Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No 3) [Tedavi Yardımı]

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
1.02.2003 Tarihli ve 25011Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No : 3 )

(Tedavi Yardımı)

26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun ile 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.) uyarınca, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumları ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi ücretleri ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde kurumlar arası birliği sağlamak amacıyla, uygulamaların aşağıdaki şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

1. Kapsam

Bu Talimat hükümleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve Ek Geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (erbaş ve erler hariç) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

c) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesi gereğince (Tüzüklerindeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla) tedavi giderleri karşılanan kişiler,

hakkında uygulanır.

Ayrıca, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin resmi sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de bu Talimat esaslarına göre işlem yapılır.

2. Hasta Sevk İşlemleri

2.1. Sevk İşlemleri

Sevk işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması, yataklı tedavi kurumlarında gereksiz birikimlere, polikliniklerde ise aşırı yığılmalara neden olduğundan sağlık kurumlarının hizmet sunumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle ilgililerin, hasta sevk işlemlerinde aşağıda yer alan hususlara titizlikle uymaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre; memurun hastalanması halinde, kurumu tarafından hasta sevk kağıdı düzenlenerek, kurum tabibi bulunduğu takdirde bu tabibe gönderilmesi, kurum tabibi bulunmadığı takdirde hastanın o yerdeki en yakın resmi tabibe gönderilmesi gerekmekte, bu tabiplerce lüzum görülmesi halinde hastanın, o yerdeki resmi sağlık kurumlarından (resmi hastaneler) birine gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ise, hastanın; 8 inci maddeye göre gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavisinin sağlanamaması halinde, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlayabilecek başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa en yakın yerdeki resmi sağlık kurumuna gönderilerek tedavisinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre hasta;

a) Varsa kurum tabibine, yoksa kendisine en yakın resmi tabip veya sağlık ocağına,

b) Bu tabiplerce gerek görülmesi halinde o yerdeki resmi sağlık kurumlarına,

c) Sevk edildiği resmi sağlık kurumu tarafından tedavinin sağlanamaması halinde, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlayabilecek başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa en yakın yerdeki resmi sağlık kurumuna,

sevk edilecektir.

İlk müracaat edilen tabip tarafından, tabibin bulunduğu yerde hastane bulunması halinde, başka mahaldeki hastaneye hasta sevki yapılamaz.

İlçelerde bulunan hastalar, bulunduğu ilçeye ulaşımı en kolay ve en yakın il merkezindeki resmi sağlık kurumuna sevk edilebilir.

İl merkezlerinde de tedavi imkanı olmayan hastalar, tedavinin yapılabileceği en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilecektir. Daha uzak mahallerdeki resmi sağlık kurumlarına sevk yapılmayacaktır.

2.2. Yol Masrafı ve Yevmiyeler

Tedavi amacıyla başka mahalle sevk edilenlere Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ile sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir. Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez.

Yol masrafı, hastanın bulunduğu mahal ile sevk edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilmesi için; ilgili doktor tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe ve özel vasıta ile gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması gerekmektedir. Aksi halde yol masrafı mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir.

2.3. Eşlik Etme Zorunluğu

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi durumunda, yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğunun, hastayı gönderen sağlık kuruluşunun raporunda veya hasta sevk kağıdı üzerinde gerekçeli bir şekilde belirtilmesi ve raporun veya sevk kağıdının başhekim tarafından imzalanması halinde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de memurun bağlı olduğu kurumca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ve gündelik verilecektir.

3. Acil Vakalarda Tedavi

Yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan resmi sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, hastanın taburcu edildiği tarihten itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;

a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,

b) Yurt dışında 90 gün,

içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.

Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili resmi sağlık kurumu tarafından bu Talimat eki (Ek-8) fiyat tarifesinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.

4. Yurt Dışında Tedavi

Yurt içinde tedavisinin mümkün olmadığı anlaşılan hastalıkların tedavisinin yurt dışında yaptırılmasına ilişkin uygulama; 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 29/7/1998 tarihli ve 4375 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesi gereğince, 11/8/1999 tarihli ve 23783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 9/7/1999 tarihli ve 99/13144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik? esaslarına göre yürütülecektir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca; hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmeleri; Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca Ek- 1/B' de belirtilen formata uygun olarak düzenlenen raporların, aynı Bakanlıkça Ankara'da belirlenen bir hastanece teyit edildikten sonra adı geçen Bakanlıkça onaylanması şartına bağlıdır.

Yurt dışı tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporlarında; Türkiye'de tedavisi yapılamayan ancak, yurt dışında yapılması mümkün olan hastalık açık olarak yazılacak, hastalığa ilişkin klinik bulgular ve laboratuar bulguları, radyolojik ve görüntüleme ile ilgili bulgular, tedavinin Türkiye'de yapılamama gerekçeleri belirtilecek, karar bilimsel/tıbbi gerekçelere dayandırılacak ve verilen kararlarda, ?ileri teknoloji ile tedavi gerekli vb gibi? ifadeler kullanılmayacaktır. Raporlarda, memurun ve hastanın adı soyadı, memura yakınlık derecesi, çalıştığı kurum, dosya ve protokol numarası, raporu veren anabilim dalı/bilim dalı/klinik adı belirtilecektir. (Ek- 1/B rapor örneği).

Yurt içinde tedavilerinin sağlanamayacağı anlaşılanların, tedavi için yurt dışına gönderilmeleri hususunda, Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler ile bu hastanelerce düzenlenen raporları teyit edecek hastane adları (Ek-1) sayılı listede gösterilmiştir.

Yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin tedavi süreci kurumlarınca izlenerek, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesisi yönünde azami hassasiyet gösterilecektir. Hastaların yurda dönmelerini müteakip, Talimata ekli çizelge (Ek-1/A) doldurularak, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

Yurt içinde mümkün olmayan organ nakli işlemleri yurt dışında uzun bekleme sürelerini gerektirdiğinden, hastaların yurt dışındaki ilk tetkiklerinin tamamlanmasını müteakip uygun organ teminine kadar geçecek süredeki tetkik ve tedavileri yurt içinde yapılacaktır. Uygun organ temini üzerine hasta, yeni bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç duyulmadan nakil işlemi için yurt dışına gönderilecektir. Bu konudaki gerekli koordinasyon işlemi, hastanın kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı nezdinde yürütülecektir.

5. Diş Tedavileri

5.1. Resmi Kuruluşlarda Yapılacak Diş Tedavileri

5.1.1. Diş tedavileri ile ilgili sevk işlemlerinde; Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hastanın hastane veya sağlık merkezlerine yollama işlemlerinde üzerinde ağız şeması bulunan hasta yollama kağıdı kullanılacaktır. Kurumlar, söz konusu sevk kağıdını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya kendi imkanları ile sağlayacaklardır.

5.1.2. Resmi sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri (dolgu, kron ve protez uygulaması dahil) için (Ek-7) sayılı listede yer alan ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi? uygulanacaktır.

5.1.3. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin tıbbi lüzum üzerine yaptırdıkları diş tedavileri sonucu doğan giderlerden;

a) Diş çekimi, kanal tedavisi, diş dolguları ve travma sonucu oluşan çene defektlerine yapılan cerrahi müdahalelerle, protez tamirlerine ait tedavi bedellerinin aynen ödenmesi,

b) Diğer diş tedavilerine ait giderlerin ise, (Ek-7) sayılı listede yer alan fiyat tarifesindeki fiyatlara %100 ilave edilmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması, transferi halinde ise bu talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarın döviz karşılığı tutarları kadarının ödenmesi,

gerekmektedir.

5.1.4. Resmi sağlık kurumunda veya personelin bağlı olduğu kurum bünyesinde kurulan diş protez ünitesindeki tedavi sırasında yapılmadığının belgelendirilmesi ve tedaviyi yapan sağlık kurumunun faturasında yer almaması şartıyla hasta tarafından dışarıda yaptırılan tek parça döküm kron için (malzeme dahil) 10.000.000.-TL, alt-üst çene iskelet dökümü için (malzeme dahil) 40.000.000.-TL döküm işçilik ücreti ödenecek, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.

Tek parça döküm kron ve alt?üst çene iskelet döküm işlerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumu tarafından yaptırılması halinde de kuruma yukarıda tespit edilen miktar üzerinden fatura edilecektir. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan tedaviler için ayrıca döküm işçilik ücreti ödenmeyecektir.

5.1.5. Diş tedavileri sırasında; altın, platin, palladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler kullanılması zorunlu olsa dahi, Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

5.1.6. Kemik içi dental implantların bedelleri ödenmez. Ancak, maksillofasial travma ve tümörler sonucu aşırı kemik kaybı olan ya da damak yarığı gibi deformiteleri olan hastalar için klasik protez alternatifi olmadığının ve implant tedavisinin zorunlu olduğunun üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımıyla oluşacak bir heyet tarafından karara bağlanması ve kaç ünite yapılacağının belirtilmesi şartıyla resmi sağlık kurumlarında yapılan implant tedavilerine ait giderlerden; implant malzemesi (her ünite için); 55.000.000.-TL. ödenir. Bu bedelin üzerindeki malzeme bedelleri hastalarca karşılanır.

5.2. Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarında Diş Tedavisi

5.2.1. Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sağlık kuruluşları sayılan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiştir. Bu nedenle, diş tedavileri için hastaların kendilerine en yakın resmi sağlık kurumlarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Ancak, diş tedavisi sırasında karşılaşılan güçlükler dikkate alınarak Devlet memurları ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, doğacak fiyat farkını kendilerinin ödemesi kaydıyla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diş tabipliklerine, aşağıda belirtilen esaslara göre sevkleri yapılabilecektir:

5.2.2. Diş tedavisi için sevk edildiği resmi sağlık kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde başlanamayacağının ilgili diş tabibi tarafından belirtilmesi ve aynı sağlık kurumu başhekimi tarafından onaylanması suretiyle istekli olan hastaların serbest diş tabipliklerine veya özel sağlık kurumlarına sevkleri yapılabilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildiği resmi sağlık kurumu diş tabibi tarafından hasta muayene edilip teşhis konulduktan sonra, yapılması gereken bütün tedaviler ve boşlukların ayrıntılı olarak belirlenmesi ve hangi dişin tedavi edileceğinin ağız şeması üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Tedavi sağlandıktan sonra sevk kağıdında belirtilen tedavinin yapıldığının, kurumun diş tabibi veya sevki yapan resmi kurumdaki diş tabiplerince onaylanması zorunludur.

5.2.3. Resmi sağlık kurumu bünyesinde diş hekimi bulunmayan ilçelerde serbest diş hekimi bulunması halinde, resmi sağlık kurumu başhekimi tarafından serbest diş tabipliklerine sevk yapılabilecektir. Bu şekilde sağlanan tedavilerde, sevk kağıdında ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yapıldığının ilçenin bağlı olduğu bölge diş hekimleri odasının temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda tedaviyi yapan diş tabibinin oda temsilcisi olması halinde, yapılan onay geçersiz sayılacak ve bu tabibe herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.4. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda (5.2.2.) ve (5.2.3.) numaralı bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan teşhis, tedavi veya proteze ilişkin giderlerden (Ek-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat tarifesindeki kadarı karşılanacak, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından ödenecektir.

5.2.5. Bu Talimatın eki ?Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi?nde (Ek-7) tespit edilen, beher kron için 34.000.000.-TL ve alt ve üst çenede tam protez için 270.000.000.-TL esas alınmak suretiyle, serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 135.000.000.-TL,

2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 270.000.000.-TL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

5.2.6. Bu Talimatın (5.2.5.) bendinde yer alan sınırlama sadece kron ve protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır. Ancak, anılan listede (*) işaretli olan tedavilere ait giderlerin karşılanabilmesi için, tedavinin konularında uzman veya doktoralı diş hekimleri tarafından yapıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

5.2.7. Serbest diş tabipliklerinde yaptırılan diş tedavileri için yukarıdaki esaslara göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun dışında hastaya serbest diş tabipliklerine gidiş-geliş için harcırah veya benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

5.2.8. Aynı yerde birden çok resmi sağlık kurumu bulunması halinde, memurların diş tedavilerini serbest diş tabipliklerinde veya özel sağlık kurumlarında yaptırabilmeleri için, tedavilerinin o yerde bulunan ve bünyesinde diş tabibi olan resmi sağlık kurumlarının sadece birinde yapılamayacağının belgelendirilmesi yeterlidir.

5.2.9. Hastalar, başvurdukları resmi sağlık kurumlarında görevli diş tabipleri tarafından, tedavileri yapılmak üzere, tabibin kendisinin, eşinin veya bunların ortaklarının özel muayenehanelerine sevk edilemezler. Bu şekilde, serbest diş tabibine sevki yapan ve tedaviyi sağlayan tabibin aynı olduğu veya eşi veya ortakları tarafından yapıldığı belirlenen tedavilere ait giderler ödenmeyecektir. Tek özel diş tabibinin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en yakın diğer bir yerdeki başka bir resmi sağlık kurumuna yapılacaktır.

5.2.10. Serbest diş tabiplikleri veya özel sağlık kurumlarında yapılan diş tedavileri sonucunda yapılacak ödemeler sırasında, tedavinin bir bölümünün resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılmış olabileceği de dikkate alınarak tahakkuk memurları ve saymanlıklarca gerekli itina gösterilecek ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmeyecektir.

6. Göz Tedavileri

6.1. Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereğince göz hastalıkları uzmanları (ihtisas yapmakta olan doktorlar dahil) tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınacak renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçevenin temininde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6.2. Gözlük camları ücretlerini ve yapılacak indirim oranını tespit etmek amacıyla (Ek-6) listede isim ve adresleri yazılı gözlükçü dernekleri ile 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere protokol imzalanmıştır.

6.3. Her türlü gözlük camlarının verilmesinde gözlükçülerce cam bedellerinden % 15 indirim uygulanır. Bu uygulama ( 6.12. ) bendinde sözü edilen camlar için de geçerlidir. Kurumlarca, gözlükçülere yapılacak ödemeler sırasında indirimli tutarların fatura bedellerinden düşülüp düşülmediği dikkate alınır.

6.4. Hatalı gözlük camı verilmesinin ya da reçeteye yazılan gözlük camı yerine farklı diyoptrili cam verilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlardan camı veren gözlükçü sorumludur. Bu duruma neden olan gözlükçülerden bir daha gözlük camı temin edilmez.

6.5. Gözlük camlarına ilişkin her çerçeve için 2003 yılında 50.000.000.-TL ödenecektir.

6.6. Gözlük camlarının temininde; (Ek-6) sayılı listede yer alan ?Gözlük Camları Fiyat Listesi? esas alınacak, cam bedelleri, çerçeve bedeli ile birlikte gözlükçü tarafından ilgilinin kurumuna fatura edilecektir.

6.7. Gözlük camlarının temininde talimat ekinde (Ek-6) yer alan liste muhteviyatı uygulanır. Hasta tarafından bu listedeki camlar dışında ayrı çap, cins, marka ve fiyatta cam istenmesi halinde, alınan reçeteye göre talimata ekli ?Gözlük Camları Fiyat Listesi?ndeki normal camların indirimli tutarı kurumunca karşılanacak, bu miktarı aşan kısmı ile renk, degrade ve antireflo farkı ise ilgiliden alınacaktır.

6.8. Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışında tedavi giderleri karşılananlar ile tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında temin edilen gözlük camları ve çerçeveleri; bu talimatta yer alan fiyatlara % 100 ilave edilmek suretiyle bulunan miktarlar esas alınarak karşılanacak, transferi halinde ise bu talimatın yürürlüğe girdiği günkü kurlar esas alınmak suretiyle bulunacak miktarların döviz karşılığı tutarları ödenecektir.

6.9. Kurumlar, göz tedavisi sonucunda öngörülen cam ve çerçeve bedellerinden, hangisinin ödeneceğini, hastanın sağlık karnesine işlenmiş olan eski cam ve çerçeve kayıtlarını da dikkate alarak belirleyecektir.

Yönetmelik gereğince gözlük cam ve çerçevesine ilişkin reçetelerin sağlık karnesine işlenmesi için kurum tabipliklerine ibrazı zorunludur. Kurum tabipleri sağlık karnesine gerekli kaydı yaparken alınan cam ve çerçevenin reçete muhteviyatına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğin 37 nci maddesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 308 inci maddesine göre gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli ilgili şahsın sağlık karnesine ve/veya sağlık fişlerine alındıkları tarih belirtilmek suretiyle işlenecektir. Kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar bu hususa titizlikle uyacaklardır.

6.10. Gözlük camlarının ve çerçeve ücretlerinin hasta tarafından ödenmesi halinde, gözlükçüden alınacak fatura kuruma verilmek suretiyle yukarıdaki esaslara göre belirlenen cam ve çerçeve bedelleri kurumunca ilgiliye ödenecektir.

6.11. Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile göz ameliyatı sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına kesin zorunluluk olduğu resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, ?CONTAKT-LENS? camlarına ait bedeller hiç bir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.

6.12. Katarakt ameliyatı sonucunda zorunlu görülen organik beyaz camlar ile -5 ve daha yüksek diyoptrili miyopiler ve +3 ve daha yüksek diyoptrili hipermetropiler için gerekli görülen organik beyaz camların bedelleri, bu Talimata ekli (Ek-6) Gözlük Camları Fiyat Listesindeki organik cam fiyatları esas alınarak ödenir. Gözlükçülük ruhsatına sahip olup, gözlükçülük derneğine üye olup olmadığına bakılmaksızın, gözlükçüler derneğince onaylandıktan sonra ödeme yapılacaktır.

Onay işlemi gözlükçü tarafından yaptırılacaktır. Onayda; cama ait satın alma faturası veya irsaliyenin tarihi ve sayısı, reçetenin tarihi ve protokol numarası, gözlük camının fiyatı belirtilecektir. Verilen gözlük camlarının diyoptri ve diğer özelliklerinin reçeteye uygunluğundan gözlükçü ile birlikte reçeteyi onaylayan gözlükçü derneği de sorumludur. Aksine hareket edenler hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır. Derneklerce onaylanan reçeteler ile bunlarla ilgili evrakların örnekleri iki yıl süreyle onaylayan derneklerce muhafaza edilecektir.

Puva tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporu ile öngörülen puva camlar ile resmi sağlık kurulu raporuyla zorunlu görülmesi şartıyla prizmatik ve teleskopik gözlük camları varsa orijinal faturadaki fiyata bağlı kalınarak, fenni gözlükçü derneklerince belirlenecek rayici geçmeyecek şekilde ödenecektir.

6.13. Kurum ve kuruluşlar, 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun gereğince Sağlık Bakanlığınca verilmiş ?GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ? bulunan ve bu ruhsata göre, mahalli yetkili sağlık kuruluşuna tescilini yaptırarak, ?Gözlük Reçetesi Kayıt Defteri? tutan; faturalarında adı-soyadı, ruhsat tarihi ve numarası bulunan; mesleğin icrası için fenni alet ve gereçleri bulunduğunu belgeleyen gözlükçülerden personelin gözlüklerini temin edeceklerdir.

7. İçmece ve Kaplıca Tedavileri

Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, sağlık kurulları tarafından içmece veya kaplıcalarda tedavilerine gerek görülenler, Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve (Ek-4) sayılı listede yer alan içmece ve kaplıcalarda tedavi ettirilirler.

Bunlara, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ile buralarda görmüş oldukları tedavi giderleri ve raporlarında belirtilen gün sayısını aşmamak üzere banyo giriş ücretlerinin Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) yer alan fiyat tarifesindeki miktarlar kadarı ödenecek, ayrıca yatak ve yemek bedeli karşılanmayacaktır.

8. Eswl Metodu İle Yapılacak Taş Kırdırma Tedavileri

Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin böbrek, üreter ve safra kesesi taşlarından kaynaklanan rahatsızlıkları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında ESWL (Extracorporal Shock Wave Lithotripsy) metodu ile tedavi edilebilir.

ESWL metodu ile taş kırdırabilmek için hasta tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı ve bünyesinde üroloji uzmanı bulunan 400 ve daha yukarı yataklı hastanelerden veya üniversite tıp fakülteleri hastanelerinden (ilgili personel için askeri hastanelerden) resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, başka bir hastaneye ayrıca teyit ettirilmeyecek, bu konuda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/8/1988 tarihli ve II/Yön.Hiz.Şb. Md. (Mev. 3120) / 1869 sayılı Genelgesine uyulacaktır. Radyolojik veya sonografik bulgular dikkate alınarak düzenlenecek bu raporlarda kırılacak taşın sayısı ve ?mm? cinsinden en ve boyu mutlaka gösterilecektir.

ESWL tedavisi uygulamasında kurumlarca, seans başına 180 milyon TL ödenecek, altı aylık zaman dilimi içerisinde üç seanstan fazlası için ödeme yapılmayacaktır.

Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda bir ay içinde tedaviye başlanamaması, tıbbi veya teknik yetersizlik nedeniyle tedaviye imkan olmaması halinde bu durumun hastane baştabibince belgelendirilmesi koşuluyla özel sağlık kurumlarına da sevk yapılabilir. Bu takdirde de yukarıda belirtilen esas ve fiyatlara göre ödeme yapılır.

Bu fiyatlara, tedavi sırasında yapılan tetkik, tahlil ve röntgen için kullanılan ilaç ve her türlü malzeme bedeli dahil olup, bunlar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Tedaviye ilişkin olarak düzenlenecek fatura bedelleri kurumlarca ilgili sağlık kurumuna en geç bir ay içinde ödenecektir.

Tedavi sonrasında kullanılması gerekli görülen ilaç bedelleri ise hasta katılım payı alınarak ilgili kurumca karşılanacaktır.

9. Derin Prostatik (Mikrodalga) Hipertermi Tedavisi

Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarındaki derin prostatik (mikrodalga) hipertermi tedavisi, 95.000.000.-TL olarak fiyatlandırılır.

Üroflowmetri, kanama-pıhtılaşma, kreatinin, hemoglobin ve tam idrar ve benzeri tetkik-tahliller ile sonda ücretleri bu fiyata dahildir.

Aynı tedavinin iki yıl içinde tekrarı gerekirse tedavi ücreti hasta tarafından karşılanır.

Bu tedavi işleminin resmi sağlık kurumlarında hiç yapılamaması ya da teknik-tıbbi yetersizlik veya hasta çokluğu nedeniyle bir ay içinde yapılamaması hallerinde, bu durumun hastane başhekimince belgelendirilmesi koşuluyla özel sağlık kurum veya kuruluşlarına da sevk yapılabilir. Bu takdirde de yukarıdaki esas ve fiyata göre ödeme yapılır.

10. Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri

10.1. Organ Nakli Tedavileri

Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince, tedavi giderlerinden yararlananların, hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak şartıyla, verici durumunda bulunan kimselerin bu işlemle ilgili tedavi giderleri, Yönetmeliğin kapsamına girip girmediklerine bakılmaksızın alıcı durumundaki hastaların kurumu tarafından aynen ödenecektir.

10.2. Diyaliz Tedavileri

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında teknik yetersizlik ve hasta çokluğu nedeniyle sağlanamadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen her türlü diyalizin, 1/9/1993 tarihli ve 21685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği? hükümlerine uygun olarak açılan vakıf hastaneleri ile diğer özel diyaliz merkezlerinde yapılması halinde doğacak giderlerden;

Böbrek yetmezliği için yapılan her türlü diyalize ait (peritondiyaliz, hemodiyaliz, hemofiltrasyon, plasmapheriziz, bicarbonatdiyaliz vb) giderler aynen, bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ile diyalize ilişkin diğer tedaviler (heparin uygulaması hariç), Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesindeki (Ek-8) fiyatlar esas alınarak ödenecektir.

Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanmasına karar verilen hastalarda ?Ayaktan Periton Diyalizi Uygulaması (izleme)? ücreti ayda en çok iki defa karşılanır. Periton diyalizi uygulanan hastaların hastanede yatmaları durumunda bu şart uygulanmaz.

11. Doğum Giderleri

Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında doğum dolayısıyla yapılan her türlü gider kurumca karşılanacaktır. Aciliyetine binaen zorunlu olarak özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanan normal doğum için 45.000.000.-TL, müdahaleli doğum için 75.000.000.-TL ödenecektir.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre yurt dışı tedavi yardımından yararlananların, doğum dolayısıyla yapılan tedavi giderleri kurumlarınca aynen karşılanacaktır.

12. Reçetelerin Düzenlenmesi

12.1. Ayakta veya Evde Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için sağlık karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır.

12.2. Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi

Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur. Bu amaçla hastaneler gerekli tedbirleri alacaklardır.

Ancak, ilacın kullanılmasının gecikmesinden dolayı hayati tehlike doğacak acil hallerde hastane eczanelerinde bulunmama nedeniyle dışarıdan temin edilebilir. Bu şekilde hastane eczanesinde bulunmaması nedeniyle dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak, ?ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA? kaşesi vurularak başhekim tarafından onaylanacaktır.

Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimal tedavi dozunu geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda ?doz? bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü olarak temini hususunda, hastaneler, bu Talimat ve eki protokol esaslarına bağlı kalınarak Türk Eczacıları Birliği ile işbirliği yapabilir. Bu şekilde, işbirliği yapan hastaneler, eczacı odaları tarafından Valilik ve o mahaldeki kurum ve kuruluşlara duyurularak, bu hastanelerce düzenlenen reçetelerin ödenmesi sırasında eczacı odasının onayının aranması sağlanacaktır.

Ayakta ve yatarak tedavilerde düzenlenen reçetelerin tahakkuk memurlukları ve saymanlıklarca hasta sevk kağıdı, yapılan muayene-tetkik-tedavi ve ait olduğu hastane faturaları ile ilgisinin kurulması zorunludur.

13. İlaçların Yazımı ve Kullanım Esasları

13.1. Reçetelere Yazılabilecek İlaç Miktarı

Reçetelere en çok dört kalem ilaç yazılır ve her bir kalemin kutu, flakon, tüp vb. şekillerdeki miktarı on günlük tedavi dozunu geçemez. Her bir kalem ilaçtan reçeteye bir adetten fazla yazılamaz.

İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, on günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın on günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir.

Örnek 1- Hasta (A) ya on günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması öngörülen bu ilaç 10 günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu yazılabilecektir.

Örnek 2- Hasta (B) ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen 7 günlük antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu 5 günü karşıladığına göre, bir haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

Örnek 3- Hasta (C) ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg'lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim tarafından 10 günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

Resmi sağlık kurumu ve kuruluş tabiplerince hasta reçeteleri bu esaslara uygun olarak düzenlenecektir.

13.2. İstisnalar

a) Ameliyat sonucunda düzenlenen reçetelerde,

(13.1.) bölümünde belirtilen şartlar aranmaz.

b) Bu Talimatın ?hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi? başlıklı 2 sayılı ekinde yer alan ilaçlarda kalem sınırlaması olmaksızın en fazla üç aylık,

c) Yanık tedavilerinde kullanılan ilaçlarda ve yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçetelenebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin) en fazla iki aylık,

d) (Ek-2) sayılı ?hasta katılım payından muaf ilaçlar? listesinde yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporuyla tevsik edilen ilaçlarda (hasta katılım payı maaşlardan kesilmek kaydıyla) en fazla iki aylık,

e) Yurt dışından getirilecek ilaçlarda üç aylık,

tedavi dozu yazılabilir.

13.3. Antibiyotik Yazım Kuralları

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, (Ek- 2/A) sayılı listede belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Söz konusu listede belirtilen esaslara tüm resmi sağlık kurum ve kuruluşları uymakla zorunlu olup, bu esaslara uymayan reçetelerde yazılı antibiyotikler eczanelerce verilmeyecek, verilse dahi kurum ve kuruluşlarca bu ilaçların bedelleri ödenmeyecektir.

13.4. Hastanede Yatan Hastalarda Kullanılabilecek İlaçlar

Bu Talimata ekli (Ek-2/B) sayılı listede yazılan anestezikler ve ilaçların bedelleri, sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda kullanımı halinde ödenecektir.

Listede yer alan ilaçların kullanımı için reçeteler bu Talimatın (12.2.) bölümündeki esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması durumunda saymanlıklarca ödeme yapılmayacaktır.

Sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen ve sürekli periton diyalizi tedavisinde kullanılması zorunlu görülen diyaliz solüsyonu ile sarf malzemeleri ayakta tedavide de yazılabilir.

Kanser hastalarının ayakta tedavisinde sağlık kurulu raporuyla gerekli görülmesi kaydıyla paranteral kanser kemoterapötikleri ile oral veya paranteral (enjektabl) beslenme solüsyonlarının bir kürlük miktarlarının reçetelere yazımı ve bedelinin hasta katılım payı alınmaksızın ödenmesi mümkündür.

13.5. Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar

Bu Talimata ekli (Ek-2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın-hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor tedavi süresi boyunca geçerli olup, bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez.

Yukarıda belirtilen listede yer almakla birlikte (Ek-2) sayılı ?Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi?nde yer almayan ilaçlardan hasta katılım payı alınacak, (Ek-2) liste kapsamında olanlardan ise sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

Sağlık kurulu raporunda osteoporoz tanısı olan ve en az 2 bölgede (lomber-kalça-önkol) kemik mineral dansitesi değerinin yaş ve cinse bağlı (Z) değerinin normal populasyondan en az ?1 standart sapma üzerinde sapma gösteren hastalarda calcitonin, ostrojen ve bifosfonat grubu ilaçların, selektif östrojen reseptör modülatörlerinin, raporunda tedavi süresi belirtilmek ve kemik mineral dansite değerini gösteren belgenin rapora eklenmesi kaydıyla bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir. Kemik mineral dansite değerini gösteren belge sağlık kurulu raporu ile birlikte yenilenecektir.

13.6. Bedeli Ödenmeyecek Preparatlar

Bu Talimata ekli (Ek-2/D) sayılı listede yer alan preparatların bedelleri, reçeteye yazılsa dahi kurumlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Ancak, bit ve uyuz ilaçları (bunların şampuan olarak isimlendirilmelerine bakılmaksızın), müshil gazozları ile sedef hastalığı tedavisinde kullanılan losyonların bedelleri hasta katılım payı alınarak kurumlarca karşılanacaktır.

13.7. Büyüme Hormonu ile Tedavi

Büyüme hormonu ile tedaviye başlanabilmesi üniversite tıp fakültelerinin pediatrik endokrinoloji dallarından veya bu dalın uzmanları bulunan eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın-hastalığın adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Bu sağlık kurulu raporu en fazla bir yıl süreyle geçerli olacak, çocuğun yaşı ve fiziki boy uzunluğu bu rapora yazılacaktır.

Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az altı ay süreyle büyüme hızının izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda yıllık büyüme hızının 4 cm.'nin altında olması, kemik yaşının kronolojik yaşa göre en az iki yıl geri olması, ötiroid hastalarda uygulanan büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine laboratuar bulgularına göre yetersiz yanıt alınarak izole büyüme hormonu eksikliği veya büyüme hormonunun diğer hipofiz hormonlarının eksikliği ile birlikte olması (hipopitüitarizm) tanılarının konması ve bu hususların düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tevsiki gerekmektedir.

Altı ayda bir tedavinin seyri ve çocuğun fiziki boy uzunluğu ilgili uzman hekimin raporu ile tespit edilecek ve bir yıllık tedaviden sonra tedaviye devam etmesi gerekli görülen büyüme (growt) hormonu yetersizliği kanıtlanmış boy kısalığı olgularında, yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve radyolojik olarak epifiz hatlarının açık olduğunun gösterilmesi kaydıyla hedeflenen yaş grubu ortalama boy skalasına göre 25 percentile değerlerine ulaşana kadar durum her yıl sağlık kurulu raporuyla tevsik edilecektir.

İlaçlar ilgili uzman hekim tarafından günlük doz miktarı ve bir kutunun kaç günlük doza tekabül ettiği belirtilmek suretiyle en fazla ikişer aylık dozlar halinde reçeteye yazılır ve yazılan ilaç miktarı doktorun ismi, diploma numarası ve imzası ile birlikte sağlık karnesine işlenir ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının bir fotokopisi ödeme evrakına eklenir.

13.8. İntravenöz İlaç Tedavisi

Üniversite tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastaneleri ile Sağlık Bakanlığınca uygun görülen Devlet hastanelerinde özel bir ünite açılmak suretiyle kanser endikasyonları ile kronik osteomiyelit, infektif endokardit ve bunlar gibi damar yoluyla antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi/kemoterapi uygulanabilir. Bu uygulama için tedavide kullanılacak ilaçlar ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan resmi sağlık kurumu tarafından temin edilir ve ilgili kuruma fatura edilir. Kemoterapi uygulamaları değişik nedenlere bağlı olarak hastaya antineoplastik ilaç verilmesini kapsar.

Kronik intravenöz ilaç tedavisi ve kemoterapi uygulamaları sonucunda hasta adına düzenlenecek faturaya, hastalığın adını, uygulanan tedavi planını, verilen ilacın günlük dozunu ve miktarını belirten ve ilgili uzman tabibin imzası ile başhekimin onayını içeren hasta gözlem kağıdının eklenmesi gerekmektedir.

13.9. Doğuştan Metabolik Hastalığı Olan Kişilerin Özel Gıda Bedeli

Doğuştan metabolik hastalığı olan kişilerin, tedavisi için resmi sağlık kurumlarındaki tedavileri sırasında sağlık kurulu raporu ile gerekli görülen ve kullanımı bu raporda belirtilecek sürelerle sınırlı tutulan hayati önemi haiz özel diyet mama bedelleri kurumlarca karşılanacaktır. Bunun dışında beslenme için kullanılan mama bedelleri ise kurumlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Prematüre doğan bebeklerin hastanede kaldıkları süre içerisinde kullanmaları zorunlu görülen özellikli mama bedelleri, hastanede yatış süresini geçmemek kaydıyla ödenir.

14. Eczanelerle Yapılacak Anlaşma

14.1. Yönetmelik gereğince, kurumlarca ilaç ve gereçlerin sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak anlaşmaya esas teşkil etmek üzere Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile Bakanlığımız arasında PROTOKOL (Ek-3) imzalanmıştır.

14.2. Kurumlarla anlaşma yapmak isteyen eczacının, protokol ekindeki ?Eczanelerle Yapılacak Anlaşma? formunu bağlı bulunduğu Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasına onaylatması gerekmektedir.

14.3. Kurumlar, ?Protokol?de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, %2,5 oranında indirim yapan ve yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan her eczane ile protokol ekinde yer alan örnek ?eczanelerle yapılacak anlaşma? formuna göre (bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle anlaşmaları feshedilenler hariç) anlaşma yapacaktır. Kurumlar yukarıda belirtilen oran ve şartlar dışında anlaşma yapmaya yetkili değildir.

14.4. T.C. Emekli Sandığı, protokol ile belirlenen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla, bilgisayar ile reçete kabulüne ilişkin usul ve esasları tespit edebilir.

14.5. İlgili yıl protokolüne uygun olarak düzenlenen anlaşma metni, ödeme yapacak birime ibraz edilecektir.

14.6. Kurum ve kuruluşlar, anlaşma yaptıkları eczanelerin adresini gösterir bir yazıyı yıl boyunca personelin görebileceği uygun bir yere (kurum tabipliği gibi) asacaklardır.

14.7. Sözleşmeler, ilk defa yapılacak olanlar hariç, eczaneler tarafından bu Talimatın resmi gazetede yayımlanmasını takip eden en geç 45 gün içerisinde yenilenecektir.

14.8. Eczanelerce düzenlenen faturalar, bir üst yazı ile kuruma teslim edilir.

14.9. Bu protokoldeki hükümlere aykırı hareketleri nedeniyle anlaşmaları feshedilen eczaneler, eczacının açık kimliği ve eczanenin adresi de belirtilerek feshi yapan kurumca ilgili Valiliğe (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ) ve Türk Eczacıları Birliğine (Farabi sokak No.:35 06690 Çankaya/ANKARA) bildirilir. Valilikçe il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve kuruluşları durumdan haberdar edilerek bu eczanelerden ilaç alımları hususunda dikkatli davranmaları için uyarılır. Durum ayrıca Maliye Bakanlığı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne de bildirilir.

14.10. Türk Eczacıları Birliği, anlaşması feshedilen eczaneleri tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde eczane açması halinde sözleşme yapılamaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay verilmez.

14.11. Eczane bulunmayan mahallerde, ilaçlar; 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun hükümlerine göre tabipler tarafından açılan ecza dolaplarından % 2,5 oranında indirim yapılmak suretiyle temin edilecektir.

15. Eczanelerden İlaç Temini

15.1. Tabipler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (Ek-3) de yer alan hükümler çerçevesinde anlaşma yapılan eczanelerden temin edilecektir.

Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki fiyatlar esas alınarak kurum tahakkuk memurları ve saymanlıklar tarafından protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede, reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.

Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti, kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili doktor tarafından reçete tashihinin imzalanması ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri saymanlıklarca ödenmeden reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

15.2. İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört iş günü içinde öncelikle anlaşma yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışında vaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. Ayakta veya meskende yapılan tedaviler sonucu gerekli görülen ilaçların anlaşmalı eczanelerden alınması halinde, ilaç bedellerinin hasta katılım payına tekabül eden kısmı ayrıca hesap edilecek, toplam bedel üzerinden indirim miktarı düşüldükten sonra, geri kalan kısmı için fatura düzenlenerek hastanın kurumundan tahsili yoluna gidilecektir.

Örnek; (A) memurun alacağı KDV'li ilaç bedelinin 1.000.000.- TL olduğunu varsayalım. Eczane, ilaç bedelinin %20 sini (200.000.-TL) düşecek, ayrıca, anlaşma gereğince toplam bedel üzerinden % 2,5 oranında iskonto (25.000.- TL) yaptıktan sonra, kalan 775.000.- TL yi bu memurun kurumuna fatura edecektir.

15.3. Anlaşmalı eczane bulunmaması veya anlaşmalı eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, anlaşma yapılmayan herhangi bir eczaneden memur tarafından alınan ilaç bedelinin %80'i (hasta katılım payından muaf ilaçlarda tamamı) ilgili memura ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.

15.4. Kurumlar, reçete bedellerini, üzerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, reçetelerin kuruma veriliş tarihinden itibaren en geç 18 iş günü içinde ödeyeceklerdir.

15.5. Sağlık Bakanlığının 14/8/1984 tarih ve 18489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği ile açıklanan esaslar çerçevesinde yeni fiyat verilen veya mevcut fiyatların ayarlanması sonucu ortaya çıkacak fiyat değişiklikleri sebebi ile sürşarj yapılan müstahzarların isim ve yeni fiyatlarını gösterir listeler, saymanlıklarca İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek bu listelere göre ödemeler yapılacaktır. Fiyat değişikliği durumunda da reçete tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır. Yersiz ödemelere yol açmamak için de işlemlerin yürütülmesinde gerekli itina gösterilecektir.

16. İlaç Bedellerinin Ödenmesi

16.1. Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı hastanın kurumu tarafından ödenecektir.

Ayakta veya evde yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden, eczane tarafından yapılan indirim ve hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından ödenecektir.

Hasta katılım payı, 14.01.2003 tarihli ve 24993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 sıra nolu Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre ilgililerin maaşlarından kesilecektir.

16.2. Resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek suretiyle tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına gerek görülen ilaçlardan, anılan hastalıkların tedavisi için hayati önem taşıdıkları Sağlık Bakanlığınca tespit edilen ve jenerik (etken madde) isim veya farmakolojik tasnif itibariyle ?Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar? listesinde (Ek-2) bulunan ilaçlara ait bedellerin tamamı kurumlarınca ödenecektir.

İlaç bedellerinin ödenebilmesi için reçetelere ilgili hastaya ait sağlık kurulu raporu fotokopisi eklenecek, bu reçetelerden hiç bir şekilde hasta katılım payı alınmayacaktır. Sağlık kurulu raporunun fotokopisinin aslına uygunluğu, reçeteyi yazıp onaylayan sağlık kurumu veya kuruluşu tarafından onaylanacaktır.

Söz konusu hastalıklar için hastalığın devam edip etmediğine dair ilgiliden kurumca iki yılda bir sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bu Talimata ekli (Ek-2) hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinde yer alan etken maddeleri ihtiva etmeyen ilaçların uzun süreli kullanımı resmi sağlık kurulu raporu ile gerekli görülse dahi, Yönetmelik gereğince bedellerinin hasta katılım payı düşüldükten sonraki kalan kısmı kurumca ödenecektir.

16.3. Hayati önemi haiz olan kuduz aşısı, gazlı gangren serumu, botulinismus serumu vb. zehirlenmelerde kullanılan antidotlar (panzehirler) hekim tarafından hastanın reçetesine yazıldığında, sağlık kurulu raporu aranmaksızın, bedellerinin tamamı hastanın kurumunca ödenecektir.

Bronşiyal astma, allerjik rinit, allerjik konjoktivit ve benzeri atopik (akar) duyarlılığı olan hastaların tedavisinde kullanılması resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen ve ilgili uzman hekim tarafından reçetelenen enjektabl yolla alınan allerji aşısı bedeli, hasta katılım payı ilgililerce karşılanmak kaydıyla ödenir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan aşı bedelleri ödenmeyecektir.

16.4. Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde ayakta veya meskende yapılan tedaviler için yurt dışından getirilen ve kullanılan ilaç bedellerinden ilaç katılım payı olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir. Bu ilaçlardan talimata ekli 2 nolu liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla hasta katılım payı alınmayacaktır.

Bu şekilde getirilen ilaç bedellerinin ödenmesinde; fatura veya fiyat kupürleri esas alınacak, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kayıtlardaki fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

16.5. Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre içmece ve kaplıca tedavilerine gerek görülenlerin; buralarda yaptırmış oldukları tedavilerinde kullanılan ilaç bedellerinin % 20'si ilacın temini sırasında yukarıdaki usullere uygun olarak kendilerinden peşin olarak alınacaktır.

16.6. İlaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan araç, gereç, organ protez ve ortez bedellerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.

16.7. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılan interferon grubu (roferon, intron-A gibi) ilaçlar ile kolostomi torbalarının en fazla ikişer aylık ihtiyaçları karşılamak suretiyle reçetelenmesi halinde bedelleri ödenir. İhtiyaç halinde kullanım miktarları ikişer aylık süreleri geçmemek üzere bunların reçetelere yeniden yazılması mümkündür.

16.8. Yüksek doz gammaglobulin ile alfa ve beta interferon, glatiramer asetat (kopolimer) uygulamaları için üniversite tıp fakülteleri hastanelerinin ilgili anabilim dallarından veya eğitim hastanelerinin ilgili bölümlerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu ilaçlara ait reçeteler uzman tabiplerce yazılacaktır.

Hepatit tedavisinde interferonların reçete ve raporlarının bir tıp fakültesi veya eğitim ve araştırma hastanesinin gastroenteroloji ve/veya enfeksiyon hastalıkları bölümlerince, Devlet hastanelerinde ise gastroenteroloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporunda yer alması şartıyla, iç hastalıkları ve/veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca reçetelendirilmesi mümkündür.

16.9. Paclitaxel ve docataxel içeren onkolojik ilaçlar, Türkiye'de onaylı endikasyonları için sağlık kurulu raporu ve patoloji raporuna dayanarak reçete edilecektir.

16.10. Radyolojik ve nükleer tıp tetkikleri sırasında kullanılan her türlü paranteral (enjektabl) radyodiyagnostik ve radyofarmasotik ajanlar, tetkiki yapan sağlık kurumu tarafından temin edilir ve bedeli ilgili kuruma fatura edilir.

Ancak, hastane tarafından temin edilememe halinde bu durumun başhekim tarafından reçete üzerinde veya ayrı bir raporla hastanede bulunmadığının belgelendirilmesi kaydıyla dışarıdan alınabilir. Alınacak bu tür malzemelerin tetkike uygun dozda yazılması zorunludur. Bu tür malzemelerden hasta katılım payı alınmaz.

16.11. Ortopedik ve acil müdahaleler, dializ, radyodiagnostik vb. girişimsel işlemler ayakta da verilen sağlık hizmetleridir. Hastaya yatış işlemi yapılmadan ayakta verilebilen bu işlemler sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri tedaviyi yapan resmi sağlık kurumu tarafından sağlanır ve bedeli ilgili kuruma fatura edilir.

16.12. Polizivizumab etken maddesini taşıyan Synagis 50 ve 100 mg İM enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon isimli preparatın aşağıda belirtilen endikasyonlarında uzmanlaşmış hekimler tarafından reçetelenme ve pediatrik hekimleri tarafından izlenme koşulları altında kullanılması sürecinde bedelleri hasta katılım payı alınmadan ödenir.

Yüksek RSV riski taşıyan pediatrik hastalarda respiratuvar sinsisyal virüsün (RSV) neden olduğu ciddi alt solunum yolu hastalığının önlenmesinde;

a) 24 aylıktan küçük ve tıbbi destek alan (oksijen, diüretik, steroid ve bronkodiladatör) bronkopulmoner displazisi olanlarda,

b) Bronkopulmoner displazisi olmaksızın gestasyon yaşı 35 haftadan küçük (prematüre bebek) olanlarda profilaktik olarak sezon başlangıcında kullanılmalıdır.

16.13. Celeoxip ve rofecoxip etken maddesi içeren ilaçlar, prospektüslerinde yer alan endikasyonlar için öngörülmesi kaydıyla bedelleri ödenecektir. Bu amaçla, sevk kağıdı/reçete üzerinde teşhis mutlaka belirtilecektir.

16.14. Orlistat ve sibutramin etken maddesi içeren ilaçlar, gerekliliğine dair endikasyonuna uygun olarak dahiliye veya endokrinoloji veya kardiyoloji uzmanlarından en az birisinin imzasının bulunduğu bir yıl geçerli olan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve kullanım kurallarına göre hastaların üç ayda bir kontrolü gerektiğinden, alınacak ilaçların en fazla üçer aylık dozlar halinde, hastanın kontrol ve takibini üstlenmiş bulunan dahiliye veya endokrinoloji veya kardiyoloji uzmanı bir tabip tarafından reçetelenmesi kaydıyla bedelleri ödenecektir. Hasta katılım payı ilgililerce karşılanacaktır. İki yıl sonunda sadece endokrinoloji uzmanlarınca reçetelenmesi ve sağlık kurulu raporunda yer alması halinde tedaviye devam edilebilecektir.

16.15. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda eritropoetin kullanımı: tedavi ile amaçlanan hedef hematokrit düzeyleri %30-35 arasındadır. Bir kez hedef hematokrit düzeyine ulaşıldıktan sonra düşük dozda cilt altı eritropoetin uygulamasına devam edilecektir. Değişik nedenlerle hematokrit düzeyi %40 a ulaşan hastalarda ilaç kesilecek ve hedef değerler geri geldikten sonra idame tedavisine geçilecektir. İntravenöz yolla eritropoetin uygulamasından kaçınılacaktır. Eğer tercih ediliyorsa, merkezler bu uygulamanın gerekçelerini net olarak açıklayacaklardır.

Üç ay içerisinde hematokrit düzeyinde yeterli artış sağlanamamışsa tedavi kesilecek ve eritropoetin direnci araştırılacaktır. Direnç nedeni ortadan kaldırıldıktan sonra tedaviye tekrar başlanabilecektir.

İlacın ziyan edilmemesi amacıyla tedavi için gerekli olan eritropoetin miktarı, hasta başına ampul-flakon hesabıyla değil, ünite/kg olarak uygulanacak ve buna uygun kayıt sistemi tutulacaktır.

Eritropoetin reçeteleri uzman hekimlerce düzenlenecektir.

16.16. Lenflunamid etken maddesini içeren ilaçlar; gerekliliğine dair endikasyonuna uygun olarak klinik imminoloji veya romatoloji veya fizik tedavi uzmanlarından en az birisinin imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla reçetelenebilecek, reçetenin idamesi ise yukarıda adı geçen uzmanlar veya iç hastalıkları uzmanları tarafından yapılabilecektir.

16.17. İnfliximab? etken maddesini içeren ilaçlar, prospektüsünde belirtilen endikasyonlarda, Romatoid Artritli hastalarda İmmünoloji veya Romatoloji veya Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanının, Crohn hastalığında Gastroenteroloji veya İç Hastalıkları uzmanının bulunduğu heyet raporuyla verilebilir.

17. Enjeksiyon-Röntgen-Tahlil Bedelleri

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre, resmi sağlık kurumlarında çeşitli nedenlerle sağlanamayan enjeksiyon bedelleri ile resmi sağlık kurumlarında bulunmadığı veya yapılmadığı gerekçesiyle özel sağlık kuruluşlarında çektirilen röntgen filmleri ve yaptırılan tahlil giderleri; belgelendirilmek şartıyla, Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde (Ek-8) yer alan fiyat tarifesindeki fiyatlar kadarı ilgilinin kurumu tarafından, bunu aşan kısmı ise hasta tarafından karşılanacaktır.

Sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında bulunmadığı veya yapılmadığı gerekçesiyle özel sağlık kuruluşlarında yaptırılan tahlil ve röntgen film bedellerinin yukarıda anılan fiyat tarifesinde yer almaması halinde, bu bedeller Devlet bütçesinden ödenmeyecektir.

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tabipler tarafından reçeteye yazılan ?ampul? adedi kadar ml'sine uygun plastik (disposable) enjektör bedeli aynen ödenecektir. Tabipçe reçeteye enjektör ve adedi yazılmamışsa reçetenin arkasına, verilen enjektörlerin (en fazla reçetedeki ampul sayısı kadar) alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle eczacı tarafından ilgiliye imzalattırılır. İlacın ampul veya şişe (Flakon) olarak verilmesinde enjektör sayısının ilaç miktarına ve dozuna uygun olup olmadığı dikkate alınacaktır.

Tomografi, magnetik Rezonans, vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına sevk yapılabilmesi için;

a) Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve derhal sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,

b) Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra sevk kağıdına ?dışarıya sevki uygundur? veya ?özel bir sağlık kuruluşuna sevki uygundur? ibaresi konulmak suretiyle ?Tomografi, Magnetik Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu? (Ek-1/C) formatına uygun olarak, hem tetkiki isteyen ilgili dal uzmanı, hem de tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim tarafından onaylanması,

şartları aranacaktır.

Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile özele sevke neden gerek duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.

c) Hastalar için yukarıdaki prosedüre göre gerekli ve zorunlu görülen tetkikler, tetkiki isteyen tabip ile tetkiki yapacak tabibin kendisine, eşine veya bunların ortaklarına ait özel tetkik merkezlerinde yapılamaz, yapılsa dahi bedelleri ödenmez. Tek özel merkezin bulunduğu yerleşim birimlerinde bu tür sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en yakın diğer bir yerdeki başka bir resmi sağlık kurumuna yapılacaktır. Ancak, acil hallerde yukarıdaki a ve b fıkralarındaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla o yerleşim birimindeki özel merkeze sevk yapılabilir.

Magnetik rezonansla tetkik işlemi (kesit uygulaması dahil) için 100.000.000.-TL esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Sevk işlemi sadece bir tek tetkik için yapılacaktır. Özel tetkik merkezinde yaptırılan tomoğrafi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik bedelleri, resmi fiyat tarifesinde belirtilen tutarı hiçbir şekilde geçmeyecektir.

Hastaların tetkik ve tahliller için özel merkezlere yönlendirilmemesi hususunda ilgili sağlık kurumları amirlerince ilgililer uyarılacaktır.

18. Kan ve Kan Ürünleri Bedelleri

18.1. Kan Bedelleri

Hastalar için tabipler tarafından gerek görülen kan ve kan ürünleri; resmi hastaneler bünyesinde bulunan kan merkezleri ile Kızılay kan merkezlerinden temin edilir ve bedelleri (Ek-8) sayılı listede yer alan ?Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi? esas alınarak ödenir. Bu şekilde temin edilemeyen kanın özel şahıslardan temini yoluna gidilir.

Özel şahıslardan temin edilerek hastaya kullanıldığı tevsik edilen kana ait bedelin Sağlık Bakanlığınca tespit edilen tutarı kadarı memurun kurumunca, bunu aşan kısmı ise ilgili tarafından karşılanacaktır. Kan ve kan ürünleri bedelleri üzerinden hasta katılım payı alınmayacaktır.

18.2. Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçetelenmesi ve Hemofili Hastalarının Bildirim Zorunluğu

a) Hemofili teşhisi konulan hastalar, teşhisi koyan hastane tarafından ?Hemofili Bildirim Formu? düzenlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

b) Hemofili hastaları bildirim formunda; hastanın adı soyadı, çalışmakta olduğu kurum, emekli ve kurum sicil numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ev ve işyeri telefon numaraları, adresi, kan grubu, eksik faktör (tipi-düzeyi), inhibitör düzeyi, aşıları ve tanı tarihi bildirilecektir.

c) Hemofili hastaları için Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurumları tarafından en az bir hematoloğun imzasının da bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Hemofili hastaları için düzenlenen sağlık kurulu raporlarında, faktör düzeyleri ve hematoloji uzmanı ibaresi mutlaka belirtilecektir.

d) Hastalara, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak düzenlenmiş ?Hemofili Takip Karnesi? ve turuncu renkte, dört nüshalı hemofili reçetesi verilecektir. Hemofili reçetelerine hematoloji veya dahiliye veya pediatri uzmanı tarafından yalnız FAKTÖR yazılabilecek, reçetede bulunan bölümler ilgili hekim ve eczacılar tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.

e)Faktör dışındaki diğer kan ürünleri de özel renkte (mor) ?Kan Ürünleri Reçetesi?ne yazılacaktır. Hastanede yatan hastalar için de aynı reçete kullanılacaktır.

f) Kan ürünü reçeteleri, ilgili birimlerden alınacak sağlık kurulu raporlarına bağlı olarak uzman hekimler tarafından yazılabilecektir. Ancak,? acil hallerde kullanılması zorunlu olan ürünlerden yalnız kuduz, tetanoz ve anti D immünglobulinleri için sağlık kurulu raporu aranmayacaktır.

Hastanelerde yatan hastalarda; faktör dışındaki kan ürünleri için sağlık kurulu raporu gerekli değildir.

Köy ve ilçelerde çıkan vakalara vaktinde müdahale edilebilmesi için yalnız kuduz ve tetanoz immunglobulinleri pratisyen hekim tarafından da kan ürünleri reçetesine yazılabilir.

g) Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası hastanın kurumuna gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede kalacaktır.

h) Hemofili takip karnesini alamadan herhangi bir nedenle hastalanmış olanların ilaçları, ilgili uzmanlar tarafından, bir kereye mahsus olmak üzere sağlık kurulu raporuna istinaden ?Kan Ürünleri Reçetesi?ne yazılabilir.

Karnesiz ikinci defa tedavi görme imkanı olmadığından, tedaviden sonra hastaların, hematoloji uzmanı bulunması zorunlu olan sağlık kurulu raporu ile birlikte vakit geçirmeden Hemofili Takip Karnesi alabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

i) Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de içeren ?Hemofili Reçete Formunu? ve ?Kan Ürünleri Reçete Formunu? doldurarak her ay İl Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.

j) İl Sağlık Müdürlükleri, eczanelerin gönderdiği form ve beraberindeki reçeteleri kontrol ettikten sonra, tüm formları birleştirerek tek bir form halinde Sağlık Bakanlığına gönderecektir.

k)Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçeteleri, Türk Eczacıları Birliğince oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilecek, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

l) Hastanın bağlı bulunduğu kurumun değişmesi halinde, bu değişiklik ilgili kurum tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilecektir.

m) Kan ürünleri ve faktörlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.

19. Mikro Cerrahi, Açık Kalp Ameliyatları ve Organ Nakilleri İle Koroner Anjiografi

Resmi sağlık kurumlarında teknik-tıbbi yetersizlik ve hasta çokluğu nedeniyle bir aydan fazlaya gün verilmesi halinde, hasta istediği takdirde ilgili hastane başhekiminin sevki üzerine koroner anjiografi tetkiki, mikro cerrahi, açık kalp ameliyatları ve organ nakilleri tetkik ve tedaviyi sağlayabilecek özel sağlık kurumlarında da yapılabilir.

Özel sağlık kurumlarında tedavinin yaptırılabilmesi için; koroner anjiografi tetkiki, mikro cerrahi, açık kalp ameliyatları ve organ nakilleri için önce bu tetkik ve tedavilerin yapılabildiği resmi sağlık kurumlarına müracaat edilmesi, ilgili hastane tarafından bir aydan fazlaya gün verilmiş olması gerekmektedir. Sevk işlemi; bu Talimat ekinde yer alan (Ek-1/D) sevk formuna uygun olarak ilgili dal uzmanı ve klinik şefinin imzası, başhekimin onayı ile yapılacaktır.

Özel sağlık kurumlarında yapılacak bu tetkik ve tedavilere, resmi sağlık kurumunun gün verdiği tarihten önce başlanılması esastır. Resmi sağlık kurumundan yapılan sevk işlemi hangi tetkik ve tedavi için yapılmış ise tedavinin münhasıran bu işlemi kapsaması gerekmektedir.

Tetkik ve tedaviler sırasında kullanılan ilaç (anestezikler dahil) ve her türlü sarf malzemesi özel sağlık kurumunca temin edilir.

Bu tetkik ve tedavilerde (KDV hariç) Talimatın 8 numaralı ekinde yer alan fiyat tarifesine göre fiyatlandırma yapılır ve kullanılan ilaç ve sarf malzemeleri düzenlenecek faturaya ayrıca dahil edilir. Bu faturalarda muayene, tetkik ve tedavinin unsurları (ilaç bedeli, yatak ücreti, ameliyat ücreti, sarf malzemesi vb.) ayrıntılı olarak gösterilir. Tetkik ve tedavi sonucunda düzenlenen fatura bedelleri engeç bir ay içinde ödenir.

20. İşitme Cihazları

Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme cihazı için en fazla 750.000.000.-TL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından karşılanacaktır.

Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara, bir işitme cihazı için yapılacak ödeme; yukarıda belirtilen miktarı geçmeyecektir.

İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman tabip raporuyla gerek görülmesi kaydıyla ödenebilir.

21. Çeşitli Protez ve Ortezler, Tedavi Cihaz ve Malzemeleri İle Sarf Malzemelerinin Temini

21.1 . Protez, Ortez, Tedavi Cihaz ve Malzemelerinin Temini

Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığınca hazırlanan organ protez ve ortezleri (Ek-5) sayılı listede gösterilmiştir.

Protez, ortez ve diğer tedavi edici tıbbi malzemeler öncelikle resmi sağlık kurumları tarafından temin edilmek suretiyle hastalara kullanılır. Bu şekilde hastalara kullanılan protez, ortez ve tıbbi malzemeler hastanın kurumuna fatura edilir, bedeli en kısa süre içerisinde kurum tarafından resmi sağlık kurumuna ödenir.

21.2. Hastanelerce Temini Zorunlu Malzemeler

Bu Talimata eki ?Resmi Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu, Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek Ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri? (Ek-5/A) listesinde belirtilen malzemeler, hiçbir şekilde reçete edilerek dışardan temin edilemeyecektir. Talimatın 23.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre Emekli Sandığının protokol fiyatlarını aşmayacak şekilde fatura edilmek suretiyle hastanın kurumundan tahsil edilir.

Bu malzemeler hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz. Aksi takdirde, aldırılan malzemeye ilişkin fatura bedeli hastaneye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilerek hastanın kurumu tarafından hastaya ödenir ve durum bir yazı ile hastaneye bildirilir.

Bu liste dışında kalan tıbbi malzemeler de, sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydı ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatları esas alınarak kurum ve kuruluşlarca ödenecektir. Fiyatlara ilişkin olarak anılan Genel Müdürlüğün (www.emekli.gov.tr) sitesinden bilgi alınabilecektir.

Talimatın eki 5/A listesinde bulunan malzemelerden son dokuz kalem malzemenin, 1.5.2003 tarihine kadar sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek kaydı ile dışardan aldırılması mümkün bulunmaktadır. Bu tarihten sonra bu malzemeler de hastanelerce temin edilerek hastalara kullanılacaktır.

21.3. Protez ve Ortezlerin Birim Fiyatları

Bu Talimatın Ek-8 sayılı eki Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinin sonunda yer alan ?Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesinde? birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir. Pes planus (düz tabanlık) için gerekli görülen ortopedik bot bedeli ödenmez.

Hasta tarafından edinilen ve bu listede yer alan protez ve ortezlere ait fatura tutarlarının, belirtilen miktarlardan az olması halinde, faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Anılan listede birim fiyatları belirtilen ithal protez ve ortezler fatura edildiğinde, kurum veya kuruluş, ?ithal ana malzemelerde uluslararası standart? (İSO, CE vb.) belgesine sahip malzemeler kullanmak zorundadır. Ayrıca, kuruluşlar, kullanılan ithal malzemeye ait fatura ile diğer bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz etmek durumundadırlar.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendi kapsamında bulunanlara ve tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlere tekerlekli sandalye için yapılacak ödeme, bu listede belirtilen miktarı aşamaz.

Sadece bilateral ampute hastalar ve karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalar için, tıp fakültelerinin ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu durumlarının belgelendirilmesi (Hastanın durumuna ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman tabibin raporu sağlık kurulu raporuna eklenir) ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince onaylanması kaydıyla, myoelektrik kontrollü protezlerin bedelleri, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatlarını geçmeyecek şekilde, Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak ödenir.

Resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen tekerlekli sandalye bedeli, ?Özelliği olmayan motorsuz tekerlekli sandalye? nin birim fiyatı esas alınarak ödenir. Ancak, hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli motorlu tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli olduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenir. Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.

21.4. Sarf Malzemelerinin Temini

Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf malzemelerinin tedaviyi yapan resmi sağlık kurumunca temini zorunludur. Bu Talimatın ekinde bulunan (Ek-8) Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar ?basit sarf malzemeleri dahil? olarak tespit edildiğinden, basit sarf malzemeleri listesinde (Ek-5/B) yer alan sarf malzemeleri hiç bir şekilde hastalara aldırılamaz ve hastane faturalarında ayrıca gösterilemez. Faturalara ilave edilmesi veya hastalara aldırılması durumunda söz konusu malzeme bedelleri hastanenin faturalarından düşülür.

21.5. Ortak Hükümler

Protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemelerin temini için ?resmi sağlık kurulu raporu? ile öngörülmesi gereklidir.

Protez ve ortezlerin yenilenmesi, Yönetmelik gereğince sağlık kurulu raporu ile tevsik edilme şartına bağlı olduğundan, kurumlar protez ve ortezlerin yenilenmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarında ?önceden verilen protez ve ortezin yenilenmesi gerektiğine? dair kayıt arayarak ödeme yapacaklardır.

Hastalara dışarıdan aldırılan ilaç, protez ve ortezler ile çeşitli sarf malzemelerinin bedelleri hastanın kurumunca ödendiğinden, tahakkuk memurları, saymanlar ve diğer ilgililer mükerrer ödemeyi önlemek üzere sağlık kurumunun gönderdiği faturalar üzerindeki incelemede gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

21.6. Hasta alt Bezi

Hastalığı neniyle ?mesane ve rektum? kontrolü olmadığı (Çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiği resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilenlerin, ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri; günde 3 adedi ve her bez için 450.000.-TL yi geçmemek üzere birer aylık devreler halinde ödenecektir. Sağlık kurulu raporları bir yıl süreyle geçerlidir.

21.7. Şeker Ölçüm Çubukları

TİP I DİYABETLİ ve İNSÜLİNE BAĞIMLI TİP II diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

a) Kişinin, TİP I DİYABETLİ veya İNSÜLİNE BAĞIMLI TİP II diyabetli olduğuna dair Tıp Fakültelerinin endokrinoloji ve metabolizma, var ise diyabet bilim dalları ile bu dalların uzmanları bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Hastanelerinin ilgili kliniklerinden sağlık kurulu raporu alınacaktır.

b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.

c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.

d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, günde bir çubuk hesabıyla ve birer aylık dozlar halinde yazılacak reçetelere göre verilecektir.

e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan doktorlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihler, miktarı, reçeteyi yazan doktorun isim, imza ve diploma numarası karnede yer alacaktır.

f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi ödeme evrakına eklenecektir.

g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.

h) Sağlık kurulu raporları en fazla bir yıl geçerli olacaktır.

22. Faturalandırma İşlemleri

22.1. Hastane Faturalarının Düzenlenmesi

Hastane faturalarında;

a) muayene ücreti,

b) tetkik ve tahlil bedelleri,

c) ilaç bedelleri,

d) yatak ücreti,

e) ameliyat ücreti,

f) protez-ortez ve diğer sarf malzemesi bedelleri,

ayrı ayrı gösterilir.

Yatan hastalar için rapor veya epikriz, cerrahi ve yoğun bakım hastaları için epikriz hastanın faturasına eklenecektir.

Resmi sağlık kurumları tarafından hastalara kullanılan ilaçlar ile protez, ortez ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler (Ek-5/B de belirtilen basit sarf malzemeleri hariç) hastane faturalarında dökümlü olarak birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi faturaya eklenir.

Hastane tarafından temin edilerek hastaya kullanılan sarf malzemeleri, açıklamalı olarak hastanın raporunda veya epikrizinde belirtilecektir.

Tıp fakültesi hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde yatan hastalar için düzenlenen faturalar, ilgili klinik şefi veya anabilim dalı başkanı tarafından, mükerrer ve gereksiz tetkik, tahlil, röntgen veya fazla ilaç yazılıp yazılmadığı bakımından incelenerek, faturanın arka yüzü imzalanacaktır.

Faturalar, hastanın yatış süresine ve görmüş olduğu tedaviyle uyumlu olarak düzenlenecektir.

Yatarak tedavi gören hastanın hastaneden taburcu edilmesi ile birlikte fatura düzenlenecek ve faturanın bir örneği hastaya verilecektir. Faturanın bir örneğinin verilememesi halinde proforma fatura düzenlenerek bir örneği hastaya verilecektir. Hastanın, kendisine yapılmış olan tedavi ile hastanece düzenlenen fatura/proforma fatura arasında bir uyumsuzluk görünmesi halinde kuruma bilgi verilecektir. Kurum amirleri veya saymanlarca, gerekli görülen durumlarda fatura veya proforma fatura örneği hastadan istenerek, hastaneden gelen fatura ile karşılaştırılarak inceleme yapılacaktır.

Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçlar, kutu bazında değil, tane hesabıyla birim fiyatları üzerinden hesaplanarak fatura edilecektir. Bu şekilde faturalandırılmayan ilaç bedelleri, fatura bedelinden düşülecektir.

Faturalar, hastane tarafından, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, tedavinin bitmesini müteakip en kısa süre içerisinde düzenlenerek, hastanın kurumuna ivedilikle gönderilecektir.

22.2. Faturaların Ödenmesi

Hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra tahakkuka bağlanarak, en geç onbeş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime (saymanlığa) intikal ettirilecek, saymanlarca gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek talebinde bulunulacaktır. İta amirleri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde ödenmiş olacak, ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.

Faturaların, sağlık kurumlarına ödenmesini müteakip, tedavi yardımından yararlanan hastaların hastanelerde tedavileri sırasında hekim tarafından lüzum görülen tetkik, röntgen ve diğer tedavileriyle ilgili hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti açısından faturanın bir örneği ödemeyi yapan kurum yetkililerince hastaya verilir. Bu konuyla ilgili amirler, gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

22.3. Hastanelerde Uygulanacak Fiyat Tarifesi

Kamu personeli ve emeklileri ile bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücretlerin hesaplanmasında;

a) Diş tedavilerinde; bu Talimata ekli "Diş Tedavileri Fiyat Tarifesi" (Ek-7),

b) Üniversite tıp fakültesi hastaneleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (Ek:8)'de yer alan fiyat tarifesi,

c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılan tetkik ve tahlil işlemlerinde, bu Başkanlığın Sağlık Bakanlığı Onayı ile kabul edilen fiyat tarifesi,

esas alınarak kurumlarca personelin tedavi giderleri karşılanacaktır.

Resmi sağlık kurumlarına sevk kağıdı ile giden, ancak özel muayene olmak isteyen hastaların muayene giderlerinden; resmi fiyat tarifesindeki kadarı kuruma fatura edilecek, bunu aşan kısmı ise hastadan alınacaktır.

T.C. Emeli Sandığı Genel Müdürlüğü, bu Talimat ve eki listelerdeki fiyatları aşmamak üzere, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapabilir. Anılan Genel Müdürlük, sağlık kurulu raporuyla kullanılması öngörülen ilaçların, rapor süresince ilgililere verilebilmesi hususunda ve bu ilaçların bir başka kurum aracılığı ile verilebilmesi hususunda düzenleme yapabilir, buna ilişkin usul ve esaslar tespit edebilir.

22.4. Sağlık Ocağı Faturaları

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı, Sağlık Merkezi ve Halk Sağlığı Laboratuarı gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi giderleri kurum ve kuruluşlarca ödenir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, bu Talimatın ekinde yer alan Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar % 30 indirimli olarak uygulanacaktır. Muayene ücreti, fiyat tarifesinde yer aldığı şekilde 2.000.000.- TL olarak uygulanacaktır. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler ücretlendirilmeyecektir.

Faturalar, hastanın kimlik bilgileri, kurumu, tedavinin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmek suretiyle, bu Talimatın 22.1 inci maddesinde belirtilen esaslara göre düzenlenecektir.

Tedavinin bitiminde, sevk kağıdı eksiksiz olarak doldurulduktan sonra fatura ile birlikte hastanın kurumuna gönderilir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarınca hastanın başka bir resmi sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde, bu kuruluşlarca yapılmış bulunan tetkik ve tahlil sonuçlarının birer örneği sevk edilen sağlık kurumuna gönderilir.

23. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu

Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yetkili sağlık kurumlarından alınacak özürlü sağlık kurulu raporuna, tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa gelişimsel ve eğitimsel tanılamanın çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya birkaçı tarafından özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşleri belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir.

Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal duygusal ve sosyal engeli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli beceriye sahip meslek elemanlarını çalıştırdığını belgelemek zorundadırlar.

Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları;

Grup eğitimi için aylık 55.000.000.- TL,

Aylık/yıllık çalışma programı bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları bireysel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti bedelinin ise aylık 230.000.000.-TL tutarı kadarı,

karşılanacaktır.

Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

Bu kurumların her türlü denetimleri açılış ve işletme ruhsatı veren kurum denetim elemanlarınca yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen, aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programlarına uygun personel istihdam etmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında ilgisine göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına göre işlem yapılır.

Özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanılmasının gerekli ve zorunlu olup olmadığı tedaviye ilk başlama tarihi esas alınarak bir yıllık dönemler halinde hastadaki iyileşme durumunun, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından alınacak ayrıntılı gelişimsel ve eğitimsel tanılama raporları ile tevsiki gerekmektedir.

Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden ruhsat almış olması gerekmektedir.

Saymanlıklar veya diğer ilgililer yapılacak ödemelerde bu gerekleri göz önünde bulunduracaklardır.

24. Sağlık Karnesi ve Sağlık Dosyası

24.1. Sağlık Karnesi

Yönetmeliğin 38 inci maddesine göre, bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilmesi gerekmektedir.

Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları tabip ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunlu bulunmaktadır.

Kurum tabiplikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler, kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.

Muayene ve tedaviyi gerçekleştiren tabip tarafından yazılan ilaçlar, daha önce verilen ilaçlar da dikkate alınarak yazılacaktır.

24.2. Sağlık Dosyası

Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre, her Devlet memuru için kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri memura, diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere iki sağlık dosyası tutulması gerekmektedir.

25. Tedavi Giderlerine Ait Katma Değer Vergisi

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve bu Talimatta belirlenen esaslar dairesinde tedavi giderlerinin karşılanmasında esas alınan tutarlara katma değer vergisi dahil olduğundan, söz konusu giderler için ayrıca katma değer vergisi olarak kurumlarca ek bir ödeme yapılmayacaktır.

Yıl içinde katma değer vergisi oranlarında yapılacak artış ve azalışlar bu talimatla tespit edilen fiyatlara yansıtılmayacaktır.

26. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

10 Seri No'lu 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatı ile aynı Talimata ilişkin olarak çıkarılmış genelgelerin bu Talimata aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

27. Yürürlük

Bu Talimat, 13.3 üncü maddesi, 13.5 inci maddede yapılan düzenleme, 14.8 inci madde, 16.17 inci madde, 17 inci maddede yapılan düzenleme, 21.3 üncü maddede yapılan düzenleme, 22.1 inci maddede yapılan düzenleme 15.2.2003 tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EKLER 1-2-3-4-5

EK 6 - GÖZLÜK CAMLARI FİYAT LİSTESİ

EK 7 - DİŞ TEDAVİLERİ

EK 8- AÇIKLAMALAR

YATAK ÜCRETLERİ

VÜCUT ORGAN PROTEZ VE ORTEZLER LİSTESİ

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı22:14 - Sivas hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı: 8 gözaltı22:11 - Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti21:44 - Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarlarının hasadına başladı21:38 - Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi21:37 - Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
21:35 - MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti21:31 - THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı
20:31 - Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı20:11 - MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı
20:05 - 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam