1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003-2004 öğretim yılında 5.000 İngilizce Dil Öğreticisi ve 4.000 Bilgisayar Öğreticisi alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

29 Kasım 2003 20:12
+Aa- Yazdır
5/11/2003 Tarihli Kararname ve 2003/6402 sayýlý Kararname Eki

KARAR

Madde 1: Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý örgün eðitim kurumlarýnda Ýngilizce ve bilgisayar öðretmeni ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla bir öðretim yýlýnda 10 ayý geçmemek üzere, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 4'üncü maddesinin (C) fýkrasýna göre Ýngilizce Dil Öðreticisi ve Bilgisayar Öðreticisi olarak kýsmi zamanlý geçici personel çalýþtýrýlabilir. 2003-2004 öðretim yýlýnda bu kapsamda çalýþtýrýlacak Ýngilizce Dil Öðreticisi sayýsý 5.000, Bilgisayar Öðreticisi sayýsý 4.000 kiþidir.

Madde 2- Ýngilizce Dil Öðreticisi ve Bilgisayar Öðreticisi olarak çalýþtýrýlacaklarda, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 48'inci maddesi (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'inci alt betlerinde belirtilen þartlarýn yaný sýra,

a) Öðrenim Durumu Bakýmýndan,

Ýngilizce Dil Öðreticisi olarak görevlendirileceklerin;
1- Yurt içindeki yükseköðretim kurumlarýnýn;
a) Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü,
b) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý, Ýngiliz Dil Bilimi, Ýngilizce, Mütercüm-Tercümanlýk (Ýngilizce) bölümleri ile en az 30 kredilik Ýngilizce eðitimi aldýðýný belgelendirmek kaydýyla Dil Bilimi Bölümü,
c) Yabancý dille öðretim yapan yükseköðretim kurumlarýnýn lisans düzeyinde Ýngilizce öðretim yapan bölümleri,
d) En az 40 kredilik Ýngilizce eðitimi aldýklarýný belgelendirmeleri koþuluyla yüksek öðretim kurumlarýnýn batý dilleri programlarý,
e) Anadolu lisesi çýkýþlý olup Ýngilizce alanýnda hazýrlýk sýnýfý bulunan bir yüksek öðretim programý, (Hazýrlýk sýnýfý okuduðunu veya bu sýnýfý sýnavla geçtiðini belgelendirmeleri gerekir.)
mezunu olmasý,

2) Yurt içindeki yüksek öðretim kurumlarýndan veya Yüksek Öðretim Kurulunca denkliði kabul edilmek kaydýyla yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olup aþaðýda belirtilen sýnavlarýn herhangi birisinden;
a) Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda Ýngilizce alanýnda en az (B) düzeyinde,
b) Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) klasik sýnavýnda en az 550 puan, bilgisayarlý sistemden 213 puan alarak,
c) International English Language Testing System (IELTS) Sýnavýnda akademik modülden 6.0 puan alarak,
baþarýlý olmasý,

Bilgisayar Öðreticisi Olarak Görevlendireceklerin;
1) Yurt içindeki yüksek öðretim kurumlarýnýn;
a) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði,
b) Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/ Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri Bölümü,
c) Matematik Bilgisayar Bölümü,
d) Bilgisayar Kontrol Öðretmenliði,
e) Bilgisayar Öðretmenliði,
f) Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði,
g) Bilgisayar Mühendisliði,
h) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliði,
i) Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliði,
j) Bilgisayar,
k) Elektrik- Elektronik Mühendisliði,
l) Elektronik Mühendisliði,
m) Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði,
n) Elektronik ve Haberleþme Öðretmenliði,
o) Elektronik ve Bilgisayar Öðretmenliði,
Mezunu olmasý,

2) Bilgisayar Yüksek Okullarýnýn Bilgisayar Bölümü mezunu olmasý,

3) Yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlar bakýmýndan Yüksek Öðretim kurulunca yurt içindeki yüksek öðretim kurumlarýnýn bilgisayar alanlarýna denkliðinin kabul edilmiþ olmasý,

B) Baþvuru tarihi itibariyle 56 yaþýndan gün almamýþ olmasý,

C) Ýngilizce ve bilgisayar öðretmenliðinden emekli olanlar bakýmýndan bu Kararýn yürürlüðe girdiði tarihten önce emekliliklerinin onanmýþ olmasý,

þartlarý aranýr.

Madde 3- Bu karar esaslarý çerçevesinde kýsmi zamanlý olarak çalýþtýýlacak Ýngilizce Dil Öðreticileri ve Bilgisayar Öðreticileri için haftalýk çalýþma süresi bir öðretim günüden az, dört öðretim günüden fazla olamaz.

Yukarýdaki fýkranýn uygulanmasýnda, her dört ders saati bir öðretim günü olarak hesaplanýr.

Madde 4- Bu karar esaslarý çerçevesinde görevlendirilecek personele bir öðretim günü için ödenecek brüt ücret; 2003- 2004 öðretim yýlýnýn birinci yarý yýlý için 35.000.000 TL, ikinci yarý yýlý için ise 40.000.000 TL'dir.

Bir öðretim günün hesaplanmasýnda esas alýnan saatlerin doldurulamamasý halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alýnarak kýst olarak belirlenir.

Ödemeler ilgililere, görevin yapýlmasýný müteakiben her ayýn 15'inde yapýlýr. Hizmet sözleþmesinin sona erdirilmesi halinde kýst olarak hesaplanan ücret, ayrýlma tarihini izleyen üç iþ günü içinde ödenir.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatýna göre kiþiden yapýlacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dýþýnda herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 5- Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticilerinin yetki ve sorumluluklarý, öðretmenlerin ders verme görevlerine iliþkin yetki ve sorumluluklarý ile sýnýrlýdýr.

Madde 6- Çeþitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurlarý ile öðretmenler için suç sayýlan fiil ve hareketler ile yaptýrýmlar Ýngilizce Dil Öðreticileri ile Bilgisayar Öðreticilei için de geçerlidir.

Ancak, Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticileri görevlendirildiklei okullardaki görevlerini aksatmamak kaydýyla özel dershanelerde, yabancý dil öðretmenliði ve bilgisayar öðretmenliði görevi hariç olmak üzere görev alabilir, ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunabilirler.

Madde 7- Ýngilizce Dil Öðreticileri ile Bilgisayar Öðreticilei bir öðretim yýlý için çalýþmayý kabul ederler ve il/ ilçe milli eðitim müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalýþtýrýlýrlar. Ders saatlerinin belirlenmesinde mümkün olduðunca istekleri dikkate alýnýr.

Madde 8- Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticilerinden 2 ve 6'ýncý maddelerde belirtilen þartlarý taþýmadýklarý, sözleþme hükümlerine uymadýklarý veya görevlerinde baþarýsýz olduklarý kurum müdürlüðünce tespit edilenler, kurum müdürünün teklifi üzerine, durumlarýna göre il/ ilçe milli eðitim müdürlüðü tarafýndan uyarýlabileceði gibi sözleþmeleri tek taraflý olarak feshedilebilir. Ayrýca, taraflar bir ay önceden yazýlý ihbar ile sözleþmenin feshini isteyebilirler.

Madde 9- Hizmet sözleþmesinin feshinde ihbar, kýdem veya sair adlar altýnda herhangi bir tazminat ödenmez.

Madde 10- Kurumda, ilgili ders için yeterli kadrolu personel bulunmasý veya bu esaslarda belirlenen þartlara aykýrý olarak geçici personel istihdam edilmesi ya da geçici personele görev yaptýðý öðretim günü sayýsýna tekabül eden ücretten fazla ödeme yapýlmasý halinde sorumluluk müteselsilen okul müdürü ve ilçe/ il milli eðitim müdürüne aittir. Bunlar hakkýnda 657 sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca iþlem yapýlýr. (Memurlar.net)

Madde 11- Bu karar esaslarý kapsamýnda Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticisi olarak çalýþacaklara bu görevleri dýþýndaki baþka bir iþ verilemez.

Madde 12- Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticisi olarak çalýþtýrýlanlara sözleþmede yer alan ücret dýþýnda herhangi bir ad altýnda ödeme yapýlmaz ve sözleþmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Madde 13- Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticileri sosyal güvenlik mevzuatý yönünden 506 sayýlý Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 14- Bir öðretim yýlýnda, resmi saðlýk kuruluþlarý tarafýndan verilen saðlýk raporlarý kapsamýnda kullanýlan saðlýk izinlerinden azami 4 öðretim gününe tekabül eden ücret ödenir. Saðlýk izinlerinin bu süreyi aþmasý halinde, aþan kýsmý için herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 15- Bu þekilde çalýþtýrýlacak Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticilerinin sözleþme süreleri, 10 ayý geçmemek üzere bir öðretim yýlý ile sýnýrlýdýr. Kýsmi zamanlý çalýþtýrýlacak Ýngilizce Dil Öðreticilei ile Bilgisayar Öðreticilerinin tip sözleþme örneklerinin Maliye Bakanlýðýna vize ettirilmesi zorunludur. Vize iþlemi yapýlmadan sözleþme yapýlamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Madde 16- Bu Karar yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Madde 17- Bu Kararý Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor
16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı15:51 - Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı
15:46 - Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor15:44 - 'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'15:41 - Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor15:38 - Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!15:36 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
15:35 - AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam