1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Son değişiklikler çerçevesinde eski ve yeni maddeleri içeren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğ"in tam metni

02 Aralık 2003 02:48
+Aa- Yazdır
MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI OKUL VE KURUMLARIN YÖNETÝCÝ VE ÖÐRETMENLERÝNÝN NORM KADROLARINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝK


Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 16/07/1999 - 99/13184
Dayandýðý Kanun Tarihi - No: 30/04/1992 - 3797
Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi - No: 10/08/1999 - 23782
Değişiklik: 30.11.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik metne işlenmiştir.

BÝRÝNCÝ BÖLÜM :

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliðin amacý, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý her derece ve türdeki örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý ile diðer eðitim kurumlarýnýn öðretmen ve yönetici norm kadro sayýlarýna iliþkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý her derece ve türdeki örgün ve yaygýn eðitim kurumlarý ile diðer eðitim kurumlarýný kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayýlý Kanunun deðiþik 62 nci maddesi gereðince hazýrlanmýþtýr.

Tanýmlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlýk; Milli Eðitim Bakanlýðýný,

b) Bakan; Milli Eðitim Bakanýný,

c) Örgün eðitim kurumu; okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim düzeyinde eðitim ve öðretim yapan okullarý,

d) Yaygýn eðitim kurumu; örgün eðitimin yanýnda veya dýþýnda eðitim faaliyetlerinin düzenlendiði kurumlarý,

e) Diðer eðitim kurumu; örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnca yürütülen eðitim ve öðretim etkinlikleri için program hazýrlamak, ders ve yardýmcý ders kitabý, ders notu yazmak, eðitim araç ve gereci üretmek, Bakanlýða veya diðer bakanlýk ve kurumlara alýnacak öðrenci adaylarýna uygulanacak seçme ve yarýþma sýnavlarý için gerekli iþ ve iþlemleri yürütmek, özel eðitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eðitim ve öðretim etkinliklerine yardýmcý ve destek olan taþra teþkilatý kurumlarýný,

f) Tam gün tam yýl eðitim; mesleki ve teknik örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnýn fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanýlmasý amacýyla hafta sonu, yarýyýl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00 - 24.00 saatleri arasýnda yapýlan eðitim ve öðretimi,

g) Yönetici; kapsama dahil okul ve kurumlarda, 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen kadro unvanlarý ile bir baðlantý kurulmadan öðretmenlere 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nun deðiþik 88 inci maddesi uyarýnca ikinci görev kapsamýnda verilen müdürlük, müdür baþyardýmcýlýðý ve müdür yardýmcýlýðý görevlerini,

h) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda bulunmasý gereken yönetici ve öðretmen sayýsýný,

i) Yerleþim merkezi; il ve ilçe belediyesi sýnýrlarý içinde kalan mahaller ile köyleri,

j) Eðitim bölgesi; her yaþtaki nüfusun eðitim ve öðretiminin saðlanabileceði deðiþik tür ve kademelerden oluþan okullarla öðretmenlerin mesleki eðitim ve sosyal gereksinimlerinin karþýlanabileceði tesislerin bulunduðu bölgeyi,

k) Ders yükü; Bakanlýða baðlý her derece ve türdeki örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda, Bakanlýkça belirlenen sayýdaki öðrenciden oluþan þube veya gruplarýn dahil olduklarý sýnýflara göre öðretim programlarýnda gösterilen teorik ve uygulamalý ders saatlerinin haftalýk sayýsýný,

l) Bölüm; Bakanlýða baðlý örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda uygulanan eðitim programlarýnýn içeriðine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da baðýmsýz birden çok atölyelerden/birimlerden oluþan eðitim, öðretim ve/veya üretim ortamýný,

m) Atölye; Bakanlýða baðlý örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda uygulanan öðretim programlarýnýn gerektirdiði uygulamalý derslerde bilgi, beceri ve davranýþlarýn kazandýrýlmasý amacýyla gerekli donatýmý yapýlmýþ eðitim, öðretim ve/veya üretim ortamýný,

n) Laboratuvar; Bakanlýða baðlý örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda yer alan derslerle ilgili iþ, iþlem, deney, gözlem, araþtýrma, geliþtirme ve benzeri uygulamalarýn yapýlmasý amacýyla gerekli donanýma sahip eðitim, öðretim ve/veya üretim ortamýný,

ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 5 - Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eðitim ve öðretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atýl kapasite yaratýlmamasý, var olan atýl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluþturarak verimliliðe dönüþtürülmesi,

c) Eðitim yönetiminin her sürecinde, edinilen çaðdaþ teknolojiden en etkin ve verimli biçimde yararlanýlmasýnýn gerekliliði,

d) Bir öðretmene düþecek haftalýk toplam ders yükünün yasal boyutta öngörülen sýnýrlar içinde kalmasý,

e) Okul ve kurumlarýn tür ve derecelerine göre her bir sýnýf, þube veya gruptaki öðrenci sayýsýnýn uluslararasý normlarda kabul edilen sýnýrlar içinde olmasý, temel ilke olarak dikkate alýnmýþtýr.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM :

Norm Kadro Belirlemeye Ýliþkin Hükümler

Müdür norm kadrosu

Madde 6 - Kapsama dahil okul ve kurumlarýn her biri için bir müdür norm kadrosu verilir.

Ancak, özel eðitim kurumlarý hariç bünyesinde 6-8 inci sýnýflarý bulunmayan ilköðretim kurumlarýndan;

a) Öðrenci sayýsý 150’den az olanlara,

b) Birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlanlara, müdür norm kadrosu verilmez.

Birden fazla okul ve kurumun ayný bünyede yer aldýðý kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.

Müdür baþyardýmcýsý norm kadrosu

Madde 7 - Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Yatýlý veya pansiyonlu okullara,

b) Öðrenci sayýsý 500 ve daha fazla olan;

1) Her türdeki anadolu liselerine,

2) Fen liselerine,

3) Çok programlý liselere,

c) 3308 sayýlý Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanunu uygulamasý çerçevesinde iþletmelere beceri eðitimi için en az 100 öðrenci gönderen mesleki ve teknik öðretim okullarýna,

d) Bünyesinde ilköðretim okulu ve lisenin birlikte bulunduðu özel eðitim okullarýna,

e) Müdür yardýmcýsý sayýsý üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýna,

bir müdür baþyardýmcýsý norm kadrosu verilir. Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre baðlý olarak örgütlendiði kurumlar için ise yukarýda belirtilen þartlarda sadece bir müdür baþyardýmcýsý norm kadrosu verilir.

Müdür yardýmcýsý norm kadrosu

Madde 8- (Değişik: 30.11.2003 tarihli Resmi Gazete) Kapsama dahil okul ve kurumlardan;
a) Anaokullarında;
Öğrenci sayısı:
1)100-201'e kadar 1,
2) 201 ve daha fazlası 2,

b) İlköğretim okullarında;
Öğrenci sayısı.
1) 601'e kadar 1,
2) 601-1401'e kadar 2,
3) 1401- 2201'e kadar 3,
4) 2201 ve daha fazlası 4,

c) Ortaöğretim kurumlarında;
Öğrenci sayısı:
1) 501'e kadar 1,
2) 501-1201'e kadar 2,
3) 1201- 2001'e kadar 3,
4) 2001 ve daha fazlası 4,

d) Özel eğitim okul ve kurumlarında (hastane ilköğretim okulları hariç);
Öğrenci sayısı:
1) 51'e kadar 1,
2) 51- 126'ya kadar 2,
3) sonra gelen her 150 öğrenci için 1,

e) Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezlerinde (akşam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);
Öğrenci - çırak-kursiyer sayısı:
1) 401'e kadar 1,
2) 401- 801'e kadar 2,
3) 801-1201'e kadar 3,
4) 1201 ve daha fazla 4,

f) Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, her merkez için 1,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Ayrıca, (f) bendinde sayılan kurumların dışındaki okul ve kurumlara,
1) Yatılı veya pansiyonlu olması,
2) Döner sermayeli olması,
3) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılması,
hallerinde her bir özellik için 1 müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilir.

Ancak, bir okul veya kurumdaki müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde 7'yi geçemez."
-----------------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 8 - Kapsama dahil okul ve kurumlardan;

a) Anaokullarýnda;
Öðrenci sayýsý:
1) 100-201’e kadar 1,
2) 201 ve daha fazla 2,

b) Ýlköðretim okullarýnda;
Öðrenci sayýsý:
1) 801’e kadar 1,
2) 801-1501’e kadar 2,
3) 1501 ve daha fazla 3,

c) Ortaöðretim okullarýnda;
Öðrenci sayýsý:
1) 601’e kadar 1,
2) 601-1501’e kadar 2,
3) 1501-2001’e kadar 3,
4) 2001 ve daha fazla 4,

d) Özel eðitim okul ve kurumlarýnda (hastane ilköðretim okullarý hariç);
Öðrenci sayýsý:
1) 51’e kadar 1,
2) 51-126’ya kadar 2,
3) Sonra gelen her 100 öðrenci için 1,

e) Olgunlaþma enstitüleri, pratik kýz sanat okullarý ve çýraklýk eðitim merkezlerinde (akþam sanat okulu statüsünde olanlar dahil);
Öðrenci-çýrak sayýsý:
1) 501’e kadar 1,
2) 501-1001’e kadar 2,
3) 1001 ve daha fazla 3,

f) Halk eðitim merkezlerinde (akþam sanat okulu statüsünde olanlar dahil); Merkezin bulunduðu il’in (halk eðitim merkezi bulunan ilçeler hariç) veya ilçenin toplam nüfusu:
1) 100.001’e kadar 1,
2) 100.001-300.001’e kadar 2,
3) 300.001 ve daha fazla olanlar 3,

g) Eðitim araçlarý ve donatým merkezlerinde (akþam sanat okulu statüsünde olanlar dahil); Merkezin bulunduðu il’in (eðitim araçlarý ve donatým merkezi bulunan ilçeler hariç) veya ilçenin toplam nüfusu:
1) 500.001’e kadar 1,
2) 500.001 ve daha fazla olanlar 2,

h) Rehberlik ve araþtýrma merkezlerinde, her merkez için 1, müdür yardýmcýsý norm kadrosu verilir.

Ayrýca, (h) bendinde sayýlan kurumlarýn dýþýndakilere aþaðýdaki her özellik için bir müdür yardýmcýsý norm kadrosu daha verilir.
1) Yatýlý veya pansiyonlu okullar.
2) Döner sermayeli okullar.
3) Tam gün tam yýl eðitim uygulamasý yapýlan okullar.

Ancak, bir kurumdaki müdür yardýmcýsý sayýsý hiçbir þekilde 5’i geçemez.
-------------------------------------------------------------

Okul öncesi öðretmeni norm kadrosu

Madde 9 - Çocuk sayýsý 10’dan az, 20’den fazla olmamak üzere anaokulu, ana sýnýfý ve uygulama sýnýflarýnda oluþturulan her grup için bir öðretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayýsý dolmadan yeni grup açýlamaz. Tek ana sýnýfý ve uygulama sýnýfýndan oluþan sýnýflarda çocuk sayýsý en fazla 25’e kadar yükseltilebilir.

Özel eðitim kapsamýnda açýlan anaokulu ve ana sýnýflarýnda çocuk sayýsý;

1) 7’ye kadar 1,

2) 7-13’e kadar 2,

3) 13-19’a kadar 3,

öðretmen norm kadrosu verilir. Bundan sonraki norm kadronun verilmesinde ayný esas uygulanýr. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda bu þekilde saptanan norm kadro sayýsý bir misli artýrýlýr.

Sýnýf öðretmeni norm kadrosu

Madde 10 -a) Ýlköðretim okullarýnda, öðrenci sayýsý 10’dan az (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.)..... olmamak koþuluyla her sýnýf ve þube için bir,

b)(Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;
1) Görme, işitme ve ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,
2) Zihinsel engellilere yönelik açılan okullarda her sınıf veya şube için 2,
3) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,
4) İş eğitimi merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup, sınıf veya şube için 2,
5) Otistik çocuklara yönelik açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,
6) Üstün yeteneklilere yönelik açılan kurumlardan öğrenci sayısı 25' kadar olanlar için 1, 25'ten fazla olanlar için 2,
7) Hastane ilköğretim okulları için 2,
8) Özel eğitim okullarına (hastane ilköğretim okulları hariç) gezerek özel eğitim görevi için 1, rehberlik araştırma merkezlerine her engel alanı (görme, işitme, ortopedik ve zihin) için 1,
9) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okul ve kurumlarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için her 25 öğrenciye 1,
--------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 10 -a) İlköğretim okullarında, öğrenci sayısı 10'dan az 30'dan fazla olmamak koşuluyla her sınıf ve şube için bir,
b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;
1) Görme, işitme ve ortopedik engelliler için açılan her sınıf veya şube için 1,
2) Zihinsel engelliler için her sınıf veya şube için 2,
3) İş eğitimi merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup için 1,
4) Otistik çocuklar için açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için 1,
5) Hastane ilköğretim okulları için 2,
6) Üstün yetenekliler için açılan sınıflarda 1, sınıf öğretmeni norm kadrosu verilir

-----------------------------------

Genel bilgi ve meslek dersleri öðretmeni norm kadrosu

Madde 11 - (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31- 42 saate kadar 2,
c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

(Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, özel eğitim okul ve kurumları hariç, ayný yerleþim merkezinde bulunan okul ve kurumlarýn branþlar itibariyle öðretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleþim merkezindeki (birden fazla eðitim bölgesi oluþturulmuþsa her bir eðitim bölgesindeki) okul ve kurumlarýn ayný branþlardaki haftalýk ders yükü toplamý dikkate alýnýr. Belirlenen kadrolarýn okul ve kurumlar itibariyle daðýtýmý, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branþtaki ders yükü en fazla olandan baþlanýlarak her 21 saate bir kadro olacak þekilde yapýlýr. Bu þekilde yapýlacak daðýtýmda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eðitim bölgeleri oluþturulmamýþsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrý yerleþim merkezi olarak deðerlendirilir.
------------------------------------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 11 - Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarından;
a) Köy statüsünde bulunan yerleşim merkezlerindeki ilköğretim okullarının 6,7 ve 8 inci sınıflarındaki;
1) Şube sayısı 7'ye kadar olanlar için; genel bilgi dersleri kapsamına giren Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil ve İş Eğitimi branşlarının her birinden 1,
2) Şube sayısı 7 olanlar için; Türkçe branşından 2, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, İş Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1,
3) Şube sayısı 8 olanlar için; Türkçe, Matematik ve Yabancı Dil branşlarının her birinden 2, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İş Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1,
4) Şube sayısı 9 olanlar için; Türkçe, Matematik ve Yabancı Dil branşlarının her birinden 2, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İş Eğitimi, Beden Eğitimi, Müzik, Resim İş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarının her birinden 1, öğretmen norm kadrosu verilir.
b) Köy statüsünde bulunan yerleşim merkezlerindeki ilköğretim okullarından 6, 7 ve 8 inci sınıflarındaki şube sayısı 10 ve daha fazla olanlar ile diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (halk eğitim merkezleri hariç) genel bilgi ve meslek dersleri kapsamına giren,
1) Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, İş Eğitimi, Resim-İş, Beden Eğitimi ve Müzik branşlarından ders yükü 31 saate kadar olanlar için 1,
2) Bunların dışında kalan branşlarda ders yükü 8-30 saat olanlar için 1,
3) Ders yükü 31-42 olması halinde 2,
4) Ders yükünün 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.
Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

----------------------------------------------

Atölye ve laboratuvar dersleri öðretmeni norm kadrosu

Madde 12 - Örgün ve yaygýn eðitim okul ve kurumlarýnda (halk eðitim merkezleri hariç) atölye ve laboratuvar dersleri için haftalýk toplam ders yükü;

a) 15-41 saate kadar 1,

b) 45-81 saate kadar 2,

c) 81-121 saate kadar 3,

d) 121-161 saate kadar 4,

e) 161-201 saate kadar 5,

f) Ders yükünün 200’den fazla olmasý halinde her 40 saat için 1,

öðretmen norm kadrosu verilir. Bu þekildeki hesaplama sonrasýnda artan ders yükünün en az 20 saat olmasý halinde ilave olarak 1 öðretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak, Ancak, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumları hariç, ayný yerleþim merkezinde bulunan okul ve kurumlarýn branþlar itibariyle öðretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleþim merkezindeki (birden fazla eðitim bölgesi oluþturulmuþsa eðitim bölgesindeki) okul ve kurumlarýn ayný branþlardaki haftalýk ders yükü toplamý dikkate alýnýr. Belirlenen kadrolarýn okul ve kurumlar itibariyle daðýtýmý, toplama dahil edilen her bir okul ve kuruma o branþtaki ders yükü en fazla olandan baþlanarak her 40 saate bir kadro olacak þekilde yapýlýr. Bu þekilde yapýlacak daðýtýmda artan kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eðitim bölgeleri oluþturulmamýþsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrý yerleþim merkezi olarak deðerlendirilir.

(Ek Fıkra: 30.11.2003 tarihli R.G.) Endüstriyel eğitim yapan mesleki ve teknik okul ve kurumlardan; eğitim içinde üretim yapılan ve bu amaçla alınan sürekli işçi kadrolrında çalıştıran örgün ve yaygın eğitim kurumlarının çalışan işçi sayısı ondan az olmayan bölümlerindeki atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu, aynı bölümler için 14'üncü madde uyarınca yapılan düzenlemeye göre belirlenen bölüm ve atölye şefliği sayısından az olamaz.
-------------------------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 12 - Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında (halk eğitim merkezleri hariç) atölye ve laboratuvar dersleri için haftalık toplam ders yükü;
a) 15-41 saate kadar 1,
b) 45-81 saate kadar 2,
c) 81-121 saate kadar 3,
d) 121-161 saate kadar 4,
e) 161-201 saate kadar 5,
f) Ders yükünün 200'den fazla olması halinde her 40 saat için 1,
öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.
Ancak, anadolu statüsündeki okullar hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul ve kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.

--------------------------------------------------

Rehber öðretmen norm kadrosu

Madde 13 -a) Rehberlik ve araþtýrma merkezleri için; merkezin bulunduðu il veya ilçenin nüfusu 200.000’e kadar olan yerler için 4, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1 rehber öðretmen norm kadrosu verilir. Bu þekilde yapýlacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olmasý halinde bir rehber öðretmen norm kadrosu daha verilir.

b) (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Okul rehberlik servisleri için,
1) Özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1,
2) İlk ve orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5'inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1,
3) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,
rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2'nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılamaz.
-------------------------------------------
ESKİ FIKRA METNİ
b) Okul rehberlik servisleri için, 6-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim kurumları ile ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5 inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1 rehber öğretmen norm kadrosu verilir. Buna, öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenir. Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.
-----------------------------------

Bölüm, atölye ve laboratuvar þefi norm kadrosu

Madde 14 - Öðretmen norm kadrosu içinde deðerlendirilmek üzere, eðitim kurumlarýnda olmasý gereken bölüm, atölye ve laboratuvar þefi norm kadrosu, 4 üncü maddede belirtilen tanýmlara uygun olarak Bakanlýkça saptanan ölçütlere göre ayrýca belirlenir.

Norm kadro belirlenmesinde dikkate alýnacak hususlar

Madde 15- (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) 6 ncı maddenin son fıkrasında belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmez.

b) Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilir.

c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.

2) Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.

d) Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar;

1) 9'uncu sınıflarda; 10-21 öğrenciye kadar 1, 21-31 öğrenciye kadar 2, 31-41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 10, 11 ve 12'nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16-24 öğrenciye kadar 2, 24-31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,
olacak şekilde oluşturulur.

e) Güzel sanatlar liselerinin bölümler itibariyle alan derslerinin ders yükü;
1) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her öğrenci için 6 saat,
2) Koro, orkestra, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dresler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat,
ilave edilerek bulunur. Ancak, bir şube 3'ten fazla gruba ayrılmaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz.

f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;
1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayıları ayrı ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerekitren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak, verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.
2)Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak anadolu statüsündeki okulların öğretimi yabancı dille yapılan dersleri ile bunların dışında olmakla birlikte ilgili mevzuata göre öğretmeni belli nitelikler taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin okutabileceği miktara ulaşan dersleri bunun dışındadır.
Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.

g) Aşağıda belirtilenlerden;
1) Ulusal projeler ile uluslararası çok taraflı ya da ikili olarak yapılan anlaşmalara/protokollere göre proje uygulaması yapılan okul veya kurumlarda projenin uygulama süresiyle sınırlı olmak üzere ilgili alanın ders yüküne bakılmaksızın bu projelerde görev alacak öğretmenlerin,

2) Yaygın eğitim enstitüsü, hizmet içi eğitim enstitüsü, mesleki ve teknik açıköğretim okulu, açık lise ve açık ilköğretim okulu, 1 inci, 2 inci ve 6 ncı akşam sanat okulları, eğitim hizmetleri merkezi (akşam sanat okulu), halk eğitim merkezleri ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra açılacak benzeri kurumların eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından bu yönetmelikte düzenlenmeyenyönetici ve öğretmenlerin,

norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

Ancak, birinci alt bent çerçevesinde belirlenen norm kadrolarda bulunan öğretmenler projenin sona ermesi durumunda, öncelikle görevli oldukları okul veya kurumda branşlarındaki açık bulunan öğretmen norm kadroları ile ilişkilendirilirler. Branşlarında açık norm kadro bulunmaması halinde, ise görevli oldukları okul ve kurumlarda norm kadro fazlası konumunda bırakılırlar."
-------------------------------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 15 - Okul ve kurumlarýn yönetici ve öðretmen norm kadrolarýnýn belirlenmesinde dikkate alýnacak hususlar þunlardýr:
a) 6 ncý maddenin son fýkrasýnda belirtilen durumlar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür baþyardýmcýsý ve müdür yardýmcýsý norm kadrosu verilmez.
b) Ýlköðretim okullarýnda müdür yardýmcýsý norm kadrosunun belirlenmesinde esas alýnan öðrenci sayýsýna, o okulun ana sýnýfý, uygulama sýnýfý ve alt özel eðitim sýnýfý öðrencileri de dahil edilir.
c) Branþlar itibariyle haftalýk ders yükünün hesaplanmasýnda;
1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarýna göre o branþ içinde aylýk karþýlýðý okutulmasý gereken dersler birlikte dikkate alýnýr.
2) Öðretmenlerin, öðrenci sosyal ve kiþilik hizmetleri kapsamýnda yaptýklarý görevleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar þeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatýn bakýmý, onarýmý ve öðretime hazýr halde bulundurulmasý kapsamýnda yaptýklarý görevlerinden, ilgili mevzuatýna göre haftalýk azami ek ders saatleri içinde sayýlan süreleri de dikkate alýnýr.
d) Mesleki ve teknik örgün eðitim kurumlarýnda uygulamalý atölye ve laboratuvar derslerine iliþkin ders yükü, haftalýk ders çizelgesine göre her bir sýnýfta okutulan ders miktarýnýn grup sayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunur. Ancak, her þubede 3’ten fazla grup oluþturulamaz ve her grup 12 öðrenciden az olamaz.
e) Anadolu teknik lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi, kýz meslek lisesi, pratik kýz sanat okulu ve benzeri tek müdüre baðlý olarak faaliyet gösteren okul ve kurumlarýn;
1) Yönetici norm kadrolarýnýn belirlenmesinde bu okul ve kurumlarýn öðrenci sayýlarýnýn toplamý, verilecek müdür yardýmcýsý norm kadrolarýnýn okul veya kurumlara daðýlýmýnda her bir okul ve kurumun kendi öðrenci sayýsý esas alýnýr.
2) Öðretmen norm kadrolarýnýn belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayýsý, verilecek norm kadrolarýn bu okul ve kurumlara daðýlýmýnda her bir okul ve kurumun o branþtaki ders saati sayýsý esas alýnýr.
f) Yaygýn eðitim enstitüsü, hizmet içi eðitim enstitüsü, mesleki ve teknik açýköðretim okulu, açýk lise ve açýk ilköðretim okulu, 1 inci Akþam Sanat Okulu, 2 nci Akþam Sanat Okulu, 6 ncý Akþam Sanat Okulu, eðitim araçlarý ve donatým merkezleri ile bu Yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden sonra açýlacak benzeri kurumlarýn eðitim ve öðretim hizmetleri sýnýfýndan bu Yönetmelikle düzenlenmeyen yönetici ve öðretmen görev unvanlý personelin norm kadrolarý Maliye Bakanlýðý ve Devlet Personel Baþkanlýðýnýn uygun görüþleri de alýnarak Bakanlýkça belirlenir. Bu kurumlarýn norm kadro sayýlarýnýn deðiþikliðinde de ayný yöntem izlenir, branþlardaki deðiþikliklere baðlý düzenleme Bakanlýkça yapýlýr.
---------------------------------------------

Norm kadro belirlemeye yetkili birimler ve kullanýlacak çizelgeler

Madde 16 - Kapsama dahil okul ve kurumlarýn yönetici ve öðretmen norm kadrolarý, il milli eðitim müdürlüklerince belirlenir.

Norm kadrolarýn belirlenmesinde, ekli "Norm Kadro Tespit Çizelgesi" kullanýlýr. Ancak, bu çizelgede yer alan bilgileri içermek kaydýyla, Bakanlýkça düzenlenecek optik okuyuculu çizelgeler de kullanýlabilir.

Norm kadrolarýn onaylanmasý

Madde 17 - Her bir okul ve kurumda bulunmasý gereken yönetici ve branþlara göre öðretmen sayýsýnýn belirlenmesine esas olmak üzere il milli eðitim müdürlüklerince düzenlenen Norm Kadro Tespit Çizelgeleri valiliklerce Bakanlýða gönderilir. Yapýlacak inceleme sonrasýnda her bir okul ve kurumun yönetici ve branþlar itibariyle öðretmen norm kadro sayýlarý Bakanlýkça onaylanmasýyla birlikte yürürlüðe girer.

Bakanlýkça onaylanan norm kadro çizelgeleri, onaylanmasýný takip eden 15 gün içinde il milli eðitim müdürlükleri ve saymanlýklara gönderilir.

Tahakkuk memurlarý ile saymanlar; yönetici ve öðretmenlerin her türlü mali haklarýnýn ödenmesinde okul ve kurumlarýn yönetici ve branþlar itibariyle belirlenen öðretmen norm kadro sayýsý çerçevesinde iþlem yapmaktan sorumludur.

Okul ve kurumlarýn norm kadro sayýlarýnýn deðiþmesi

Madde 18- (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Eylül ayında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları, eylül ayı beklenmeksizin belirlenir.

Ancak, bu yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde aşağıdaki işlem yapılır.

a) Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir.

Bu yeni duruma göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar nprm kadro fazlası olarak değerlendirilir. Ancak, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibariyle açık öğretmen norm kadrosu bulunması halinde bu norm kadrolarla ilişkilendirililer. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılırlar.

b) Öğretmen norm kadrosu bulundukları okul ve kurumlarda hizmet punaı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atabilirler.

Bu öğretmenler ihtiyaç halinde, aynı eğitim bölgesi veya yerleşim merkezi içindeki okul ve kurumlarda 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yönetici Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19'uncu maddesi uyarınca ders görevinde ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilirler.

Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluşacak yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve fazlalığın giderilmesi ile yöneticilik görevinden ayrılanlar hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uygulanır."
----------------------------------------------------
ESKİ MADDE METNİ
Madde 18 - Okul ve kurumlarýn norm kadro sayýlarýnýn bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde deðiþmesi halinde bu deðiþikliðe konu olan okul ve kurumlarýn norm kadro sayýlarý Haziran ayýnda 16 ve 17 nci maddeler doðrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum açýlmasý halinde, bu okul ve kurumlarýn norm kadrolarý yukarýdaki süreler beklenmeksizin belirlenir.

Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluþacak yönetici ve öðretmen ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve fazlalýðýnýn giderilmesinde, ilgili atama ve yer deðiþtirme yönetmelikleri hükümleri uygulanýr.
-------------------------------------------------

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Çeþitli Hükümler

Norm kadro sayýsýnýn deðiþtirilemeyeceði

Madde 19 - Okul ve kurumlarýn bu Yönetmelik uyarýnca belirlenmiþ olan norm kadro sayýlarý, 18 inci maddede belirtilen nedenler dýþýnda deðiþtirilemez.

Bilgi verme

Madde 20 - Okul ve kurumlarýn norm kadro sayýlarý ve deðiþiklikleri onaylanmasýný takiben bir ay içinde Bakanlýkça, iller itibariyle Maliye Bakanlýðý ve Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilir.

Boþ kadro tahsisi ve kullanýmý

Madde 21 - Bakanlýða tahsis edilmiþ bulunan serbest öðretmen kadro sayýsýnýn bu Yönetmelik hükümleri uyarýnca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öðretmen norm kadro sayýsýndan fazla olmasý halinde fazla durumdaki boþ kadrolar Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne aktarýlýr.

Bu kadrolar;

a)(Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) 15 inci maddenin (g) bendinde belirtilen okul ve kurumlarýn kadro ihtiyacýnýn karþýlanmasýnda,

b) 18 inci madde uyarýnca norm kadro sayýsýnýn deðiþmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadrolarýn karþýlanmasýnda,

c) (Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 77, 78 ve 108'inci madelerine göre bir yıldan fazla aylıksız izine ayrılma isteğinde bulunanlar (Muvazzaf askerlik için ayrılanlar hariç) ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,

d) 15/11/1971 tarihli ve 7/3479 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý çerçevesinde yurt dýþýnda görevlendirilecek öðretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarýnda,

e) Çeþitli kanun ve kararnamelerde yer alan hükümler uyarýnca, öðretmenlerin diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevlendirilmelerinden önce atanmalarýnda,

f) (Ek fıkra: 30.11.2003 tarihli R.G.) Kazanılmış hak aylıkları 1-4'üncü derecelerde olan öğretmenlerden 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile 30/12/1980 tarihli ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, sağlık durumlarının öğretmenlik yapmalarına uygun olmadığı belirtilenlerin atamalarında,

g) (Ek fıkra: 30.11.2003 tarihli R.G.) Her ilin öğretmen norm kadro sayısının %5'ini geçmemek üzere öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında,

(Değişik: 30.11.2003 tarihli R.G.) kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri veya okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır.

Yukarýda belirtilen hallerin ortadan kalkmasýna baðlý olarak boþalan kadrolar ile okul ve kurumlarýn norm kadro sayýlarýnýn bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterlerine baðlý olarak deðiþmesi durumunda ortaya çýkacak boþ kadrolar Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne aktarýlýr.
-------------------------------------------------
ESKİ FIKRA METİNLERİ
a) 15 inci maddenin (F) bendinde belirtilen okul ve kurumların kadro ihtiyacının karşılanmasında,
c) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un değişik 61 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izne ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce atanmalarında,
-kullanılmak üzere Bakanlık onayı ile il milli eğitim müdürlüklerine, a ve b bentleri bakımından ise okul ve kurum bazında olmak üzere aktarılır.

-------------------------------------------

Kadro hareketleri

Madde 22 - Bu Yönetmelik uyarýnca belirlenen normlarýn gerektirdiði kadrolar ile kadro hareketleri okul ve kurumlar itibariyle, genel hükümlere göre yapýlýr.

Geçici görevlendirme

Madde 23 - Öðretmenler, aylýk karþýlýðý ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarýnda doldurulmamalarý halinde eðitim ve öðretim alanýnda ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldýrýlan hükümler

Madde 24 - 10/09/1998 tarihli ve 98/11668 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Atama ve Yer Deðiþtirmelerine Ýliþkin Yönetmeliðin 34, 35, 36 ve Geçici 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Ancak bu maddeler uyarýnca yapýlan iþlemler ve bu iþlemlere baðlý sonuçlar geçerli sayýlýr.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde okul ve kurumlarýn norm kadrolarý belirlenir ve onaylanarak yürürlüðe konulur.

Okul ve kurumlarda görevli mevcut personel, öðretmenler branþlarý itibariyle olmak üzere belirlenen norm kadrolarla iliþkilendirilir.

Bu iþlemi takiben;

a) (Mülga: 30.11.2003 tarihli R.G.)

b) Okul ve kurumlarýn yönetici sayýsýnýn norm kadro sayýsýndan fazla olmasý halinde, fazlalýðýn giderilmesinde ilgili atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði hükümleri uygulanýr.

Fazla kadrolarýn boþalmasý halinde, bu kadrolar atamalarda kullanýlmaz ve bu þekilde boþalan kadrolar Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne aktarýlýr.
------------------------------------------------------------
ESKİ GEÇİCİ MADDE 1 FIKRASI
Geçici Madde 1 - ...
a) Herhangi bir branştaki öğretmen sayısının o okul ve kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde bu fazlalık, il içinde bulunan okul ve kurumlara veya istekleri halinde diğer illerdeki okul ve kurumlara yer değiştirme suretiyle atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir. İstekli bulunmaması veya fazlalığın giderilmesine yetecek sayıda olmaması halinde, o okul veya kuruma en son atanan, fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenir.(*)
Bu şekilde yapılacak atamalarla giderilemeyen norm kadro fazlası durumundaki öğretmenlerin kadroları, yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içinde koordinatör olarak belirlenecek bir okul veya kuruma aktarılır. Bunlar, aynı yerleşim merkezi veya eğitim bölgesi içindeki okul ve kurumlarda 02/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 19 uncu maddesi kapsamında görev yaparlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branştan o yerleşim merkezi veya eğitim bölgesine dahil okul ve kurumlara atama yapılmaz.

--------------------------------------------------------

Geçici Madde 2 - Gerekli þartlar oluþuncaya kadar,

A) Birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlan,

1) Bir derslikli ilköðretim okullarýnda öðrenci sayýsý;

a) 10-40 olanlara 1,

b) 41 ve daha fazla olanlara 2,

2) Ýki ve daha fazla derslikli ilköðretim okullarýnda öðrenci sayýsý;

a) 10-30 olanlara 1,

b) 31-60 olanlara 2,

c) 61-80 olanlara 3,

d) 81 ve daha fazla olanlara 4,

sýnýf öðretmeni norm kadrosu verilir.

B) Öðrenci sayýsýnýn 149 ve daha az olmasý nedeniyle baðýmsýz müdür norm kadrosu verilemeyen 1-5 sýnýflý ilköðretim okullarýnýn müdür yetkili öðretmenleri, o okulun öðretmenler için belirlenen norm kadrosu içinde deðerlendirilir.

C) (Mülga: 30.11.2003 tarihli R.G.)
------------------------------------------------
ESKİ GEÇİCİ MADDE 2 FIKRASI
C) Bu Yönetmeliðin 10 uncu maddesiyle sýnýf öðretmeni norm kadrosunun belirlenmesinde öngörülen her bir sýnýf ve þube için 30 öðrenci sayýsý üst sýnýrý uygulanmaz.
--------------------------------------------------

Geçici Madde 3: Mülga: 30.11.2003 tarihli R.G.
---------------------------------------
ESKİ GEÇİCİ MADDE 3 METNİ
Geçici Madde 3 - Halk eðitim merkezlerine, bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte, bu merkezlerde görevli öðretmen sayýsý kadar öðretmen norm kadrosu verilir. Mevcut öðretmenler bu kadrolarla iliþkilendirilir. Bu kadrolarýn herhangi bir þekilde boþalmasý halinde yerlerine atama yapýlmaz ve boþalan kadrolar 21 inci madde uyarýnca kullanýlmak üzere Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne aktarýlýr. Bu merkezlerdeki eðitim-öðretim faaliyetleri çeþitli kanun ve kararnamelerle geçici personel çalýþtýrýlmasýna imkan veren hükümler çerçevesinde istihdam edilecek personelle yürütülür.
-----------------------------------

Geçici Madde 4 - Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadrolarýn onaylanýp yürürlüðe konulmasýna kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.

Geçici Madde 5 - Bakanlýðýn Eðitim ve Öðretim Hizmetleri Sýnýfýna dahil kadrolarýna atanmak isteyenlere, 06/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýyla yürürlüðe konulan "Ýlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar Ýçin Mecburi Yeterlik ve Yarýþma Sýnavlarý Genel Yönetmeliði" hükümleri uyarýnca uygulanacak yazýlý sýnavlarda, ayný Yönetmeliðe 02/02/1999 tarihli ve 99/12377 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Yönetmelik ile eklenen Ek 1 inci maddesi hükmü 1999 yýlý için uygulanmaz.

Yürürlük

Madde 25 - Maliye Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Devlet Personel Baþkanlýðý’nca birlikte hazýrlanan ve Sayýþtay’ýn görüþü de alýnan bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

Yürütme

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Tablolar için ilgili Resmi Gazeteye bakýnýz.


Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam