1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği

07 Haziran 2006 13:16
+Aa- Yazdır

"Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği" 22/5/2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

07/06/2006 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklikler işlenmiştir

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

İdare: Gümrük Müsteşarlığını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

Hizmet Birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

Hizmet: (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

Hizmet Bölgesi: (Değişik: 07/06/2006 tarihli R.G.) Bu Yönetmeliğin EK-1'inde gösterilen hizmet bölgelerini,

Hizmet Alanı: (Değişik: 07/06/2006 tarihli R.G.) Hizmet bölgelerindeki hizmetin yapıldığı bağlantı idareleri,

Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle (Değişik ibare: 07/06/2006 tarihli R.G.) "oluşturulan bağlantı idareler arasında yapılır."

c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin

Genel Esaslar

Hizmet Bölgeleri

Madde 6- (Değişik: 07/06/2006 tarihli R.G.) Taşra teşkilatı için görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin EK:1'inde gösterilmiştir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel

Madde 7- (Değişik madde: 07/06/2006 tarihli R.G.) Başmüdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü (Bilgi İşlemde görevli Şube Müdürü dahil), Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru ve Muhafaza Memuru yer değiştirme suretiyle atamaya tabidirler.

Ancak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapan personelden Narkotik Köpek İdarecileri ile X-Ray Operatörleri yer değiştirme suretiyle atamaya tabi değildirler. Söz konusu görevleri yerine getiren personelin yer değiştirme işlemleri, gümrük idarelerinin ihtiyacına göre Yer Değiştirme Kurulunca bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın yapılır."

Çalışma Süreleri

Madde 8- (Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi Beşinci hizmet bölgesinde 2 yıl, Dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, Üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, İkinci hizmet bölgesinde 6 yıl, Birinci hizmet bölgesinde 8 yıldır.

Tüm hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduran personelin durumları her yıl yer değiştirme kurulunca incelenerek taşra teşkilatının kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda her hizmet bölgesinde belirtilen sürenin tamamlanması esastır. İdare bu süreyi tamamlayan personeli farklı hizmet bölgelerine atayabilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresinin tamamlandığı yılın yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde, atama işleminin gerçekleştirilmesi esastır. Çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanı arasında bölünebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır.

(Ek fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Beşinci hizmet bölgesinde görev yapanların ilişikleri 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirlenen bölge hizmetinin hesap tarihine bağlı kalınmaksızın zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları tarihte kesilir.

Yer Değiştirme Dönemleri

Madde 9- (Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Bu Yönetmeliğin 11, 13 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamaların, her yılın Haziran ayının yirmisine kadar sonuçlandırılması ve atama onayının ilgililere bölge hizmetlerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur."

Yer Değiştirme Halleri

Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

a) İlgilinin isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Unvan değişikliği,

d) Çalışma süresinin doldurulması,

e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler (Değişik kelime: 07/06/2006 tarihli R.G.) "ve" olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

hallerinde değiştirilebilir.

Özür Halleri

Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, asgari çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

(A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

(B) Özür Grubu: Eş Durumu.

Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

Özürlerin Belgelendirilmesi

Madde 12- Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden (özel üniversiteler hariç) alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

1) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmetin Gereği

Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

(Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) a) Haklarında adli ve idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda idarece veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Unvan Değişikliği

Madde 14- Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur'a ile tespit edilebilir.

Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. 4 üncü veya 5 inci hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve veya görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 16- Aşağıda gösterilen;

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans ve seminer sürelerinin,

c) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi içinde yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

d) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen sürelerinin,

e) Aynı hizmet bölgeleri arasında yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin,

tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

Aşağıda gösterilen;

a) 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan, kurs, konferans, ve seminer sürelerinin,

c) Hizmet bölgesi dışında geçirilen geçici görev veya vekalet sürelerinin,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan memurların, göreve iade edilmeleri durumunda, açıkta geçen sürelerinin,

e) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak TODAİE, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçen sürelerin,

f) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

g) Yer Değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde; bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17- Hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler,

b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

(Ek fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) c) Aday memurlukta geçen süreler.

Ancak, ilgililerin (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra kullanmış oldukları bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile zorunlu çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin tayini yapılır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler

Madde 18- Bu Yönetmeliğe tabi personelden;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) (Ek:1) sayılı cetvelde 5 inci bölgede yer alan başmüdürlük veya bağlantılarının bulunduğu il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya

İlişkin Hükümler

Yer Değiştirme Kurulu

Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar. Değerlendirme esnasında ilgili birimin Nisan ayının yirmisine kadar bildireceği unvan bazında sayısal ihtiyaç listeleri dikkate alınır.

Yer Değiştirme Kurulunun Görevleri

Madde 20- Yer Değiştirme Kurulu;

a) Hizmetin gereğini,

b) Memurun sicil durumunu,

c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını,

d) İstek formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek, ilgili personelin yeni görev yerlerini,

tespit ederek karara bağlar.

Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

Duyuru ve Başvuru Şekilleri

Madde 21- (Değişik fıkra: 07/06/2006 tarihli R.G.) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun (EK:2) doldurulması yönünde her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığınca Başmüdürlüklere duyuru yapılır.

Bu duyuru üzerine, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel (23 üncü maddede belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, (Ek:2) deki ?Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu?nu doldurarak varsa ekleriyle birlikte her yılın Mart ayının en geç yirmisine kadar bağlı bulunduğu başmüdürlük kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

Personel Dairesi Başkanlığınca; ilgili birimlerin ihtiyaç listeleri göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda; ihtiyaç, iş yoğunluğu ve mevcut personel durumu ile ilgililerin özel durumlarını yansıtan belgelere dayanılarak hazırlanan atamaya tabi personel listeleri Yer Değiştirme Kuruluna sunulur.

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi zorunludur.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 22- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstekleri Üzerine 5 inci Hizmet Bölgesinde Çalışma ve Atama

Madde 23- (Değişik madde: 07/06/2006 tarihli R.G.) Beşinci hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgesinden bu bölgeye atanmak veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgede kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan bu bölgeye atanmak için talepte bulunanların istekleri, Yer Değiştirme Kurulunca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

Yukarıdaki fıkra hükmü nüfus sayısına bakılmaksızın Beşinci hizmet bölgesinde sayılan yer nüfusuna kayıtlı olanlar için uygulanmaz."

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24- 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİMADDE 1 ? (Değişik madde: 07/06/2006 tarihli R.G.)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreler, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir. Ancak, intibak sonucu bulunan süre, görev yapılan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aştığı takdirde; ilgililer, yazılı isteklerinin bulunması halinde en çok üç yıl süre ile aynı hizmet bölgesinde bırakılırlar."

"GEÇİCİMADDE 2 ? (Değişik madde: 07/06/2006 tarihli R.G.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, (mülga) Gümrükler Başmüdürlüğü ile (mülga) Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri bağlantılarında görev yapmakta iken herhangi bir nedenle kapatılan ve bu Yönetmeliğin EK:1'inde sayılan hizmet bölgelerinde yer almayan Gümrük İdarelerinde geçen hizmet süreleri Müsteşarlıkça belirlenen hizmet bölgelerine intibak ettirilir."

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

"EK:1
  BİRİNCİ HİZMET BÖLGESİ  
S.NO BİRİM ADI BÖLGE İLİ
1 Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü BURSA
2 Bursa Gümrük Müdürlüğü BURSA
3 Mudanya Gümrük Müdürlüğü BURSA
4 Gemlik Gümrük Müdürlüğü BURSA
5 Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü BURSA
6 Bursa Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, BURSA
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
7 Bursa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü BURSA
8 A-Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği BURSA
9 a- Sanayi Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
10 B- Mudanya Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği BURSA
11 a- Mudanya Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
12 Gemlik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü BURSA
13 A- Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği BURSA
14 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
15 b- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
16 B- Liman Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği BURSA
17 a- Gemport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
18 b- Gemzas Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BURSA
19 İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İSTANBUL
20 Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
21 Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
22 İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
23 Halkalı Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
24 Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
25 Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
26 Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
27 Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
28 Erenköy Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
29 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
30 İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
31 Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
32 Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
33 İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
34 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
35 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İSTANBUL
36 İstanbul Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, İSTANBUL
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
37 Karaköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
38 A- Deniz Kontrol Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
39 a- Ahırkapı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
40 b- Büyükdere Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
41 B- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
42 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
43 b- Zeyport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
44 c- Deniz Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
45 Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
46 A- Kargo ve Kontrol Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
47 a- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
48 b- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
49 Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
50 A- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
51 a- Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
52 Trakya Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
53 A- Trakya Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
54 a- Trakya Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
55 Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
56 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
57 a- Uçak Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
58 b- Giriş Salon Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
59 c- Çıkış Salon Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
60 Ambarlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
61 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
62 a- Kumport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
63 b- Soyak Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
64 c- Armaport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
65 d- Mardas Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
66 e- Akçansa Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
67 f- Gemi Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
68 Haydarpaşa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
69 A- Liman ve TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
70 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
71 b- TIR Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
72 c- Göztepe Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
73 Tuzla Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
74 A- Deri Sanayi Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
75 a- Saha Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
76 B- Tuzla Tersaneler Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
77 a- Gemi Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
78 Haramidere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
79 A- Deniz Kontrol Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
80 a- Akaryakıt Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
81 b- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
82 Erenköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
83 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
84 a- Ro - Ro Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
85 b- Saha Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
86 Halkalı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
87 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
88 a- Giriş Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
89 b- Çıkış Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
90 Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İSTANBUL
91 A- Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İSTANBUL
92 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
93 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İSTANBUL
94 İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İZMİT
95 Derince Gümrük Müdürlüğü İZMİT
96 İzmit Gümrük Müdürlüğü İZMİT
97 Yarımca Gümrük Müdürlüğü İZMİT
98 Gebze Gümrük Müdürlüğü İZMİT
99 Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü İZMİT
100 Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü İZMİT
101 İzmit Kaçakçıklık , İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİT
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
102 Derince Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİT
103 A- Liman Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
104 a- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
105 B- Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
106 a- Saha Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
107 b- Limaş Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
108 c- Ford Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
109 C- Shell Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
110 a- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
111 Tüpraş Akaryakıt Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİT
112 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
113 a- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
114 b- Evyap Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
115 c- Petkim Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
116 d- Rota Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
117 Gebze Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİT
118 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
119 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
120 b- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
121 c- Eskihisar Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
122 B- Dilovası Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİT
123 a- Yılport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
124 b- Hereke Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
125 c- Kızılkaya Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
126 d- Poliport Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİT
127 Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü EDİRNE
128 Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
129 Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
130 Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
131 Edirne Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İhtisas Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
132 Edirne Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü EDİRNE
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
133 Kapıkule Gümrük Muhafaza Müdürlüğü EDİRNE
134 A- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği EDİRNE
135 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
136 B- TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği EDİRNE
137 a- Gar Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
138 b- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
139 İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İZMİR
140 İzmir Gümrük Müdürlüğü İZMİR
141 Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü İZMİR
142 Çeşme Gümrük Müdürlüğü İZMİR
143 Aliağa Gümrük Müdürlüğü İZMİR
144 Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İZMİR
145 İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü İZMİR
146 Kuşadası Gümrük Müdürlüğü AYDIN
147 İzmir Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü İZMİR
148 İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü İZMİR
149 Foça Gümrük Müdürlüğü İZMİR
150 İzmir Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
151 Kuşadası Gümrük Muhafaza Müdürlüğü AYDIN
152 A- Yolcu Salonu ve Yat Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği AYDIN
153 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği AYDIN
154 b- Yat Limanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği AYDIN
155 İzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
156 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
157 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
158 b- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
159 Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
160 A- Rafineri Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
161 a- Tüpraş Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
162 b- Petkim Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
163 c- Petrol Ofisi Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
164 d- Gemi Söküm Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
165 B- Nemrut Körfezi Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
166 a- İskeleler Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
167 b-Foça Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
168 Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
169 A- Kargo ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
170 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
171 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
172 Çeşme Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
173 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
174 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
175 Ege Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
176 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
177 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
178 Menemen Deri Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü İZMİR
179 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği İZMİR
180 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği İZMİR
  İKİNCİ HİZMET BÖLGESİ  
S.NO BİRİM ADI BÖLGE İLİ
1 Bandırma Gümrük Müdürlüğü BALIKESİR
2 Eskişehir Gümrük Müdürlüğü ESKİŞEHİR
3 Çanakkale Gümrük Müdürlüğü ÇANAKKALE
4 Gökçeada Gümrük İdare Memurluğu ÇANAKKALE
5 Bozcaada Gümrük İdare Memurluğu ÇANAKKALE
6 Eskişehir Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ESKİŞEHİR
7 Bandırma Gümrük Muhafaza Müdürlüğü BALIKESİR
8 A-Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği BALIKESİR
9 a- Marmara Adası Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BALIKESİR
10 b- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği BALIKESİR
11 Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ÇANAKKALE
12 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ÇANAKKALE
13 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ÇANAKKALE
14 b- Bozcaada Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ÇANAKKALE
15 c- Gökçeada Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ÇANAKKALE
16 Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü TEKİRDAĞ
17 Yalova Gümrük Müdürlüğü YALOVA
18 Yalova Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği YALOVA
19 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği YALOVA
20 Çerkezköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğü TEKİRDAĞ
21 A- Çerkezköy Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği TEKİRDAĞ
22 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği TEKİRDAĞ
23 Sakarya Gümrük Müdürlüğü SAKARYA
24 İpsala Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
25 Dereköy Gümrük Müdürlüğü KIRKLARELİ
26 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü TEKİRDAĞ
27 Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü TEKİRDAĞ
28 Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü EDİRNE
29 Dereköy Gümrük Muhafaza Müdürlüğü KIRKLARELİ
30 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği KIRKLARELİ
31 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği KIRKLARELİ
32 Tekirdağ Gümrük Muhafaza Müdürlüğü TEKİRDAĞ
33 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği TEKİRDAĞ
34 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği TEKİRDAĞ
35 b- Martaş Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği TEKİRDAĞ
36 İpsala Gümrük Muhafaza Müdürlüğü EDİRNE
37 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği EDİRNE
38 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
39 b- TIR Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
40 Çorlu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü TEKİRDAĞ
41 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği TEKİRDAĞ
42 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği TEKİRDAĞ
43 b-Avrupa Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği TEKİRDAĞ
44 Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü EDİRNE
45 A- TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği EDİRNE
46 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
47 B- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği EDİRNE
48 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği EDİRNE
49 İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü HATAY
50 İskenderun Gümrük Müdürlüğü HATAY
51 Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü HATAY
52 Botaş Gümrük Müdürlüğü ADANA
53 İsdemir Gümrük Müdürlüğü HATAY
54 İskenderun Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü HATAY
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
55 İskenderun Gümrük Muhafaza Müdürlüğü HATAY
56 A- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği HATAY
57 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
58 b- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
59 B-Demir Çelik Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği HATAY
60 a- Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
61 b- Ekinciler Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
62 c- Delta Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
63 C- TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği HATAY
64 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
65 Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ADANA
66 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ADANA
67 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
68 b- Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
69 c- Toros Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
70 B- Botaş Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ADANA
71 a-Merkez Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
72 Cilvegözü Gümrük Muhafaza Müdürlüğü HATAY
73 A- Yolcu Salonu ve TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği HATAY
74 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği HATAY
75 Manisa Gümrük Müdürlüğü MANİSA
76 Bodrum Gümrük Müdürlüğü MUĞLA
77 Bodrum Gümrük Muhafaza Müdürlüğü MUĞLA
78 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği MUĞLA
79 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
80 b- Turgut Reis Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
81 c- Yalıkavak Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
82 B- Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği MUĞLA
83 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
84 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
85 c- Güllük Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MUĞLA
86 Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü MERSİN
87 Mersin Gümrük Müdürlüğü MERSİN
88 Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü MERSİN
89 Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü MERSİN
90 Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğü MERSİN
91 Adana Gümrük Müdürlüğü ADANA
92 İncirlik Gümrük Müdürlüğü ADANA
93 Mersin Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü MERSİN
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
94 Mersin Gümrük Muhafaza Müdürlüğü MERSİN
95 A- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği MERSİN
96 a- Liman Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MERSİN
97 b- Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MERSİN
98 c- Ataş Akaryakıt Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MERSİN
99 B- TIR Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği MERSİN
100 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MERSİN
101 Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü MERSİN
102 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği MERSİN
103 a- Saha Kontrol Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği MERSİN
104 Adana Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ADANA
105 A- Kargo ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ADANA
106 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
107 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
108 c- İncirlik Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ADANA
109 Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ANKARA
110 Ankara TIR Güm. Müd . ANKARA
111 1/a. Ankara Mürted Gümrük Başmemurluğu ANKARA
112 Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü ANKARA
113 Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ANKARA
114 Ankara Posta Gümrük Müdürlüğü ANKARA
115 Ürgüp Gümrük Müdürlüğü NEVŞEHİR
116 Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü ANKARA
117 Ankara Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANKARA
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
118 Ankara Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANKARA
119 A- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANKARA
120 a- Behiçbey Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANKARA
121 Esenboğa Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANKARA
122 A- Kargo ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANKARA
123 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANKARA
124 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANKARA
125 Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ANTALYA
126 Antalya Gümrük Müdürlüğü ANTALYA
127 Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ANTALYA
128 Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ANTALYA
129 Kemer Gümrük İdare Memurluğu ANTALYA
130 Antalya Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANTALYA
  Müdürlüğe bağlı Bölge Amirliği ve Kısım Amirliği  
131 Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANTALYA
132 A- Liman Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANTALYA
133 a- Antalya Limanı Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
134 B- Yat ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANTALYA
135 a- Yat ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
136 C- Merkez Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANTALYA
137 a- Kemer Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
138 Antalya Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANTALYA
139 A- Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANTALYA
140 a- Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
141 Antalya Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ANTALYA
142 A- Kargo ve Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği ANTALYA
143 a- Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
144 b- Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği ANTALYA
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
19:58 - Mayıs ayı memur maaş bordrosu yayımlandı19:43 - 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı19:42 - Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi19:19 - Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı19:17 - FETÖ'den aranan şüpheli 'gaybubet evi'nde yakalandı19:16 - Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
19:13 - Amasya Belediyesi her gün 3 bin pide dağıtıyor18:18 - Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak18:14 - İstanbul'da vaka sayısı bir haftada yüzde 34 azaldı17:55 - Üniversite öğrencisi not bırakıp intihar etti17:54 - Anneler Günü'nde annesini öldürdü17:49 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
17:33 - Koronavirüs sonrası müstakil evler büyük ilgi görüyor17:28 - Çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci kamerada17:28 - Ankara'nın dev millet bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor17:26 - Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı17:26 - Pandemide Türkiye'deki milyoner sayısı zirve yaptı
17:25 - Başkan canlı yayında sinkaflı küfür etti, gündeme oturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam