Etik Kurulundan Anlamsız Karar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, herhangi bir ilan yapmaksızın sözleşmeli personel almasını, 20/07/2005 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayet etmiştik. Ancak, Başbakanlıkta kurulu bulunan Etik Kurul, anlamsız ve yanlış bir şekilde başvurumuzu genel nitelikte değerlendirerek incelemeye almamıştır. Diğer taraftan Kurul, bu yanlış kararını dengelemek amacıyla, sözleşmeli personel alımına ilişkin düzenlemenin objektif bir şekilde yapılması için ilgili kamu kurumlarına bildirimde bulunduğunu belirtmiştir. İşte Kurulun yazısı...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2005 11:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kurula yaptığımız başvuruyu görmek için tıklayın.

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Kamu Görevlileri Etik KuruluSayı: B.02.0.PPG.0.12-921
Konu:

03 EKİM 2005Sayın ..

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilan yapmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere kamu personeli aldığı ve bu uygulamayla söz konusu Bakanlığın eş dost kayırmacılığına ve siyasal kayırmacılığa sebep olarak etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı iddiasına ilişkin 20/07/2005 tarihli dilekçeniz incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde, başvurunuzun Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31, 33 ve 35. maddeleriyle belirlenen usul ve esaslara uygun olmaması, gerekli unsurları taşımaması ve genel nitelikte olması nedeniyle, başvurunuz hakkında Kurulumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ancak, şikayet konusu personel alımının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirildiği değerlendirilmekle birlikte, sözleşmeli de olsa objektif bir sınav yöntem ve şekli belirlenmeden ve herhangi bir duyuru yapılmadan personel alımı yapılmasının 5\76 sayü\ Kanunda yer alan "kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme" ilkeleri ve Yönetmeliğin 5, 6, 7, 9 ve 10. maddeleriyle belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmadığı, 657 sayılı Kanunun liyakat ve kariyer ilkelerine uygun olmadığı gibi, 4/B maddesinin amacıyla da örtüşmediği ve kamu yönetimine güveni zedeleyeceği görülmüştür,

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin amacına uygun olarak, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, objektif bir sınav uygulaması ve çağdaş iletişim teknikleri kullanılarak kamu oyuna duyurulması hususları da göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi için ilgili kurumlara bildirilmesine karar verilmiştir.


Bilgilerini rica ederim.

Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM
Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Başkanı

Bu Habere Tepkiniz