1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

09 Aralık 2003 09:30
+Aa- Yazdır
Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

MADDE 1 ? 3/5/2001 tarihli ve 24391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "1475 sayılı" ibaresi "4857 sayılı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki " Uzman Mühendis belgesi" ibaresi çıkarılmış, Şube ve Vardiya Mühendisi tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şube: Kuruma ve Müesseselere bağlı destek ve hizmet birimlerini,

Vardiya Mühendisi: Vardiyalarda çalışan ve Servis Mühendisinin yardımcısı olan Mühendisi,"

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 ? Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen koşullar ile bu Yönetmelikte belirtilen hizmet koşullarına ek olarak, Kurumda en az 2 yıl çalışmış olmaları koşulu aranır."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır."

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 ? Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlara atanacaklarda ya da söz konusu kadro ve pozisyonlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen genel koşulların yanı sıra, aşağıdaki özel koşullar da aranır.

A) Görevde yükselme eğitimi gerektirmeyen kadrolara atanacaklarda aranacak özel koşullar:

a) Servis Mühendisliği kadroları için; en az 5 yıl Vardiya Mühendisliği görevinde bulunmak ve Uzman Mühendis Belgesi almış olmak (İş Güvenliği Mühendisi olacakların ayrıca tahlisiyecilik yapabileceğine dair belge almış olması gerekir. Aynı boş kadroya birden fazla aday bulunması durumunda; öğrenim düzeyi, öğrenim düzeyinin aynı olması durumunda hizmet süresi, bunun da eşit olması durumunda son 3 yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar atanır. Hepsinin eşit olması durumunda da Müessese Müdürünce uygun görülenler atanır.),

b) Servis Teknikeri pozisyonu için; 7 yıl Vardiya Teknikerliği yapmış olmak (Aynı boş pozisyona birden fazla aday bulunması durumunda; hizmet süresi, hizmet süresinin eşit olması durumunda son 3 yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar atanır. Bunun da eşit olması durumunda Müessese Müdürünce uygun görülenler atanır.),

c) Uzman (İdari) pozisyonu için; Şef (İdari) pozisyonunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 12 yıl çalışmış olmak,

d) Teknik Uzman (Mühendis) pozisyonu için; Başmühendis veya Teknik Şef pozisyonlarında çalışmış olmak ya da Uzman Mühendis Belgesine sahip olup Kurumda en az 10 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

e) Teknik Uzman (Tekniker) pozisyonu için; Teknik Şef (Tekniker) pozisyonunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 15 yıl tekniker olarak çalışmış olmak,

f) Başuzman kadrosu için; İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İşletme Müdürü ya da Müessese Müdür Yardımcısı görevlerinden en az birini yapmış olmak veya Kurumda en az 15 yıl çalışmış olmak koşulu ile Teknik Uzman (Mühendis) görevini ifa etmiş olmak,

g) I. Hukuk Müşaviri kadrosu için; en az 3 yıl Hukuk Müşaviri olarak çalışmış olmak,

h) Müessese Müdür Yardımcısı kadrosu için; en az 2 yıl Şube Müdürlüğü ya da en az 1 yıl İşletme Müdürlüğü görevini yapmış olmak,

i) Daire Başkanı, Genel Sekreter, Müessese Müdürü kadroları için; Müessese Müdür Yardımcısı kadrosunda en az 1 yıl ya da İşletme Müdürü kadrosunda en az 2 yıl veya Şube Müdürü ya da Hukuk Müşaviri kadrosunda en az 3 yıl ya da Başmüfettiş-Müfettiş olarak en az toplam 10 yıl çalışmış olmak,

j) Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı kadrosu için; Müessese Müdürü, Daire Başkanı, Başmüfettiş (Teknik) ya da Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) kadrolarından en az birinde görev yapmış olmak,

k) Genel Müdür Müşaviri kadrosu için; Genel Müdür Yardımcılığı, Kurul Başkanlığı, Müessese Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik, Başmüfettiş ya da Müfettiş görevlerinden en az birini yapmış olmak,

B) Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranacak özel koşullar:

a) Güvenlik Grup Şefi pozisyonu için; Kurumda en az 5 yıl Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

b) Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonu için; Kurumda en az 3 yıl Grup Şefi olarak çalışmış olmak,

c) Güvenlik Amiri pozisyonu için; Kurumda en az 2 yıl Güvenlik Amir Yardımcısı olarak çalışmış olmak,

d) Amir (Savunma) pozisyonu için; en az 8 yıl hizmeti bulunmak (4 yıldan az süreli yüksek okul mezunları için, eksik olan süreler hizmet süresine eklenir.),

e) Şef (İdari) pozisyonu için; en az 8 yıl hizmeti bulunmak (4 yıldan az süreli yüksek okul mezunları için, eksik olan süreler hizmet süresine eklenir.),

f) Başmühendis pozisyonu için; Kurumda Servis Mühendisliği pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak (Bu süre konusunda master yapmış olanlar için en az 2 yıl ve doktora yapmış olanlar için en az 1 yıldır.),

g) Teknik Şef pozisyonu için; Kurumda Servis Mühendisi olarak en az 3 yıl ya da 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olup Teknik Hizmetler Grubunda belirtilen unvanlarda en az 8 yıl çalışmış olmak,

h) Teknik Şef (Tekniker) pozisyonu için; Kurumda Vardiya Teknikeri pozisyonunda en az 7 yıl ve Servis Teknikerliği pozisyonunda en az 3 yıl görev yapmış olmak,

i) Baştabip pozisyonu için; en az 3 yıl Uzman Tabip ya da 6 yıl Tabip olarak çalışmış olmak,

j) Şube Müdürü kadrosu için; Kurumda Başmühendis, Şef (Teknik-İdari) ya da Uzman (Teknik-İdari) pozisyonlarında toplam en az 2 yıl görev yapmış olmak,

k) Şube Müdürü (Sağlık İşleri) kadrosu için; Baştabip ya da Tabip olarak en az toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

l) Hukuk Müşaviri kadrosu için; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmak,

m) İşletme Müdürü kadrosu için; Kurumda Şube Müdürü ya da İşletme Müdür Yardımcısı ya da en az 3 yıl Başmühendis ya da Teknik Şef (Mühendis) olarak çalışmış olmak (Şube Müdürlüğü ya da İşletme Müdür Yardımcılığı kadrolarından, İşletme Müdürlüğü kadrosuna atanmalarda sınav ve eğitim şartı aranmaz.),

n) İşletme Müdürü (Bilişim Sistemleri) kadrosu için; Şube Müdürü (Veri İletişimi ve Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Koordinasyon) kadrolarından en az birinde çalışmış olmak,

o) Şube Müdürü, (Veri İletişimi ve Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgi İşlem) kadroları için; Kurumda bilişim sistemleri ya da bilgi işlem birimlerinde en az 2 yıl süre ile Şef olarak görev yapmış olmak ya da en az 2 yılı Kurumda olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerinde en az 8 yıl süre ile Uzman, Uzman Programcı, Mühendis, Programcı ya da Çözümleyici (Sistem Analisti) kadrolarında çalışmış olmak."

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 ? Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki görevlerden V. ve daha alt basamaklardaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olanların, sınavdan önce, Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ortak ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere, toplam en az (75) saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Kurum gerekli gördüğünde; görevde yükselme eğitimi, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro/pozisyonlar ve eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 ? Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının 2 katını geçemez.

Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının (2) katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime katılacak personelin seçiminde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak düzenlenen EK-1' deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır ve bu forma göre yapılacak değerlendirmede, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının (2) katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının iki katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır.

Atama yapılacak boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ve/veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek bütün teşkilatlara ve personele eğitim tarihinden en az ( l ) ay önce, eğitim yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az ( 15 ) gün önce bildirilir."

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 ? Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atanırlar. Sınav sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel, Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak belirlenir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı kadro/pozisyonlar için son sınavda başarılı olup atananlardan sonra gelen başarılılar arasından, başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir."

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 ? Açıktan atamalarda genel hükümler uygulanır."

MADDE 12 ? Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 ? Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, Kurumdaki aynı unvanlı kadro/pozisyonlara veya aynı grup ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadro/pozisyonlara atanabilir."

MADDE 13 ? Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

"Vekaleten Atanan Personel

Madde 34 ? Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da vekalet edilen kadro/pozisyon unvanı kazanılmış hak olarak sayılamayacağından, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadro/pozisyona atanamaz."

MADDE 14 ? Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 15 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam