1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlköğretim yöneticilikleri düştü mü?

06 Ağustos 2012 00:10
+Aa- Yazdır

İlköğretim kurumlarının İlkokul+Ortaokul diye ayrılmasından sonra bir çok idareci, yöneticiliklerinin ne olduğunu sormaktadır.

Bunu soran yöneticilerin asıl sorusu şu noktada gelmektedir. Okulumuzda 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı olarak çalışıyoruz. Üçümüzde branş öğretmeniyiz. Okulumuz da ilkokul oldu. Bu durumda bizim durumumuz ne olacak? Yada tam tersi.

Burada kafaları karıştıran hususlar yok değil.

Öncelikle belirtelim ki yöneticilerin kaygı duymalarına gerek yok. Çünkü branşları o okula uygun olmasa bile görevleri devam eder. Eğer norm kadro azalması olmuşsa Ek-2'ye göre norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici iki yıl daha burada kalır. İki yıl içerisinde yer değiştirmezse yöneticiliği düşer.

İlgili mevzuatı inceleyelim:

Yönetmeliğin 7.maddesinde; "ç) (Değişik:RG-9/8/2011-28020) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,?

Ve

?Madde 29:? (3) Yöneticiliğe atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler yöneticilik görevinden alınırlar.?

Yöneticiler en çok da bu iki maddeye takılmaktadırlar. Bizim normumuz bu okulda yok bu nedenle atanma şartını kaybettik diyorlar. Normlarının kalmadığı doğru olabilir fakat maddeye dikkat edersek Atanmak İstenilen kuruma diye başlamaktadır. Mevcut yönetici atanmak istemiyor zaten atanmış kişidir. Bu nedenle bu maddeye bakılmaması gerekir.

Keza bu maddeye bakacak olursak, çok geriye gidersek daha bariz örnekleri var fakat o kadar geriye gitmeyeceğim. 13.08.2009 da bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde Meslek Liselerine Meslek Dersi öğretmenleri dışında hiç kimse müdür olarak atanamıyordu taa ki 09.08.2011'e kadar. Çok iyi biliyoruz ki genel lise iken meslek lisesine dönüşen (09.08.2009-09.08.2011 aralığında) okullarda halen Meslek Lisesi öğretmeni olmayan yöneticiler görev yapmaktadırlar. Bu yöneticileri şartınız tutmuyor diye görevden almadıysak ilkokul, ortaokul ayrımında da alamayız.

Asıl bakılması gereken madde ise 26.maddedir.

Bakın ne diyor bu madde;

Madde 26:

?b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.?

Burada dönüşen okula atanma şartını taşıyıp taşımadığını sorgulayan bir hüküm var mı? Hayır yok.

Bu maddeye devam edelim:

?(3) (Ek:RG-9/8/2011-28020) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.?

Burası da konuyu tam açıklar nitelikte. (b) de ne vardı? Dönüştürülen okullar. Bu maddeyle dönüşen okula branşı dışında birisini atamayın değil ?atayın fakat böyle atanan kişi her hangi bir nedenle yer değiştirdiğinde 7.ve 8.madde geçerlidir.? diyor.

Örnek verecek olursak; ilkokula dönüştüğü için branş öğretmenini müdür yapmışsak bu burada kalır fakat her hangi bir nedenle (isteğe bağlı, sınavla, zorunlu, soruşturmayla,?) görev yeri değişecekse o zaman ilkokula gidemez , ortaokul yada branşına uygun okula gidebilir.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda yöneticilerimizin içlerinin ferah olması gerektiğini tekrar belirtelim.

Bu konuda bakanlığın bir düzenleme yapması, en azından bundan sonraki süreç ve mevcut durumda İlköğretim yöneticilerinin ilkokul ortaokul ayrımından sonra kadrolara nasıl ilişkilendirileceğinin (ki bize göre ek-2 esası) açıklanması kaçınılmazdır.

Her ne hikmetse halen taşıma suyla değirmen döndürüyoruz ve ilgili mevzuatlarda bir türlü düzenleme yapmıyoruz.

Saygılarımla?

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi


Dönüştürülen okulların yöneticilikleri düşmez

Okulların yöneticileri ile ilgili yapılacak işlemler 13.08.2009 Tarihli Ve 27318 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin ?Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları? başlıklı 26. maddesindeki; ?(1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek?2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(3) (Ek üçüncü fıkra: 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.? hükümlerine göre yapılmaktadır.

?4+4+4'de Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri hakkında yapılacak işlemler? haberimiz de 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilköğretim okuluna bazıları ise ortaokula dönüştürülecekler yani bir kısım okullar Kapatılacak, Dönüştürülecek veya Birleştirilecek peki bunlarla ilgili mevzuatlarımızda öngörülen işlemleri açıklamıştım.

Peki, alanı sınıf öğretmeni olan bir yönetici dönüştürülen ortaokula/imam hatip ortaokuluna yönetici olabilir mi veya branşcı bir yönetici ilkokula yönetici olabilir mi?

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerine göre ilköğretim okulu ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünde sınıf öğretmeni yönetici veya branşcı ilköğretim okulunun yöneticileri alanlarına bakılmaksızın norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Kısacası bu okullara yönetici olma hakkı öncelikle bu yöneticilerin hakkıdır. Yani dönüştürülen ilköğretim okulundan ilkokula branşcı yönetici, ortaokula/imam hatip ortaokuluna sınıf öğretmeni yönetici olarak atanabilir.

Bu durum açıkça Yönetmeliğin ?Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları? başlıklı 26. maddesi (a) ve (b) bendinde ?birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından? ve ?önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır.? ibarelerinden açıkça anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin ?Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları? başlıklı 26. maddesi (c) bendinde ise ilköğretim okulunun ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesi ile bu okula atanan branşlarına bakılmadan atanan ilköğretim okulunun yöneticilerinden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Yönetmeliğin 26. maddesi (c) bendi ilköğretim okulunun ilkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesi aşamasındaki ilköğretim okulunun yöneticilerinin bu okullara yönetici atamalarında uygulanamaz. Madde metni açıkça ?ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler? ibaresi ile yönetmeliğin 7. ve 8. maddelerindeki şartların dönüştürüldükten sonra başka bir yere atanmak isteyen yöneticilere uygulanacağını kesin bir dille açıklamıştır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
23 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:01 - Emine öğretmenden 2 gündür haber alınamıyor17:57 - KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi17:15 - Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti17:12 - Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi16:50 - KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu16:48 - Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
16:44 - Dünyanın en büyük balık taşıma gemisinin ilk kaynak yapıldı16:31 - Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı16:26 - Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi16:25 - KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz16:11 - Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!16:09 - Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
16:04 - Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası16:02 - KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı15:58 - İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması15:50 - İstanbul'dan yangın bölgelerine araç ve personel desteği15:48 - Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
15:45 - İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam