Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) [Sosyal Tesisler Hakkında]

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4 )

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (o) fıkrası ve 26.12.2002 tarihli ve 4776 sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanunun 7 nci maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun ?Kamu kuruluşlarınca işletilen sosyal tesisler? başlığı altındaki 52 nci maddesine göre, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulması gerekli görülmüştür.

I- EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ

1- Bu kuruluşların tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesislerinde asıl binaların yanısıra;

- Deniz, göl ve ırmak kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarında,

- Konut veya bağımsız bölümde tuvaleti ve banyosu,

- Sıcak suyu,

- Binaların havalandırma tesisatı,

- Konut veya bağımsız bölümlerde telefonu,

- Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını,

- Mutfağı ve lokantası,

- Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı,

- Dinlenme ve oyun salonu,

- Çay bahçesi,

- Tesis apartman şeklinde ise asansörü,

- Diskoteği,

- Çocuk bahçesi,

- Spor alanları,

- Reviri,

- Plajı,

- Güneşlenme yerleri ve teçhizatı,

- Oto parkı (en az 20 araçlık),

- Yüzme havuzu,

- Saunası,

olması gibi, şartlara ve ihtiyaçlara göre bazı ilave özelliklere sahip üniteler yapılmakta veya bulunabilmektedir.

2- Bu özellikler göz önünde bulundurularak, 2003 yılı eğitim ve dinlenme tesislerinden faydalanma bedeli olarak aşağıdaki ücretler tespit edilmiştir:

Kurum personelinin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin eğitim ve dinlenme tesislerinden önceden belirlenmiş devreler itibarıyla yararlanmaları halinde en az;

a) 1 inci maddede sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 5.850.000.-TL. yemek ve 2.450.000.-TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 3.450.000.-TL. konaklama bedeli),

b) 1 inci maddede sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 3.650.000.-TL. yemek ve 1.750.000.- TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 2.350.000.-TL. konaklama bedeli),

c) 1 inci maddede sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 3.150.000.-TL. yemek ve 1.350.000.-TL. konaklama bedeli (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 1.750.000.-TL. konaklama bedeli),

alınır.

d) Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde;

- Buzdolabı bulunanlarda günlük 500.000.- TL.,

- Kliması bulunanlarda günlük 1.200.000.- TL.,

- Televizyon alıcısı bulunanlarda günlük 950.000.- TL.,

konut başına ilave bedel alınır.

II- MİSAFİRHANELER

3- a) Dinlenme amacıyla misafirhanelerden yararlanan kamu personelinden kişi başına her gece için en az 3.100.000.- TL. alınır.

Verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısının iki veya tek olması, yararlanan kişilerin kamu personeli olmaması gibi hususlar dikkate alınarak konaklama bedeli için daha yüksek miktarlar tespit edilebilir.

b) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden, yurt içi gündeliklerinin en fazla 1/3'ü, denetim elemanlarından ise en fazla 1/2'si tutarında konaklama bedeli alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına 311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen paragraf uyarınca, yatacak yer temini için ödedikleri ücretler karşılığında denetim elemanlarına gündeliklerinin ?yarısına? kadar ayrıca yapılan ödemelerdeki oranın 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 61 inci maddesinin (h) bendiyle ?yarı?dan ?tam?a çıkarılmış olması, misafirhanelerin bunlardan alacakları konaklama ücretini değiştiren bir husus olmadığından anılan denetim elemanlarından gündeliklerinin yarısından fazla konaklama ücreti alınamaz.

Geçici görevli kamu personelinden herhangi bir şekilde yukarıda belirtilen üst sınırlardan fazla alınan ücretler, misafirhaneler tarafından ilgili personele iade edilir.

Misafirhaneden yararlanan görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın tümüne aynı tarife uygulanır.

III- SPOR TESİSLERİ

4- Her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı,

- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 2.350.000.- TL.,

- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 3.250.000 .-TL.,

bedel alınır.

Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla ve öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir.

5- Sauna, hamam ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına 4.250.000.- TL. bedel alınır.

6- Spor tesisleri ile sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen bedellerin 1/4'ü alınır.

IV- GENEL ESASLAR

7- Yukarıda belirtilen tesislerin işletme giderleri için ilgili kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak, 2002 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır.

Bu tür yerlerde, 2003 yılında yeni personel istihdam edilmeyecek, tesislerin personel ihtiyacı, bedeli işletme gelirlerinden karşılanmak üzere mahallinden temin edilecektir.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaması esas olduğundan; söz konusu tesislerin kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımı gibi küçük bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin %5'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutulacak ve bu paralar ihtiyaç halinde söz konusu işler için harcanacaktır.

Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelge ve talimatlarına uyulacaktır.

9- Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır.

10- Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı % 50'nin altına düşen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.

11- Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20'si müracaat sırasında avans olarak alınacaktır. Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara her gün için % 2 oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir.

12- Tesisler devamlılık arzedecek şekilde yurt, pansiyon ve bekar lojmanı olarak kullanılmayacaktır.

13- Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler gibi yerlerde alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri ile içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olmayacaktır.

Yukarıda sayılanların dışında kalan ve yemek verilen lokanta ve benzeri yerler ile pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen mahallerde de bu esaslara uyulacaktır.

14- Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarı yıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.

15- Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden diğer kurum ve kuruluşların personelinin yararlandırılması halinde, (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç) kurumun kendi personeline uyguladığı bedelin % 25 fazlası alınır.

Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden memur, işçi, sözleşmeli personel ile bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin dışında olup da memur, işçi ve sözleşmeli personel olmayanların, kurum personeli ile birlikte tesisten yararlanmaları halinde, bu kişilerden personel için uygulanan tarifenin % 50 fazlası alınır.

Yedi yaşından küçük çocuklar için, belirlenecek yemek ve konaklama bedelleri % 50 eksiği ile alınır.

16- Emekliler (eşi ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri dahil) yukarıda belirtilen esaslar dahilinde, eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlandırılabilirler.

17- Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.

Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.

18- Lokanta, pastane, büfe gibi bölümleri de dahil olmak üzere eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi, sauna ile kaplıca ve diğer sosyal tesislerde uygulanan yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve, konaklama ve diğer yararlanma bedellerine ait gelirler ile yapılan her türlü giderler mutlaka geçerli bir belgeye dayandırılacaktır.

Bu amaçla;

a) Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı olarak bastırılacak veya temin edilecektir.

b) Gider ve gelirler, yılbaşında kurum amirlerince tasdik edilmiş ve sayfaları mühürlenmiş defterlere, belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilecektir.

c) Tesis yöneticisi defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesini sağlayacak ve takip edecektir.

d) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.

Yukarıda yapılan düzenlemeler, sözkonusu tesisleri işleten kuruluşlardan vergi kanunları ile diğer kanun hükümlerine göre defter tutma ve belge düzenleme mükellefiyeti bulunanların, bu mükellefiyetlerini ortadan kaldırmaz.

19- Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır.

b) Avans olarak verilen paraların makul bir süre sonunda mahsubu veya iadesi sağlanacaktır.

c) Kalan para milli bankalarda muhafaza edilecektir. Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir.

20- Kurumlar, 2003 yılında uygulanacak tarifeler ve yararlanma bedelleri ile eğitim ve dinlenme tesislerine ait bilgileri her tesis itibarıyla ekli cetvele göre doldurup tasdik ettikten sonra en geç 15/03/2003 tarihine kadar Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.

Bütün tesisler için ayrı ayrı doldurulacak olan ekli cetvelin her kurumun ilgili merkez birimleri tarafından bir araya getirilmesi ve toplu olarak gönderilmesi gerekmektedir.

21- Belirlenen bu asgari bedellere Katma Değer Vergisi dahildir.

22- Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların şehirlerarası ve milletlerarası her türlü telefon konuşmaları ile faks haberleşme ücretleri kendileri tarafından ödenmek zorundadır.

Bu ücretler, ilgililerin tesisten ayrılmasından önce tahsil edilir.

İdareler bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin önlemleri alırlar.

23- Bütün kamu kurum ve kuruluşları bu Talimat hükümlerine istisnasız uyacaklardır.

24- Tesislerin tamamen kiraya verilmesi veya yemek, çay ve sair hizmetlerin, kurum personeli yerine doğrudan müstecire verilmek suretiyle gördürülmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir.

25- Uygulama, 31/1/2003 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tebliğ olunur.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
22:28 - Futbolcular oruçlarını sahada açtı22:20 - Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı22:14 - Sivas hasta yakınları hastaneyi birbirine kattı: 8 gözaltı22:11 - Türk halk bilimci Prof. Dr. İlhan Başgöz vefat etti21:44 - Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarlarının hasadına başladı21:38 - Kovid-19'a yakalanan öğretmen yaşamını yitirdi
21:37 - Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor21:35 - MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti21:31 - THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama21:06 - Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi20:46 - ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor20:45 - Kayseri'de 1'i cezaevi müdürü, 13 kişi tutuklandı
20:34 - Baykar Akıncı PT-3, iki testi daha başarıyla tamamladı20:31 - Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar20:25 - Nurettin Canikli'den, '128 milyar dolar' iddialarına yanıt20:22 - Şarkıcı Petek Dinçöz 22 bin 550 lira tazminat ödeyecek20:19 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleriyle iftar yaptı
20:11 - MEB, uzaktan eğitime geçişle ilgili alınan kararları açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam