1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

14 Eylül 2012 00:37
+Aa- Yazdır

14 Eylül 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28411

YÖNETMELİK

Karayolları Genel Müdürlüğünden:

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARININ

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre memur statüsünde çalışan bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, teknik şube müdürü, taşra teşkilatı şube müdürü, başmühendis, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personelin kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci ve 76 ncı maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Karayolları Bölge Müdürlüğünü,

b) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

c) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı işyerlerinin çalışma alanını,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personelin Hizmet Bölgeleri tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

e) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin tespit edilen hizmet bölgelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

f) Yer Değiştirme Kurulu: Genel Müdür veya belirleyeceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdür tarafından seçilen iki asil üye ile iki yedek üyeden belirlenen kurulu,

g) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması hakkında aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

b) Yer değiştirme suretiyle atamalar, hizmet alanının bulunduğu illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında yapılır.

c) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda memurların hizmet bölgeleri arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak suretiyle hizmetin yerine getirilmesi esastır.

ç) Hizmet alanının bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğünün değiştirilmesi halinde, hizmet alanının bulunduğu il bağlanılan Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ilin hizmet bölgesinde değerlendirilir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 5 ? (1) Hizmet alanında bulunan iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personelin Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen üç hizmet bölgesine ayrılmıştır.

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 ? (1) Hizmet bölgeleri itibariyle çalışma süreleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 sayılı Personelin Hizmet Bölgelerinde Zorunlu Çalışma Süreleri Tablosunda gösterilmiştir.

(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesinde çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu sürenin tespitinde atama tarihi esas alınır.

(3) 9, 10, 17 ve 23 üncü maddelerde belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

(4) Çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi 2 yıldan az olamaz.

Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

MADDE 7 ? (1) İş mevsimi gereği yer değiştirme sureti ile yapılacak atamalar, her yılın Mart ve Ekim aylarında yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 8 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu ile boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak Yer Değiştirme Kurulunca hazırlanan bir plan dahilinde yapılır.

(2) Yapılacak atamalarda; aile birliğini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumla gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

(3) Eşi farklı kurumda çalışıp da yer değiştirmeye tabi olan Genel Müdürlük personelinin görev yerinin değiştirilmesinde, unvan, kadro ve görev bakımından üst konumda olan eşin durumu dikkate alınır.

(4) Her ikisi de Genel Müdürlük personeli olan eşlerden birinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olan eşin görev yerinin değiştirilmesinde, yer değiştirmeye tabi olmayan eşin görev unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi tutulan Genel Müdürlük personelinin, Genel Müdürlükte memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Hizmet gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 9 ? (1) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların hizmet bölgesinde çalışma süreleri tamamlanmadan görev yerleri değiştirilebilir.

Memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 10 ? (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

a) (A) Özür Grubu: Sağlık durumu.

b) (B) Özür Grubu: Eş durumu.

(2) Birinci fıkradaki özür gruplarının değerlendirilmesinde birinci fıkrada belirlenen öncelik sırası esas alınır.

Sağlık durumunun belgelendirilmesi

MADDE 11 ? (1) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca kabul edilenlere, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri tamamlattırılır.

Eş durumunun belgelendirilmesi

MADDE 12 ? (1) (B) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan bir kurumda memur olarak çalıştığına dair görev yeri belgesi ile evlilik durumlarını belgelendirmesi gerekir.

(2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dâhil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcıların Genel Müdürlükte çalışan eşlerinin atama ve nakilleri ilgili kurumla koordineli olarak yapılır.

Özrün devamı ve ortadan kalkması

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince özürlerine istinaden yer değişikliği yapılanlarla ilgili olarak;

a) Özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime verirler.

b) Özürlerinin ortadan kalkması halinde Genel Müdürlük, memurun özür sebebiyle ayrıldığı hizmet bölgesinde eksik kalan bölge hizmetini tamamlattırmak üzere yer değişikliğini yapar. O bölgedeki hizmetini tamamlamış ise, görev yapmadığı daha alt hizmet bölgesine yer değişikliği yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara aday memur olarak atanan personelin, adaylığı kaldırılmadan, 10 uncu maddede belirtilen (B) grubu özrü nedeniyle yer değiştirme talebi değerlendirilmez.

Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler

MADDE 14 ? (1) Bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve başmühendis unvanlı personel,

a) Kendisinin veya eşinin, evlilik öncesi nüfusa kayıtlı oldukları,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu,

illere atanamazlar.

(2) Bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve başmühendis unvanlı personelin atanmasında, son genel nüfus sayımına göre; nüfusu 100.000'i aşan yerlere yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler

Yer değiştirme kurulu

MADDE 15 ? (1) Personelin yer değişikliğine ilişkin atama işlemleri Yer Değiştirme Kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir.

(2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Asil üyelerin yokluğunda Kurula yedekleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Kurulun sekreteryası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(4) Kurul, personelin durumlarını; atanma istek formu ile ekleri, değerlendirme formu, boş veya boşalacak kadrolar, hizmet gerekleri ve ihtiyaç durumu, daha önce görev yapılan hizmet bölgesi ve hizmet alanı, tercih sırası, liyakat, özür hallerini ve varsa diğer belgelerini kamu yararı ve etik davranış ilkeleri çerçevesinde puanlamaya öncelik vermek suretiyle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

MADDE 16 ? (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet alanları ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet alanlarının listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlük iç internet ağında duyurulur.

(2) Özür grubu hariç olmak üzere hizmet bölgelerinde veya alanlarında çalışma süresini tamamlayan veya 1 Mart tarihi itibarıyla tamamlayacak personelden isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan personel, atanma başvurularını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 sayılı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ile her yıl 1-15 Şubat tarihleri arasında merkezde daire başkanlıklarına, taşrada bölge müdürlüklerine yaparlar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur.

(3) Yer değişikliğine ilişkin başvurular daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri tarafından, gerekli incelemelerin yapılıp eksikliklerin tamamlatılmasından sonra Şubat ayı sonuna kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Bu tarihler dışında yapılan başvurular ile doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvuruların, Genel Müdürlükçe internet ortamında yapılması sağlanabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker unvanlı personel, aynı unvanı taşıyan personel ile gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla, ilanda belirtilecek olan hizmet alanları arasında karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

(5) Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarını belgeleyenler, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler. Özür durumları hariç, bu süreler dışında yapılan başvurular değerlendirilmez.

(6) Bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olan yer değiştirmeye tabi personelin yer değiştirme talebinde bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(7) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel, ilanda belirtilen hizmet bölgeleri içinde yer alan hizmet alanları arasından en fazla beş tercih yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu atanma

MADDE 17 ? (1) 29/3/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan sınavlardan;

a) Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan personel eş durumu özür grubu da dâhil iki yıl süre ile görev yeri değişikliği talebi değerlendirilmez.

b) Unvan değişikliği sınavına bağlı olarak yapılacak atamalarda ise personelin bulunduğu bölgede ihtiyaç olmaması halinde, Genel Müdürlük diğer hizmet bölgelerine de atama yapabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 18 ? (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâleten veya aynı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünde başarılı geçen eğitim sürelerinin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(3) Merkez teşkilatında geçen hizmet süresi, Ankara İlinin bulunduğu hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 19 ? (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Hizmet bölgesinde çalışma süresinin tamamlanması

MADDE 20 ? (1) Bütün bölgelerdeki çalışma süresini tamamlayan memurların hangi hizmet bölgesinde görev yapacağı memurların istekleri de göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 21 ? (1) Bulunduğu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış ve emeklilik hakkını bir sonraki yıl içinde kullanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç mart ayı içinde başvuruda bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılabilir. Bu şekilde yerlerinde bırakıldığı halde emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulur ve bu madde hükmünden ikinci kez yararlanamaz.

Gerçek dışı beyan

MADDE 22 ? (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle atanması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan; özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin, atanmaları ve yerlerinde bırakılmaları için verilen onaylar iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atanmaları gerçekleştirilir. Ayrıca haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.

İstisnai hükümler

MADDE 23 ? (1) Aşağıda belirtilen personelin atamasında bu Yönetmelikte belirtilen ilana ve yer değiştirme suretiyle atanma dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Müdürlüğe naklen veya açıktan atanacak personel için ihtiyaç duyulan atamalarda,

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılacak ilk atamalarda,

c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yapılacak ilk atamalarda,

ç) 11 ve 20 nci maddeler gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin atamalarında,

d) Aynı unvanda görev yapan personelin hizmet bölgeleri arasındaki karşılıklı yer değiştirme talepleri ile üst bölgeden alt bölgeye atanma taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin atamalarda.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve baş mühendis unvanlı personel;

a) 9 uncu maddede belirtilen durumlar dikkate alınarak aynı veya ilgili mevzuata göre uygun olarak atanabileceği değişik unvan ile re'sen,

b) Görevlerinden ayrılmak istemeleri veya üst görevden alt göreve atanmak istemeleri halinde talebe bağlı olarak,

başka hizmet bölgesi veya hizmet alanlarına, atama dönemlerine ve hizmet bölgesindeki çalışma süresine bağlı olmaksızın atanabilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen unvanlarda çalışan personelden hizmet bölgesindeki çalışma süresini dolduranların görev süreleri, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması veya atanacağı hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir.

Naklen veya açıktan atamalar

MADDE 24 ? (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlardan veya halen çalışanlardan Genel Müdürlükte hizmetine ihtiyaç duyulanlar, Genel Müdürlüğün aynı unvanlı kadrolarına veya Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre aynı grupta yer alan diğer unvanlardaki kadrolar ile daha alt gruptaki kadro unvanlarına söz konusu kadro unvanı için gerekli şartları sağlamak kaydıyla atanabilirler. Bunların hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacağı kurumca belirlenir.

Diğer personel ve hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan personelin isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) İlk defa yer değiştirmeye tabi tutulan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde ve yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi görevlerde geçen süreleri, bu Yönetmeliğe tabi hizmet bölgelerine intibak ettirilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki çalışma süreleri, yer değiştirilme sureti ile atanmalarında göz önünde bulundurulur. Bu personel, isteğe bağlı yer değiştirme talebini bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde yapabilir.

Yürürlük

MADDE 26 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
23:42 - Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?23:07 - Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı23:04 - Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti23:02 - Turizmin başkenti Antalya'da Falez plajları sezona hazır23:01 - Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor23:00 - İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı
22:55 - Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor22:48 - Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri bekliyor22:39 - Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı22:30 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın22:28 - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
22:13 - Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam