1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir Devlet Memurunun Emekli Aylığının Hesaplanma Usulü

Emekli Aylığının hesaplanmasında dikkate alınan maaş unsurları, örnek bir emekli aylığı ve ikramiyesinin hesaplanması, Dul ve Yetim Aylığının hesaplanmasına dair bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

Emekli aylığı bağlanması gereken iştirakçilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihte, emekli keseneğine esas aylığı veya ücretleri tutarı ile bu tarihe kadar kazanmış oldukları fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden aylık bağlanmaktadır.

Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43.maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel Kanunlarındaki ek gösterge, taban aylığı ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatının ek göstergelere göre %40'ından aşağı olmamak üzere tekabül eden miktarı esas alınır.

Emeklilik için gerekli olan fiili ve itibari hizmet süresi toplamı 25 yıl olan Emekli sandığı iştirakçilerine emekliliğe ayrılmadan önce en son almakta oldukları aylık gösterge, ek gösterge, makam tazminatı gösterge, temsil tazminatı gösterge rakamlarının her yıl bütçe kanunu ile veya Bakanlar Kurulu Kararına göre tespit edilen aylık katsayı, taban aylık göstergesinin ise aynı şekilde( Bütçe kanunu ile veya Bakanlar Kurulu Kararına göre) tespit edilen taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarlar ile sandık iştirakçilerinin almakta olduğu özel hizmet tazminatı ve benzeri tazminatlarla ödeneklerine karşılık gelmek üzere, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci maddesine göre tespit edilen oranlara karşılık gelen miktarından oluşan toplam tutarın %75'ı, fiili ve itibari hizmetleri toplamı 25 yıldan az olanlara her tam yıl için %1 eksiği, fazla olanlara ise her tam yıl için %1 fazlası üzerinden emekli aylığı bağlanmaktadır.

Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1'inin 12 de biri emekli aylığına ayrıca eklenir.

Bağlanacak aylıkların toplamı bağlanacak emekli aylığının %100'ünü geçemez. Vazife malullüğü aylıklarında bu sınır uygulanmaz. Emekli maaşından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.


Özel hizmet tazminatı hesaplanması ise şu şekildedir.

En yüksek Gösterge+Ek Gömsterge=1500 + 8000 = 9.500
9500 x K.S.(30300) = 287.850.000.
0 - 2200'e kadar 287.850.000 x % 40 = 115.140.000.
2200 - 3600 arası 287.850.000 x % 70 = 201.495.000.
3600 - 4800 arası 287.850.000 x %130 = 374.205.000.
4800 - 6400 arası 287.850.000 x %150 = 431.775.000.
6400 - 7600 arası 287.850.000 x %180 = 518.180.000.
7600 - 8400 arası 287.850.000 x %200 = 575.700.000.
8400'den yukarısı 287.850.000 x %240 = 690.840.000.

Emekli aylığı hesaplaması formülü aşağıda verilmiştir;
(Aylık Gösterge + Ek gösterge) x Katsayı (30300) = A
1000 x Taban Aylığı Katsayısı (197700) = B
20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (30300) = C
Özel Hizmet Tazminatı = D


Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık (EABEA) = A + B + C + D
Emekli Aylığı = EABEA x % (50 + hizmet yılı) = E
Makam Göstergesi x Katsayı = F
Temsil Göstergesi x Katsayı = G
Görev Tazminatı x Katsayı = H
Ödenecek Aylık = E + F + G + H

İkramiye için de tazminat aylığı olarak En yüksek devlet memuru aylığını(9500*Maaş Katsayısı);
Ekgöstergesi 0 - 2200 olanlara %40
Ekgöstergesi 2200 - 3600 olanlara %70
Ekgöstergesi 3600 - 4800 olanlara %130
Ekgöstergesi 4800 - 6400 olanlara %150
Ekgöstergesi 6400 - 7600 olanlara %180
Ekgöstergesi 7600 - 8400 olanlara %200
Ekgöstergesi 8400 ve yukarısı olanlara %240
oranları uygulanır.

Buna göre ikramiye hesabı 30 yılı geçmemek üzere şu şekilde hesaplanır;
(Aylık Gösterge+Ek gösterge) x Katsayı (30300) = A
1000 x Taban Aylığı Katsayısı (197700) = B
20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (30300) = C
Özel Hizmet Tazminatı = D


(A + B + C + D) x yıl olarak hizmeti = Emekli İkramiyesi
Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında sadece fiili hizmet süreleri dikkate alınır.

DUL - YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI


5434 sayılı Kanunun 67. maddesine göre, karı ve koca ?dul?, çocuklar, ana ve baba ise ?yetim? olarak adlandırılmaktadır.

Emekli iken vefat edenin geride kalan dul ve yetimleri ile görevde iken vefat eden ve hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olan iştirakçilerin eşine, kanunda belirtilen şartları taşıyan çocuklarına, anne ve babasına aylık bağlanmaktadır.

Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğretimde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarına 15 yıl hizmet süresi üzerinden bu yaşları geçmemek üzere yetim aylığı bağlanmaktadır.

Ayrıca fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin ölüm tarihinde malül ve muhtaç olan eşlerine de dul aylığı bağlanmaktadır.

Dul ve yetimlere bağlanacak aylık miktarı, aylığa hak kazanan kişinin yaşıyor olması halinde kendisine bağlanacak aylık miktarını geçemez.

DUL - YETİM AYLIĞI BAĞLANMSI İÇİN GEREKEN BELGELER


1. Görevde veya açıkta iken ölenlerin dul ve yetimleri için kurumlardan istenilen belgeler;
a) Ölenin bütün hizmetlerini gösterir hizmet belgesi,
b) Görevden ayrıldığı yılda kesilen kesenek ve karşılıkları gösterir liste,

2. Dul ve yetimlerden istenilecek belgeler;
a) Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,
b) Nüfus kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak kimlik araştırma belgesi,
c) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden öğrenim belgesi,
d) Aylık bağlanacaklara ait 3'er adet fotoğraf,
e) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi istenmektedir.
f) Erkek yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden ortaöğretimde 20 yaşına kadar, yükseköğretimde 25 yaşına kadar malül olanlar için tam teşekküllü devlet hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı,
g) Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları,
h) Yine bu durumda olanlardan muhtaçlık ve mal bildirim belgesi,

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir:
Eş = % 75,
Çalışan ya da Emekli aylığı alan eş = % 50,
Eş, bir yetim = % 60 - % 30,
Eş, iki yetim = % 50 - % 25, % 25
Tek yetim = % 50 İki yetim = % 40, % 40

ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ HESAPLAMASISoru :28 yıl, 5 ay, 3 gün fiili hizmet müddeti 3 yılda fiili hizmet zammı bulunan ve 1. derecenin 4. kademesinden aylık alan bir memur Mayıs ayında emekliye ayrılırsa ne kadar emekli maaşına hak kazanır ?


1. derecenin 4. kademesinin göstergesi :1500
Ek göstergesi :3000
Taban aylık puanı :1000
Makam tazminatı :2000
Aylık Katsayı :30300
Taban aylık katsayısı :197.700
Görev Tazminatı Katsayısı :8000


Çözüm : 31 yıl 6 ay üzerinden emekli aylığı hesaplanacaktır.

Aylık : 1500 x 30300 = 45.450.000
Ek gösterge : 3000 x 30300 = 90.900.000
Taban aylık : 1000 x 197.700 = 197.700.000
En yüksek devlet memuru aylığının
Belli bir oranı (9500 x 30300) x %70 = 201.495.000
Makam Tazminatı 2000x 30300 = 60.600.000
Görev Tazminatı 8000 x 30300 =242.400.000
Kıdem aylığı : 25 x 20 x 30300 = 15.150.000


Emekli aylığı matrahı = 45.450.000 + 90.900.000 + 197.700.000 + 201.495.000 + 15.150.000 = 550.695.000


31 yıl için: 550.695.000 x % 81 = 446.062.950
6 ay için : 550.695.000 x 1/100 x 6/12 = 2.753.475


Emekli maaşı = 448.816.425
Ödenecek makam tazminatı = 60.600.000
Ödenecek Görev Tazminatı = 242.400.000
Toplam emekli maaşı = 751.816.425
Şayet bu memur temsil tazminatı almış olsaydı görev tazminatı yerine temsil tazminatı tutarı emekli maaşına dahil edilecekti.


Emekli İkramiyesi

Aylık : 1500 x 30300 = 45.450.000
Ek gösterge : 3000 x 30300 = 90.900.000
Taban aylık : 1000 x 197.700 = 197.700.000
En yüksek devlet memuru aylığının
Belli bir oranı (9500 x 30300) x %70 = 201.495.000


Toplam 535.545.000 x 29(fiili hizmet 28 yıl, 6 ay 1 yıla tamamlanır.)= 15.530.805.000
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:51 - Mardin'de PKK'nın döşediği EYP infilak etti: 1 ölü19:45 - TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu19:00 - Üniversite atık suyu arıtıp yeniden kullanıyor18:53 - Selçuk Bayraktar: 1,5 milyonu da aştık ve rekor kırdık18:48 - Erdoğan, ABD Senatörü Graham'ı kabul etti18:43 - Bakanlıktan Varank'a yönelik iddialara yanıt18:38 - Kayıp olarak aranan kadın, başkasıyla kaçmış18:33 - Damadı öldüren kayınpeder: İbret olsun diye yaptım18:28 - 90 kamyon ilaç depoda unutuldu, zarar 200 milyon TL18:23 - DSP'de olağan kurultay 15 Aralık'ta
18:18 - Düğünleri güneş enerjisi ve jeneratörlerle yapıyor18:13 - PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu18:08 - CHP'den ihraç edilmişti, parti kurmaya hazırlanıyor18:03 - 'Türkiye ilik naklinde Avrupa'da ilk 5'te'18:02 - HAGB kararı ve 18 yaş altı suç, güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?17:58 - 'Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz'17:53 - Diş Hekimliği öğrencisi Buse hayatını kaybetti17:48 - Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam