1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

01 Eylül 2006 08:32
Yazdır

MADDE 1 ? 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "Baskıya Hazır Nüsha", "Birim", "Ders Kitabı" ve "Öğrenci Çalışma Kitabı" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Baskıya Hazır Nüsha: Çizgisiz beyaz kağıda daktilo, bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve standartta yazılmış, resim, fotoğraf, tablo, grafik, şema, plan, harita ve benzeri, öğretime yardımcı unsurları, metinlerin uygun yerlerine yerleştirilmiş, basılmamış, ciltlenmiş baskıya hazır eseri,"

"Birim: Okul ve kurumlarda okutulan derslere ait öğretim programı, ders kitabı ve eğitim aracını hazırlayan ilgili hizmet birimlerini,"

"Ders Kitabı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eseri,"

"Öğrenci Çalışma Kitabı: İlgili öğretim programlarında yer alan amaç ve açıklamalar doğrultusunda dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak ve öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı eser ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen CD, DVD, VCD gibi ek materyalleri kapsayan seti,"

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "Başkanlığa" ibareleri, "Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş ve (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 ? Ders kitaplarının incelenmesinde, puanlamaya esas olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "Başkanlıkça" ibareleri "Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 11 ? Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın alma ve yazdırma usulleriyle temin edilen eserler ile özel kesimce hazırlanan eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ilgili birimce; dersin özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak, en az iki alan uzmanı, bir görsel tasarımcı ve bir dil uzmanı ile gerekli hâllerde ölçme-değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, çocuk gelişimi ve/veya eğitim teknoloji uzmanlarının da yer aldığı en az dört, en fazla dokuz uzman/öğretmenden oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından yapılır. Ancak, İnceleme Komisyonlarında zorunlu olarak bulundurulması gereken dil uzmanı ve görsel tasarımcının alanlarına giren incelemelerde komisyon en az üç kişiden oluşabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan da üye alınabilir.

Yabancı dil ders kitaplarında dil uzmanı bulundurulması zorunlu değildir.

Baskıya hazır nüshaların incelenmesi sonucunda rapor düzenlenir ve eser 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Aynı şekilde takım hâlinde başvurusu yapılan baskıya hazır nüshalar da birlikte incelenerek 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

İnceleme sonucunda;

a) 80 puandan aşağı puan alan eserler, reddedilmiş sayılır ve başvuru sahibine iade edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

b) 80-89.99 dahil olmak üzere 80-89.99 arasında puan almış eserler;

1) İlgili birim düzeltilmek ve tekrar incelenmek üzere, bu eseri raporlarıyla birlikte Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı inceleme raporlarını başvuru sahibine iletir. 30 gün içinde tekrar incelenmek üzere Daire Başkanlığına başvurusu yapılmayan bu eserler reddedilmiş sayılır.

2) Düzeltilerek başvurusu yapılan eserler, Daire Başkanlığında ön incelemesi yapılarak ilgili birime gönderilir. Bu incelemede komisyon tarafından tespit edilen hataların giderilip giderilmediği inceleme sırasına bakılmaksızın yapılır ve yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 90 ve daha yukarı puan alan eserler, İnceleme Komisyonu raporu ile birlikte Başkanlığa iletilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

3) 90 dan aşağı puan alan eserler ise reddedilmiş sayılır. Baskıya hazır nüsha, başvuru sahibine iletilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

c) Eser, İnceleme Komisyonunca 90 ve daha yukarı bir puanla değerlendirilmiş ise İnceleme Komisyonunun raporu ile birlikte Başkanlığa iletilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.

Başkanlığa gelen eser, değerlendirilmek üzere İhtisas Komisyonuna/Komisyonlarına gönderilir. İhtisas Komisyonu/Komisyonları, kurul uzmanı ve eğitim uzmanı ile gerekli hallerde alan uzmanı ve akademisyenlerden Başkanlıkça belirlenecek sayıda üyeden oluşturulur ve Komisyonlara ilgili kurul üyesi rehberlik eder. İhtisas Komisyonu/Komisyonları, İnceleme Komisyonları tarafından 90 ve üzerinde puanla değerlendirilen baskıya hazır nüsha ve raporları inceler ve Kurula sunar. Eserler, Kurulca uygun bulunur, düzeltilmek üzere yayın evine gönderilir veya uygun bulunmaz.

İnceleme ve değerlendirme ile ilgili diğer hususlar Yönerge ile belirlenir."

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İhtisas Komisyonunun çalışmalarına,"

MADDE 7 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 ? Başkanlıkça kabul edilen ders kitapları için Daire Başkanlığından fiyat tespiti istenir. Ancak, yazar veya yayınevi, kitabı bastıramayacaksa durumu yazılı olarak Daire Başkanlığına bildirir. Bu durumda kitap, ders kitapları listesinde yayımlanmaz ve okutulma süresinde de herhangi bir değişiklik yapılmaz. Yayımlanan kitapların ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, 5'er adedi Başkanlığa ve ilgili birime, 1 adedi de Daire Başkanlığına gönderilir. Bu süre içinde gönderilmeyen eserlere ait Kurul Kararı iptal edilir. Yazar veya yayınevi bu baskı örnekleriyle birlikte, güncelleştirme veya yeni düzenlemelerine ait örnek sayfaları Başkanlığa gönderebilir. Başkanlık, bu kitapları karara bağlanmış nüshalarıyla, Daire Başkanlığı da fiyat verilen örneği ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmada asıl nüshalara uymadığı tespit edilen eserlerin kabulüne dair Kurul Kararı, kitabın kabulündeki yöntemle yürürlükten kaldırılır ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak, güncelleştirme ve yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde kitap, Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere yazar veya yayınevine gönderilir.

Yeni baskılar ilgili birim tarafından da incelenir, varsa belirlenen hatalar Başkanlığa bildirilir."

MADDE 8 ? Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu durumlarda konu belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulca belirlenen görüş doğrultusunda işlem yapılır."

MADDE 9 ? Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Başkanlığa" ibaresi, "satın alacak birime" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 ? Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10 ? Bu Yönetmeliğin yayımından önce Başkanlığa başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, başvuru tarihindeki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 12 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:49 - 7,5 yıl hapis kararına, dövülerek öldürülen aşçının eşinden tepki12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:38 - Tipini beğenmediği palyaçoya dayak attı12:33 - 2020 LGS yerleştirmeleri için ek kapasite oluşturuldu12:32 - Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu12:29 - İmamoğlu'nu eleştirdi, pişmanlık videosu şartıyla uzlaştı12:21 - İdlib'li babanın kızıyla yürek yakan kahkahası oyun zannediyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Gıda denetimine WhatsApss şikayet hattı geliyor12:04 - Adana'da FETÖ'nün 'büyük bölgecisi'ne 8 yıl 9 ay hapis
12:03 - Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı12:02 - DPB'nin görevleri, Çalışma Genel Müdürlüğüne devredildi12:00 - Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü11:58 - Bankacılık dışı finans sektörü 3,2 milyar lira net kar elde etti11:48 - Dayak yiyen Suriyeli, şikayete giderken yolda öldü11:38 - Gıda mühendislerinden 'Tağşiş cezaları caydırıcı değil' uyarısı11:35 - 15 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında11:28 - Şırnak'ta FETÖ ve PKK'dan yakalanan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam