin kendilerine rücu edilmeksizin karşılanması amacıyla araçların KASKO kapsamına alınması.

17- Millî Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim kurumları ile bu hizmet kolunda yer alan kamu idareleri bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması.

18- Öğretmen atamalarında yaş sınırının kaldırılması.

19- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki örgün veya yaygın eğitim kurumlarındaki atölye ve meslek dersleri öğretmen ve öğrencileri için Bakanlıkça iş kazalarına karşı ferdi kaza sigortası yaptırılması.

20- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin ?ortak hükümler? başlıklı fıkrasının (A) bendinin (4) no.lu alt bendinde sayılan okul, fakülte ve bölümlere denk eğitim veren diğer okul, fakülte ve bölümlerden mezun olanlara, 657 sayılı Kanun'un mezkûr maddesi hükmü doğrultusunda bir derece verilmesi.

21- 2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi.

22- Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 1702 ve 4357 sayılı Kanunlardaki disiplin cezalarına karşı itiraz yoluna başvurulabilmesi.

23- Öğretim elemanlarına ilişkin 2547 sayılı Kanunda öngörülen sicil sisteminin yürürlükten kaldırılması.

24- Lisans-Lisansüstü öğrenim ve hizmet içi eğitim yapmak isteyen kamu görevlilerine gerekli kolaylıkların sağlanması

25- Araştırma görevlilerinin birinci dereceli kadrolara yükselmesine engel olan sınırlamaların kaldırılması.

26- Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim kurumları ile bu hizmet kolunda yer alan diğer kamu idarelerinde en az 3 yıl görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personele, kurumu içindeki diğer birimlere veya diğer üniversite ve kurumlara istek ve ihtiyaç doğrultusunda yer değiştirmek suretiyle veya kurumlararası nakil suretiyle atanmalarına imkan sağlanması, bu kapsamdaki personele becayiş hakkı, sağlık, eş ve öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği imkanlarının sağlanması,

27- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) bendi kapsamında öğretim yardımcılığı kadrolarına atananlardan yüksek lisans eğitimlerini tamamlayanların talebi üzerine 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına imkan sağlanması.

28- Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşları ve bağlı birimlerinde çalışan personel hakkında 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) no.lu bendi ile 52'inci maddesinin (f) bendi kapsamındaki, personelin isteğine bağlı olanlar haricindeki görevlendirmelerin sebep, süre, maksat yönünden geçerli fiili ve hukuki gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilebilmesi.

29- Kadrolarının bulunduğu üniversitede lisansüstü eğitim imkânı bulamayan araştırma görevlilerinin, 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bir başka üniversitede lisansüstü eğitim yapmak için görevlendirilmeleri halinde mecburi hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaması; bu şekilde görevlendirilen araştırma görevlilerine, taahhüt-kefalet senedi alınmasına dair ?Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik?in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün uygulanmaması.

30- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi kadrolarında bulunanlardan ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavından 65 puanın altında puan alanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmemesi ve bunların söz konusu programın sağladığı imkânlardan faydalandırılmaya devam edilmesine imkan sağlanması.

31- Yükseköğretim kurumlarındaki itfaiye personelinin genel idare hizmetleri sınıfı kapsamına alınması.

32- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara, her bir yurt için birer adet olmak üzere sosyal çalışmacı, psikolog, eğitim rehberi danışmanı, diyetisyen ve hemşire kadrosunun tahsis edilmesi.

33- Öğretim elemanı ve öğretmenlerden askerlik görevini yapmayanların tamamının ihtiyaç fazlası olarak ayrılması ve bunların temel askerlik eğitimini takiben kadrolarına göre üniversite veya eğitim kurumları emrine verilmesi.

34- İLKSAN üyeliğinin zorunlu üyelik olmaktan çıkarılması.

35- Kamu görevlilerinin kendileri hakkında tesis edilen işlemlere karşı İdare aleyhine açtıkları ve aleyhe sonuçlanan davalarda kamu görevlisi aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmemesi.

36- Sendikal faaliyetlere imkan sağlanması, gerekli kolaylığın sağlanması, bu faaliyetler esnasında izinli sayılması.

37- Sendikanın eğitim, seminer, konferans ve benzeri toplantıları için İdareye ait salon ile araç ve gereçlerinden İdareyle anlaşma sağlamak suretiyle ücretsiz yararlanması.

38- İdareler tarafından oluşturulan ve alınacak kararların doğrudan kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları ile çalışma koşullarını etkileyeceği kurul ve komisyonlar ile yükseköğretim kurumu organlarından üniversite senatosu, üniversite yönetim kurulu, fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu, enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulunda, sendika temsilcisinin bulunması,

III- SONUÇ

(1) sayılı listede yer alan sendika tekliflerinin toplu sözleşme görüşmelerinin hizmet koluna özgü bölümünde, (2) sayılı listede yer alan tekliflerin toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren bölümünde görüşülebileceğine, (3) sayılı listede yer alan tekliflerin toplu sözleşme görüşmelerinin hangi bölümünde görüşüleceği konusunda ve (4) sayılı listede yer alan tekliflerin ise taraflarca mali ve sosyal hak kapsamında olup olmadığı konusunda uzlaşı sağlanamamıştır.

Eğitimciler Birliği Sendikası temsilcisi (3) sayılı Cetvelde sayılan hususların hizmet kolu kapsamında müzakere edilmesi gerektiğini, (4) sayılı Cetvelde sayılan hususların ise mali ve sosyal haklar kapsamında olduğunu ve toplu sözleşme kapsamında müzakere edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Arz olunur. 3/5/2012

Şinasi YURDAKUL

Genel Müdür Yardımcısı

Maliye Bakanlığı Temsilcisi

(İmza)

Ahmet ÖZER

Genel Sekreter

Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi

(İmza)

Enes POLAT

Başkan Yardımcısı

D. Personel Başkanlığı Temsilcisi

(İmza)

Kağan SAYGILI

Daire Başkanı

Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi

(İmza)

Mete SAAT

Daire Başkanı V.

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi

(İmza)

Bu Habere Tepkiniz